Huseiere og skatteytere i Stavanger 1600-1807

- Property owners and tax payers in the city of Stavanger prior to 1807

 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 23.5.2019.

 

Utkast - er ikke korrekturlest (draft document).

 

NB! De fleste koblingene mellom navn og adresser før 1767 er laget ut fra sammenstilinger av opplysninger om hvem som var nabo til hvem. Noen ganger blir min tolkning trolig feil. Andelen feil vil øke dess nærmere år 1700 en kommer. Andelen feil øker også i de områdene av byen der jeg bare har klart å plassere noen av de som bor der.

 

Retur  

 

I lista er det ført branntakstnummeret for 1827 og eller adressen. Branntakstnummeret og adressen samsvarer med Torstrups kart fra 1860-årene. Originalen er hos Stavanger byarkiv og en avtegning av kartet finnes hos Rygh, Sigurd: Grunneleie-forhold i indre deler av Stavanger 1600-1850. Stavanger, 1974. Nummer i parentes er konstruerte nummer, for å vise hvilken eiendom den hørte til. Nummerne før navnene i perioden 1767-1807 er branntakstnummer (1767-1777, 1777-1787, 1787-1797, 1797-1807 og 1807-1827). De andre nummerne med en bokstav foran er forklart nedenfor. (The addresses are normally given as fire taxation numbers from 1827 and/or the 1868-addresses.)

 

Lista er i hovedsak framkommet ved framgangsmåten som er beskrevet under. Jeg har fra 1767-1807 brukt branntaksnummereringen.  Før 1767 er det i hovedsak brukt manntalls- og skattelister. Listene er i hovedsak satt opp med navnene i samme rekkefølge. Når et navn er skiftet ut mellom to lister forteller det om hvem som har overtatt eiendommen. Dersom en har flyttet til en naboeiendom er det ofte vanskelig å få det med seg, og innebærer en feilkilde. Videre er det hentet opplysninger om salg av eiendommer herfra (disse er nummerert med AK1), herfra (disse er nummerert med AK2) for perioden 1700-1749 og herfra (disse er nummerert med AK3) for 1600-tallet. Det er videre brukt Axel Kiellands: Stavanger borgerbog for å finne navn på ektefeller (opplysninger herfra er indikert med ”SBB”).

 

Det er benyttet følgende kilder:

a)      Adresser og branntakstnummer for 1827 er fra Rygh, Sigurd: ”Grundeleie-forhold i indre deler av Stavanger 1600-1850”, Stavanger, 1974. Her er også grunneierne ca 1850 hentet fra. Adressene til ”forstedene” mangler, men har her brukt Trygve Rasmussen: Huseiere i Stavanger for 100 år siden, Årbok Rogaland Historie og ættesogelag, 1951 til å finne hvem som bodde der i 1846. Merk at ikke alle adresser nedenfor (for 1868) samsvarer med dagens adresser. Dagens adresser i vestre del av byen finnes hos Bergsgard, Unnleif: ”Huseiere, hus og bybranner på Stra’en på 1700-tallet”, Ætt og heim, 1994.

b)      Overgang branntakstnummer fra 1827 til 1807 er i hovedsak hentet fra Bergsgard, Unnleif: ”Stavanger bybilde anno 1810”. Stavanger Museum Årbok (1995, side 93-94), Stavanger. Jeg har tatt bort hans parenteser og spørsmålstegn, slik at det er noe usikkerhet som ikke framgår av lista under. Jeg har videre rettet noen åpenbare skrivefeil.

c)      Fra Hans E. Næss: ”Samlinger til Stavangers historie, bind IV”. Stavanger, 1971 med nummerne i branntakstprotokollen for 1807 har jeg funnet navnene i 1807 på de ulike branntaksnummerne. Ut fra skjøter ser det ut til at denne nummereringen ble tatt i bruk om lag 1.12.1807. Jeg har også brukt overgangene hos Bergsgard, Unnleif: ”Huseiere, hus og bybranner på Stra’en på 1700-tallet”, Ætt og heim, 1994 for den vestlige delen av byen.

d)     Jeg har så funnet igjen de samme navnene i skattelista fra 1807 i Axel Kiellands avskrifter. De bruker branntaksnummerne fra 1797-1807. I noen tilfeller er det ikke samsvar mellom navnene i denne lista og branntaksprotokollen. Årsaken er da trolig eierskifter mellom tidspunktene for når de to listene ble laget. Jeg har brukt Axel Kiellands sammendrag av skjøter for 1807 til å fylle noen av ”hullene”.

e)      Overgangen fra branntakstnummer for 1797(-1807) til 1787(-1797) er etter Axel Kiellands avskrifter av skattelister for 1796-1798 i Stavanger Byarkiv, som gir nye og gamle nummer.

f)       Overgang branntakstnummer fra 1787(-1797) til 1777(-1787) er fra Kiellands avskrift av branntakseringen for 1787 som gir nye og gamle nummer. En tilsvarende liste er i en kopi i lesesalen på Statsarkivet i Stavanger: ”Branntakster I, Stavanger, forandringer 1787-88”, men mangler de første nummerne (Holmen). Den er datert 1.11.1787.

g)      Overgang branntakstnummer fra 1777(-1787) til 1767(-1777) er henter herfra som gir nye og gamle nummer.

h)      Navnene fra branntakstnummerne for ”1767” er hentet fra en kopi av lista i Statsarkivet i Stavanger. Lista er laget med grunnlag i en forordning fra 18. august 1767. Denne gir også tilleggsopplysninger fram til ca 1772. De eldste tilleggsopplysningene om skifte av eier er fra desember 1769. Ved å sammenholde lista med skjøter ser det ut til at navnelista er laget omkring 1.11.1769! Stavanger Byarkiv, Kemneren, eske 272 har en skatteliste fra 1770. A E Erichsen: Samlinger til Stavangers historie, bind II, Stavanger, 1906, side 183-185 gir et utvalg av eierne i 1772. Næss H E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, 1971 gir navnet på eierne i 1773.

i)        Videre er for perioden 1745-1768 er brukt:

*Ola Aurenes: Huseiere i Stavanger 1741-1770, Rogaland Historielags årsskrift, 1946 muligheter for en del eiendommer å videreføre huseierne tilbake til 1741. Disse er ført med ”A-nummer”. For eksempel A100 er nummer 100 hos Aurenes. Jeg har også brukt originalen i Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byfogd, 71 CA 1, Avgifter, 1721-1894, ”Grunde Boeg Pro Annis 1741 til 1750 Inclusive”, gir grunnleieinntekter for kongen og Stavanger by. Når denne er benyttet finner en koden ”SG” foran navnene. Den gir ikke særlig mer enn det Aurenes skriver.

* Stavanger byarkiv, Kemnerens arkiv, boks 272, har skattelister for 1764, 1767, 1768 og 1769 à Disse er merket BK64, BK67, BK68 og BK69. Det er mange flere på skattelisten fra 1769 enn i lista over branntakstene i 1769, som kan skyldes at listene er satt opp med forskjellig grunnlag (med og uten leieboere?).

*Næss H E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, 1971 gir utkast til branntaksering fra 1765-1766 à disse er nummerert med NA f eks NA100, som viser til nummer 100 i denne lista.

*Næss H E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, 1971 gir ekstraskattemanntallet for 1764 à disse er nummerert med NB f eks NB100, som viser til nummer 100 i denne lista.

* Axel Kiellands samlinger pakke 3, Stavanger byarkiv gir byskatten for 1753-1766 som tabeller slik at en kan følge hver eiendom i perioden. Navnene er ikke nummert, men når denne er benyttet finner en koden ”KB1” foran navnene. Han oppgir kilden til å være Kristinsand stiftsamtmann pakke 106, Stavanger skattemanntall 1752-1766.

* Axel Kiellands samlinger pakke 3, Stavanger byarkiv gir byskatten for 1752. Når denne er benyttet finner en koden ”KB2” foran navnene. Denne er ikke komplett, men gir bare et utvalg av navnene i hver rode.

* Axel Kiellands samlinger pakke 3, Stavanger byarkiv gir byskatten for 1751. Når denne er benyttet finner en koden ”KB3” foran navnene. Avskriften jeg har starter med Bakken, og mangler da Holmen.

* Axel Kiellands samlinger pakke 3, Stavanger byarkiv gir en avskrift av skattelikningen for 9.6.1750. Når denne er benyttet finner en koden ”KB4” foran navnene. Jeg har også benyttet fotokopier av skattelikningen for 1750 fra Statsarkivet i Stavanger, Arkivsaker om Rogaland fra Statsarkivet i Kristiansand, boks 33, Stavanger byskattelikning 1750-1781. Denne er datert 9.6.1750. Når denne er benyttet finner en koden ”SAK1” foran navnene.

* Axel Kiellands samlinger pakke 3, Stavanger byarkiv har en avskrift av skattelista for innkvarteringsskatten for 1748. Når denne er benyttet finner en koden ”KB5” foran navnene.

* Statsarkivet i Stavanger: Byskatt, Stavanger Likningskontor, pakke 35 for 1746. Når denne er benyttet finner en koden ”S46” foran navnene. Denne synes bare å ha med borgere.

* Næss H E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, 1971 gir eiendomstakst for 1745. à disse er nummerert med NC f eks NC100, som viser til nummer 100 i denne lista.

j)        For neste ”etappe” fra 1744 til 1737 har jeg uten hell prøvd å finne skattelister som er satt opp geografisk hos Statsarkivet, Byarkivet og Riksarkivet for perioden 1736-1745. Usikkerheten her er da større enn for de senere periodene. I tillegg til det som står over, endte jeg bare opp med skattelister for borgere satt opp etter roder. På grunn av mangel på skattelister og få salg av eiendommer som er tinglyst, ender jeg i denne perioden med svært store hull i deler av byen. Det gjelder særlig på Bakken og i området langs de ytterste delene av Øvre Strandgate med sidegater. Dersom jeg senere skulle oppdage andre kilder som er brukbare vil jeg gå tilbake til denne perioden, og se om det kan gjøres bedre!

* Statsarkivet i Stavanger: Byskatt, Stavanger Likningskontor, pakke 35 for 1744. Når denne er benyttet finner en koden ”S44” foran navnene. Tilsvarende for 1743, 1742, 1741, 1740, 1739, 1738 og 1737 der kodene ”S43”, ”S42”, ”S41”, ”S40”, ”S39”, ”S38” og ”S37” er benyttet – se her.

k) For perioden 1736-1700 er brukt:

* Næss H E: ”Samlinger til Stavangers historie, bind IV”, 1971 gir næringsmanntallet for 1736 à disse er nummerert med ND f eks ND100, som viser til nummer 100 i denne lista.

* Statsarkivet i Stavanger: Byskatt, Stavanger Likningskontor, pakke 35 for 1735. Når denne er benyttet finner en koden ”S35” foran navnene. Tilsvarende for 1734, 1733, 1732, 1730 og 1729 der kodene ”S34”, ”S33”, ”S32”, ”S30” og ”S29 er benyttet. Se sammenstillingen her.

* Axel Kielland: Hospitalets grunnleie av Stavanger by 1730-1731 er merket ”KH31”.

* Tore Vigerust: Regning over Viborgskatten av Stavanger by 1727. à Denne er nummerert med ”V27” i lista.

* Statsarkivet i Kristiansand: Hospitalets grunnleie av Stavanger by 1693-1726 er merket ”KH”.

* Statsarkivet i Stavanger: Byskatt, Stavanger Likningskontor, pakke 35 for 1725 og 1724 (denne har bare borgere). Når disse er benyttet finner en koden ”S25” eller ”S24” foran navnene. For 1725 er det også benyttet en sammenstilling av kongens grunnleie fra Axel Kiellands samlinger pakke 3, Stavanger byarkiv. à Denne er nummerert med ”K25” i lista.

* Næss H E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, 1971 gir næringsmanntallet for 1722 à disse er nummerert med ”NE” f eks ”NE100,” som viser til nummer 100 i denne lista.

* Tore Vigerust: Ligningsmanntall for Krigsstyr av Stavanger by 1721, 1720, 1719, 1718, 1717, 1716, 1715, 1714, 1713 og 1712 à Denne er nummerert med ”V21”, ”V20”, ”V19”, ”V18”, ”V17”, ”V16”, ”V15”, ”V14”, ”V13” og ”V12” i lista. De fleste av disse er bare lister over borgere, så de er ikke fullstendige. For 1712 er det også er manntall over hjemmeværende kvinner. à Denne er nummerert med ”V12a”. For 1714 er det et næringsmanntall for Holmen à Denne er nummerert med ”K14”. For 1719 er det også benyttet en sammenstilling av grunneleie fra Axel Kiellands samlinger pakke 3, Stavanger byarkiv. à Denne er nummerert med ”K19” i lista.

* Ulrik Fredrik Ågårds kart over Østervåg fra 1716 gir hvem som bor på en del eiendommer inntegnet på kart. ”UFÅ16” er hus nummer 16 på Ågards kart.

* Næss H E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, 1971 gir næringsmanntallet for 1711 à disse er nummerert med ”NF” f eks ”NF100”, som viser til nummer 100 i denne lista.

* Tore Vigerust: Ligningsmanntall for Båtsmanns- barberer- og trompeterskatten av Stavanger by, 9. desember 1710. à Denne er nummerert med ”V10” i lista og inneholder navn over borgere.

* Næss H E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, 1971 gir hustakst for 1709 à disse er nummerert med ”NG” f eks ”NG100”, som viser til nummer 100 i denne lista.

* Statsarkivet i Stavanger: Stavanger Likningskontor, Byskatt, pakke 35 for 1709, 1707 og 1702. Når disse er benyttet finner en koden ”S09”, ”S07” og ”S02” foran navnene. De inneholder lister over borgere.

* Johannes Elgvin: Norges eldste bymanntall, Stavanger Museums Årbok, 1951 gir mantall for 1701. Denne er kildeangitt med en ”E1”.

Før 1700 er brukt:

* Tore Vigerust: Byskatt av Stavanger 1698 og 1697. Disse er nummerert med ”V98”, ”V97”. Denne inneholder i praksis bare lister over borgere.

* Grundebog for Bergen 1686-1696. Statsarkivet i Bergen, Stiftsamtmannen i Bergen, nr 2049. Forkortet M86. Innneholde grunnleie til Manufakturhuset.

* Næss H E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, 1971 gir konsupsjonsmanntall over Stavanger by 11.6.1684. à disse er nummerert med ”NH” f. eks. ”NH100”, som viser til nummer 100 i denne lista. 

* Næss H E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, 1971 gir eiendoms og formuestakst i 1661. à disse er nummerert med ”NI” f. eks. ”NI100”, som viser til nummer 100 i denne lista. 

* Næss H E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, 1971 gir eiendoms og formuestakst 1657. à disse er nummerert med ”NJ” f. eks. ”NJ100”, som viser til nummer 100 i denne lista. 

* Kongens grunnleie er forkortet: KG56 (1656), KG55 (1655), KG54 (1654), KG53 (1653), KG52 (1652), KG51 (1651), KG50 (1650), KG49 (1649), KG45 (1645), KG43 (1643-48), KG42 (1642), KG41 (1641), KG40 (1640), KG39 (1639), KG37 (1637), KG32 (1632-1633), KG31 (1631-32), KG30 (1630-31), KG29 (1629-30), KG28 (1628-29), KG27 (1627-28), KG26 (1626), KG26a (1626-35), KG25 (1625), KG24 (1624), KG23 (1623-24), KG22 (1622), KG20 (1620-21), KG19 (1619-20), KG17 (1617-25), KG07 (1607-17), KG02 (1602-09) og KG67 (1567).

* Næss H E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, 1971 gir eiendomstakst for Stavanger 1645. à disse er nummerert med ”NK” f. eks. ”NK100”, som viser til side 100 i denne lista. 

* Kongens leding (skatt) er forkortet: KL34 (1634-40), KL13 (1613-20), KL02 (1602-13) og KL67 (1567).

 

AC5 og AC6 viser til SAS, Panteregister for Forstedene, 1844-.

 

Den som eide tomtene trengte ikke å eie husene som sto der. Husene ble solgt uavhengig av tomta, men den som hadde husene betalte leie - grunnleie eller -kjennelse til grunneieren. Det nærmeste vi kommer dette systemet er dagens festetomter som en har på en del hytter. Ordene grunnskyld eller bare skyld ble brukt om et tilsvarende system for bondegårder. Den som eide huset kunne også leie videre enten hele huset, deler av huset eller enkelte rom til andre. En kildeopplysning om at noen bor på en eiendom trenger ikke bety at han eide huset eller tomta. Samtidig må en når det er snakk om kjøp og salg være klar over om det er tomta, bruksretten til tomta eller huset som selges. Gikk det tre år uten grunnleien ble betalt, hadde grunneier rett på huset. Grunnleien ble betalt til mikkelsdag (29.9.). Grunneiere er oppgitt med navn og verdien på grunnleien (når den er oppgitt) - i lilla.

 

Some Norwegian words: dagens = at present; enke = widow; og = and; i=in; uten adresse = house without a seperat adress; sammen med en naboeiendom = together with an other property.

 

Holmen rode

1 Skansekaien

Kommandanthuset 1860 brant ned

1-1-1-1 Byens vakthus / Skansehuset 1787-1850

 

X Skansekaien

Nedbrudt i 1807

2-2-AK1 Anna Helena enke etter Jens Bersagel 1792-1806

2-AK1 Jens Knutsen Tjensvoll 1788-1792

2-1 Håvard Sømme 1785-1788

1 Jonas Voll 1785

1-15-AK1 Johannes Heidenlich Laland 1774-1777

15-AK1 Jakop Kielland 1772-1774

15 Ole Anderssen 1769-1772

15-BK67-NA1-NB38-KB1 Torger Johanssen Birkeland 1766-1770

KB1-KB5-NC12-S46-S44-S37-ND8-S34-S30-S29-V27-S25-NE34-V21-V20-SBB105 Mikkel Sørensen Hoffmann borger 1720-1765 sjøgrunn. Gift med Berte Einarsdatter Bryg + Malene Kristoffersdatter. Ikke V19 eller AK2 – Mellom Joen Haagenßen + Knut Samuelsen og Gunder Kjellsen + Jfuer Gunderßen – i 1719 MSH à bodde i ”mot” Pottemakerstranden

V18-K14 Flere mulige eller mer trolig sammen med en annen eiendom!

 

2 Skansekaien 6

2 Haldor Johannessen 1839-1855

2 Nils Sæbøs enke Berte Pedersdatter 1839

2 Nils Sæbø 1815

2 Malene Olsdatter enke etter Ole Asbjørnsen Helland 1815 på Skanseberget

2- Ole Asbjørnsen Helland og Malene Olsdatter 1801-1807

3-2-14-AK1 Tollef Olsen Ask og enke 1769-1801

AK1 Peder Mikkelsen 1766

BK67-KB1-NA14 Tollak/Tollef Olsen 1758-1767

KB1 Peder Mikkelsen 1756-1758 vever (ikke SBB)

Sammen med en annen eiendom i 1753-1755

 

X på Kuholmen

trolig en ubebodd grunn i 1807

AK2 kontrollør Scheel på tidligere Ole Lykkes grunn 1770 deretter bebygd (ikke SBB)

A178 Ole Lykkes enke 1770 (byens grunn - 3b)

A178 Jonas Torsen 1750 (byens grunn - 3b)

A178 Ole Asbjørnsens enke 1741 (byens grunn - 3b) – hun bor i Østervåg i 1736 og er ikke borger

?ND30-V20 Anders Eriksen i Gjers enke 1720-1736

V19-K19-V18-V17-V15-V14-K14-V13-V12-NF20-NG207 Anders Eriksen i Gjerdet 1709-1719 (byens grunn - 3b) fisker bor i et røkhus. (ikke SBB)

 

3 Skansegaten 6

3 C E Buch 1847-1850 (magistraten - 8b) pluss sjøhus nummer 7

3 Mogens Lassen 1847

3 Gunder Jenssen 1847 + en grunn som er av hus 2 med kjenning 32b

3 Bratt Jakopsen 1837-1847

3 Jakop Bradtsen 1813-1837

3-4-4 Peder Pedersen Førland 1788-1813 på Skanseberget

4-3-13-A149-KB1-AK1 Peder Eeg vaktmester 1753-1788

A149-AK1 Maren Kortsdatter Høyer enke etter Peder/Peter Schultz 1751 (byens øvrighet - 8b)

KB5-NC11-ND7-S46-S30-AK1 Ellen Andersdatter enke etter Gunder Kjellsen 1730-1750 - på Kuholmen ved Skansen

A149 Gunder Kjellsen(s enke) 1741 hadde to grunner den ene fra enken etter Mikkel Torkildsen matros (byens grunn - 8b)

V27-NE10-V21-K19-K16-NF9-AK2-NG193 Gunder Kjellsen 1707-1727 (byens grunn - 4b) selger øl med mer

AK2-SBB95 Hans Willumsen Hoff 1707 - mellom Marte Hanses hus (=Marte Mjølnes??) i nord og Sjur Halvorsen (=Sivert ved Skansen??) i sør. Gift med Dorete Hansdatter + Maren Jørgensdatter Brun.

 

3a Skansegaten 8

3a Jomfru M Jenssen 1850

3a Maren Jenssen 1842

3a Gunder Jenssen 1842

3a Bratt Jakopsen 1842 med grunnkjenning 30b

Utskilt fra 3 i 1842

 

X

Sammen med en annen eiendom i 1798

5 Nedbrudt i 1797

5-4-12-A151 Torger (Johannessen?) Birkelands enke 1777-1796

12-A151 Sven Olsen 1771

12-A151-NA16-NB15 Gitlau Rasmusdatter enke 1764-1771

A151-NB1 Torger Svendsen og enke 1741-1764 (byens grunn - 4b) - sør for (3 og 4)a

?ND16-S36-S30 Samuel Knutsen matros og fisker 1730-1736

S31-S30-V27-S25-S24-NE13-V21-V20-V19-K19-V18-K14-NF14-NG202-S02-E1-V98-V97 Knut Samuelsen 1697-1731 (byens grunn - 4b) matros ikke AK2, AK3

 

4 Skansekaien 4

4 Karl Emil Buch 1850-1851

4 Elias Rasmussen 1847-1850

4 Elen Maria Albregtsdatter 1836-1847

4 Knut Rasmussen Meling 1829-1836

4 Lars Bjørnsen Trafjord 1829-1836

 

3 eller 4 (x)

4-5-6-5-11-BK67-A147 Else Olsdatter og Søren Jenssen 1766-1807 kipper

KB1 Ivar Endresens enke 1766

A147-NA11-NB10 Ivar Endresen 1753-1765 kjøpt 1758? av Jon Jakopsen Holm

KB5-SAK1-NC10-S46 Jakop Torkildsens enke 1745-1750

A147-ND6-S34-S30-V27-S25-NE8-V22 Jakop Torkildsen 1722-1741 (byens grunn - 7b) matros ingen med 7b i 1719 ikke SBB - innflyttet 1721/1722

 

3 eller 4 (y)

5 Gunder Anderssen Hummeland 1809- på Skanseberget

5-6 Sven Eriksen Horr 1801-1807

6-7 Bjørn Tungeland 1796-1800 sønn til Daniel Olsens enke

7-7-10-BK67-A146-NA10-NB9-KB1 Daniel Olsen og enke 1753-1787

KB5-A146-NC9-ND4-AK2-S34-V27-NE7-S25 Tore Rasmussen 1721-1748 (byens grunn - 7b) frakter hummer

S24-NE7-V21-V20-V19-V18-V17-V15-V14-K14-V13-V12-NF7-V10-NG195-S07-S02-E1-SBB72-V98-V97 Jon Hågensen og Ingeborg Børrilsdatter 1697-1724 (byens grunn - 8b) svigerfar til Tore Rasmussen - los og borger

 

3 eller 4 (z)

12 Lars Bjørnsen Frafjord 1816

12 Rasmus Torsen Gothsen 1816 på Skanseberget

12 Ole Olsen Tuestad 1811

12 Robert Mikkelsen 1811 på Skanseberget

12 Elling Halvorsen 1807

8 Rasmus Horr 1805-1807

8 David Lundberg 1800-1804

8-9 Lars Vassvåg 1798

9 Nedbrudt 1796-1797

9 Anna Helena enke etter Jens Bersagel 1793

9 Anna Larsdatter 1793

9-8 Lars Mauritsen 1787

8-9 Peder Aslachsen 1777

9 Lars Helgesen 1770

9-BK67-A145-NA8-NB7-KB1 Samuel Torkildsen Finnøy og enke 1753-1770 (enka fra 1761)

A145-SAK1-NC7 Ivar Torgersens enke 1741-1750 (byens grunn - 6b)

ND2-S30-V27-S25-NE6-V21-V20-K19 Ivar Torgersen 1719-1736 (byens grunn - 6b + 6b) inn rullert, matros og fisker.

Flere mulige 1718

 

X

Ingen i 1745

ND5-S34-S30-V27 Gunder Tønnesen 1727-1736 matros

S25 Ingen i 1725

 

5 Skansekaien 4

sammen med 6 Skansegata 11 i 1912

5 Knut Vestly ca 1850 (magistraten - 10b)

5 Jens Berg 1846

5 Knut Knutsen Vestly 1834-1846 av to tilhørende grunner er det grunnleie 4+6=10b

5 Peder Hanssen Håland 1819-1834

5 Rasmus Horrs enke Johanne Marie Bates(?) 1819

11-7 og 8 Rasmus Rasmussen Horr 1805-1807

7 David Lundberg 1802-1804

7-AK1 Andris Canny skipskaptein 1799-1801 på Skanseberget

7-8 Peder Holsts enke 1796-1798

8-7 Ole Helgesens enke 1787

7-8-BK67-A150-NA9-NB8-KB1 Daniel Danielsen 1764-1777

A150-KB1 Einar Pallesen 1758-1763

A150-KB1 Torger Svendsen Tasta 1754-1757

A150-KB1 Asgjerd Bjørnsdatter 1753

Ingen som betaler grunnleie 1746-1750

A150-SG-AK2 Ellen Andersdatter 1736-1745 (byens grunn - 4b)

?S31-S30-V27-S25-NE5-V21 Kasper Olsen 1721-1731 skomaker

NE5-V21-V20-K19 Mikkel Knutsen 1719-1722 - har Kasper Olsen i huset i 1722 (byens grunn - 3b)

Ingen i 1718

 

6 Skansegaten 11

6 Halvor Halvorsen 1850-1853 (magistraten - 4b)

6 Ole Olsen Bringeland 1826-1850

9-9-10-9-AK1 Ole Pedersen Bringeland 1786-1807

AK1 Sven Tjensvoll 1786

AK1 Sven Svendsen Helleland 1780

AK1 Kirstine Marie enke etter Knut Bårdsen 1780

9 Sven Tjensvoll 1780 leieboer?

9-7-BK67-NA6-NB5-A143-KB1-AK1 Knut Bårdsen 1760-1777

AK1 Peder Osmundsen Egvåg hustru Sisilie Helliesdatter og svigerinne Marta Kristine Helgesdatter 1760 arvet etter foreldrene

A143-SG-KB1 Helge Nilssen Ørns barn 1749-1759

KB5-A143-NC6 Helge (Helge) Nilssen Ørns enke 1741-1748 (byens grunn - 3b)

Ingen i 1736

?S36-S31-S30-V27-S25-NE4 Helge Nilssen 1722-1736 innrullert + NE4 Sissel Pedersdatter 1722

V20-V19-V18-K16 Sissel Pedersdatter 1717-1720 enke – selger gamle klær

?K19-V17-V15 Tygge Sissels 1715-1719 (AK2 Sissel Pedersdatter enke etter Trygve Nilsen?) (byens grunn - 5b)

?NF8-AK2 Sjur Halvorsen 1707-1711 – nord for Gunder Kjellsen

 

7 Skansegaten 4

7 C E Buch 1847-1850 grosserer (= nr 3 og 4) (magistraten - 14b)

7 Kristoffer Lassen 1847 megler

7 Lars Jonsen 1808-1847

?Søren Sørensen 1808 bødker på Skanseberget

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

8a Skansekaien (3a)

6 Ole Sørensen den eldre 1815

6 Lars Samuelsen 1809-1815 på Skanseberget

6-10 tidligere Knut Knutsen Grønnestad 1805-1807 skipper

10 Mogens Tårland 1801-1804

10-11-10-6-A144 Sven Eriksen Hår 1768-1801

6-BK67-NA7-NB6-KB1 Esaias Dals enke Malene Antonidatter 1766-1770 (byens grunn - 6b)

KB1 Ole Dal 1765

KB1 Esaias Dals enke 1753-1764

KB5-A144-NC5-S46-ND1-S40-S30-V27-S25 Esaias Dal skredder 1725-1750 (byens grunn - 3b)

Ellen Sakariasdatter 1741 (byens grunn - 3b)

S24-NE3-V21 Ellen Sakariasdatter skredder + datteren Malene Olsdatter trolovet med Esaias Esaiasen Dale 1721-1724 skredder

V20-V19-V18-V17-V15-K14-V14-V13-V12-NF3-NG189 Eli Sakariasdatter 1709-1720 spinner – mannen Ole Ingemundsen hadde vært utenlands i 10 år i 1711

S2 Ole Ingemundsen 1702 borger - ikke i SBB, AK2, AK3, V98, V97

 

8 Skansekaien 3

5 Peder Pedersen Bro 1828-1850 (magistraten - 8b)

5 Ole Sørensen 1828 med brygge

7-11 Ole Olsen Hausken 1802-1807

11-12 Elling Halvorsen 1796-1802

12-11-5 Hans Bore og enke 1777-1787

5-BK67-NA4-NB3-KB1 Ole Heng 1761-1770

SAK1-KB5-S46-NC8-SG Peder Eeg 1741-1753 (skattefri som vaktmester i 1753) (Byen 4b)

ND3 Abraham ”N:” vaktmann 1736

S36-S34-S31-S30-SBB75-V27-S25 Mette Lauritsdatter (død 1732) enke etter Samuel Anderssen snekker (død 1724) 1725-1736- Ingen i 1734

NE30-S20-V19-V18-V17-V15-V14-V13-V12-NF32-NG219-S07-S02-E1-SBB75-V98-V97 Samuel Anderssen og Mette Lauritsdatter 1797-1722 (byens grunn - 6b) borger og fisker – ikke AK2, AK3

 

9 Skansekaien 2

9 Fredrik Jenssen 1850

9 Kristian Fredrik Jenssen 1839

9 Ole Olsen Hausken 1802-1839

Sammen med en nr 8 i 1807

 

10 Skansekaien 1

8 Hans Pedersen Skjæveland 1814-1850 (magistraten - 10b)

8 Elling Ådnessen Frøyland 1811-1814 på Skanseberget

8-12 Adser Nilssen Gard 1803-1807

12-AK1 Lars Ølberg jekteskipper 1798-1801

12-13-AK1 Daniel Sørensen Woufle 1792-1798 på Skandseberget

13-12-AK1 Hans Knutsen Grønnestad 1785-1792

12-4-A148 Peder Mortensen Nordhus 1770-1785 død i 1785

BK69 Peder Nordbø 1769

4-BK68-BK67 Rasmus Rasmussens Øglends enke 1767-1770

KB1-NB4-NA5 Rasmus Rasmussen 1763-1767 (listet mellom nummer 12 og 14)

KB1 Ommund Ålgård 1761-1762

KB1 Anders Friis 1756-1759

KB1-NC1 Anna Maria Jokkumsdatter enke etter Eilert Hanssen 1753-1755

Sammen med nummer 14 uten adresse i 1748

 

11 Skansegaten 9

11 Lars Torsen ca 1850 (magistraten - 12b)

10 Peder Hanssen Håland 1819

10 Rasmus Rasmussen Haers enke Johanne Marie Bach 1819 på Skanseberget

10 Jens Svendsen Berg 1812 (tinglyst 1814)

10 Sigbjørn Svendsens enke Karen Klausdatter 1812 på Skanseberget

10-13-14-13-3 Karen Klausdatter og Sigbjørn Svendsen 1772-1807

3-BK67-NA3-NB2-KB1 Peder Mikkelsen og enke 1762-1772

KB1-AK1 Håver Jakopsen Hylleslien 1753-1761 (byfogden 12b)

AK1 Anna enke etter Eilert Hanssen 1753

KB1-KB5-S46 Ellef Knutsen 1746-1753

Sammen med en annen eiendom i 1745.

 

X

AK2 Fredrik Saxe 1719 -

AK2 Eilert Hanssen 1719

K19-AK2 Lars Larssen Bode eller Bodde 1719 (byens grunn 12b) - hus og grunn med tilhørende hage og ”Sølegrunn” ved Kuholmene, samt en sjøgrunn mellom Valberget og Herman Høyers sjøhus.

 

12 Skansegaten 2

12 Valentin Knutsen gift med Martin Hanssens enke 1853-1854 (magistraten - 6b)

12 Martin Hanssen 1845-1853

12 Søren Olsen Kleppe 1822-1845

12 Inger Svendstad 1822

14 Ole Kleppe og enke 1799-1807

14-AK1 Jens Peter Kvibelius 1798-1799 på Kuholmen

14-15-AK1 Østen Toresen Sunde 1796-1798

15 Karen Pedersdatter Åse 1790

15-14-2-BK67-A142-NA1-KB1-AK1 Jonas Olsen Færøy skomaker, Karen Knutsdatter og Else Marie Svendsdatter Neyland 1764-1790

KB1 Marta Mørk 1763

A142-KB1 Berte? - Didrik Knutsens enke 1756-1762 (byens grunn - 6b)

KB5-NC4 Malene Didrik Knutsens enkes grunn 1745-1755

ND15 Didrik Knutsen matros 1736 (ikke SBB)

Ingen åpenbare i 1734

??K19 Peder Endresens datter 1719 (byens grunn - 6b)

NE1-V17-V15-V14-K14-V13-V12-NF1-NG187 Malene Pedersdatter 1709-1722 spinner - bor hos foreldrenes hus i 1722. I 1714 bor også Gunder Anderssen i huset.

E1-SBB62-V98-V97 Peder Endresen og Birgitta Gundersdatter 1797-1701 borger (begge døde i 1701) – ikke AK2, AK3

 

13 Uten adresse (på Skanseberget)

13 Jakop Kiellands & sønn 1850 (magistraten - 12b)

13 Jakop Kiellands sjøhus 1835

14-15 Gabriel Skanke Kielland 1792-1807 Agent

15-16 et sjøhus 1796-1798

16-15 Lorentz Smith 1787

15 Lorentz Smith 1777

I 1769 ikke eget nummer, men under ”nr 312” = oberst Smith i 446 Torget

KB1 Mikael Smith 1757-1762 (sjøgrunn ved Konsumpsjonsboden)

KB1 Johan Butler 1754-1756

KB1 Jens Salomonssen s enke Alhed (Gidske?) 1753

AK2 Jens Salomonssen  Viste 1748 svigersønn til Anna Jokkumsdatter

AK2 Anna Jokkumsdatter enke etter Eilert Hanssen 1748

A148-S42-S44 Jens Salomonssen  av Herman Høyers sjøgrunn 1742-1744 (byens grunn - 10b)

AK2 Eilert Hanssen 1733

K25-AK2-K19 Herman Høyers sjøhusgrunn kjøpt etter Kort Høyer 1719-1733 (byens grunn - 10b)

AK2 Kort Høyer før 1719..

 

14 Uten adresse - Skansegata (i Vinterhagen)

14 Jan Reimes arvinger 1851

14 Johan Henrik Jenssen Reimes enke Ingeborg 1842-1851 (magistraten - 40b)

17-16 Johan Henrik Jenssen Reime 1806-1807

16-17-16-1-A180 Tore Sivertsen 1771-1805

1-BK67-NA2-A180-KB1-AK1 Berte Johanne Jansdatter / Johansdatter Løteland/Løbland 1753-1771 med Konsumpsjonsbryggen

KB1-KB5-AK1 Anna Maria Jokkumsdatter enke etter Eilert Hanssen 1748-1753 (skattet av 4 eiendommer i 1748 blant annet nr 10 og nr 14)

A180-NC1 Eilert Hanssen 1745 Skattet i 1745 av to grunner hvorav den ene tidligere hadde tilhørt Peder Valentinsen – se 14a.

S46-NC3-AK2 Reinert Pettersen von Høven og Karen Knoph/Knoff 1745-1746 hus, grunn og konsumpsjonsbrygge

A180-S44-S43-S40-S39 Karen Knoph enke etter Jon Jenssen Byberg 1739-1744 (byens grunn - 40b)

ND10-S38-S33-S32-S30-V27 Jon Jenssen Byberg 1727-1738

S25 Jon Jonsen 1725

NE36-V21 Jon Jenssen Byberg 1721-1722

K19 Ole Jakopsen kjøpt etter overrådmann Kort Høyer 1719 (byens grunn – 1 ort 16b = 40b) - Den grunnen som konsumpsjonsbryggen står på

 

14a

Fra 1745 sammen med nr 14

AK2 Eilert Hanssen 1744-

AK2 Peder Valentinsen 1744

?K19 Peder Valentinsens sjøhus kjøpt av Peter Dorenfeldts enke 1719 (byens grunn - 12b)

 

15 Skansegaten 5 (Konsumpsjonsboden)

15 Jon Aslaksen ca 1850 (magistraten - 4b)

15-24-25-24-17 Konsumpsjonsboden 1769-1807

AK1 Konsumpsjonskontoret 1766

Sammen med 14?

 

16 Skansegaten 7

16 Sivert Nilssen ca 1850 (magistraten - 6b)

16 Ole Mortensen Rødder 1812 1811 sønn til Elisabet Nyrup Berven

16 Morten Rødders enke Elisabet Nyrup Berven 1812 på Skanseberget

16-16 Ingeborg Susanna Berven 1807

16-25 sersjant Rødderstak/Rødderbak? 1804-1807

25-26-25-16 Ole Bervens enke 1777-1803

16-BK67-A152-AK1 Ole Berven fisker 1766-1773

AK1-S46 Ivar Endresens enke Lisbet Hansdatter 1746-1766

A152-SG-KB5-SAK1-NC13 Ivar Endresen av (matros) Villum Hoffs grunn 1745-1750 (byens grunn - 6b)

Ingen som betaler grunnleie 1741-1746

 

17 Skansegaten 1 (i Vinterhagen)

17 Hans Nordhus ca 1850 (magistraten - 36b)

18-17 Jakop Mortensen Nordhus 1804-1807

17-18-17-20 Jakop Nordhus 1772-1803

20 Ole Larssen Barkeland 1769-1772

20-KB1-KB5-NC16-S46 Sven Monssen/Mogensen Ogn eller Ougenøe 1745-1769 i 1745 av egen grunn og Vinterhagens grunn

S38-S37-S36-ND11-S34-KB-AK2 Sidsel enke etter Jakop Omundsen 1734-1739

AK2-S31-S30-V27-S25-SBB-S24-NE35-V21-V19-K19-V18-NF41-NG184 Jakop Omundsen og Marte Jonsdatter (i 1714) 1709-1736 (byens grunn - 1 ort 16b) baker

 

X

NE2-V21-V20(-SBB131) Didrik Jansen Bay (1690-1758) og Katrina Moritsia Moritsdatter Høyer 1720-1722 konsumpsjonsskriver (senere visitør på Kvitsøy)

Ingen i 1719

 

18 Uten adresse - Øvre Holmegate (i Vinterhagen)

18 Thomas Randulf ca 1850 (magistraten - 16b)

19 H G B Sundt 1810 i Vinterhagen

19 Gunnille Kristine hustru til Lars Esmann 1809-1810

19-18 Lars Tollaksen Esmann 1797-1807

19-18 Henrik Abo Hage og enke 1787-1796 svigersønn til Anna enke etter Palle Østebø

18-AK1 Anna enke etter Palle Østebø 1787

18-22-AK1 Jakop Pallesen 1774-1777

22-A140-AK1 Palle Pallesen Østebø 1766-1774

AK1 Berte Eriksdatter 1766

A140-NB18-KB1-KB5-NC15-S46-AK1 Jan Kristensen 1747-1766 (2 grunner i 1748)

A140 Knut Hanssen Grønnestad

A140-SG-AK2 Tala/Tale Tøgersdatter Baye (Bagge?) enke etter Abel Bagge (løytnant) 1739-1747 (byens grunn – 6+12b)

ND12-S37-S38-AK2 Emmike Jakopsen fra Kristiansand 1736-1738 (svoger til Peder Tyrholm) kjøper 1739

AK2 Peder Anderssen Berg på Nerstrand 1739

AK2-S34-S36-SBB Siver Godskersen borger og Jannikke Wegner 1734-1736 (eier til 1739) (sønn til Godske Kristensen)

S30-S31-SBB-V27-S25-S24-NE38-V21-V19-K19-V18-V17-V16-V15-V14-V13-V12-NF42-V10-NG183-S07-S02-E1-V98-V97 Godske Kristensen og Inger Sivertsdatter 1697-1731 skipper + selger tobakk, lær, ved, strie og humle (byens grunn – 12b) hus og sjøhustidligere Lars Jenssen (Smith??) i 1719

 

X

V16-V15 Lars Jenssen Smith 1715-1716

Ingen i 1712-1714

 

19 Uten adresse - Nedre Holmegate (i Vinterhagen)

19 Sara Stornæs ca 1850 (magistraten - 8b)

20 Rasmus Endresen Haar 1820

20 Knut Knutsen Grønnestad 1820

20 Rasmus Endresen Haar 1820 i Vinterhagen

20-19 Ole Knutsen Både 1805-1807

19-20-19-21-A141 Knut Olsen Både 1771-1804

21-A141 Gunder Gundersen Eeg 1769-1771

AK1 Barbro Kristine Iversdatter Ole Andreassen Edlands hustru med svogeren Gunder Salomonssen  1769

NB19-KB1-AK1-SBB150 Ole Anderssen / Andreassen Erland og Barbara Kristine Iversdatter (datter til Ivar Endresen) 1763-1766 forbrent hus – snekker

A141-KB1-AK1 Knut Ivarsen 1750-1763 (byens grunn - 8b) (Knut Iversen på Kuholmen i 1741 med 6b)

Ingen som betaler grunnleie 1741-1750

 

X

K19 Barbro Ivarsdatter 1719 (byens grunn - 4b) – listet mellom Jakop Ommundsen og Tormod Simensen. Ingen mellom dem i 1720 = ubebodd grunn?

 

20 Bådegaten 3 + Valberggaten 16 (i Vinterhagen)

20 Bendiks Rygg ca 1850 (magistraten - 10b)

21 Rasmus Eriksen Haar 1808

21-20-21 Ivar Johannessen Friestad 1793-1807

21-20-AK1 Henrik Abo Hage 1787-1793

20-AK1 Tjærand Thomassen Kårhus 1785

20-AK1 Ole Sivertsen Vareberg 1782-1785

20-AK1 Oline Sørensdatter enke etter Peder Holk 1782

20-AK1 Peder Isaksen Holst 1781

20-AK1 Knut Larssen Tjensvoll 1781 Vinterhagen

20-23 Reidar Isaksen Holst 1777

A139 Ole Hanssen

23-A139 Gjertrud Børresdatter 1772

23 Berte Mortensdatter 1770-1772

23-BK67-A139-NA20-NB20-KB1-AK1 Børre Bjørnsen 1761-1770

A139-KB1-KB5-NC18-ND14-AK2-S46-K19-S30-AK1-V27-S25-NE39 Knut Torkildsen matros 1719-1761 (byens grunn - 10b) + mora Johanna Knutsdatter i 1722

K19 Torkel Torkelsens enke 1719 (byens grunn - 10b)

V20-K14-NF43-NG197 Johanna eller Johanne Knutsdatter enke 1709-1720 med sjøhus

E1 Torkel Torkelsen 1701 månedstjener ikke V98, V97, AK2, AK3

 

X (i Hagen = Vinterhagen??)

Flere mulige 1745

ND24-NE26-S36-S30-V27-S25-V21-V20-NG215 Peder eller Per i Haven eller Hagen 1709-1736 matros og sandfører

Ingen åpenbare i 1701

 

21 Nedre Holmegate 7

21 Ole Kloster (S. Berner) ca 1850 (magistraten - 5b)

22 Hans Lindal 1820 i Vinterhagen

22 enken … Lindals 1820 mor til Hans Lindal

22-21-22-21 Klaus Olsen Some 1784-1807

21 Peder Pedersen Førland 1784

21-AK1 Karen Toresdatter - Henrik Pedersens enke 1784

21-24-BK67-NA21-NB21-KB1-SAK1-KB5-A138-AK2 Henrik Petersen/Pettersen Årsland og enke 1745-1777

NC17-S46 Hans Jørgen Danielsen 1745-1746 (leieboer?)

AK2 Karen Jonsdatter matros Ole Nilssens hustru 1745

A138-ND14-AK2 Nils Jenssen Hardanger fra Bergenhus len - båtbygger 1735-1741 (byens grunn - 5b)

AK2-SBB-NE40-K19-V17-SBB92 Anna Stålesdatter (død 1740) enke etter Nils Matssen (død 1717) 1717-1735 (byens grunn -3b + 5b)

V16-V15-V14-K14-V13-V12-NF44-NG194-E1-SBB91 Nils Matssen g1m Herborg Matsdatter og g2m Anna Stålesdatter 1701-1716 tidligere underoffiser, nå flikkeri ved glassmakerhåndverk, borger fra 1700 – ikke V98, V98, AK2, AK3

 

X

Mangler 1769 sjekk Næss!

BK67-KB1 Kristoffer Gabrielsen 1766-1767 (listet etter Nils Dalstrøm i 22 Bådegaten 2)

 

22 Bådegaten 2

22 Omund Pedersen ca 1850 (magistraten - 16b)

23 Divert Bugge 1807

22-23-22-19-AK1 Hans Lindal og enke 1776-1807

19-A155-AK1 Ole Dal baker 1770-1776

19-BK67-NA17-NB16-KB1 Nils Dalstrøm 1761-1770

A155-KB1-AK1 Jakop Hanssen 1754-1759

A155-KB1-AK1 Knut Hanssen Grønnestad 1748-1754

A155 Jan Kristensen Smith 1748

A155 Anna (Sandersdatter?) og Jens Jonsen Byberg 1734-1741 (byens grunn -16+24b)

ND10-S25-S24-NE37-V21-K19-V19-K18-V17-V16-V15-V14-V13-V12-NG186-S02-E1-SBB85-AK3 Jens Jonsen Byberg 1696-1736 (byens grunn - 16b) borger, matros og laksefiske – gift tre ganger: Anne Børgesdatter + Anna Nilsdatter Riberg + Maritta Olsdatter – ikke V98, V97 (=Jens paa Lexsen??)

AK3 Isak Tørresen eller Toresen 1696

AK3 Erik Ellingsens kone Jøren Jonsdatter 1696

 

X

V19-V18-V17 Lars Jenssen Smith 1717-1719

 

23 Nedre Holmegate 2 + Skansegaten 13

23 Eilert Dals enke (J. Lea) ca 1850 (magistraten - 18b)

24 Jon Lea 1819

24 Knut Lønning 1819 i Vigen

24-23 John Olsen Lea 1803-1807

23-24-23-18-BK69-A153 Mikkel Olsen 1770-1803

18-BK67-AK1 Samson Jonsen Kvale eller Hardanger 1767-1770

KB1-NA15-AK1 Just Henrik Maybom/Mayborn kannestøper 1762-1767

Sammen med en annen eiendom i 1761

AK1 Mikael Langballe på Nerstrand 1758

A153-NC14-AK2-S44 Mikkel Sørensen Hoffmann 1741-1758 (byens grunn - 12b) grunn og hage

Trolig sammen med X (over) i 1736

 

24 Skansegaten 15

24 T. Anda og L Torsen ca 1850

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

25 Norbøgaten 2

25 Eilert Dals enke ca 1850 (magistraten - 16b)

25-26 Knut Pedersen Lønning 1800-1807   

26-27 et naust 1788-1798

26-AK1 Mikkel Olsen skomaker 1783 (et naust)

26-AK1 Ole Knutsen Jåtten 1766-1783 hadde også et naust i Sandviken (A269)

Sammen med en annen eiendom i 1769

                                              

26 Norbøgaten 4

26 Jakop Kiellands & sønnca 1850 (magistraten - 24b)

26 Mogens Berentsen Tårland 1818

26 Sivert Vølstads enke Ingeborg Larsdatter 1818 i Vigen

26-27 Agent Kielland 1804-1807

27-28-AK1 Gabriel Skanke Kielland 1797-1803

27-28 et naust 1796-1798

28 Thomas Hammond Angel 1797

28 et sjøhus 1788

 

27 Bådegaten 8

27 Jakop Bore ca 1850 (magistraten - 12b)

27 Ingeborg Larsdatter Bro enke etter Sivert Vølstad 7.12.1807-

27-29-30-AK1 Malene Olsdatter og Ole Mikkelsen Foldøy 1796-1807 kjøpt 1797

30-AK1 Baltasar Brokk skipper 1797

30-29-A179 Rasmus Hoffs enke 1787

29-29-BK67-KB1-AK1 Rasmus Willumsen Hoff og enke 1766-1777

AK1 Endre Eriksen Riska 1766

NB26 Kirsten og Ellen i Viken 1764

KB1 Marta i Vikens barn 1753-1765

KB5-SAK1-NC24-S46 Marta i Viken 1745-1750

A179 Ellen Ivarsdatter

A179-ND19-V27 Ivar Gundersens enke 1727-1741 (byens grunn - 12b)

NE12-S25-V21-K19-K14-NF13-NG 202-S02-E1 Ivar Gundersen innrullert og Marte Rasmusdatter spinner 1701-1725 (byens grunn - 12b) borger og fisker - ikke V98, V97, AK2, AK3

 

28 Bådegaten 10 + Norbøgaten 6

28 Johannes Gjemre ca 1850 (magistraten - 4+12b)

28-30 Mogens Berentsen Tårland 1806-1807

30 Ole Vareberg 1805

30-31-AK1 Mogens Berentsen Tårland 1796-1804

31-AK1 Jens Olsen Herigstad og hustrus dødsbo 1796

31-AK1 Jens Olsen Herigstad 1794

31-30-AK1 Jon Knutsen Meling 1785-1794 i Vigen

30-30 Tore Hanssen Lind 1777

159 Marte Torsdatter 1772

30a-30-BK67-A159-NA26-NB27-KB1-KB5-NC25-ND18-S46-S30 Anders Olsen i Viken og enke 1730-1772 (byens grunn - 4b)

V27 Ingen skatteytere i 1727

 

(28a) Bådegaten (10a) + Norbøgaten (6a)

I 1787 sammen med en annen eiendom

27-30b Hans Lindahl 1777

30b Ole Dal Boregård 1769-

I 1769 sammen med 28 Bådegaten 10 + Norbøgaten 6

 

X (Kuholmen - listet mellom nr 28 og 33 = Bådegaten??)

Ingen her i 1753-1766

Marte Kristoffersdatter 1750

KB5-S46-NC26-ND20 Ole i Trappen 1736-1748 høvedsmann

Ingen ”i Trappen” 1727-1730

NG191 Karen i trappen 1709 – liste mellom Engemund Torbjørnsens enke og Sivert ved Skansen

 

29 Bådegaten 5

29 Knut Stangeland ca 1850

29 Lars Tormodsen 1816

29 Lauretsia Olsdatter 1816 i Vigen

29-28-29 Mette Reiersdatter enke etter Ole Jåtten 1790-1807

29 Ole Jakopsens enke 1788

28-28-BK67-NA25-NB25-A269-KB1 Ole Jåtten 1764-1777

KB1 Ole Jakopsen 1761-1762

?KB1-KB5-NC23-S46-SG-A157 Anna selgekone, sildekone eller torvkone 1741-1759 (kongen!)

ND17 Anna selgekone og mannen Peder Gjøvåg daglønner 1736

V21 Per ved Skansen 1721 – listet mellom Jfuer Gunderßen og Mathias Raßmußen

V20 Anne selgekone 1720 – listet mellom Jfuer Gunderßen og Mathias Raßmußen

?NG192 Sivert ved Skansen 1709

 

29a Ubebodd grunn?

A269 Ole Jåtten 1770

Ingen betaler grunnleie 1741-1750 (!)

A269 Truls Jenssen 1741 (byens grunn - 8b) et naust ved Skandsen – sønn til Jens Olsen.

 

30 Øvre Holmegate 8

30 Ingen ca 1850

30 Ånon Ånonsen 1820 matros

30 Endre Grødems enke Marte Olsdatter 1817 på halve naustet og båtstøet i Vigen

30-31 Mogens Berentsen Tårland 1806-1817

31-AK1 Johan Ommundsen Hag og enke 1799-1805

AK1 Anna Malena enke etter Ommund Hage 1799 (våningshus og sjøhus)

31-32 et naust 1796-1798

32-31-A175-AK1 Omund Hage 1769-1787

20-BK69-A175-SG-AK1-S40-S42 Sven Mogensen Ogne/Ogn borger - av et båtstø i Viken 1740-1769 (byens grunn - 36b)

Sammen med 17

 

31 Uten adresse (”Vågen” østre side)

31 Østen Gautesen ca 1850 (magistraten - 6b)

31-32-33-AK1 Ole Sjursen/ Sivertsen Vareberg 1793-1807

33-32-AK1-31 Ole Hengs enke Anna 1777-1793

31 Ole Løkkes/Lykkes enke 1771-1773

31-BK67-NA28-NB28-KB1-NC9 Tore Rasmussens enke 1745-1771

ND4-S36-S30 Tore Rasmussen 1730-1736

Trolig brukt sammen med (3 og 4) – se over

 

32 Bådegaten 6

32 Tore Anda ca 1850 (magistraten - 10b)

32 Apellone Jakopsdatter 1807

33 Nils Vestlys enke 1803-1807

33 Sven Hermannsen 1800-1802

33-34-AK1 Lars Endresen Grødeland 1795-1798

34-33-AK1 Jens Olsen Herrigstad 1783-1795

33-27-BK67-A157-AK1 Halvor Halvorsen 1767-1783

AK1 Karen Jonasdatter

A157-NA24-NB24-KB1 Ole Nilssen tømmermann og enke 1756-1766

A157-KB1-KB5-NC22-S46-S36-S34-S31-S30-V27-S25-NE14-V21-K19-V14-NF15 Matias Rasmussen og Marte Klementsdatter 1711-1755 (byens grunn - 10b) – farer og innrullert + spinner

NG204 Marte Mjølnes 1709

E1 Maritte Oddsdatter 1701 ikke V98, V97

 

33 Nedre Holmegate 8

33 Rasmus Hanssen ca 1850 (magistraten - 10b)

35-34-35-34-AK1 Hans Svendsen Skjørestad 1787-1807

34-AK1 Peder Pedersen Hegreberg 1781-1787

34-32-BK67-A158-NA29-NB29 Nils Jakopsen Vareberg 1754-1777

Ingen skatteytere i 1753

A158-KB5-SAK1-NC27-ND23-S46-S36-S34 Lars Hyllen/Hylen 1734-1750 (byens grunn - 10b) - kom til Stavanger ca 1730 bosatt først på Skagen – ikke borger

S31-S30 Lars kippers kone 1730-1731

V27-S25 Lars kipper 1725-1727

 

X

V20 ingen David i 1720

K19 David Kippers enke 1719 (byens grunn - 10b)

NF-K14 ingen David kipper 1711-1714

NG206-E1-V98-V97 David kipper 1797-1709 – listet mellom Kristoffer Pedersen og Anders Eriksen

 

X

V20 ikke i 1720

K19-AK2 Osmund Berentsen 1718-1719 (byens grunn - 10b) – liste mellom Christopher Larssens og Salmun Knudtzen – ikke SBB

AK2 Anne Pedersdatter 1718 (enke etter Johan Rasmussen Bø?? eller Rasmus Johanssen?? eller Anne Selgekone??)

 

X

AK2 Lars Sørensen 1724 - tvers ut fra Rasmus Jansen (ikke i 1722 eller 1725) og ut mot Vigen ved Skansen

S25-AK2-NE15 Simon Olsen 1722-1725 farer – listet mellom Matias Rasmussen og Lars Størkersen

V20 Ingen Simon i 1720

Grunnbrev av 12.10.1674

 

X

S36-S34-S31-S30-V27-S25-NE16 Lars Størkersen 1722-1736 innrullert i 1727 – listet mellom Simon Olsen og Ole Asbjørnsen

V20 Ingen Lars i 1720

 

34 Valberggaten 18

34 Jakop Bore ca 1850 (magistraten - 12b)

33-55 Halvor Mikkelsen 1806-1807

55 Anders Anderssen Tasta matros 1799-1805 på Kuholmen

55-56-AK1 Elling Hermansen 1797-1802 solgt 1799

56-AK1 Peder Olsen 1791-1797 på Kuholmen

56-56 Govert snekkers enke 1787-1791

AK1 Asgaut Iversen Nerbo på et hans hustrus hus 1767

56-25-BK67-A154 Govert Pedersen Holm 1767-1777

A154-NA22-NB22-KB1-AK1 Tore Hanssen Viste og enke 1758-1766

A154-KB1-AK1 Sven Jonsen Årdal/Sapeland 1756-1758

A154-SG-KB1-KB5-SAK1-NC19-AK2-S46 Ole Nilssen Færøy og Karen Jonsdatter 1742-1758 (byens grunn - 12b) – ikke borger – solgte huset i 1745

NC19 Ole Nilssens far bor her i 1745 = Nils Jenssen Hardanger – se hus 21

Sammen med 21

 

35 Nedre Holmegate 8

35 Gunder Jenssen (C. Storhaug) ca 1850 (magistraten - 12b)

34-54 Kristian Anderssen Tasta 1806-1807

54-55-AK1 Halvor Mikkelsen 1789-1805

55-AK1 Johan Henrik Dal 1789

55-55-26-BK67-A156-KB1-AK1 Elling Rasmussen Ånestad 1766-1787

A156-NA23-NB23-KB1-KB5-NC21-ND38-S46-S36-S31-S30-V27-S25-NE20 Peder Ellingsen og enke Kirsten Rasmusdatter - farer og øltapper/ølselger 1722-1766 (byens grunn - 10b) – ikke borger SBB – listet mellom Malene Nilsdatter og Ole Jensen i 1722

V21 Flere mulige i 1721

K19 flere mulige med 10b - Osmund Berentsen + David Kippers enke ++

 

X - listet mellom 35 og 36

NC34-AK2-S46-S44-S42-S38-S37-ND37-S36 Ole Knutsen Både kipper og borger 1734-1746

AK2 Kristen Larssen Hillemann og Truls Jenssen 1734

AK2 Ole Jenssen (1727?)

NE21-V21-K19-AK2 Ole Jenssen 1718-1725 los (byens grunn - 12b) i Hans Hoffs sted 1719

AK2 Peder Hanssen Kjerulf 1718

AK2-V17-V16-V15-V14-NF38-V10-NG199-S07-SBB95 Hans Villumsen Hoff 1707-1718 borger. Gift med Doreta Hansdatter (gift 1 med Hans Jokkumsen (Røpke??)) + Maren Jørgensdatter Brun. Hjelper folk i retten.

 

36 Valberggaten 12

36 Halvor Vigsnes ca 1850 (magistraten - 3b)

36 Håvard Kristoffersen Abeland 1819

36-35-36-35 Sven Olsen Svines 1787-1807

34 Sven Olsen Some 1782

35-33-BK67-A160 Elias Hanssen 1767-1777

A160-NA34-NB34-KB1 Ole Rasmussen 1758-1766

KB1 Lars Kalleliens enke 1753-1757

KB5-NC28-S46 Lars Kallelien 1745-1752

A160-KB5-KB2-SAK1-NC32-S44-S37 Lars Taraldsen Kallelien 1737-1744 (byens grunn - 3b)

ND36-S36-AK2 Johannes Nilssen farer – ikke borger – fra ”Z Zee” 1735-1736

AK2 Andreas Olsen 1728-1735

AK2 Peder Johanssen i Stavanger og Ole Osmundsen på Jæren 1728

AK2 Johannes Torstensens datter Mette før 1728

Ser ikke hvordan jeg kommer videre!

K19 flere med 3b - Mikkel Knutsen (nr 8?) + Anders Eriksen + Tormod Simensen + Marte Olsdatter (mest trolig??)

 

X

S34 Ingen åpenbare i 1734

S31-S30V27-S25-NE22-V21-K19-NF22-S02-E1-V98 Kristoffer Larssen Tunge fisker og Gjertrud Knutsdatter spinner 1698-1731 (byens grunn - 10b) borger (ikke i SBB, AK2, AK3)

Ingen i 1697 – sammen med Lauridz, som farer paa Jørgen Thomassens skip?

 

37 Bådegaten 1

37 Jens Jørsteds enke ca 1850 (magistraten - 27b)

37 Erik Simonssen Lunde 1819

37 Kasper Kruse Løvoll 1816 kjøpmann

37-36-37-36-34-A181 Elling Hermansen 1777-1807

34-BK67-KB1-A181 Mikkel Rasmussen Ræge 1761-1773

KB1 Torger Johannessen (Birkeland?) 1759

KB1-A181-KB5 Kristoffer Olsens enke 1748-1758 (byen 2,5b)

A181-SG-NC30-S46 Nikolay Thomassen kipper 1741-1746 (byens grunn - 2,5b)

Kommer foreløpig ikke videre!

 

(37a) Bådegaten (1a)

37-37-38 Elling Hermansen 1796-1807

38-37 Albret Stavanger 1787-1788

37-35-BK69-BK67-A161 Markus / Marius Henriksen Friis 1767-1777

A161 Mikkel Ellefsen Ræge

KB1-NA31-NB31 Herman i Sandviken 1762-1766

A161-KB1 Peder Mikkelsen 1758-1761

KB1-A161-NC29-KB5-AK2 Hans Rasmussen los (eller Lode?) – ikke borger 1741-1757 (byens grunn - 4b)

Kommer foreløpig ikke videre!

 

X Ubebodde grunn??

K19 Sivert Halvorsen 1719 (byens grunn - 4b) – ikke i 1719/1720 (= Sivert ved Skansen??)

 

X

V20 Ikke i 1720

K19-NG208-NF21 Helja Ånensdatter Knut Sandersens enke 1709-1719 (byens grunn - 4b) – listet mellom Anders Eriksen og Kristoffer Larsen i 1709 og 1719

S02-E1-V98-V97 Knut Sandersen 1697-1702 borger (ikke SBB+ ikke i 1707, AK2, AK3)

 

X (Liste mellom 37a og 38 i 1748)

KB5-SAK1 Kornelius Ogn 1748-1750

?= A176 Kornelius Ånonsen 1750 - utgår 1751

A176-SG Synneve Povelsdatter datter til Povel Larssen

A176-SG Povel Larssens enke 1741 (byens grunn - 4b)

Kommer foreløpig ikke videre!

 

38 Valberggaten 18

38 Mikkel Holm ca 1850 (magistraten - 10b)

38-38-39-38-36-A162 Simen Eriksen Lunde 1777-1807

36-BK67-NA33-KB1 Gunder Salmonssen 1765-1769

KB1-AK1 Ivar Endresen 1763-1764

AK1 Tjeran Jonsen og hustru Berte Bjørnsdatters arvinger 1763

A162-KB1-AK1 Tjerrand Jonsen og Berte Bjørnsdatter 1759-1762 hus og et lite naust

A162-KB1-NC38-AK1 Salmon Vistes enke Anna 1745-1760

A162-S44 Jens Salmonssen Viste 1744

A162-NC31-ND35 Kristoffer Olsen matros 1728-1745 (byens grunn - 10b) nabo til Ole Jakopsen Smith 1728 - S36-S34-S31-S30 ingen Kristoffer Olsen.. heller ingen på hans plass i opplistingen..

 

X

Ingen 1719-1720

K19-K14-NF23-NG211 Nils Klaussen innrullert og Marte Oddsdatter spinner 1709-1719 (byens grunn - 8b)

Ikke i 1701 – ingen mellom Rasmus Johansen og Tormod Simonsen (nr 40) ikke AK2.

 

39 Norbøgaten 10

39 Jakop Fåe ca 1850 (magistraten - 21b)

39-39-40-39-AK1 Jakop Eriksen Få 1787-1807

39-AK1 Åmund Hage 1785

39 Åmund Hagenesene 1780

39-37-AK1-A163 Sven Johanssen/Johannessen 1767-1777

A163-NB30-NB1-NC28-S44-S43-S40-S39-S44-S38-KB123 Lars Taraldsen Kallelien (sic! i 1744) borger 1738-1764 (byens grunn - 18b)

S37-ND29 Ommund skomakers enke 1736-1737

S34-S31-S30-V27-S25-NE23-V21-V20 Åmund Nilsen 1722-1734 skomaker og tambur

?K19-AK2 Mikkel Sørensen (Hoffmann?) i Abel Bagges sted 1719 (byens grunn - 18b) med sjøhus

AK2-V12a-NF40-NG185 Tale Tøgersdatter (Trane?) og Abel Abelsen Bagge 1709-1719 løytnant - ved Skansen – bror til Anders Tøgersen Trane? (ikke SBB)

 

40 Børrehaugen 3

40 Rasmus Bergs enke ca 1850

Sammen med en naboeiendom i 1807

40 nedbrudt i 1800-1805

40 Jan Heng 1798

41-40-AK1 Lars Helgesen 1779-1797

40-38-BK67-NA35-NB1-A177-AK1 Størker Rasmussen 1759-1779

KB1 Lisbet Jakopsdatter 1758

A177-AK1 Anna Lisbet Svendsdatter 1755

KB1 Sven Knutsens datter 1754-1757

KB1-KB5-KB4-SAK1-NC33-A177 Sven Knutsen skaffers enke 1745-1753

A177 Tormod Simonssens enke 1741 (byens grunn - 3b)

NE24-V21-V19-K19-V18-NF24-NG212-S02-E1 Tormod Simonssen og Birgitte Rasmusdatter 1701-1722 (byens grunn - 3b) fisker ikke V98, V97, AK2, AK3

Kommer ikke videre!

 

X – ubebodd grunn?

K19 Marte Olsdatter 1719 (byens grunn - 3b) – listet etter Tormod Simonssen

V19 ingen..

 

X

ND28-S36 Sven Knutsen konsumpsjonsbetjent 1736

?S34-S31-S30-S27-S26-S25-NE17-V21 Ole Asbjørnsen fisker 1721-1734

 

X2

ND31 Lars skaffer 1736

Ingen 1730-1736

 

X3

ND32 Lars Torkildsen arbeidsmann 1736

Ingen 1730-1736

 

X4

ND33-V27-S25 Joren enke etter Kjell 1736

Ingen 1730-1736. Ingen Kjell på Kuholmen i 1722.

 

41 Norbøgaten 12 og 14

41 Lars Garpestads enke ca 1850 (magistraten - 8b)

40 Gabriel Hanssen 1811 styrmann

40-41-AK1 Tore Olsen Vågen 1798-1811 matros

42-AK1 Jon Pedersen 1796-1798 skipper

42-41-39-AK1 Ener Pallesen Håland og enke Malene Marie Tørresdatter 1772-1796

39-BK67-A168-NA36-NB36-KB1-A168-AK1 Fredrik Nikolay Torsen Lind og enke 1758-1772 skredder

KB5-SAK1-KB2-A168-KB1 Tore Karlsen Dale 1748-1757 skredder

AK2 Tore Knutsen Dale 1748

NC34 Ole Nilssen kipper 1745

A168-ND25-AK2 Søren Galtung og enke 1732-1742 (byens grunn - 8b)

V27-AK2-S25-S24-NE25-V21-S19-K19 Jakop Nilssen 1719-1732 tømmerarbeider og borger (byens grunn - 8b)

V18 Guri Guttormsdatter 1718

K14-V12a-NF26-NG214 Daniel Olsen Bostad innrullert og Guri Guttormsdatter vever 1709-1714

Ingen høvelig i 1701

 

(41a) Norbøgaten (12 og 14 )a

Sammen med en annen eiendom i 1769

KB1 Jokkum Torsen Lind 1763-1766

Sammen med 41 Norbøgaten 12 og 14 i 1762

 

42 Uten adresse

42 Jon Finnesand ca 1850

41-42a-42-43-AK1 Karen Knutsdatter og Rasmus Olsen Meling 1796-1807 på Kuholmen

43-42-40 Adrian Pedersen 1777-1796

40-BK67-NA27-NB1 fru Knoph 1764-1773

KB1 Torgjer Knutsen 1761-1763

KB1 Nils Nilssens enke 1756-1759

KB1-KB5-KB4-SAK1-NC35-A167 Nils Nilssen 1741 -1755 (kongen 1 ort = 24b) – ikke borger

Kommer foreløpig ikke videre!

 

43 Børrehaugen 7+9+1

43 Kristian Tobiassen ca 1850 (+ oppdelt i 43, 43a, 43b, 43c og 43d)

42 Peder Pedersen Førland 1811

42 Jon Nilsen 1811 skipper

42 Bjørn Osmundsen 1807

42b John Nilssen Kodde 1806-1807

42b Bjørn Osmundsen 1803-1805

Sammen med 42 til 1802

 

44 Børrehaugen 11-12

44 Andreas Høy ca 1850

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

45 Børrehaugen 2

45 Gabriel Larsen og O Vigre ca 1850

43 Lars Rasmussen Vignes 1807

43-44 Ole Eriksen Østbø 1796-1807

44-AK1 Ole Eriksen Hundvåg 1796 på Kuholmen

44-43-41-AK1 Ellert Ellefsen og enke Anne Malene Olsdatter 1777-1796

41-BK67-KB1 Adrian Pedersen 1765-1769

KB1 Torger Johanssen slakter 1761-1764

KB1 Balzer H... 1759

KB1 Torger Johanssen 1756-1758

Ingen skatteytere 1754-1755

KB1-KB5-SAK1-NC36-AK2-A167-SBB124-AK2 Baltser Pedersen (Riska eller Ritcher) kleinsmed og Ingeborg Aslaksdatter 1741-1753 (kongen 1 ort = 24b) – bodde i Østervåg i 1740

Kommer foreløpig ikke videre!

 

46 Børrehaugen 10

46 Kristian Holm ca 1850

44 Rasmus Berg 1814

44 Knut Johanssen Erland 1814 et naust

44 Marte Olsdatter Grødem enke 1814

44-44 Endre Endresen Grødem 1804-1807

44 Tore Olsen Vågen matros 1798-1803

44-45 et sjøhus 1796-1798

45-AK1 Jon Pedersen skipper 1796-1798 naust

45-AK1 Ener Pallesens enke Malene Marie Tørresdatter 1796

45-44 Ener Pallesen 1777-1788

Brukt sammen med en annen eiendom i 1769.

 

47 Børrehaugen 4

47 Ananias Anderssen ca 1850 (magistraten - 5b)

45-45 Ole Helgesen Dagsland 1801-1807

45-AK1 Omund Holgersen 1798-1800

46-AK1 Bjørn Nilsen Østebø 1796-1798

46-48 Lisbet Antoniusdatter 1787-1788

48 Ivar Tunges Enke 1777

Brukt sammen med nr 49 i 1769

 

48 Børrehaugen 8

48 Ole Enoksen ca 1850 (magistraten - 5b)

46-46 Lars Endresen Grødeland 1804-1807

46 apoteker Zetlitz 1800-1803

46-47 et naust 1796-1798

47-46 Madam Kielland - enke 1787-1788

46-A170-AK1 Gabriel Kirsebom Kielland 1769-1777

A170-AK1 Marta Salmonsdatter Viste og Ole Gundersen Tøtland 1769

AK1 Omund Jenssen Hage 1754

A170 Marta Salomonsdatter Viste og Evind Rasmussen Time 1754

AK1 avdøde Jens Samuelsen 1751

S44 Jens Salomonssen Viste 1744

A170-ND34-S44-S37-AK2 Salomon Vistes enke Anna Jensdatter Viste 1736-1744 (byens grunn - 5b) sjøhusgrunn

S30-V27-S25-NE32-V21-V19-SBB112-K19-V18-NF34-AK2 Salomon Knutsen Viste og Anne Jensdatter Sunde 1710-1730 innrullert, fiske, los og kjøpmann (borger i 1725)sammen med 54

AK2 Erik Frost 1710 hus, grunn, sjøgrunn og hage på Holmen

NG221 Erik Eriksen 1709

AK2 Ole Kjeldsen 1703 hus med grunn, sjøgrunn og hage på Holmen

E1-AK2-AK3 Rasmus Rasmussen og Astri Henriksdatter (død 1696) 1696-1703 (eller Kornelius Pettersen??) sjøgrunn – ikke V98, V97

 

49 Uten adresse (Kuholmen mot Børrevika - sjøgrunn)

49 Johan Jenssen ca 1850 (magistraten - 6b)

47-47-48 Ole Johnsen Årvik 1796-1807

48-47-AK1 Halvor Halvorsen 1784-1788

47-AK1 Lars Bentsen Nøstvoll, Bent Bentsen Norbø og Jakop Pedersen Norbø 1784

47-43-A182-AK1 Ivar Tunges enke 1771-1777

43-BK67-A182-KB1-AK1 Lars Larssen Bore/Broes 1766-1771

KB1 Truls Trulssens enke 1765

A182-NA40-NB40-KB1-AK1 Truls Trulssen Finnestad 1751-1766

KB5-SAK1-NC39-A182-NC39-AK2-AK1 Elling Olsen snekker 1745-1751 (byens grunn - 6b)

AK2 asessor Valentinsen 1745 (byens grunn - 6b)

A182-ND21-NE28-V21-AK2-K19-V19-V18-AK2-K14-V12a-NF29 Lars Rasmussen Hovland fisker og matros, og Berta eller Birgitta Torsdatter 1711-1745 (byens grunn - 6b) (kjøpt 1715) hus, grunn og sjøgrunn på Kuholmen

AK2 Jørgen Thomassen 1715 (byens grunn - 6b) Eier - Jens Iversens arvingers hus og grunn i sør og Antonius Olsen hus og grunn i vest

NG217 Lars Larsen 1709

Ingen åpenbare i 1701

Måle- og grunnbrev av 23.10.1677

 

(49a) Uten adresse (Kuholmen)

Sammen med 49 Uten adresse 1800-1807

48-49 et sjøhus 1796-1798

49-45 Halvor Halvorsen 1787-1788

45-42-BK67-NC37-KB5-SAK1-KB1-NA39-NB39-ND22-S30-V27 Antones/Antonis enke Lisbet/Elisabet 1730-1777 - vest for for nr 49

V27-S25 Elisabet Antonisdatter 1725-1727

NE27-V21-S19-K19-V18-V12a-NF28-NG216 Antonius Olsen og Elisabet Pedersdatter 1709-1722 (byens grunn - 10b) fisker (ikke borger)

Ingen åpenbare i 1701

 

X ubebodd grunn?

K19 Tore Larssens enke 1719 (byens grunn - 2b)

Ingen andre med 2b Kuholmen - ubebodd grunn?

 

50 Norbøgaten 16

50 Mons Bro ca 1850 (magistraten - 24b)

49 Tore Jonsen Hummerhaug 1809

49 Sven Svendsen Storhaug 1809

49-49 Sven Olsen Storhaug 1798-1807 kjøpt 1799

49-AK1 Lars Johannesen Vasvåg 1799 på Kuholmen

50 Åmund Holgersen 1797

50-AK1 Lars Johannesen Vassvåg 1796

50-49-AK1 Johannes Johannessen Dueberg 1787-1796

49-44-AK1 Knut Tjensvold 1775-1782

44-BK69-BK67-A167-NA41-NB41-KB1-KB5-NC40-AK1-SBB112-S36-S31-S30 Alhed Jakopsdatter Sørch (død 1777) enke etter Jens Samuelsen (Blomme) 1730-1773 (byens grunn - 24b)

V27-S25-S24-NE29-SBB112 Jens Samuelsen 1722-1727 farer – nyankommen i 1722 (sønn av Samuel Anderssen og Mette Lauritsdatter)

K19-V18-V17-V15-V14-V13-V12-NF30-V10-NG216-S07-S02-E1-SBB91 Kasper Olsen (Bugge) g1m Anne Tjerandsdatter og g2m Hellia Ommundsdatter 1701-1719 (byens grunn – 1 ort = 24b) på Nils Sivertsens grunn i 1719 - NF31 Maren enke etter kommandant Tussen leier i 1711 – skomager borger 1700 - ikke V98, V97, AK2, AK3

 

51 Børrehaugen 5

51 Johan J Gimre 1846-1850 skipper (magistraten - 16b)

51 Peder Nordland og Endre Anderssen 1839-1846

51 Jonas Hommeland 1839 skifte i 1839

Sammen med en naboeiendom i 1807 (nummer 50 eller 49??)

 

X2 (Holmen rode - nabo til 52 Norbøgaten 11)

Sammen med en annen eiendom eller ikke skattebetaler i 1761

KB1-KB5 Eskel Aske sadelmaker 1748-1759 (født ca 1705 død 1765)

Ingen i 1745-1746.

S44-S42-S41-S39-S38-S37-SBB133 Eskel sadelmaker, hushøker og borger 1737-1744

Sammen med 18 i 1736?

 

52 Norbøgaten 11

52 Ole Grødeland ca 1850 (magistraten - 16b)

50-50 Lars Endresen Grødeland 1800-1807

50-51 Sven Hermandsen 1797-1798

51 Jens Pensnesses? enke 1796

51-50-AK1 Jens Jenssen Marvik 1786-1788

50-AK1 Karen Nilsdatter enke etter Nils Bentsen 1786

50-45-BK67-A166 Nils Bentsen 1767-1777

A166-KB1 Anders Tunges enke 1765-1766

KB1 Anders Torsen Tunge 1758-1764

Anders Rasmussen 1757

KB1 Elling Bjørnsen Tingholmen 1756-1757

KB1-KB5-KB4-A166 Lars Pedersen Rønnes 1748-1755

KB1-NC41 Lars Pedersen Rønes 1745-1754

A166-ND27-S36-AK2 Peder Olsen Kallelien fisker 1736-1742 (byens grunn - 6b)

??S31-S30-SBB116 Jon Jonsen Bryne borger og Anne Samuelsdatter 1730-1731 – borger 1730

I 1719: flere med 6b

 

53 Nedre Holmegate 9

53 Ingen ca 1850

51-51-52-51 Karen Olsdatter og Jakop Enoksen 1787-1807

51-46-A165-BK69 Ole Helgesen 1770-1777

46 Ole Pedersen 1769-1770

BK67 Ole Helgesen 1767

KB1 Asselin Nikolaysdatters dødsbo 1766

KB1-NB43-NA43 Asselin Nikolaysdatter datter til Nikolay kipper 1763-1766 - sammen med broren (ikke navngitt) i 1764

KB5-A165-KB4 Nikolay Thomassen kipper 1748-1750

A165-NC42-ND26-S46 Even Olsen Blankes enke 1736-1746 (byens grunn - 6b)

S30-V27-S25-NE31 Even Olsen 1722-1730 fisker

Ingen I 1721. I 1719: flere med 6b

 

X (leieboer??)

V19 Ole Anderssens enke 1719 (ikke i K19, V21, NE)

V18 Ole Anderssen 1718 (ikke i K14, V17, V16)

 

54 Norbøgaten 9

54 Rasmus Bergs enke ca 1850 (magistraten - 16b)

52 Rasmus Berg 1808 skipper

52-52-53 Anna Augusta Smith og Johan Ommundsen Hag 1796-1807

52-AK1 Anna Malena enke etter Ommund Hage 1799 på Kuholmen

53-52-47-BK67-KB1-A164 eller A175-NA44 Ommund Jonsen Hage 1755-1788

KB1 Marta Salmondatter 1754

KB1-A164-KB5-AK2 Even Rasmussen Time 1747-1753

A164-NC43-S44-AK2 Anna Jensdatter og Salmon Knutsen Viste 1730-1747 (byens grunn - 16b)

Sammen med 48

 

(54a) Norbøgaten (9a)

Nedfalt og sammen med nummer 54 i 1787

53-48-KB1-KB5-NC44-A171-S46-ND36-S36 Johannes Nilssen 1736-1777 (byens grunn - 6b) av Johannes Torstensens grunn Sammen med nr 36?

A171-NE33-V21-V19-K19-V18-V15-V14-V13-V12-NF35-V10-S07-S02-E1-SBB85 Johannes Torstensen 1701-1722 (byens grunn - 18b) lapper sko og borger. Gift med Mette Sørensdatter + Karen Lauritsdatter.

 

(54b) Norbøgaten (9b)

Sammen med en annen eiendom i 1807

55-56 Elling Hermansen Broem 1797-1798

56 Peder Olsen 1796

56-56-25-BK69 Govert Pedersen og enke - snekker 1769-1788

25-KB1 Gunder Pedersen 1766-1769

Sammen med en annen eiendom i 1765

 

55 Nedre Holmegate 10 (”på Broen”)

55 Jakop Kiellands & sønn ca 1850 (magistraten - 72b)

54-56a Agent Kielland 1804-1807

56a-56-AK1 Johan Fredrik Hanssen 1799-1804 på Broen

56 agent Kielland 1800

56 G S Kielland 1799 Kjøpmannsgården på Broen

56-57 madam Birgitt Kiellands 1790-1798

57-57 madam Kiellands enke 1787-1788

57-50-BK67-KB1-A137 Gabriel Kielland 1765-1777

KB1 Børge Valentinsens enke 1757-1764

KB1-KB5-A137-S46(-NC46 til NC48)-S44- NC46-A137-S37-ND39-S30-V27-S25-NE41 Børge Valentinsen borger og handelsmann 1722-1756 - av påboende grunn 1741 (byens grunn - 27b) skatter i 1748 av to påboende grunner (i 1745 av tre grunner)

V21 Kristina Jørgen Thomassens enke nå gift med Børge Valentinsen 1721

V20-V19-K19-V18 Kristina enke etter Jørgen Thomassen 1718-1720 (byens grunn - påboende grunn 27b, av bispenaustet og Lars Salvesens grunn 24b (50-27=23??), tilsammen 2 ort 2b = 50b)

V17-V16-V15-V14-V13-V12-NF45-V10-NG224-S07-E1-SBB58 Jørgen Thomassen g1m Katrine Akselsdatter g2m Kristina Nilsdatter Glud 1701-1717 borger og handelsmann fra 1668 + et sjøhus på Jorenholmen i 1709 – ikke V97 og V98, men en Lauridz, som farer paa Jörgen Tomesens Schib i 1697-1698.

 

(55a) Nedre Holmegate

Sammen med 55 Nedre Holmegate 10 i 1745

AK2 Børge Valentinsen 1723

AK2 Johanna enke etter Peder Pettersen 1723

 

(55b) Nedre Holmegate

NC48-A137-2 Børge Valentinsen av Thomas Jørgensens grunn 1741-1745 (byens grunn - 21b)

V20-V19-V18 Ericia (Eritsia) Maria Leganger enke etter Thomas Jørgensen 1718-1720 (byens grunn - 21b)

AK2-V17-V16-V15-V14-V13-V12-NF46-V10-NG225-S07-S02-E1 Thomas Jørgensen (død 1718) og Ericia Maria Leganger 1701-1717 borger og handelsmann – ikke V97, V98, AK3

 

(55c) Nedre Holmegate

Sammen med 55 Nedre Holmegate 10 i 1745

A172-NC48-AK2 Børge Valentinsen av Johannes Tostensens grunn 1720-1745 (byens grunn - 6b)

AK2 Johannes Tostensen 1720 (byens grunn - 6b) mellom Bispenaustet i nord og madam Kristina enke etter Jørgen Thomassens hus

 

(55d) Nedre Holmegate

NC47-A137-3 Børge Valentinsen av Bispenaustet og Lars Salvesens grunn 1741-1745 (byens grunn - 24b)

K19 avdøde Jørgen Thomassen av Bispenaustet og Lars Salvesens grunn 1719 (byens grunn - 24b)

 

”Fra Holmen til Pottemakerstranden”

56 Uten adresse

56 Jakop Kiellands & sønn ca 1850 (statskassen - 8b)

55-56b Agent Kielland 1801-1807

Sammen med 55 Nedre Holmegate 10 i 1800

 

57 Valbjerggaten 11

57 Martin Magnesen ca 1850 (statskassen - 38b)

56-57-58-AK1 Jens Svendsen Berg/Berge 1796-1807

58-AK1 Anders/Andreas Mørkmann 1796 på Broen

58 Kristen Netland 1788

58-58 Anders Netland 1787

58-51-BK67-A1-N56-KB1-AK2-AK1 Kristen Anderssen Netland 1759-1777 (kjøpt 1760)

A1-KB1-KB5-NC49-AK2-K25-S46-SG-ND40-S36-S34-S31-S30-V27-K25-S25-NE43 Peder Jenssen Sunde og Anna Katarina Alstrup 1721-1758 (kongens grunn - 32b+ av hageplass 6b) månedsløytnant i 1725

AK2-V21-V20-V19-K19-V18-V16 Jørgen Anderssen Førde 1716-1721 (kongens grunn – 1 ort 14b = 38b) - Mellom Børge Valentinsen i nord og Jens Olsens i sør

Ingen åpenbare før 1716..!

 

(58 Nedre Holmegate 11, 13, 14, 16 og 18)a – nordligste del av eiendommen

Sammen med nr 58 i 1787

72 Peder Nilssen Worms 1785-1788

72-53-BK67-KB1-A13 Petter/Peter Vølmer/ Volmer/ Wolmar/Volmann/ Volmarsen mestervever 1755-1785

AK1 Adelucia Montagne enke etter Peder Bredal 1755 - mellom nr 57 og 58

A13-KB1-KB5 Lydik slakter 1748-1754

A13-NC59-AK2 Ommund Olsen 1739-1745 (kongens grunn - 12b)

ND49-S36-K25-AK2-V20-V19-K19-V18-V16-V15-V14-V13-S02-E1-SBB68-V98-V97 Jens Olsen (Krag) og Lisbet Trulsdatter 1697-1739 (i 1725 kongens grunn - 12b + 1719 eier Grunn og 1b) borger – har også sjøhus på Stranden – født 1644, borger 1678, død 1739 - Peder Jensen Sunde og Baltzer Arentsen

 

58 Nedre Holmegate 11, 13, 14, 16 og 18

58 O B Helland ca 1850 (statskassen - 20b) og H Svendsen og J Hansen i 58a (statskassen - 12b)

75-72 Tor Torsen 1800-1807

72-AK1 Erik Pedersen Rosendal 1799 i Valberggaten

72-72-73-54-KB1-AK1 Peder Nilssen Worms 1766-1799 kjøpt 1781 av fru Valentinsen

?BK67-KB1-A14 Peder Nilssen skomaker 1764-1767

KB1-A14 Ole Olsen Bråstein 1756-1763

KB1-KB5-A14 Baltzer Arentsen enke Elisabet Jensdatter Krag 1748-1756

A14-NC60-ND42-S36-S31-S30 Baltzer/Baltzar Arentsen 1730-1745 (kongens grunn - 20b)

V27 Teofilius Skankes enke 1727

K25-S25-V20-V19-K19 Teofilius Skanke 1719-1725 (kongens grunn - 20b) innrullert - Ole Mortensen forrige grunn

NF50-S02-E1-V98-V97 Ole Mortensen 1697-1711 borger (ikke SBB)

 

(58 Nedre Holmegate 11, 13, 14, 16 og 18)b

73-70 Nils Pedersen Strømmen 1806-1807

70 Nils Løgeberg 1804-1805

70-70-70-AK1 Søren Sigvalland 1781-1798

70-AK1 Ole Svendsen 1781

70-55 Ole Pedersens Enke 1770-1777

55-KB1-NC58 Mikkel Olsens enke 1745-1770

Kommer ikke videre!

 

59 Øvre Holmegate 16

59 H Svendsen og J Hansen ca 1850 (statskassen - 20b)

76-73-73-74-AK1 Knut Sømme 1778-1807

74-65-BK67-A15-KB1-AK1 Peder Jenssen Berg 1759-1777 kjøpt 1760

A15-KB1-KB5-NC61-AK2-AK1-S38-S44-S36- S34-S31-S30-V27-K25-S25 Fredrik Voigt 1725-1760 (kongens grunn - 20b) (kongens grunn i 1725 - 24b) kirurg - Baltzer Arentsens i nord (58) og Kornelius Halvorsens i sør

AK2 Fredrik Vogt 1727 svigersønn til Jonas Wessel - mellom Kornelis Halvorsen og Theophilius Schanche i 1727

K25-S25-NE46-K19-NF51-V12a-NG234-SBB81-AK2 Jonas Sakariassen Wessel og Anna Pedersdatter 1709-1727 (kongens grunn - 20b) – gift først med Jan Lauritsen død 1699 – listet etter Teofilius Skanke - løynant – nabo til Kornelius Halvorsen i 1713

E1-V98-V97 Anna Pedersdatter enke etter Jan Larsen / Lauritsen 1697-1701 borgerenke – øltapperi

Grunn og målebrevet av 19.7.1661

 

59a (Øvre Holmegate 16)

Sammen med 59

AK2 Søren Pedersen Kierulf 1722-1723 - hus, grunn og sjøgrunn på Holmen mellom Fredrik Saxe (66) og Jens Olsen (58)

AK2-ND50 Eilert Hansen 1722

Gamle skjøter og målebrev av 16.2.1665, 3.4.1673 og 25.5.1719, samt etter en lagtingsdom av 5.8.1690.

 

60 Nedre Holmegate 18-20 og Kirkegaten 46

ca 1850 (statskassen 37b og magistraten 16 b)

77-74-AK1 Karen Sibilla og Ole Engelsen Kortsen 1799-1807

74-AK1 byfogd Løwold 1799 i Valberggaten med sjøhus, brygge, hage og grunner

74-74-AK1 Jan Kielland 1797-1798

74-75-66-AK1 madam Angel og dødsbo 1769-1797 i Valberggaten

BK67-KB1 Knut Angels enke 1764-1767

KB1-A18 Knut Angel og Gjertrud Korneliusdatter Megeland 1753-1763

AK2-SBB123 Gjertrud Korneliusdatter enke etter Anders Nilsen Ogelby 1748-1751

NC62-KB5-S37-S44-SG-A18-A11 Kornelius Halvorsen Megeland 1736-1748 (kongens 16b) (påboende grunn, sjøgrunn og hagegrunn i 1745) (i 1725 + 1741 av påboende grunn kongens 140b)

NE51-AK2 Kornelius Halvorsen 1713-1727 - nabo til Jonas Wessel (59) i 1727

AK2 Søren Nilsen Sandborg med medarvinger 1713 – mellom Sander Jonsen og Jonas Zachariassen – sønn til Nils Kristensen (kongen)

AK2-E1 Nils Kristensen 1701-før 1713 lagmann – ikke V98, V97 – eide flere eiendommer i Stavanger før 1700…

 

60x

Sammen med 60?

A12 Gjertrud Korneliusdatter og Knut Andreas Angell

A12-SG Gjertrud enke etter Anders Nilsen Ogelby 1748-1750 (kongens grunn - 3b)

SG Kornelius Halvorsen 1741 (kongens grunn - 3b) av en liten hagegrunn

 

60y

Sammen med 60

SG Gjertrud Korneliusdatter enke etter Anders Nilsen Ogelby 1748-1751

SG Kornelius Halvorsen 1741 av Petter Worms grunn (kongens 16b)

A18-S36-SBB87 Petter Jokkumsen Worms enke Berte Lauritsdatter Østbø 1736 (død 1750)

S34-S30-NF57-NG239-E1-SBB87-V98-V97 Petter Jokkumsen Worm (død 1736) og Kirsten Larsdatter (død 1723) 1697-1734 (i Bakken i 1727) sadelmaker og remmesnekker

 

60z

Sammen med 60?

A10-SG Gjertrud Korneliusdatter enke etter Anders Nilsen Ogelby 1750 (kongens grunn - 6b)

SG-NC57 Kornelius Halvorsen 1741-1745 (kongens grunn - 6b) av avdøde Reidar Hågensens grunn

K25-S25-NE48-K19-NF52-NG229-E1 Reidar Hågensen 1701-1725 (kongens grunn - 6b) fisker, vaktmann – ikke V98, V97, AK3

 

(60b?) (Pottemakerstranden)

ca 1850 (statskassen - 74b)

79-76-AK1 Jens Svendsen Jørstad 1798-1807 i Pottemakerstranden

76-AK1 Ingebrigt Engelbretsen Gimse 1796-1797

76-AK1 Kornelius Middeltun 1794-1796

76-78-69-A20 Halvor Nilssen Knivsberg 1770-1788

69-BK67 Karen Johannesdatter 1767-1770

NA64-KB1-AK1 Johannes/Johan Mogensens enke Karen Enersdatter 1765-1766 (med sjøhus) – dødsbo i 1766

NB65 Herman Jakopsens enke 1761-1764

NC65-KB5-A20-KB1-V27-NE54 Herman Jakopsen og Karen 1721-1761 av Einar Tostensens tidligere grunn (kongens grunn - 24b i 1741) (kongens grunn - 16b og av Einar Tostensens tidligere tilhørende grunn 24b videre av et sjøhus tvert over Gjertrud Berentsdatter av en påboende grunn og en halv båtstø 14b i 1725) - Trolofuet med Karen afgangne Ejner Tostenßen i 1721

NF58-NG240-E1-V98-V97 Einar Tostensen og Karen 1697-1711 borger, fiske

 

(60c?) (Nedre Holmegate 18-20 og Kirkegaten 46)c

Sammen med nr 60b i 1787

Tidligere 77 var nedbrudt i 1788

77-AK1 Gjertrud enke enke etter Knut Angel 1784

77-AK1 Anders Meyer 1784

77-68-BK67-KB1 Ole Knutsen Både 1754-1777

KB1-KB5-NC63-NC71-AK2-S40-S44-SG+A16 eller A22 Sven Olsen Husvoll (Aboe) og Guri Sandersdatter Helt 1741-1753 (kongens grunn 52b +12b for sjøhusgrunn +4b for halvt båtstø) – svoger til Anders Meyer (grunn og hagegrunn tvers over i 1745)

AK2 Henrik Olsen Aboes enke Guri Sandersdatter Helt 1737-1739

ND52-S26-S30-A16-AK2-SBB122-V27-S25-SBB122 Henrik Olsen Aboe borger og Guri Sandersdatter Helt (datter til Sander Jonsen) 1724-1737– borger 1736

AK2-K25-NE52-NF55 Ingeborg Thomasdatter enke etter Sander Jonsen 1711-1726 (kongens grunn 52b av påboende grunn og hage + av et sjøhus 12b + av en halv Bådstø 4b) – svogeren Henrik Olsen bor i samme hus i 1722 – datter av Anna Hansdatter og Thomas Sørensen – 1713 nabo til Søren Nilsen Sandborg – solgte 1726 hus, grunn, sjøgrunn med grunn og hage i nord og en halv båtstø.

NG238-E1-SBB62-V98-V97 Sander Jonsen (Helt) 1697-1709 med et naust på Bakken – skipper eller styrmann

 

X i dagens Kirkegate??

AK1 Bjørn Eriksen 1766 i Pottemakerstranden mellom 60... og 101

AK1 Åse Tostensdatter enke etter Holger Øksnebårens 1766

Kommer ikke videre!

 

61 Øvre Holmegate 15 og 13

ca 1850 (statskassen - 12 b og magistraten - 16b) )

78-75-AK1 Mogens Svendsen Lenne 1800-1807

75-75-AK1 Didrik N Smith 1795-1798

75-AK1 madam Birgitta enke etter Kielland 1794-1795

72-76-67-AK1 Nils Nilssen kipper 1776-1794

67-A17-AK1 Sebastian Fischer 1772-1776

67-BK67-A17-KB1-AK1 Søren Kronborgs enke Maren Olsdatter Skåning 1753-1772

NC64-KB5-SAK1-A17 Børge Bjørnsen 1745-1750

A17-SG Samuel Eriksen 1741 (kongens grunn - 12b)

Kommer ikke videre!

?NE Anders Sivertsen, Reidar Hansens enke eller Mikkel N 1736

?V27 Paul Henrik Jenssen 1727

?AK2-S25-K25 Kristoffer Olsen 1725-1727 (kongens grunn - 12b) innrullert – flyttet til Holmen i 1727

NE53 Ranveig Tjerrandsdatter 1722 enke – svigersønnen Kristoffer Olsen bor i samme hus.

?K19 Sven Olsens enke 1719 (kongens grunn - 12b)

NF56-NG231-E1 Sven Olsen 1701-1711 båtsmann, soldat, farer – ikke V98, V97, AK2, AK3

 

62 Uten adresse

ca 1850 (statskassen - 5b)

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

63 Uten adresse (Søylen – ”på Broen”)

ca 1850 (statskassen - 16b)

57-58-AK1 Lars Bertelsen Gay 1798-1807

58-59-AK1 Peder Olsen skomaker 1797-1798 på Broen

59-AK1 Thomas Hammond Angel 1797 på Broen

59-59 Mikkel snekker 1787-1796

59-52-A2-N57-KB1-AK1 Mikkel Ivarsen 1754-1777 (byfogden 2 ort) med en ødegrunn kalt Søylen

KB1 Peter Brøning 1753-1754 leieboer

A2-AK2-AK1-SG Mikkel/Mikael Tyrholm 1748-1754 (beboer Peter Bryning 1754) med Sølen (Kongen 24b)

NC50-KB5-AK2-SG kammerråd/toller Ebbels hus 1744-1748 (beboer Kristen Snæd?? i 1748) (Kongen 24b)

NC50-A2-SG-SBB Jan Arentsen Stork og Lisbet Bonde Fredriksdatter Saxe før 1741 (kongens grunn - 24b)

?=ND357-AK2-V27 Johan eller Johannes Stork farer 1727-1741

Ingen i 1725 – sammen med en annen eiendom = svigerfar Fredrik Saxe i nr 65?

Ingen med 24 skilling i 1719 eller 1725

lagtingsdom av 5.8.1690

Grunnbrev av 16.2.1665 og 3.4.1673

 

64 Valbjerggaten 9

ca 1850 (statskassen - 11b)

58-59-60-AK1 Ole Larssen Garpestad 1794-1807

60-AK1 Johan Henrik Dahl 1794

60-60-57-BK67-A3-NA53-KB1-AK1 Ole Larssen Grøn mestersmed 1753-1788 kjøpt 1762

A3 Laurits Smith 1762

AK1 utlagt til Lauge Smith etter avdøde Fredrik Saxe

A3-NC53 Fredrik Pedersen Saxe 1742 -1745 (kongens grunn - 11b)

Sammen med 65 Nedre Holmegate 14 til 1742

 

65 Nedre Holmegate 14 (kongens grunn - 16b)

ca 1850 (statskassen - 19b)

59-60 Gunder Anderssen Hommeland 1803-1807

60-61 Lars Brime kjøpmann 1793-1802

61-61-AK1 Jørgen Klaussen 1784-1793 død i 1793

61-58-AK1 Ole Arnesen/Ormsen Ålgård 1772-1784

A3-AK1 Jokkum Torsen Pay Lind 1770-1772

AK1-BK69 Asseline Jakopsdatter Ladsten og Henrik Henriksen Tasta 1769-1770

58-BK68-BK67-KB1 Peder Olsen Ladstens enke 1758-1770

A3-KB1-AK1 Peder Olsen Ladsten 1751-1757 (19b av to grunner =16+3 = 65a)

NC51-A3-AK2-AK1-SG Jon Tallaksen/Tollaksen Skeie 1741-1751 (16b)

A3-NC51-ND43-K25-SG-AK2-S27-K25-S25-S02-E1 Fredrik Pedersen Saxe 1701-1741 (kongens grunn - 27b) borger

AK2 Jørgen Thomassen 1699

AK2 Jørgen Klausen 1685-1699 – far til Jørgen Jørgensen (Wallendal) – ikke V98, V97

 

65a Tollergrunnen i/ved Valberget

Sammen med 65 fra 1741

SG-AK2 Jon Tollaksen Skeie 1741 (kongens grunn 3b)

AK2-AK1-S40 Karen Knophs enke etter Jon Jenssen Byberg 1740-1741 (kongens grunn - 3b)

AK2-S37-S38 Jon Jenssen Byberg 1727-1740

AK2-V27-S25 Jens Jonsen Byberg 1712-1727

NF48-AK2-S02-E1-V98-V97-AK3 Susanne Jensdatter enke etter Nils Eriksen (skifte 1691) 1691-1712 tidligere kalt Tollergrunnen

 

66 Øvre Holmegate 1

ca 1850 (statskassen - 6b)

60 Ole Soma 1810

60-61 Tønnes Olsen 1806-1810

61 Knut Grønnestad 1804-1805

61 Gunder Homeland 1803

61-62-AK1 Knut Knutsen Grønnestad 1794-1802

62-62-59-BK67-N52-NB60-KB1-A4-AK1 Knut Hanssen Grønnestad og enke 1753-1790

A4-AK1-SG Giske Eilertsdatter enke etter Jens Salomonssen Viste 1753 (byfogden 6b) Giske var datter til Eilert Hanssen

NC52-A4-SG Eilert Hanssen 1745 (grunn, sjøgrunn og to andre grunner i 1745)

A4-AK2-SG Jan Kristensen, Anna Sandersdatter og Jan Kristensen Smith 1744-1745

A4-SG-V27-AK2 Jens Jonsen Byberg og Anna Sandersdatter 1705-1744 (kongens grunn - 6b) en sjøhusgrunn – på Valberget - Ingen bor her i 1722 - Sammen med nummer 23 på Kuholmen – mellom tidligere Eilert Hansen i sør og avdøde Peder Saxes tidligere sønns grunn i nord

AK2 Herman Høyer 1703-1705

AK2 Maritta enke etter Halvar Olsen 1703

 

X (Valberget)

Sammen med en annen eiendom i 1827

53-54-54 Marte Sele 1787-1807

54-49 Anders Olsens enke 1777

49 Gunder Gundersens enke 1769-1773

BK69-BK67 Gunnille Andersdatter 1767-1769

NB46-NA46-KB1 Peder (Olsen) Kalleliens enke 1762-1766

KB1-KB5-S46-NC45 Kristoffer Torstensens enke 1745-1761

 

X – listet mellom 65 og 67 i 1736

ND44 Nikolay Olsen 1732-1736 – kjøpt hus av Kristoffer i Valberget

ND44-S34-S31-S30-AK2-V27-S25-NE47-V21 Kristoffer Torstensen i Valberget – innnrullert - ikke borger 1721-1732 under Valberget / ved Valberget – ikke grunnleie 1719 eller 1725

Kommer ikke videre!

 

67 Valbjerggaten 4

ca 1850 (statskassen - 24b)

61-62a-62-63 Anna Maria Wauvert og Arnt Hjelm 1796-1807

63-63-60-BK67-A5-N51-NB61-AK1 Jens Jenssen Bersagel og enke (Jensdatter Viste) 1755-1788 kjøpt 1756

AK1 Johan Galtung Butler og hans kjæreste Gidske Eilersdatter 1755 (byfogden 24b)

KB1 Ingen skatteytere i 1753-1754

A5-SG Giske Eilertsdatter enke etter Jens Salomonssen Viste 1749-1751

AK1 Jens Salomonssen 1748

AK1 Eilert Hanssens enke 1748

Sammen med 66 Øvre Holmegate 1 i 1745?

NC50-A5-SG-ND45-AK2-S37-S44-S36-S34-S31-S30-V27-S25-K25-AK2 Eilert Hanssen 1721-1745 (i 1741 kongens grunn - 24b) sjøgrunn og innhegnet hage (kongens grunn i 1725 - 8b av påboende grunn og 8b av sjøhusgrunn) – bor på Kuholmen! - en sjøgrunn med sjøhus ved Valberget – mellom Jens Jonsen (66) og avdøde Lars Jødelsen

AK2 Herman Høyer 1719-1721 (kongens grunn - 8b) en sjøgrunn ved Valbjerget

AK2 avdøde Berent Berentsen før 1705 rådmann

 

68 Valbjerggaten 2

62-62b Endre Endresen Grødem 1804-1807

Sammen med 67 Valbjerggaten 4 i 1803

Sammen med 67 i 1725

AK2-K19 Eilert Hanssen, Jansen eller Jonsen 1719 (kongens grunn 1 ort =24b + sjøgrunn ved Valbjerget 8b)

AK2 Thomas Jørgensen og Ericia Marie Leganger 1705 - et sjøhus med grunn mellom Valberget i sør og avdøde rådmann Berent Berentsen – jf 55 over

AK2 Hans Faudorph 1705 – arvet etter Lars Jødelsen

AK2-SBB51-E1-V98-V97 Lars Jødelsen (Budde eller Bude død 1680) enke Gitlau eller Gitlef Jeremiasdatter (død 1705) 1697-1701 sjøhus – drev handel borgerenke

 

69 Skagen 44

ca 1850 (statskassen - 8b)

63-64-64 Petter Govertsen 1796-1807

64-64 Peder Olsen skomaker 1786-1788

64-AK1 Tollak Tollaksen Herigstad 1783-1786

64-61-AK1 Ole Olsen matros 1777-1783

61-A6 Inger Olsdatter 1769

BK67-KB1 Mikkel Olsens enke 1766-1767

KB1-A6 Ole Larssens enke 1753-1765

A6-SG Ole Larssen Kyllingstad

Mangler i 1745-1750

A6-SG-ND46 Johannes Rasmussen 1736-1741 (kongens grunn - 8b) fisker mm

??K25 Torkild Anbjørnsen 1725 (kongens grunn - 8b)

?K25-NE49 Knut Olsen i Valberget 1722-1725 (kongens grunn - 8b) - Fløttmand

 

70 Skagen 42 (nå Skagenkaien 33)

64-65 Rasmus Halvorsen Veen 1807

65 Peter Govertsen 1806

65-65-AK1 Rasmus Halvorsen Veen 1797-1805

65 Peder Stangeland 1796 (leier?)

65-AK1 Lars Anfinnsens enke Sissil Larsdatter 1792-1797

65 Lars Anfinnsen 1790

65-65 Bjørn Brimse 1781-1788

65-AK1 Bjørn Torsen 1780

65-AK1 Rasmus Olsen Meling 1780

65-63-BK67-NA48-KB1-AK1 Lars Eriksen 1763-1780

AK1 Laurits Windius 1763 baker

KB1 Lars Valberget 1759-1763

KB1-KB5-NC54-ND48 Tønnes Hanssens enke 1736-1758

S36-S34-S31-S30 Tønnes Hanssen 1730-1736 – ikke SBB + ikke V27 – ført under Skagen 1730-1734 - matros

Kommer ikke videre!

 

71 Skagen 38 - Wenniches gård

ca 1850 (statskassen - 8b)

65-66 Tollak Aslaksen 1807

66 Rasmus Ween 1806

66 Tollak Aslaksen 1803-1805

66-66-64-BK67-A8-KB1 Knut Knutsen Holm 1764-1802

AK1 Samuel Pedersen Windius 1763-1764 bror til Lars Windius

KB5-A8-SG-NC55-S42-S44 Lars (Laurits) Pedersen Windius 1741-1763 (kongens grunn - 8b) sjøhusgrunn sammen med søsteren i 1742 og 1744

Trolig brukt sammen med en eiendom på Skagen tidligere à 428 Skagen 28??

Delt opp?

Ingen som betaler grunnleie til kongen 1662-1667

KG56-KG55-KG54-KG50-NK250 Jens Pedersen (Godzen) 1650-57 (kongens 1 Rdlr eller 0,5 rdl 16b) lesemester. Våning nedenfor gata og hage over.

KG49-KG43 Jens Pedersen (Godzen) 1643-45 (kongens 44b) - Delt i to i 1643-1645 Berendt Berendssen Søhuse (kongens 40b) (sum = 84b)

AK3-KG42 Maren Kristensdatter og Jens Pedersen (Godzen) 1641-1642 (kongens 1 Rdlr)

AK3-KG37-KG34 Karl Willumsen og Maren Kristensdatter 1632-1640 (kongens aff den grund neden for gaden 1 Rdlr)

AK3 Kristen Lauritsen Lind, sogneprest til Bø (=Hå) prestegjeld og prost over Jæren og Margrete Pedersdatter Trane 1631-1634 – almenning i nord (kongen 1 rdl)

AK3 Mattis Hanssen, Peder Hanssen, Simen Hanssen, Mikkel Pedersen Trane og Kristen Pedersens arvinger -1631

KG31-KG28- KG26-KG25-KG24-KG19-KG07-KG04 Hans Simonsen og Karine Mikkelsdatter 1607-1631 (kongen 1 rdl eller 84b)

KG17 Lagmannen av Hans Simonsens gård 1617 (kongen 1 rdl) – Hans Simonsen betaler ikke alle år, som her. Så trolig har andre betalt for ham, siden han ikke bodde i Stavanger.

KG02 Karine (Mikkelsdatter) Peder Tranes enke 1602-1603 (kongen 1 rdl)

Wenniches gård (kongen 7 mark = 7*16 = 112 skilling?) – fra sjøen til Valberget? = nr. 69+70+71 +75 + noe av 72?

 

Det var en allmenning mellom Skagen 36 og Skagen 38 i skillet mellom kongens og kannikenes områder. I dag er det en trapp ned til Skagenkaien.

 

72 Skagen 36

ca 1850 (statskassen - 16b) – Opprinnelig for en tilhørende hage?

66-67 Agent Kielland 1804-1807

67 Gabriel Skanke Kielland 1800-1803

67-67 et sjøhus 1796-1798

67-67 Lorentz Smith 1787-1788

67 Lorentz Smith 1777

I 1769 ”under 317” = 443 Torget 6

?NC56 Laurits Smith 1745 (sjøhus)

 

72a Skagen 34 – Nygård

Sammen med 72 Skagen 36 i 1827

Jens Jørgensen gift med Kirsten Kristensdatter Trane ca. 1620 (fire riksmark domkapitlet)

Karen Tranes 1602

Kristen Trane (d 1600) 1581-1600

Tord Benkestokk -1581

Torgjer Sauskinn 1567-1576

Nygård

 

73 Skagen 39

ca 1850 (magistraten - 32b)

Sammen med en annen eiendom i 1807

??AK2 Isak Isaksen eide 1/3 og Johanna enke etter Peter Petersen Dorenfeldt 2/3 i 1695-1725 (1 rdl 1 ort 8 skilling (1712 1 rdl 1 ort 5 skilling) Manufakturhuset)

AK2 Karsten Wesling (d 1695) og Gjertrud Jørgensdatter Wessel -1695

AK2 Jørgen Bertelsen 1686 (1 rdl 1 ort 8 skilling Manufakturhuset)

AK2 Laurits Pedersen (Windius?) 1652 stiftsskriver

AK2 Laurits Pedersens mor -1652 -> dvs =?

AK2 Søren Jenssen 1617- borgermester

AK2 Tore Torsen -1617 byfogd

Hustru Birgitte 1576 med stekerhus

 

X (ved Valberget i 1766 listet mellom nr. 74 og 69)

BK67-KB1 Ole Askes enke 1765-1767

KB1-NB62 Ole Olsen Aske 1763-1764

KB1 Gunder Rolfsen 1758-1762

KB1 Ubrukt 1748-1757

 

74 Valbjerget 17

ca 1850 (statskassen - 8b)

67 Jakop Salvesen 1807

68-68-68-62-A7-AK1 Salve Jakopsen 1776-1807

AK1 Femme Larsdatter 1776

62-BK67-A7-NA49-NB64-KB1 Jon Arnesen 1763-1769

KB1-KB5-NC58 Mikkel Olsens enke 1745-1762

A7 Gunder Malde

A7-SG Ole Larssen Kyllingstad og enke 1744-1750 (kongens grunn - 8b)

A7-SG Ole Trondsen 1741-43 (kongens grunn - 8b)

??K25 Torkild Anbjørnsen eller Knud Olsen Fløtmand 1725 (kongens grunn - 8b)

??K25 Gjertrud Larsdatter 1725 (kongens grunn - 8b) - listet etter Knud Olsen

 

75 Valbjerggaten 1

ca 1850 (statskassen - 32b)

68-63b Jens Svendsen Jørstad 1807-1808

63b Nils Bergstrøm 1805-1806

63 Tore Samuelsen 1804

63-63b-AK1 Ole Rasmussen Eiganes 1796-1803

63b-AK1 Anders Anderssen kipper 1796

Sammen med 67 Valbjerggaten 4 i 1787

Sammen med 71 Skagen 38 første halvdel av 1600-tallet. (kongens grunn 1 riksdaler) Skagen 38 betaler særskilt grunnleie «over gaten».

 

76 Valbjerggaten 3

ca 1850 (statskassen - 24b)

69-63a Lars Jenssen 1805-1807

Sammen med 75 Valbjerggaten 1 i 1804

 

77 Valbjerggaten 5

ca 1850 (statskassen - 16b)

70 Ingebrit Ivarsen 1807

62c Engebret Stangeland 1804-1807

Sammen med 67 Valbjerggaten 4 i 1803

 

78 Valbjerggaten 5

ca 1850 (statskassen - 24b)

Sammen med en naboeiendom 1807

 

79 Uten adresse

Sammen med en naboeiendom 1807

 

80 Øvre Holmegate 5

ca 1850 (statskassen - 32b)

71-62d Jakop Bratsen 1806-1807

Sammen med 77 Valbjerggaten 5 i 1805

 

81 Øvre Holmegate 7

Sammen med en naboeiendom 1807

 

82 Øvre Holmegate 9

72-69 Ådne Ådnesen Haugland 1804-1807

69-69-AK1 Endre Svendsen 1795-1803

69 Åmund Olsen Strøms enke Anna Maria Olsdatter 1791

69-69-56-BK67-N54-NB50-KB1 Torger Ånensen/Ånesen 1762-1788

KB1 Jan Blix 1761

KB1 Kristen Blix’ enke 1753-1759

Sammen med en annen eiendom i 1750

 

83 Valbjerget 2 (Vakttårn)

74-71-71 Byens Vakttårn 1787-1807

71 ”Byens” 1777

Brukt sammen med en annen eiendom i 1769

 

84 Uten adresse

Brukt sammen med en annen eiendom i 1807

 

85 Uten adresse

Brukt sammen med en annen eiendom i 1807

 

86 Valbjerget 7

Brukt sammen med en annen eiendom i 1807

 

87 Uten adresse

Brukt sammen med en annen eiendom i 1807

 

88 Valbjerget

Brukt sammen med en annen eiendom i 1807

 

89 Uten adresse

Brukt sammen med en annen eiendom i 1807

 

Pottemakerstranden

 

90 Uten adresse (Pottemakerstranden)

ca 1850 (statskassen - 12b)

80-77-77-79 Guri Jakopsdatter og Ole Svensen Friske 1787-1807

AK1 Tønnes/Tørres Uhr 1779-1780

79-70-AK1 Bjørn Einarsens enke Inger Simonsdatter 1769-1779

BK67-KB1-A19-NA65-NB66 Bjørn Einarsen (Norbø) 1762-1767

KB1 Holger Olsen 1761

KB1 Bjørn Einarsen 1753-1759

A19 Jon Etlertsen etter 1750 visitør

KB1-KB5-NC66-A19-SG Jakop (Mikkelsen?) Sadolin 1745-1750 (påboende grunn og hage i 1745)

SG-A19-ND51-S36-S30-AK2 Kornelius Halvorsen 1728-1741 (kongens grunn - 4b) borger og handelsmann - sjøgrunn - bor på Kuholmen

AK2 Tore Knutsen Dale 1728 -to grunner i Pottemakerstranden

Ingen med 4 skilling i Pottemakerstranden i 1719 eller 1725 – brukes sammen med en annen eiendom?

 

91 Nedre Holmegate 26 (sjøsiden)

ca 1850 (statskassen - 14b)

81-78a Enok Enoksen Bore 1806-1807

Før 1797 sammen med 99 Nedre Holmegate 25

 

92 Nedre Holmegate 28 (sjøsiden)

ca 1850 (statskassen - 16b)

82-79 Agent Kielland 1800-1807

79 sjøhus 1796-1798

79-AK1 Gabriel S Kielland 1794

79-AK1 Peder Klow løytnant 1788-1794 sjøhus

79-81-AK1 Kornelius Angel 1784-1788

81-AK2-A16 eller A22-AK1 Anders Meyer 1749-1784 (svoger til Sven Olsen) (52b av våningshuset og 16b av sjøhuset)

Brukt under 164 Breigaten 4 i 1769 (Anders Meyer)

 

X1

ND53-S36 Anders Sivertsen 1736 kipper

?S34 Anders ved Konsumpsjonen 1734

 

X2

ND54 Reidar Hanssens enke spinnekone 1736

 

X3

ND55 Mikkel N. skolapper og arbeidsmann 1736

 

93 Nedre Holmegate 30 (sjøsiden)

ca 1850 (statskassen - 6b)

83-80 Agent Kielland 1804-1807

80 sjøhus 1796-1798

80-82 Jakop Kielland 1787-1788

82 Lorentz Smith 1777

Brukt “under N 280” i 1769 = 397 Kirkegata 17 og Arneageren 6

 

94 Nedre Holmegate 32 (sjøsiden)

ca 1850 (statskassen - 3b)

84-81 Agent Kielland 1804-1807

81-AK1 Gabriel Skanke Kielland 1799 et naust eller sjøhus

81 sjøhus 1796-1798

81-83-AK1 Kornelius Middeltun 1787-1799

83-A24 Daniel Toucher 1777

Brukt sammen med en annen eiendom i 1769

A24 Jørgen Brun Hoff

AK1-A24 Gabriel Heckard

AK1-A24-NC72 Henrik Brouer 1745-1749 (Sjøgrunn 1745)

AK1-A24 Karen Lind (Thomassen?) enke etter Mikael Torkelsen Weiberg 1741-1748 (kongens grunn - 3b)

Kommer ikke videre!

?K25 Rasmus Sømme 1725 (kongens grunn - 3b) av et sjøhus

 

95 Uten adresse (sjøsiden)

Sammen med en naboeiendom 1807

 

X (listet etter 94 Nedre Holmegate 32)

Ingen i 1748-1750

NC73 Knut Lind 1745 (sjøgrunn)

 

96 Uten adresse

Sammen med en naboeiendom 1807

 

97 Nedre Holmegate 27 (landside)

86 Enok Enoksen Bore 12.12.1807-

86 Nils Nilssen Sæby 1807

86 Sakarias Viste 1805-1807

86 Ole Sandes enke 1798-1804

86 Ole Sande 1798

86-88 Elias Skarenberg 1787-1797

88 Elias Eliassen 1784

88 Sygni Torgersdatter enke etter Knut los 1784

88-76 Elias Eliasen 1777

76 Knut Torsens enke 1773

76-KB1-KB3-SAK1-KB5-NC76-A43 Knut Torsen 1745-1770

A43 Berta Olsdatter 1741 (kongens grunn - 5b)

Kommer ikke videre! Ingen med 5 skilling i 1725.

 

X

ND63-S36-S34-S31-S30-V27 Knut Torsen 1727-1736 fisker, arbeidsmann og øltapperi

S25 Ingen i 1725

 

98 Nedre Holmegate 29

Sammen med en naboeiendom 1807

 

X

ND62 Villum Hoff 1736 matros og farer utenlands

 

99 Nedre Holmegate 25

ca 1850 (statskassen - 14b)

85- 78-78b-78-78-AK1 Hans Knutsen Grønnestad 1795-1807

78-AK1 Bolette Maria Grønnestad 1793-1795

78-80-71-BK67-A21-AK1 Anders Jakopsen Meling 1767-1793 Anne Ådnesdatters svoger, død i 1793

A21-NA99-NB68-KB1-KB5-SAK1-AK1-ND60-S34-S32 Anna Ådnesdatter Bugge og Thomas Stålesen Urdal (Ourdal) 1732-1766 (enka fra 1748) (kongens grunn - 14b)

Usikker på teksten i skjøte 1730.. sjekk!

 

100 Uten adresse

Sammen med en naboeiendom 1807

 

101 Nedre Holmegate 21 (Pottemakerstranden)

87-82 Ingebrigt Bjørnsen Ims 1.9.1807

82 Ådne Mogensen Ølbør -1807

82 Nils Sæby 1807-

82 Tarald Enoksen Bore 24.1.1807-11.4.1807

82 Ådne Mogensen Ølberg og Enok Enoksen Bore 1806-1807

82-AK1 Lars Johannesen Vasvåg 1799-1805

82-82-AK1 Torkild Pedersen Klinkenberg 1796-1799 i Pottemakerstranden

82-84-72-A23-NA67-KB1-AK1 Ole Olsen Reve og Inger Halvorsdatter 1766-1788 kjøpt 1769

AK1 Johannes Weigners Ims 1767

AK1 Inger Halvorsdatters enke etter Peder Torkildsen før 1767

NC69 Kornelius Halvorsen (!) tidligere tilhørende Inger og Ragnhild Megeland 1745 (hus og hagegrunn)

A23 Kornelius Halvorsens enke 1725-1741 (kongens grunn - 6b)

K25-K19 Omund Kocks enkes sjøgrunn 1719 (kongens grunn - 6b) tilhørende Halvor Megelands enke i 1725

A23-SBB54 Ommund Olsen Kock (død 1704) - ikke V98, V97, AK3

 

X (Pottemakerstranden)

A23 Jørgen Brun Hoff 1770

A23 Ole Olsen Reves enke

AK1 Ole Olsen Reve 1767

KB1-AK1 Johannes Weigner Ims 1766-1767(Byfogden 14b)

A25-NB68 Inger Halvorsdatter og Peder Torkelsen Weiberg 1764

KB5 Inger Halvorsdatter 1748

A25-NC70 Kornelius Halvorsen 1745 (sjøhus)

A25-ND57 Asseline Berentsdatter enke etter Halvor Korneliussen Megeland 1736-1741 (kongens grunn - 14b)

ND57 Peder Torkelsen borger bodde hos svigermoren Aselin i 1736

S36-S30-V27 Peder Torkelsen 1727-1736

K25 Halvor Korneliussen 1725 (kongens grunn - 14b)

NE55-K19 Asseline Berentsdatter enke etter Halvor Korneliussen Megeland 1719-1722 (kongens grunn - 14b)

NF60-NG241-S02-E1-V98-V97-SBB81 Halvor Korneliussen og Asseline Bessesdatter 1697-1711 borger fra 1691 og fisker – med et naust ved Bakken

 

X - leieboer

S42-S40-S38-S37-ND58 Jens snekker borger og snekker bor hos Peder Torkildsen 1736-1742

 

X – nabo til 102a

S37-ND59 Ole Ommundsen fra Sokndal 1736-1737 borger farer til Østlandet

 

102 Nedre Holmegate 22 (Pottemakerstranden)

ca 1850 (statskassen - 24b)

88-83-AK1 Håver Bjørnsen Aske 1798-1807 i Pottemakerstranden

83-83-AK1 Størker Larssen Sundt 1794-1798 bror til Hans Larssen Sundt

83-AK1 Hans Larssen Sundt 1794-1796

83-85-AK1 Maria Katarina de Stokkmann 1784-1794

85-73-AK1 Gjertrud enke etter Knut Angel 1777-1784

73 Madam Fyhn 1772

73 Jørgen Brun Hoff 1771

73-AK1 Joakim Torsen Lind 1767-1771

AK1 Anders Brose 1767

KB1 madam Zetlitz 1764-1766

A26-KB1-AK1 Sigismundus Zetlitz regimentsfeltskjærer 1755-1763 (byfogden 24b)

A26-AK1-KB5-NC66 (hus) og NC67 (sjøgrunn) Jakop Sadolin 1745-1755

A26-AK2 Hans Kristoffersen Onsorg 1737-1741 (kongens grunn 24b)

AK2 Herman Schultz 1736-1737

AK2-S34-S30 Lucia Jokkumsdatter Røpke enke etter Daniel Jonsen Årvik 1730-1736

K25-NE57-K19-NF61-NG243-AK2 Lucia Jokkumsdatter og Daniel Jonsen Tysvær 1709-1725 (kongens grunn – 1 ort = 24b) – borger har en jakt – Johannes Mortensen glassmester er leieboer 1722 – ikke SBB

?K25-NE58-K19-NF62-NG244-E1-SBB81 Hans Jokkumsen (Røpke?) 1701-1725 (kongens grunn 10b) borger og skomaker – hos sin mor 1701 – ikke V98, V97

AK2 Lucie Hansdatter Rodes arvinger 1709

S07-E1-SBB49-V98-V97-AK3 Lucia Hansdatter Rode (død 1707) enke etter Jokkum Mortensen Røptke skomaker (død 1696) 1696-1707

 

(102a) Nedre Holmegate (22a)

89-84-AK1 Andreas Eliasen Nordfjord matros 1799-1807

84-AK1 Ole Svendsen Vagle 1799

84-84-AK1 Ole Reiersen Sandnes 1797-1799 i Pottemakerstranden

84-86-74-A27-KB1 Immanuel/Emanuel Bergander og Marta Isaksdatter Sunde 1761-1796

A27-KB1-KB5-NC74-AK2 Marta Isaksdatter Sunde og Hans Hanssen Bugge 1738-1759 (kongens grunn - 10b)

AK2-ND61-S36-S34 Halvor Thomassen 1734-1739 matros og farer – med Peder Rusk + en gammel kone som spinner i 1736

?S31-S30 Hans Jokkumsens enke 1730-1731

V27-S25-K25 Hans Jokkumsen Røpke 1725-1727 (kongens grunn - 10b)

NE54-K19-AK2 Guri Berentsdatter 1718-1722 (kongens grunn - avdøde Oruerus kippers grunn 10b og båtstø 4b) selger øl og spinner

AK2-SBB99 Dorte Andersdatter enke etter Henrik Kuning 1718 hus og grunn i Pottemakerstranden – forlatt byen i 1718

NF59-NG242-AK2-SBB99 Henrik (Olsen?) Kuning (Kønig?) 1709-1711 kobberslager

AK2 Birgitte Kristensdatter enke etter Ahasverus Lorentsen 1709

S02-E1-V98-V97-SBB80 Ahasverus kipper (død 1705) og Birgitte Kristensdatter 1697-1702 borger fra 1690

 

Bakken

 

103 Øvre Holmegate 24

ca 1850 (statskassen - 20b)

90-85 Peder Pedersen Tysvær 1800-1807

85 Børge Rosenkilde 1798

85-87-75-A28 Ole Enoksen 1770-1797

75-A28-NA69-NB71-AK2-AK1 Jakop Kristoffersen 1760-1770

KB5-A28-?AK2-SAK1-NC75-AK1 Bjørn Einarsen Norbø 1737-1760 (kongens grunn - 20b) jamfør nr 90 ”Uten adresse” Bjørn ved Brønnen (det var brønn på Timiantorget)

AK2 Matias Heckard 1737 et hus på Bakken

?K25-S25-AK2-NE103-K19 Marte Olsdatter enke etter Aslak Aslaksen 1719-1727 (kongens grunn - 20b og av en halv båtstø 4b) hus og hage på Bakken ved brønnen - avdøde Lars Coort påboende grunn – faren Ole Ellefsen bor her i 1722

AK2 Lars / Laurits Olsen Kort eller Coort 1708 - grunn samt tilliggende hageplass med en grunn dernæst beliggende som Hans Sørensens hus står på, samt båtstø på Bakken like ved Berget

AK2 Gregorius Nilsen og Guri Pedersdatter 1708 - Guri Pedersdatter hadde arvet eiendommen (etter Jørgen Pedersen??).

 

(x) Øvre Holmegate

Sammen med 103?

KB1 Ole Jødesen 1758-1759

Sammen med en annen eiendom i 1757

 

104 Uten adresse

104 Peder Sørensen Lunde 1851

104 Sjur Gudmundsen Kyhletruct 1851

104 Jakop Jonsen Egeland 1849-1851

104 Bendiks Aske 1849

104 Nils Løgebergs Ingeborg 1840-1849

104 Lars Olsen Varhaug 1840

Sammen med 103 Øvre Holmegate 24 i 1807

 

105 Øvre Holmegate 26

ca 1850 (statskassen - 4b, eieren av nr 103 1 spesidaler og Zetlitz 24b)

105 Bjørn Bjørnsen og Andreas Bjørnsen 1850 (1 spesidaler fra 1829 og en ort)

105 Bjørn Halvorsen Sunde 1825-1850

Solgte i 1829 et stykke grunn til 103 årlig avgift 1 spesidaler til eieren av 103.

105 Jens Karlsen 1825

91 Bjørn Halvorsen 1807

86,87,88 eller 89? i 1797-1807

 

106 Øvre Holmegate 28

ca 1850 (statskassen - 8b)

92-90-90-92-79-A30 Ingeborg Isaksdatter og Frans Jenssen Sunde 1772-1807

79-A30-KB1-AK1 Jens Nilssen Sunde 1758-1772

A30-KB1-AK1 Mikkel Olsen 1756-1758

A30-KB1-KB3-SAK1-KB5-NC79-AK2 Peder Knudsen Skrøder 1741-1755 (kongens grunn - 6b) skjøte 1742

AK2 Jon Olsen Vasshus -1742 hageplass

 

X (uvisst hvor, men i nærheten)

?K25 avdøde Erik Bentsens grunn 1725 (kongens grunn - 8b)

?K19 Asseline Berentsdatter enke etter Halvor Korneliussen 1719 (kongens grunn - 8b) avdøde Einar Bentsens grunn

E1-V98-V97 Einar Berntsen 1697-1709 fisker som Halvor Korneliussen eier i 1709

 

107 Øvre Holmegate 30

ca 1850 (statskassen - 10b)

93-91-91-AK1 Ingebret Knutsen Ness 1788-1807

91-AK1 Peder Bjørnsen Østliøen 1788

91-93 Petter Ivarsen 1787-1788

93-81-A31-KB1 Ivar Olsen 1754-1777

KB1-KB3-SAK1-KB1-NC81 Johannes Olsen 1745-1753

A31 Truls Jenssen av avdøde Laurits Lauritsens grunn 1741 (kongens grunn - 10b) - Truls Jenssen er sønn av Jens Olsen

K25 Laurits Lauritsens grunn der Jens Olsen har betalt grunnleie 1725 (kongens grunn - 8b og av et båtstø 2b)

??K25 Ingeborg Olsdatter 1719-1725 (kongens grunn - 16b)

NE62-V20 Ingeborg Olsdatter 1720-1722

NF66-NG355-E1 Lars Larsen Sogn og Ingeborg Olsdatter 1701-1719 (kongens grunn - 8b og av et båtstø 2b) fisker, fører posten, innrullert – ikke SBB, V98, V97, AK3

 

108 Øvre Holmegate 32

ca 1850 (statskassen - 6b)

94-92 Erik Bjørnsen Grødem 1806-1807

92-92-94-AK1 Ole Larssen Wold 1784-1805

94-90-AK1 Sjur Nilssen 1770-1784

90-AK1 Albert Tønnesens enke 1770

90-A32 Sjur Nilssen 1770

90 Marte Ommundsdatter 1769-1770

BK69 Ole Berg 1769

BK68-BK67 Ole Merland 1767-1768

A32-N77-KB1-AK1 Albret Tønnesen 1762-1766

A32-KB1-KB2-AK1 Klaus Akselsen 1751-1762

SAK1-KB5-NC90-AK2 Ole Torgersen Håhelder 1744-1750

(NC82 Børge Valentinsen av Karen skaffers tidligere grunn 1745)

AK2 Tore Torsen 1744

A32 Børge Valentinsen på Helge Torstensens grunn 1741 (kongens grunn - 6b)

K25-K19 Helge Torstensen på avdøde Karl Pedersen skaffers grunn 1719-1725 (kongens grunn - 6b) – ikke SBB, AK2

?NE63-NF67 Helia eller Helie Torstensdatter 1711-1722 spinner

NG354-E1 Karl Pedersen 1701-1709 skaffer – ikke V98, V97, AK3, AK2

 

109 Nedre Holmegate 31

ca 1850 (statskassen - 4b)

95-93-93-95 Anders Enoksen 1780-1807

95-88 Ingeborg Kristensdatter 1777-1780

88-A34 Marte Ellefsdatter 1770-1773

88 Marte Evensdatter 1769

A34-KB1 Kristen Hinnas enke Marta Ellefsdatter 1761-1766

KB1 Kristen Svendsen Hinna 1756-1759

KB1-KB3-SAK1-KB5-NC78 Peder Jakopsens enke 1745-1755

Kommer ikke videre – ikke borger, AK2, 1725 (K25)  eller i 1736!

??UFÅ16(7) Ådne Mikkelsen 1716 – brann 1716

 

(109a) Nedre Holmegate (31a)

Sammen med 109 – grunnleie overført til 109

A34 Mikkel Halvorsen 1770

AK1 Marte Ellefsdatter 1766

AK1-KB1 Tore Larssens enke Siri Svendsdatter 1756-1766

KB1-KB3-SAK1-KB5-NC83-A34-AK2 Tore Larssen 1745-1756

A34 Peder Roaldsens enke 1741 (kongens grunn - 4b)

K25-NE64-K19-V18-V16-V14-V12-V10-NG353-E1 Peder Roalsen 1701-1725 (kongens grunn - 4b) fisker og borger (ikke SBB) – ikke V98, V97, AK3, AK2

 

110 Uten adresse

ca 1850 (statskassen - 5b og magistraten - 6b)

96-94 Tidemann Jakopsen 1803-1807

94-94-96 Mikkel Halvorsen 1787-1803

AK1 Tore Knutsens enke 1787

96-87-N78-KB1-AK1 Tore Knutsen Sokn 1755-1777 (kjøpt 1752) (24b)

A35-SG-KB1-KB3-SAK1-KB5-NC84-AK1 Ole Mikkelsen Usken 1745-1754 (solgt 1752) leier - ikke borger, AK2, K25 eller 1736.

A35-SG Anders Meyer 1741 (kongens grunn - 24b) eier

A35-SG Knut Lind og Sibylla Maria Ask 1739 (kongens grunn - 24b) eier

SG-AK2 Maren enke etter Kristian Koth 1739 - den øvre parten bebos av Gunnhild (Gunelle) Hansdatter - Rasmus Sømmes sjøhus i vest

A35-SG-K25-K19 Ole Svendsen 1719-1725 (tekst overstrøket 1741) leier - (betaler til Johanna enke etter Peder Dorenfelt 24b og hun igjen til Kongen 4b) – trolig ubebodd grunn

AK2 målebrev av 9.7.1666

 

X

NE65 Ole Olsen 1722 ikke S25

V20-V18-V16-V14-V12-NG352 Ole Mæle 1709-1720 fisker

 

111 Nedre Holmegate 36

97-95 Nils Jakopsen Tasta 1803-1807

95-95-97-AK1 Ener Håversen Byberg 1786-1802

97-AK1 Sven Kristensen Hommersand 1786

AK1 Marta Reiersdatter 1783

97-83-N79-KB1-KB3-SAK1-KB5-NC88-AK1 Jon Jakopsen Hodnefjell 1745-1783

Kommer ikke lenger - ikke borger, AK2 eller 1736.

Ingen i 1716

?V15-V14-V12-NF70 Anne Larsdatter 1711-1715 – baker flattbrød – leieboer Hans Kristoffersen – ikke AK2

NG351 Anna Asbjørnsdatter 1709

E1 Asbjørns Anna 1701 – ikke V98, V97, AK3

 

112 Østervåg 47a

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

113 Østervåg 47

ca 1850 (statskassen - 4b og magistraten - 4b)

98-96-AK1 Lars Samuelsen Ramås 1797-1807

96-AK1 Sven Svendsen Kvål 1797

96-96-98 Sven Nesset 1787-1797

98-82 Sven Svendsen 1777

82-A37-N80-KB1-KB3-SAK1-KB5-NC89-S36-S34-S31-S30-V27 Peder Torsen 1727-1770 (kongens grunn - 4b)

S25 Torsten i David glassmakers hus 1725

K25-NE66--K19-NF71-NG350-SBB73 David Sørensen Brun 1709-1725 (død 1723) (kongens grunn - 4b) glassmaker og borger – gift med Helge Gundersdatter død 1706 og Gitlef Sigvoldsdatter død 1739 – ikke her i 1701-1707 (à nr. 170)

 

114 Østervåg 45

ca 1850 (statskassen - 4+4b)

99-97-AK1 Tore Eriksen 1799-1807 på Bakken

97-AK1 Rasmus Engelbretsen 1799 på Bakken

97-97-99-84-N81-KB1-KB3 Lars Isak Torkildsen 1751-1798

SAK1 Petter Bårdsens enke 1750

KB5-NC87-ND66 Petter Bårdsen 1745-1748 los (leieboer i 1736)

Kommer ikke lenger - ikke borger, AK2, 1725 (K25) eller 1736.

?ND66 Torger Tostensen 1736 arbeider på landet og øltapperi

 

115 Østervåg 43

101-99a Thomas Karlsen 1804-1807

99a Ole Aabrendt? 1803

99a-99 Odd Ladegårds enke 1798-1802

99-AK1 Odd Knutsens enke Inger Olsdatter 1797

99-AK1 Hans Halvorsen Sundt 1797

99-AK1 Hans Halvorsen Hår/Horr styrmann 1794-1797

99-AK1 Jakop Pedersen Nordhus 1794

99-101 Morten Nordhus enke 1787-1788

101-86-BK67-N83-KB1-KB3-SAK1-KB5-NC86 Jon Torsen Malde 1745-1777

Kommer ikke lenger - ikke borger, AK2, 1725 (K25) eller 1736.

 

116 Østervåg 42

ca 1850 (statskassen - 8b)

100-98-AK1 Kolben Gregoriussen Kroe 1798-1807

98-AK1 Ole Gabrielsen Åre/ Bukneberg 1798

98-100-AK1 Ole Olsen Hage 1784-1798

85-AK1 Anna Larsdatter – Ole Merlands enke 1784

100-85 Ole Merland 1777

85-A38-KB1-AK1 Ole Olsen Berg 1755-1773

A38-AK1-KB1-KB3 Søren Galtungs enke Guri Olsdatter Voll 1745-1755 (stedets øvrighet 8b)

A38-AK1 Ole Torgersen Håhelleren 1744-1745

AK1 Søren Ringholm byfogd og postmester 1744

A38-SBB-K25—NE67-AK3-ND76-S34-S31-S30-V27-S25-K25 Knut Knutsen Østebø (og Bodel Didriksdatter?) 1725-1741 (kongens grunn - 8b) farer med frakt – ikke S24

K19-NF72-E1-SBB90-V98-V97 Odd Olsen (død 1713) 1697-1719 (kongens grunn - 8b) borger fra 1698 og styrmann gift med Ellen Olsdatter død 1694 og Lisbet Lauritsdatter død 1715

 

117 Nedre Holmegate 33

ca 1850 (statskassen - 4b)

Sammen med en naboeiendom i 1807

?NE68-NF73 Rasmus Olsen 1711-1722 fisker

 

118 Østervåg 40

ca 1850 (statskassen - 8b)

102-99b Daniel Nilssen Imsland 1803-1807

99b Engebret Stangeland 1802

Sammen med 115 Østervåg 43 i 1801

?NF74 Ole Jonsen Fossan 1711 røykhus - innrullert

 

(119a) Østervåg (34+41+39)a

Sammen med en naboeiendom i 1798

100 Nedbrudt 1796-1797

100-102-89-A39-N83 Hans Torstensen og Sofie Bårdsdatter 1765-1788

SAK1-A39-KB5-NC85 Bård Knutsen (Assem?) 1745-1764

A39-K25-NE70-K19-NF75-NG345-E1-V98 Kristian eller Kristen Klaussen 1698-1741 (kongens grunn - 8b) fisker – ikke AK3

Ingen i 1697

 

119 Østervåg 34+41+39

ca 1850 (statskassen - 4+4b)

103-100-101-AK1 Bernt Ivarsen 1797-1807

101-AK1 Enok Enoksens enke Inger Nilsdatter 1797

101-103-91-AK1 Enok Enoksen 1776-1788

AK1 Tønnes Pedersens enke Berte Pedersdatter 1776

91-A33-N85-KB1-KB3-AK1 Tønnes Pedersen (Holm?) 1750-1770 av Gunnbjørn Mikkelsens grunn i 1751

SAK1-A33-KB5-NC103-AK2 Gunnbjørn Mikkelsen for fire halve båtstøer og hagegrunn 1732-1750 (kongens grunn - 8b) - Bodde i 1745 på ”Fossan-landet”

AK2 Lars Pedersen Windius 1732 på Bakken (Byfogden 8b)

AK2-K25-K19 Jens Jenssen Nedre Tasta av 4 halve båtstøer 1719-1732 (kongens grunn - 8b) - ikke V27, NE

Kommer ikke lengre

 

Fra Pottemakerstranden og opp gaten

(uten nummer) Bakken sørsiden

108-101 Rasmus Egeland 1806-1807

101-102-104-92-A44 Erik Torsen 1770-1805

92-BK67-A44-KB1 Daniel Olsen Bråstein 1757-1770

A44-KB1-AK1 Maren Høyer enke etter Peter Schultz 1755-1756 (stedets øvrighet 6b) nabo til 131

A44-KB1-KB3-SAK1-KB5-NC91 Ole Olsen Berg 1745-1755

A44 Berta Olsdatter 1741 (kongens grunn - 6b)

Kommer ikke lenger - ikke borger, AK2, 1725 (K25) eller 1736.

 

X

K25 Knut Rasmussen 1725 (kongens grunn - 6b) - med båtstøen - ikke AK2, V27, SBB, NE

K19-NF76-NG344-E1 Kjell Rasmussen 1701-1719 (kongens grunn - 6b) trommeslager og fisker – ikke AK2, V27, SBB, NE

 

(uten nummer) Bakken sørsiden

109-102-AK1 Inger Larsdatter enke etter Ole Åmundsen 1798-1807 på Bakken

102-103-105-93-A45-KB1-AK1 Berte/Birte Johanne Petersdatter 1764-1797

KB1 ”fri” i 1762

A45-KB1-AK1 Anders Jonsen 1755-1764

A45-KB1 Odd Larssen 1754

A45-KB1 Morten Larssen Hellie 1753

SAK1-KB5-NC92 Birgitte Mortensdatter 1745-1750

A45-AK2 Lars Larssen Riska og Birgitte Mortensdatter 1732-1741 (kongens grunn - 4b)

??K25 avdøde Laurits Riskas grunn med båtstø 1725 (kongens grunn - 4b)

S25 Lars Pedersen Riska 1725

K19 avdøde Lars Riskas grunn 1719 (kongens grunn - 4b) ikke AK2

S07-E1-SBB112-V98-V97 Lars Larsen Riska (død 1709) og Sygni Olsdatter 1697-1707 borger – ikke AK3

 

120 Uten adresse

ca 1850 (statskassen - 4b)

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

X

K25-K19 Hans Hansens enke Guri Rasmusdatter 1719-1725 (kongens grunn - 2b) – ikke NE, Hans Hansen Røpke, V27, AK2

NF78-NG343-E1 Hans Hanssen og Guri Rasmusdatter 1701-1711 årstjener – ikke V98, V97, AK3, AK2

 

X2

A36 Anders Meyer 1760 – har alle tre eiendommene (kongen 12b)

A36-SG Anne Kortsdatter 1741-1750 – tre eiendommer bortleid til Asbjørns Anne à Jon Jakopsen + Rasmus Olsen og Isak Torkelsen + Ole Gilje og Jon Torsen.

A36-K25-K19 Asbjørns Anne, Rasmus Olsen, Ole Gilje 1719-1725 (betaler årlig til Anne Kortsdatter 24b og hun igjen til kongen 12b)

K25-K19-NG342 Ole Olsen Gilje 1709-1725 (kongens grunn - 2b) ikke V27, AK2, S25

 

121 Uten adresse 

ca 1850 (statskassen - 4b)

121 P Oftedal og Johannes Sie (?) 1843

121 Ole Stangeland 1828-1843

110-103 Jens Knutsen Grønnestad 1805-1828

103-104-AK1 Sjur Reyersen 1795-1804

104-106 Ole Iversen Lindøen 1787-1795

106-AK1 Klaus Bodlesen Hodne 1781

106-AK1 Erik Austebø 1781

106-94-A46-N88-KB1-KB3-SAK1-KB5-NC93 Halvor Torbiørnsen 1745-1777

A46-S36-S31-S30-V27-S25 Torbjørn Larssen 1725-1741 (kongens grunn - 4b) ikke K25, NE, K19

NE85 Anne Ådnesdatter 1722 spinner – ikke AK2, K19

?K25-K19 Johanne Dorenfelt av en øde grunn 1719-1725 (kongens grunn - 4b)

 

122 Østervåg 37+39

ca 1850 (statskassen - 4b)

122 Ener Langberg 1845 handelsmann

122 Peder Hage 1845

122 Ole Olsen Todnem 1831-1845

122 Tollak Anderssen 1824-1831

181 Ole Ivarsen Berg 1807-1824 (Bakkestredet) - hadde også 179, 181 og 182

??157b Ole Lindø, 153 Salve Ånonsen eller 157a Berent Iversen 1803-1807

 

123 Uten adresse

ca 1850 (statskassen - 6b)

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

(124a) Nedre Holmegate (29a)

106-89 Brynild Anderssen 28.7.1807-

89-89a Nils Pedersen Strømmen 1803-1807

89-89 Tjerrand Endresen Strand 1796-1802

89-AK1 Robbert Mikkelsen spillemann 1792-1794

89 Tore Vatne 1792

89-91-80-KB1-KB3-SAK1-KB5-NC80-S40-S37-ND67 Sivert Mikkelsen 1736-1788 – ikke AK2, V27, S30-35

S36 Siver Toresen 1736

Kommer ikke lengre!

 

124 Øvre Holmegate 29

ca 1850 (statskassen - 8b)

107-89b Tjerrand Endresen Sand 1805-1807

Sammen med 124a Nedre Holmegate 29a i 1804

 

125 Uten adresse

ca 1850 (statskassen - 8b)

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

126 Øvre Holmegate 27

105-87 Peder Jenssen Tygesen 1806-1807

87 Erik Bjørnsen Grødem i 1802-1805

87 Ole Olsen Tjåland 1799-1802 på Bakken

87-AK1 Klaus Klaussen 1797-1798

87-AK1 Ole Olsen Bådes enke Guri Olsdatter 1797

87 Rasmus Olsen 1797

87 Kristoffer From 1796

87 Ole Bådes enke 1788

87-89 Ole Bådes hus 1787

89-78 Johannes Kjeldsen og enke 1769-1777

?KB1 Johannes Nilssen 1766

Ingen i 1765

 

X

UFÅ16(19) Knut Bakk 1716 – brant i 1716 – ikke V21, V20

 

127 Øvre Holmegate 25

ca 1850 (statskassen - 5b)

104 Sakarias Hanssen Sande 1807

?88 Robert Mikkelsen spillemann 1805-1807 blind

88 Nils Egvåg 1803-1804

88 Torger Johanssen 1798

88-AK1 Torger Jonsen Norem 1797

88 Jakop Knutsen Bø 1797

88-90 Lars Tasta 1787-1797

90-77 Ole Svendsen 1770-1777

77 Gjertrud Andersdatter 1769-1770

BK69-BK67-KB1 Jørgen Anderssen 1761-1769

KB1 Hans Sivertsen 1759

KB1 Truls Larssens enke 1758

KB1 Truls Larssen 1757

KB1-SAK1-KB5-NC77 Knut Torsens enke (sic! – listet etter Knut Torsen i 1745!) 1745-1756

ND65-S36-S34-S32-AK2-V27 Knut Torsen 1727-1736 matros og farer (1733 Pernille Kras dødsbo à Peder Valentinsen) i Bugge eller Buggelandshusene?? NB 2x Knut Torsen nær hverandre i 1736! – ikke K25, S25

Ingen i 1725 – de to Knut Torsen må ses på nærmere!

K25-K19-SB75 Isak Isaksen (Kras) baker (død 1727) og Pernille Hermansdatter (død 1733) 1719-1725 (kongens grunn - 14b) - 2 grunner på Bryggen kaldt Rasmus Gammesens og Jon Borgres grunner – borger fra 1685

 

128 Bakkegaten 15

ca 1850 (Ploug&Sundt - 2b)

117-110-111-113-AK1 Karen Olsdatter og Jørgen Olsen 1778-1807

113-101-AK1 Martha Åmundsdatter 1777-1778

101-A50 Herman Ellingsen 1770

101-A50 Kirsti Endresdatter Harestad 1769-1770

KB69 Valborg Rasmusdatter 1769

KB68-A50-NA94-KB1 Rasmus Olsens enke 1757-1768

KB1-KB3 Rasmus Olsen Harestad 1751-1756

A50-SAK1-KB5-NC99 Rasmus Olsen Frøyland 1745-1750

A50-S34-S31-S30-V27-S25-K25-NE82-K19-NF91-NG339-E1 Peder Johanssen Bonde og Birgitte Andersdatter 1701-1741 (kongens grunn - 2b) årstjener i 1701 + innrullert i 1727 – ikke AK3, V98, V97

 

X

K25 Åse Karlsdatter og Birgitte Olsdatter 1725 (kongens grunn - 10b) ikke AK2, S25 eller V27

NE84 Åse Karlsen(!) 1722

K19-NF93-NG360 Tore Tørresen (og Åse Karlsdatter?) 1709-1719 fisker

K19-NF94-NG361 Asgaut Ingemundsen og Birgitte Olsdatter 1709-1719 (kongens grunn - 10b) – sammen med Tore Tørresen – innrullert – ikke E1, AK2

 

129 Uten adresse

ca 1850 (statskassen - 32b)

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

130 Uten adresse

130 Åmund Johanssen Mallevoll 1850

130 Åmund Larssen Hølle 1815

130 Henrik Knutsen Tysdal 1815

130 Guri Olsdatter enke etter David Bråstein 1815

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

131 Uten adresse

131 Elias Isaksen Grødem 1828-1840 (statskassen - 4b)

?111-104-105-107 Jan Jansen Heng 1787-1807

107-95-A41-KB1-AK1 Jan/Jon Olsen Heng 1755-1777 (kongen og øvrige 12b)

KB1-KB3-SAK1-KB5-NC94 Taralds Berte 1745-1755

A41-ND77 Berte Olsdatter Meling enke etter Lars Halvorsen Oltesvik 1736-1741 (kongens grunn - 4b)

?S31-S30-V27-S25-NE73 Lars Halvorsen 1722-1731 innrullert 1727 – innrullert, fisker og sjømann – ikke V20, V21, AK2, K25

Ingen åpenbare i 1721

 

X

K25-NE83-NF92 Rasmus Anderssen 1711-1725 (kongens grunn - 12b) ikke NG, AK2

 

X

113 Sven Olsen Harestad 1807

 

132 Øvre Holmegate 31

132 Peder Halvorsen 1850-1852 (statskassen - 4b)

112-105 Halvor Eriksen 1806-1850

105 Anders Jakopsens enke 1804-1805

105-106 Anders Josefsen og enke 1796-1803

106-108 Mikkel Ulrikkens enke 1787-1788

108-96-A47-N91-KB1-KB3-SAK1-KB5-NC96 Mikkel Ulriksen 1745-1777

A47 Mikkel Mikkelsen Dusevik 1741 (kongens grunn - 4b)

Kommer ikke lenger - ikke borger, AK2, 1725 (K25) eller 1736.

 

X

K25 Ivar Nilssen 1725 (kongens grunn - 4b)

NE79-K19-NF88 Ivar Nilssen 1711-1722 (kongens grunn - 2b) skaffer, byens tjener – ikke AK2, NG, V27

Flere mulige i 1709

 

X (i Bakken rode - listet etter 132)

KB1-KB3-SAK1-KB5 Åmund Larssens enke 1750-1766

KB5-NC97-ND81 Ommund Larssen vekter / vaktmann 1736-1748 – ikke AK2, NE, S30-35

 

133 Øvre Holmegate 29a

ca 1850 (statskassen - 14b)

133 Hans G B Sundt og Anne Olsdatter 1840

133 Lars Asbjørnsen Nærem 1832-1840

106 Osmund Anderssen Lunde 1802-1832

106-107 Berte Ivarsdatter enke etter Gunn.. Olsen 1798-1802

107-109-97 Berte Åmundsdatter 1777-1797

97 Marte Torgersdatter 1769-1770

Ingen i 1766

 

(uten nummer) Bakken sørside

114-108 Nils Larssen 1805-1807

108 Sivert Larssen Teg 1804

108-AK1 Lars Rasmussen Vignes 1799 på Bakken

108-109-111 Ole Svendsen Agers enke 1784-1798

111 Tore Torsen Harestad 1784

111-99 Siri Reyersdatter 1777

99 Anders Anderssen 1772

99-BK69-BK68-KB1 Ingeborg Kristine Nilsdatter 1753-1772

?KB4-KB5-SAK1-NC98 Erik Anderssen Gjerde 1745-1751

Kommer ikke lenger - ikke borger, AK2 eller 1736.

 

(uten nummer) Bakken sørside

115-107-108 Nils Nilssen og Guri Olsdatter 1796-1807

108-110 Markus Henriksen 1787-1788

110-98-BK67 Johannes Torsen 1767-1777

KB1 Arne Jakopsen 1766

KB1 Rasmus Andresen 1765

KB1 Rasmus Ådnesen 1763-1764

KB1-KB3-SAK1-KB5-NC95-ND84 Peder Ådnesen 1736-1762

Kommer ikke lenger - ikke borger, AK2, NE

 

(uten nummer) Bakken sørside

116-109-110-112-AK1 Ingeborg Tollefsdatter 1783-1807

112-100-KB1-AK1 Jakop Rønneberg og enke 1766-1783

KB1-KB3-SAK1-A49-KB5-NC101 Marta Tasta 1741-1765 (kongens grunn)

Kommer ikke lenger - ikke borger, AK2, K25 eller 1736.

 

X

K25-K19 Randi Olsdatter og Laurits trommeslagers enke 1719-1725 (kongens grunn - 8b)

Kommer ikke lenger - ikke AK2, NE, NF, S25

 

(uten nummer) (Brohusene)

Sammen med en annen eiendom i 1798

113 Nedbrudt 1796-1798

113 øde 1792

113 Knut Tjensvoll daglønnet 1790

113-115-AK1 Jan Jansen Fredrikstad 1787-1788

115-AK1 Åmund Olsen 1787

115-103 Ole Kingsland 1770-1777

103-KB1 Tore Thomassen 1766-1770

KB1 Jon Larssen 1763-1765

KB1-KB3-SAK1-KB5-NC102 Barbro i Brohusene 1745-1762

Kommer ikke lenger - ikke borger, AK2 eller 1736.

 

Palleageren – se Ågårds kart!

AK2 Guttorm Mikkelsen 1733 Palleageren

AK2 Kristen Blokk 1733 Palleageren (grunnleie 1 riksdaler 16b) sokneprest i Sokndal

 

134 Uten adresse

ca 1850 (P&S - 20b)

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

135 Bredgaten 14

ca 1850 (statskassen - 20b)

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

136 Uten adresse

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

137 Bakkegaten 13

ca 1850 (CJ - 1 spesidaler)

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

138 Uten adresse

ca 1850 (CJ - 1 spesidaler 48 b)

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

X (Gaten til Østervåg / Bakkegaten 4 eller 6?)

Sammen med en annen eiendom fra 1798

144 En lade nedbrudt 1796-1797

144-SBB Salve Ånonsen smed og borger, og Anna Maria Olsdatter (Hinna) 1790-1792

144 Størker Giljes enke 1788

144-147-AK1 Størker Åmundsen Gilje 1787 med Palleåkeren

147-134-AK1 Ole Ellingsen 1772-1787

134 Mons tambur 1769-1772

KB1-KB3-KB4-KB5-NC133(grunn og hage) og NC134,ND112(kornåker med lade)-ND144-S36-S34-S31-S30-V27-S25-K25-V21 Guttorm Mikkelsen 1721-1766 (kongens grunn - av påboende grunn 26 b og av Tollak Anderssens 2b) - ikke SBB

NE113 Tollak Anderssen 1722 bortreist ukjent sted

V20-V19-V18-V17-V16-V14-V13-V12-NF123-NG331 Åse Jakopsdatter enke etter Mikkel Guttormsen 1709-1720 spinner (kongens grunn - av egen grunn og av Tollak Anderssens 1 ort 16b)

E1 Mikkel Guttormsen 1701, årstjener, fisker – ikke AK2, AK3, V98, V97

 

139 Bakkegaten 3+ Salveagergaten 1 + Bakkegaten 7

164-141-AK1 Jonas Jenssen Frøyland matros 1798-1807

141-143-AK1 Karen Svendsdatter 1796-1798 i Bakkegaten

143-146-133 Kristen Kristensen og enke 1769-1788 i Bakkegaten

må være en annen i 1766…

??NF124 Ingeborg Henriksdatter 1711 lever av godtfolks godhet - ikke NG

?NG333 Ingeborg i hattemakerens hus 1709

 

140 Bakkegaten 4

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

141 Bakkegaten 6

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

X1

Sammen med en annen eiendom i 1756-1766

KB1 Mogens Ellingsen for to kyr i Marken 1754-1755

Sammen med en annen eiendom i 1753 (=142 Bakkegaten 8?)

 

142 Bakkegaten 8

ca 1850 (magistraten - 8b)

165-142-145-AK1 Jon Jonsen Sølvberg 1794-1807

145-AK1 Hans Toresens enke Marta Mikkelsdatter 1794

145-148-135-NA109-KB1-KB3-KB5-NC135 og NC136 Hans Torsen 1745-1788 (i 1745 også av en kornåker)

?ND143-S30-V27-S25-NE114-V22-V21-V20 Tore Hanssen 1720-1736 død i 1739 – farer – innrullert - ikke AK2, V19, V18 – i 1719 bor Tore Hansen på Søren Godzens grunn og til hannem Grundleie betaler.

V19 Ingen i 1719

??NF125 Kristoffer Halvorsen 1711 daglønner

 

143 Uten adresse (Bakkestredet)

143 Anders Iversen 1835-1845 bødkermester

166 Kristen Kristensen Hindal 1805-1831

143 Hans Larssen 1798-1805

146-149 Knut snekkers enke 1787-1798

149-AK1 Ole Asgautsen Birkeland 1782

149-AK1 Lars Henriksen Tasta 1782

149-136 Andreas Eeg 1772-1777

136-BK67 Jan Kristensens enke 1767-1770

KB1 Peder Dales enke 1765-1766

AK1 Gunnille Andersdatter enke etter Gunder Gundersen 1765

KB1-KB3 Peder Olsen Dale 1751-1764

KB4-NC137 Gunder Gundersen 1745-1750

Kommer ikke lenger - ikke borger, AK2, 1725 (K25) eller 1736.

??NE126 Gunder Gundersen 1711

?NG Gunder Ottedal 1709 – ikke E1

Ingen i 1701

 

144 Uten adresse (Steinkargata nordre side)

144 Kjøpt av byen og omgjort til gate i 1843 (statskassen 4b)

144 Tønnes Tollaksen 1830

167-144-AK1 Tore Rasmussen Tiødles/Tiødlesøe 1798-1830

144-AK1 Tormod Hermansens enke Astri Pedersdatter 1798 i Bakkegaten

144-147-150-137 Tormod Hermanssen 1777-1798

137 Astri Pedersdatter 1772

137-A79-KB1-KB3-KB4 Malene Bærheim 1750-1772

A79-ND142(?) Hans-Kari (Hans Hadlesens enke?) 1736

A79-K25-NE115-K19-NF127-NG334 Hans Hadlesen og Kari Olsdatter 1709-1750 (kongens grunn - 4b + Ole Jakopsen 1725 20b) (Jens Plougs enke i 1741 20b) innrullert i kongen tjeneste ved Holmen

 

X

NC139 Ragnhild Mauland 1745

 

X

KB134-NC140 Ragnille Ylleskauv eller Juleskau 1745-1764 (jf AK2 Tørres Yllesskau 1739?) - ikke borger, AK2 eller 1736.

Kommer ikke lenger

?ND139 Ragnille Tørresdatter 1736 eier hus er svak

??NG330-NF128-NE117-UFÅ16(1)-SBB102-E1 Tørres Olsen Juleskaug (død 1729) 1701-1722 – brann 1716 – soldat, murmester, borger 1714 – fra Høle – ikke V98, V97, AK2, AK3

 

145 Bredgaten 9

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

146 Bredgaten 7

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

147 Bredgaten 5

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

148 Uten adresse

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

149 Uten adresse

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

150 Uten adresse

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

151 Uten adresse

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

152 Uten adresse

ca 1850 (CJ - 2 spesidaler)

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

153 Uten adresse

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

154 Uten adresse

ca 1850 (CJ - 1 spesidaler)

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

155 Bakkegaten 12

ca 1850 (CJ - 2 spesidaler)

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

156 Bakkegaten 14

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

157 Bakkegaten 16

ca 1850 (CJ - 2 spesidaler)

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

158 Uten adresse

ca 1850 (CJ - 1+1 spesidaler)

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

159 Bakkegaten 18

ca 1850 (CJ - 2 spesidaler)

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

160 Øvre Holmegate 23

ca 1850 (statskassen - 10b)

Sammen med en annen eiendom i 1807

 

161 Kirkegaten 41+ Øvre Holmegate 21

ca 1850 (statskassen - 48b)

118 Johannes Meling 1808

111 Jakop Jakopsen Sunde 1.9.1807-

118-111-AK1 Berta Nilsdatter enke etter Jakop Jakopsen Nordre Sunde 1799-1808

AK1 Jakop Jakopsen Nordre Sunde 1799

111-114-AK1 Jonas Olsen Færøy og Else Marie Svendsdatter Neyland 1791-1799

114-116-104-AK1 Rasmus Eeg 1777-1791

104-AK1 Jon Hjelms enke 1772-1777

104-NA211 -A52 og A53-KB1-AK1 Jon Hjelm gullsmed og Maren Ellingsdatter 1764-1770 Holmegaten

KB1-AK1 Lars Larssens enke Astri (Adriansen??) 1762-1764

A52 og A53-KB1-AK1 Lars Larssen smed 1759-1762

AK1 Maren Tornsdatter Oubø gift med Even Nilssen Ogelby 1759

A52 og A53-KB1-NC104-AK2 Eivind/Even Nilssen Ogelby 1741-1758 brukte Hans Olsen Mæles tidligere grunn (kongens grunn - 8b + 32b)

A52-S36-S31-S30 Hans Olsen Mæle 1741?

?ND74-S31-S30-V27-S25 Ola Mæle 1725-1736 svak og sengeliggende i 1736

UFÅ16 Tørris Ileskoug 1716 – brann 1716

 

(161a?) Kirkegaten 41eller Øvre Holmegate 21

Sammen med en annen eiendom i 1798 – kan være 161 da samme eier og 8b + 8b + 32b = 48b.

112 Nedbrudt 1796-1797

112 Jonas (Olsen) Færøy 1791

112-114 Sven Svendsen Nesset 1787-1791

?AK1 Hans Hanssen Bersagel 1782

?AK1 Marie Markusdatter enke etter Jørgen Iversen 1782

114-102-A51-KB1-SAK1-KB5-NC100-ND85 Jørgen Ivarsen 1735-1777 (kongens grunn - 8b) – gårdsarbeider, farer – ikke AK2

 

162 Kirkegaten 39

ca 1850 (statskassen - 8b)

119-112-115-117-105-A57-NA212-KB1 Helene Pedersdatter, Åse Bjørnsdatter og Ole Kristensen Blix 1761-1807

KB1 Rasmus Tjensvolls enke 1759

KB1 Rasmus Tjensvoll 1756-1758

KB1-KB3-KB5-NC105 Rasmus Olsen (Øvre Tjensvoll?) skomaker 1745-1755

A57 Isak Gabrielsen, Kirsten Bjørnsdatter og Berta Gudmundsdatter

A57 Kirsten Bjørnsdatter og Engel Anderssen Tombre borger og kjøpmann 1741 (kornhage 3 ort og Rasmus Tjensvoll (Erik Olsen – overstrøket) 1 rdl 1 ort 8b hvorav kongen 32b)

K25-A57 avdøde … ?? kippers enke (betaler til Herman Høyer for påboende grunn med kornhagen årlig 3 ort) og Erik Olsen (1 rd 1 ort 8b derav til Kongen 32b) i 1725 – ikke AK2, NE

Sammen med 163?

 

163 Kirkegaten 37+35 +Bredgaten 6

ca 1850 (statskassen - 24b)

120-115 Jan Jansen Rosnes 1806-1807

115-AK1 Tollak Olsen Tytland 1799-1805 i Holmegaten

115-118-120 Ole Eriksen Tvihaug/ Tørhaug 1781-1799

120 fru Valentinsen 1781

120-108-A57 Karen Ladegård 1777

KB1-KB3-KB1-NC109-108 Mikkel Torkildsen Weibergs enke Karen 1745-1773 (grunn med åker)

A57 Kolben kippers enke (Elen Olsdatter) 1741 (kongens grunn – uten beløp)

AK2 Ole Isaksen og Evert Kristian Isaksen 1734 med sjøgrunn

S36 -S34-S32 Peder i Isak Auglends hus 1732-1736

S31-S30-V27-S25-K25 Isak Olsen Auglend 1725-1731 innrullert – listet før 179 (kongens grunn - 32b)

K19 Hermand Høyer av Kolbein Kippers grunner 1719 (kongens grunn -1 ort 8b = 32b)

NG237 Kolben kippers enke 1709

E1-SBB74-V98-V97 Kolben Jonsen kipper og Elen Olsdatter 1697-1701 borger, kipper i 1684

 

X

??K25-S25 Thomas Thomassen Smed 1725 (kongens grunn - 24b) = NE112?

 

164 Bredgaten 4

ca 1850 (statskassen - 20b)

121-118 Lars Halvorsen 1800-1807

118-121 inspektør Hviid 1796-1798

121-123 madam Holm 1787-1788

123 Elen Holen Berven 1782

123-111-A60-N219-KB1-KB5-AK1 Anders Meyer borger og negotie 1748-1782

NC112 Anders Meyers mors (Ingeborg Mortensdatter Seehusen) grunn 1745

A60-ND99-K25-NE91-K19-NF102-NG250-E1-SBB68-V98-V97 Ingeborg Mortensdatter Seehusen (død 1749) og Anders Sandersen (død 1723) 1697-1741 (kongens grunn - 20b) borger, skipper – gift med Helken Sofia Jørgensdatter død 1705

 

165 Kirkegaten 33+ Bredgaten 12

122-121 Lars Sivertsen Dal 1806-1807

121-124-126-AK1 Ivar Olsen smed 1783-1805

126-113-AK1 Ådne Olsen smed 1776-1783

113 Ingeborg Vestly enke etter Ole Viborg 1772-1776

AK1 Gunder Gundersen og Ludvig Abildgårds hus 1772

113-BK67 Ludvig Abildgård 1767-1772

KB1-KB3 Gunder Gundersen skomaker 1751-1766

NC114-KB5-SAK1-ND101 Ragnhild Vellesdatter 1736-1750

S34 Ingen i 1734

 

166 Uten adresse (Holmegaten/Kirkegata)

123-123-AK1 Lars Knutsen Tjensvoll 1797-1807

123-126-128-116 Lars Olsen steinarbeider 1777-1798 solgt 1797

116 madam Hillemann 1769-1770

BK67 Birte Gurie 1767

KB1 Gabriel Hillemann 1759-1766

KB1 Lisbet Pedersdatter 1757-1758

KB1-KB3 Anna Larsdatter (Hillemann? – Johan Prahls enke??) 1751-1756

KB4-NC117 Karen Olsdatters grunn som tidligere tilhørte Anna hattemakers enke 1745-1750

ND103 Anna hattemakers enke 1736 spinner

Flere mulige i 1734..

AK2 Elling Laursens enke som bor på hattemakerens grunn 1731 – ikke NE, S36-S30

 

167 Kirkegaten 31

ca 1850 (statskassen - 28b)

124 Rasmus Taraldsen 1807

126a Rasmus Berg 1802-1807

126a-AK1 apoteker Zetlitz 1798-1801

126a Erik Lohmann 1800

126-129-131-AK1 Klaus Olsens enke Kirsten Hveding 1787-1798 kjøpt 1789 - i Holmegaten

129-131 Anna Margareta enke etter Søren Kras’ 1786-1789

131-119-A67 Anders Eriksen 1772-1786

119-A67-KB1-AK1 Ole Taraldsen Njå 1761-1772

KB1-AK1 Ole Endresen 1757-1761

A67 Lars Hanssens enke

KB1-A67-AK1 Lars Hanssen byens skaffer 1753-1756 (kongens grunn - 28b)

A67-NC119-KB5-KB3-AK2-SBB115-S38-S37-ND107-S36 Aleksander Matssen Brose glarmester og Kristina Andersdatter (eller Gregoriusdatter) 1725-1753 (kongens grunn - 28b) – borger 1729 – bor en annen plass i 1730 (S30), men har trolig tomta fra 1725 – i 1752 forlengst reist fra byen

Nyoppført hus i 1731

Ingen med 28b i 1719

 

X (leieboer?)

Sammen med en annen eiendom i 1766

KB1 Andreas Kron 1764-1765

Sammen med en annen eiendom i 1753-1763

 

168 Kirkegaten 29

ca 1850 (statskassen - 16b)

125-128 Jonas/Johan Knutsen Både 1805-1807

128 Søren Gabrielsen 1802-1804

128-131-133-121 Mamselle Krass 1777-1801

AK1 Søren Kras 1775

121-A68-NA229-KB1-AK1 Jakop Jeremisassen 1762-1775

KB1 Jakop Gjermundsen (Jeremisassen?) 1757-1761 kjøpt 1758

KB1 ”fri” 1756

A68-KB1-NC121-AK2 Søren Pedersen Muldrup 1741-1758 kjøpt 1744 (kongens grunn - 16b)

AK2-SBB-ND108-S36 Berte Lauritsdatter Østebø enke etter Petter Jokkumsen Worm 1736-1744 (kongens grunn - 16b) jf også 60b over.

S34-S30-V27-K25-AK2-S25-K25-NE103-K19 Petter eller Peter Jokkumsen Worm og Berte Lauritsdatter Østebø 1715-1734 (kongens grunn - 16b) - Jens Angelmager tilforn tilhørig

S02-AK2-NF114-NG262-SBB92 Jens Anderssen Due og Karen Thomasdatter Serup 1702-1715 - mellom Hans Hansen Røptke og Elling Anderssen – borger fra 1701, angelmaker, fisker – flyttet til København 1715

Kommer ikke lengre!

 

169 Kirkegaten 27

ca 1850 (statskassen - 31b)

126-129 Anna Margreta Krass enke etter Anders Smith 1803-1807

129 Peter Tygesen Jenssen 1801-1802

129-132-AK1 Thomas Sørensen Møll 1796-1800 svigersønn til Peder Ellefsen - i Holmegaten

132-134-122-A69-NA230-KB1 Peder Ellefsen og enke Elisabet Mikkelsdatter 1753-1796 (kongens grunn - 31b)

A69-NC122-ND110-V27-S25-K25-NF115 Anna Kristiansdatter Lienberg eller Lindenberg og Hans Hanssen Røptke kjøpmann, barberer, baker 1711-1753 (kongens grunn - 21b påboende + 18b hage) enke fra 1725 – mellom Jens Anderssen Due og Elling Thomassen

NG261(-NF112?)-E1-SBB78 Thomas Thomassen Smith (død 1720) og Susanne Jakopsdatter (død 1716) 1711-1709– smed og borger

Kommer ikke lengre!

 

170 Kirkegaten 24

Grenser mot 401 Zara-bygget i sør og vest

138-130-133 Anna Katarina Smith Ploug 1796-1807

133-135 Kornelius Creutz Ploug og enke 1787-1788

135-123-NA228-KB1 Jens Sandals enke 1762-1777

KB1-KB3-NC123-AK2-S44 Jens Fredriksen Sandal snekker 1739-1761

AK2-S38-S37-ND111-S36 Johanna Sofie enke etter Henrik von von Barmen 1736-1739 (20b)

AK2-S34-S30-V27-S25-NE101 Henrik von von Barmen 1722-1734 borger, snekker

AK2-NF113-NG260-SBB83 Laurits Knutsen Stege (f 1651 d 1724) og Anna Nilsdatter Male (d 1721) 1704-1722 borger, bokbinder, konsupsjonsvisitør – Jernkakkelovn i 1722

AK2-E1-V98-V97-SBB73 David Søfrensen Brun (d 1723) 1697-1704 og Helge Gundersdatter (d 1706) – borger og glarmester (glassmester) – ikke i denne i roden i 1689

 

171 Kirkegaten 26

ca 1850 (statskassen - 20b)

137-127-130 Inger Tjølsdatter og Klement Torgersen 1789-1807

130-132-120-A65-NA227-KB1-KB3-KB5-AK2 Jens Jonsen Byberg 1748-1789 død i 1789

AK2 Ingeborg Knutsdatter Vestly og Ole Kristensen Viborg 1748

A65-NC120-AK2-S42-S44-S40 Ingeborg Knutsdatter Vestly enke etter Ole Jonsen Lind 1740-1745 (kongens grunn - 20b)

AK2 Ole Jonsen Lind 1739

S38-S37-ND109-S34 Jon Kannegyters enke 1734-1738

S31-S30-AK2-V27-K25-S25-K25-NE99-NF111-NG258-E1-SBB84 Jon Knutsen Kannegyter (død 1733) og Anne Olsdatter (død 1761) 1701-1731 (kongens grunn - 20b) – på Kuholmen i 1697 og 1698, borger fra 1694

 

172 Kirkegaten 28

136-125 Petter Pettersen Nordhus 1803-1807

125-128-AK1 Erik Svendsen Rise 1797-1802

128-AK1 Jens Grønnestad 1795-1796

128-AK1 Anders Husebø 1795

128-130-118-A64-NA226-KB1 Klaus Luths enke (“madam”) 1763-1788

KB1-AK2 Klaus Hanssen Luth 1746-1762

A64-NC118-S38-S44-ND106-S30-V27-S25-K25-NE109 Elling Anderssen Sand 1711-1746 (kongens grunn - 28b) smed

AK2 Hans Hansen Røpke 1711 – mellom Jens Andersen Due og Elling Thomassen

AK2-NG257-E1 Marte Hermansdatter = Marte smeds 1701-1709 – død i 1711 – ikke V98, V97

AK2 Grunnbrev av 20.8.1650.

 

173 Kirkegaten 30

ca 1850 (statskassen - 14b)

135-124 Anna Maria Halvorsdatter og Torkild Sivertsen Bergeland 1798-1807

127 Anna Maria Torgersdatter 1797

127-129-117-A63-NA223-KB1-NC116 Halvor Torgersen og Gunvor Bjørnsdatter 1741-1796 (kongens grunn - 14b) tømmermann

ND105 Lars Gauslands datter Sidsel 1736 vever

S36 Anna Larsdatter Gousland 1736

NE96 Maren Gouseland 1722

K25-NF107-NG255 Laurits Gourland eller Gausland 1709-1725 (kongens grunn - 14b) fiske, tømrer

 

174 Uten adresse (Holmegata/Kirkegata)

ca 1850 (statskassen - 12b)

134-122 Ivar Pettersen Nedrebø 1807

122-125 Tore Jonsen Sola og Berte Tjerrandsdatter 1796-1807

125-127-115-KB1-A62 Kirsten Knutsdatter og Jon Petersen 1754-1788

KB1-KB3 Markus Mogensens enke 1748-1753

A62 Kirsten Knutsdatter og Markus Mogensen

A62-KB5-NC115-SAK1-ND104-S36-S30-V27-S25-K25-NE95 Kirsten Knutsdatter og Elling Olsen farer 1722-1750 (kongens grunn - 12b)

 

175 Kirkegaten 38+ Valbjerget 13+ Kirkegaten 32

ca 1850 (statskassen - 10+16b og magistraten 38b)

133-120 Jon Nilssen Hageberg 1805-1807

120 Nils Egvåg 1803-1804

120 Ivar Olsen 1802

120 Sven Bersagel 1800-1801

120-123-125 Mikael Henriksen Hagevik/Hagelvik 1784-1798

125-AK1 Knut Angels enke Gjertrud 1781-1784

125-114-A61-KB1-KB3-NA220-AK1 Ivar Ivarsen smed 1751-1781

KB5-SAK1-AK1 Jon Abrahamsen Ruschs enke Gitlau Askildsdatter 1748-1751 (leieboer siden 1744)

NC113-AK1 prokurator Kirsebom av Jon Rusches tidligere grunn 1744-1751 (eier)

S44 Gitlaug Askildsdatter Rødland enke etter Jon Abrahamsen Rusch 1744

A61-ND102-V27-S25-NE93 Gitlaug Askildsdatter Rødland og Jon Abrahamsen Rusch 1718-1742 (kongens grunn - 26b) smed

K25-NE104-NG252-E1-V98-V97-SBB60 Didrik Houschilt (død 1716) og Sigbrit Bodesdatter (død 1709) 1697-1725 (kongens grunn - 26b) – borger 1672 megler, fiskevraker og slakter

 

176 Kirkegaten 34

ca 1850 (statskassen - 20b)

132-119 Ole Olsen Wiga 1802-1807

119 apoteker Zetlitz 1800-1801

119-122-125-112-A59 Johannes Sørensen Kronborg 1769-1798

AK1 Kirsten Åmundsdatter 1769

AK1 Ole Folkvår 1768

112 Jens Ims 1769-1770

A59-NA218 Lisbet Eriksdatter Frost 1766

BK67-AK1 Jens Anderssen/Tordsen? Ims 1766-1767

AK1 Ernst David von Ely løytnant 1766

KB1-AK1 Elisabet enke etter Peder Thomassens dødsbo 1766

KB1-AK1 Lisbet/Elisabet Eriksdatter (datter til Malene Olsdatter) enke etter Peder Thomassen skipper 1761-1765 ”Gaten til Østervåg”

KB1 Petter kobberslager 1758-1759

NC111-KB3-KB1-A59-AK1-S42-S44 Malene Olsdatter Kron (Frosts) enke etter Rasmus Sømme borger 1741-1757 (kongens grunn - 20b) (grunn og hage)

S37-S40-ND100-S36-S30-V27-S25-NE92-V21 Rasmus Johansen Sømme gift med Malene enke etter Erik Frost 1721-1740 (kongens grunn – av sjøhus 3b) borger holder vertshus

K25-V20-K19 Erik Frosts enke 1719-1725 (kongens grunn - 20b)

NF103-SBB103 Erik Eriksen Frost og Malene Olsdatter Kron 1711

NG251 Omund snekker 1709

E1-V98-V97 Ole Nilsen 1697-1701 borger, øltapperi, farer med jekt – ikke SBB

 

177 Kirkegaten 36 (”i trappen”)

ca 1850 (statskassen - 10b og magistraten 8b)

131-117-120-122-110-BK67-A58 Jonas Anderssen og x Torkelsdatter 1767-1807

KB1 Torkild Ellingsens enke 1765-1766

A58-KB1-NC110-AK1-AK2-ND98-S36-S34-S30-V27-K25-NE90 Torkild Ellingsen i trappen 1722-1764 (kongens grunn - 10b + 10b) soldat, fisker og arbeidsmann. Konen vever.

K19-NF101-NG248-E1-V98-SBB73-SBB34 Kristoffer Pedersen (død 1705) og Eliabet Larsdatter (død 1711) 1698-1719 (kongens grunn - 10b) murmester - lever i 1711 på datteren Karen Kristoffersdatter – ikke SBB – SBB: hun var datter til Laurits Pedersen og Lisbet Pedersdatter Kjerteminne rett?

V97 Laurits Pedersens enke 1697

 

178 Valbjerget 3

ca 1850 (statskassen - 10b og magistraten 14b)

130-116 Abraham Jørgensen 1807-

116 Engebret Ims 1800-1807

116 Ingebrigt Bjørnsen 1798

119 Ingebrigt Egenes 1797

119-AK1 Ingebret Bjørnsen Ims 1797 i Holmegaten

119-AK1 Thomas Hammond Angel 1796-1797

119-121 Ole Bringeland 1787-1796

121-109-A56-NA215-KB1 Anders/Andreas Holm og Ellen Berven 1762-1777

KB1 avdøde Siri Bervens barn 1761

A56-KB1 Siri enke etter Ommund Berven 1753-1759 (10b)

NC108-A56-SAK1-KB3-AK2-S42-S44 Peder Thomassen Megeland og hans hustru Elisabet Eriksdatter Frost 1741-1753 (kongens grunn - 10b)

AK2-SBB94 Elisabet Pedersdatter og Thomas Halvorsen 1741

ND96-SBB94-S34 Elisabet Pedersdatter - Peder Hanssen Kjerulfs enke 1734-1736 spinner (Abel Bagges enke og datter bor der også i 1736)

S31-S30-V27-S25-K25 Peder Hanssen Kjerulf 1725-1731 (kongens grunn - 10b) lagtingsskriver

V20-K19 Karen enke etter Eilert Steffensen 1720 (kongens grunn - 10b)

NF100-NG246-E1-V98-V97 Eilert Steffensen 1697-1711 borger, skredder – ikke SBB

 

179 Kirkegaten 40

ca 1850 (statskassen - 16b)

129-114-117 Andreas Kristensen Becker 1796-1807

117-119-107-A55-KB1 Kristian Hanssen Becker 1763-1788 kjøpt 1764

A55-AK1 Peder Nilssen skomaker 1762-1764 Gaten til Holmen

KB1-AK1 Ole Enoksen 1759-1762 stolmaker

A55-KB1-AK1 Jon Etleiersen/Ellingsen 1755-1759

A55-KB1-KB3-NC107-S44 Henrik Brouer 1744-1754

A55-NC109-AK2-S37-S44-ND95-SBB110-S34-S30-V27-S25-K25 Karen Thomasdatter Lind og Mikkel Torkildsen Weiberg borger og sjøfart 1725-1744 (kongens grunn - 16b)

K19-NF99-NG236-E1 Olle Salvesen innrullert og Else Evertsdatter spinner 1701-1719 (kongens grunn - 16b) eier i 1719 – flyttet til nr 213 – ikke V98, V97, AK2, AK3

 

180 Kirkegaten 42

ca 1850 (statskassen - 18b)

128-113 Sven Anderssen Engmann 1802-1807

113 Margrete Becker 1801

113-116-AK1 Sven Simensen Grødem 1794-1800

116-118-AK1 Kristian Becker skreddermester 1787-1794

118-106-A54-KB1-AK1 Jannikke Brose 1759-1787

KB1 Agnette Torkildsdatter 1755-1764

A54 Torkel Ivarsen Skretting

KB3-A54-KB1-NC106-ND94-SBB110-SBB88-K25-NE98 Agnete Omundsdatter Koch enke etter Torkel Iversen 1711-1754 (kongens grunn - 18b) Foreldre til Mikkel Torkildsen i 179. Borgerenke som spinner.

E1-V98 Torkild Iversen og Agnete Omundsdatter 1698-1701 borger, segler – har Omund Olsen i huset i 1701 – Ikke AK3

Ingen i 1697

 

X

ND91 Peder Knudsen 1736 i toller Ebbels hus

 

X

ND92 og ND93 avdøde Sven Jåtten 1736

ND93-S34-S30-V27 Ole Rasmussen Mægeland 1727-1736 borger og farer (leieboer fra 1736)

 

181 Kirkegaten 44

ca 1850 (statskassen - 17b og magistraten 8b)

127-111b Tosten Knutsen Knutsvik 1806-1807

111b Anna Bersagel 1806

Sammen med 161 Kirkegaten 41+ Øvre Holmegate 21 til 1806

 

182 Steinkargaten 4

ca 1850 (statskassen - 8b)

139 Marta Pedersdatter Palles 1807

131 Johan Kristoffer Reichels enke 1806-1807

131 Tore Larssen Frøyland 1804-1805

131 Anders Meling 1803

131-134-AK1 Ingeborg Tollefsdatter 1796-1802 i Gaten til Østervåg

134-136-124-A69 Anne Malene Mogensdatter/Monsdatter 1772-1796

A69-NA231-NC124-SAK1-KB3-KB1 Nils Eriksen 1745-1772 ikke borger

Kommer ikke lengre

 

(182a) Gaten til Østervåg (4a)

Sammen med 182 Steinkargaten 4

A69 Søren Ringholm byfogd 1755

A69 Anna Kristiansdatter Lienberg enke etter Hans Hanssen Røptke 1753-1755 (kongens grunn - 16b)

Sammen med 169 Kirkegata 27 til 1753

 

183 Steinkargata 6

ca 1850 (statskassen - 16b og Zetlitz 50b)

140-132 Jon Johnsen Galde 1801-1807

132-135-137 John Tostensen 1787-1801

137-125-AK1 Arnfinn Tostensen Viste 1776-1780

125-A71-NA232-KB1-NC125-AK1 Thomas Osmundsen Nerstrand 1738-1776 (kongens grunn - 16b)

ND112-AK2-S31-S30-V27-S25-K25-NE106-K19-NF117-NG298 Tore Olsen Langeland tømmermann og Anna Olsdatter eller Ådnesdatter 1707-1738 (1736 leieboer Maria Bay) (kongens grunn - 16b) - udj Appelon Kocks Huuse

Kirsten Olsdatter Creutz og Hans Jakopsen Smidt 1705-1707

S02-E1-V98-V97 Apelone Nilsdatter Kock - Ole Gudfastsen enke 1673-1705

Ole Gudfastsen og Apelone Nilsdatter Kock 1661-1668

X

Mogens Nilssen i 24 år i det minste i 1643-1648

Endre Olsen i 11 år i det minste i 1629-1631

Gjertrud Bjørnsdatter (= Gjertrud jordmor?) enke etter Endre Salomonssen  1626.

 

184 Steinkargaten 8+ Breigaten 5a

ca 1880 (Olavsgrunner - kr 8,53)

ca 1850 (ingen grunnleie) 

184a skilt ut fra 184 i 1840

151 Johan P. E. Møller 1833

184-151 Markus Tronenell 1815-1833

151 Ole Sørensen 1815

?151 Andreas Eriksen Sunde

151 Erik Eriksen Netland 1808

151-133b Abel Kristian Bech 1806-1808

133b Erik Leganger Krags enke 1800-1805

133 en lade 1798

Sammen med 183 Steinkargata 6 i 1797

135-138 Jon Tostensen 1787-1788

138-AK1 Johan Jakop Bennetter 1782

AK1 Johannes Hammer 1780

138-126-A72-N233 Anna Maria Lind og Tore Vallendal 1766-1780

KB1 Tore skredders enke 1765-1766

KB1 Tore skredder 1758-1764

KB1 Tore Jakobsen Vallendal (skredder?) 1753-1757 (24b)

AK1 Karen Ellingsdatter Roth 1753

KB1 Tore Halvorsen 1753

NC126-KB2-A72-AK2 Henrik Andreassen 1737-1751 (kongens grunn - 24b)

AK2-ND113-S36 Thomas Osmundsen Nerstrand 1736-1737

S34 ..? Tønnesdatters enke 1734

S31-S30-V27-S25-SBB108 Johan Nikolay Hoffman og Ingeborg Kristine Første 1725-1731 gullsmed

AK2 Jan Nikolay Hoffman 1724 kobberlager

AK2 Nikolay Berven 1724 - mellom avdøde Apellone Kocks hus og Ånon kipper

NE107-AK2 Daniel Nordstrøm 1722 bor på Stranden i 1721 – tidligere Torn glassmakers

K25-NF118-NG299-AK2-E1-SBB90 Lorens Jansen Kreuger, Krøyer eller Krøger (død 1726) og Mette Jensdatter Brun (død 1718) 1701-1725 (kongens grunn - 24b) borger og glassmaker – bor i 400 i 1722 (NE105)

AK2-SBB51-V98-V97 Torn Hanssen Karbe glassmaker (død 1694) og Mette Jensdatter Brun (død 1718) – gift 2 i 1699 med Lorens Jansen Kreuger 1697-1698

 

(185a) Steinkargaten (10a)

ca 1850 (statskassen - 16b)

141-133a Erik Eriksen Netland 1804-1807

133a apoteker Zetlitz 1801-1802

133a Erik Lohmann 1800

133 en lade 1798

Sammen med en naboeiendom i 1797

 

185 Steinkargaten 10

185 Ole Olsen 1845

185 Tord Gundesen 1829

141-135-136-AK1 Erik Eriksen Netland 1797-1829

136-AK1 Fredrik Eriksen Berge 1789-1796 i Gaten til Østervåg

136-139-AK1 Andreas Lund 1780-1789 død i 1789

139-AK1 fru Valentinsen 1780

139-AK1 Sivert Gundersen jektefører 1777-1779

AK1 Valentinsen 1777

139-127 Chirurgus Schlyter 1777

127 jomfru Holst 1773-1774

127-BK69-A73-AK1 Jakop Campbell gullsmed 1768-1772

AK1 Albert Knutsen Holm 1767 (død i 1768) Østervåggaten

127-A73-KB1-AK1 Fredrik Voigt statskirurg 1760-1769

KB1-AK1 Peder Jenssen Berg 1758-1760

A73-KB1-KB5-SAK1-AK2 Tollef Larssen 1748-1757 Svoger til Even Rasmussen Time

NC127-A73-AK2 Even Rasmussen Time 1744-1748

AK2 Kirsten Bjørnsdatter enke etter Engel Tombre 1743-1744

A73-ND114-AK2-S31 Ole Torgersen Byrmo og Berte Ånonsdatter Solgård 1731-1743 (kongens grunn - 16b) borger og kipper

AK2 Bodel Jensdatter Ånen kippers hustru (svigermor til Ole Torgersen) 1735

V27-K25-S25-K25-NE108-NF119-NG300-S07-SBB93 Ånen Torgjersen (død 1739) og Bodel Jensdatter (død 1732) 1707-1727 (kongens grunn - 16b + kornhage 64b) kipper – gift 1702 - ikke S02

Kommer ikke videre!

 

186 Steinkargaten 12

ca 1850 (statskassen - 14b)

186 Elling Einersen 1853 skomaker

186 Hans Knutsen og Karen Olsdatter Bråstein 1853

186 Karen Olsdatter Bråstein 1841

142-137-AK1 Ole Nilssen Bråstein 1797-1841

139-142-AK1 Jon Aslaksen 1785-1797

142-129-A98-AK1 Anders Halvorsen 1770-1785

KB1-KB3-SAK1-AK2 Anders Halvorsen skomaker 1749-1766

A98-NA133-NC129-AK2 Anders Paulsen 1743-1749

AK2-ND116 Ingeborg Kristina Nilsdatter (Ingeborg til Ermegård) enke etter Karl eller Karel Bodelsen 1736-1743 matros og farer fra Holland

A98-SBB99 Nils Johanssens enke Kirsten Olsdatter 1741 (kongens grunn - 14b)

ND115-SBB99-S30-V27-S25-AK2-SBB91 Nils Johanssen og Kirsten Olsdatter 1725-1741 borger og skomaker

AK2-K25-NE127-NF143 Siri Rasmusdatter Rage (eller Ræge eller Kage) 1711-1725 (kongens grunn – påboende hus 8b + en hage 20b) brann 1716 – enke og spinner – mannen død i kongens tjeneste

?NG316 Ole Olsens enke 1709 med sjøhus

Kommer ikke videre!

 

187 Steinkargaten 14 – ”på Hjørnet

187 Ole Jonsen 1853

187 Ole Nilsen Jondal 1844-1853 (statskassen - 24b)

187 Lidvard Salvesen 1844

Håvard Matisen 1809

143-139-141-AK1 Mikkel Berg politibetjent 1793-1809

141-144-131-A77-KB1-AK1 Mogens Enersen Tasta og enke 1765-1788

AK1 Anders Halvorsen gift med Ole Sigbjørnsens enke 1765

A77-NA235-KB1-NC130 Ole Sigbjørnsen og enke (fra 1758) 1741-1764 (kongens grunn - 24b)

ND117-AK2-S36 Siri Ånensdatter (på Hjørnet) ”til Jørgen Thomassen” enke etter Elling Svendsen 1736-1739 ”utselger” av matvarer

S34-S30-V27-S25-K25 Elling Svendsen 1725-1734 (kongens grunn - 24b) innrullert – ikke V21, NE – i 1722 i Kleven?

NE Ingen i 1722

K19-NF151 eller NF153 Rasmus Rasmussen Høllesli 1711-1719 (kongens grunn 1 ort =24b) – ikke V21, AK2, V19, V18 – 2x ung + gammel bor nær hverandre (far og sønn?)

Kommer ikke videre!

 

188 Bakkegaten 1

144-165 Jonas Rasmussen Berg 1807

165 Marta Ambrosius 1800-1806

165-166-281-AK1 Jon Jakopsens enke Marta Mikkelsdatter 1779-1798

AK1 Børge Rosenkilde 1779

281-167-AK1 Peder Larssen Reitz skredder 1776-1779

167-AK1 Petter Dreyer 1771-1776

167-AK1 Thomas Olsen 1770-1771

167-NA116-KB1-AK1 Ambrosius Ambrosiussen skomaker 1763-1770

KB1-AK1 Torger Svendsen 1758-1763

KB1 Edvard/Evert Isaksens enke 1756

KB1-KB3-KB4-KB5-AK2 Edvard/Evert Kristian Isaksen matros 1746-1755

AK2 Ole Bjørnsen 1739-1746

AK2 Peder Anderssen Eeg skomaker 1739-1741

AK2 Kirsten Bjørnsdatter enke etter Knut Iversen 1739

Ingen i 1736..?

UFÅ16(28)-SBB98 Rasmus (Eivindsen?) Time 1716- brann 1716, borger 1708

 

189 Steinkargaten 18

145-167 Sven Simonssen Grødem 1800-1807

167-168-283-165-NA119-KB1-KB3-KB4-KB5-NC161-AK1-S42-S44 Johannes Olsen Dale borger og handel 1741-1798

AK2 Marte Torgersdatter enke etter Jon Johanssen tømmermann 1737-1741

AK2 Ole Olsen Voll 1737 - Sammen med 197

ND157-S34-S34-S30-V27-S25 Jon Johanssen 1725-1736 - tømmermann – leieboer?

?NE136 Endre Olsen 1722 – ikke V21

Ingen i 1721

V20 Peder Lies enke 1720

UFÅ16(27) Paul Tjensvoll 1716 – brann i 1716

??NG390 Peder Lie 1709 – ikke E1

Kommer ikke lenger

 

190 Steinkargaten 20

ca 1850 (statskassen - 17b)

146-169 Ingeborg Andrea Kristensdatter Krag og Halvor Kristian Florense 1802-1807

169 Peder Lind 1800-1801

169 kjøpmann Anders Husebø d. æ. 1797

169-170 Ole Husebø 1796-1798

170-285-163-A92-NA120-KB1-AK1 Anders Larssen Husebø 1763-1788 kjøpt 1765

AK1 Tollak Larssen Esman -1765 svoger til Anders Husebø

Ingen i 1753-1762

Sammen med 197 Steinkargata 25 + Hølleberggata 20 i 1741 (kongens grunn - 17b)

?UFÅ16(25) Ole Iversen 1716 – brann 1716

 

(Uten nummer) Sølvberggaten

Sammen med en annen eiendom i 1798

200 Nedbrudt 1796-1797

200-265-AK1 Torger Bakks enke Sofia Mogensdatter 1782-1792

265-195 Ommund/Åsmund Ommundsen og enke Marta Jonsdatter 1773-1782

KB1 Åmund Åsmundsen 1764-1767

KB1 Mikkel Løvås 1754-1763

Sammen med en annen eiendom i 1753

 

X

ND125 Knut Bagmann 1736

 

191 Steinkargaten 22

191 Knut Iversen Holm 1833

191 Jens Olsen Hoen 1833

147 Tollak Jørgensen Våge 1809

147-170 Ener Tørresen Malde 1803-1809

170-171-286 Tørres Tørressens enke 1787-1802

AK1 Tørres Tørresen 1777

286-162-AK1 Andreas Anderssen Kjær urmaker 1770-1777

162-KB1-AK1 Ole Tysland/Tøtland 1766-1770

KB1 Holger Oxebåren 1763-1765

KB1-AK1 Nils Pettersen Berg 1759-1762

KB1-AK1 Ole Jakopsen Hengs enke 1757-1758

NC160-KB5-KB4-KB1-ND124-S36 Ole Jakopsen Heng 1736-1756

Ingen i 1734 – flere mulige i 1730

UFÅ16(20) Pallegrunnen i 1716 – brann i 1716

 

192 Steinkargaten 24

ca 1850 (statskassen - 3b)

148-172 Åmund Asgautsen 1802-1807

172 Lars Hinna 1801

172-173-288-161 Åsmund Asgautsen 1777-1800

161-KB1-A93-KB5 Tore Torsen fisker 1748-1773

NC159 Tore Torsens grunn som tilhører Thomas Halvorsen sammen med tilliggende grunn (=193?) 1745

A93 Ole Jakopsen Heng – sammen med 191

A93-ND123-S34-S30-V27-S25-K25-NE129-V20-V19-V18-NG311-E1-UFÅ16(26) Jakop Olsen Heng og Åse Gundersdatter 1701-1741 (kongens grunn - 3b) matros - innrullert og krigsfange i Sverige – ikke V17, V16, NF, SBB, V98, V97, AK3 – brant i 1716

 

193 Steinkargaten 26

ca 1850 (magistratet - 4b)

Rasmus Knutsen Fiskåen 1835

Forlik og dom i 1834 og 1835 om eiendomsretten.

Rasmus Knutsen Fiskåen 1834

Endre Holgersen 1826

Anne Marie Olsdatter enke etter Salve Ånonsen 1826

149 Peder Olsen Jørpeland 1811-1834

149-173-174 Ole Aslaksen Skjeveland 1796-1811 kjøpt 1797 skomaker

174-289-AK1 Johannes Robertsen 1787-1797 kjøpt 1788 Gaten til Østervåg

289-AK1 Jakop Jakopsen Rygg 1785-1788

289-AK1 Erik Tvihaug 1785

289-159 Aksel Larssen 1777

159 Marte Torsdatter 1772-1773

159-NA123 Tore Torsens enke 1767-1772

?NA124-KB1 Tore Ådnesen 1757-1766

KB1-KB3 Tore Ådnesen 1751-1756

NC158 Tore Ådnesens grunn som tilhørte Thomas Halvorsen 1745

A99-AK2-K19 Thomas Halvorsen 1719-1750 av Gunnille Torkildsdatters (Gunder Torkildsens) grunn (kongens grunn - 4b)

K25 Gunnille Torkildsdatter 1725 (kongens grunn - 4b)

NF138-NG320 Orm Larsen på bryggen og Gunnille Torkildsdatter 1709-1711 – ikke SBB, AK2, E1

Kommer ikke videre!

 

X (”Skabohagen”)

AK2 Thomas Halvarsen 1729

AK2-K25-K19 Åse Larsdatter enke etter Amund Svendsen (et stykke grunn i Østervåg, kalt Skabohagen) 1719-1729 (kongens grunn - 7b) - fra Jakop Olsens hus i vest (192) til avdøde Lars Pedersens øvre hagehjørne i nord - ikke AK2, V18, NE

 

X – sjøgrunn mellom Laksebrygga og 233

K25-K19-AK2-UFÅ16(14)-SBB93 Ingeborg Katrine Kristoffersdatter enke etter Herman Olsen 1716-1725 (kongens grunn - 8b) brant 1716 - sjøgrunn

NF139-NG318-SBB93 Ingeborg Katrine Kristoffersdatter (Pudorph) og Herman Olsen 1709-1711 gift 1706

E1-SBB93 Jakop Hermansen (død 1704) og Ingeborg Katrine Kristoffersdatter (Pudorph) 1701 månedstjener 1701 og borger 1702 – ikke AK3, V98, V97

 

194 Steinkargaten 25 (Nederst i gata nord for Laksebryggen)

ca 1850 (statskassen - 20b)

194 Konrad Jonsen 1842

194 Johan Kristian Jonsen 1840-1842 kjøpmann

150-175 Johannes Anderssen Sømme 1804-1840 (Gaten til Østervåg) – skjøte i 1806

175-177-169 Anders Sømme skipstømmermann 1787-1803

169-155-A99-NA128-AK1 Tønnes/Tørris Østensen Sunde borger og kipper 1761-1777

AK1 Johannes Olsen Dale 1760-1761

A99-KB1-AK1 Elisabet og Peder Thomassen 1753-1760

KB3-NC155 Thomas Halvorsen 1745-1751

A99 Thomas Halvorsen 1741 av Rasmus Hanssens grunn (kongens grunn - 8b)

NE126-AK2 Thomas Halvorsen 1720-1722 - grunneier

AK2 Kristina enke etter Jørgen Thomassen 1720 - grunneier

K25- UFÅ16(13)-NF140-NG318-E1-AK3 Rasmus Hanssen 1696-1725 (Hans Mortensen Røbtke til 1696 og så Jørgen Thomassen fra 1696, og han igjen til Kongen 8b) – månedstjener, ferdes for godtfolk. – ikke V98, V97

 

X

?AK2 Elisabet Pedersdatter enke etter Tarald Fossmarken 1703 i Østervåg

 

 (194a) Steinkargaten (25a)

150-176 Johannes Anderssen Sømme 1800-1807

176-177 et ildhus 1796-1798

177 Anders Sømme skipstømmermann 1792

Sammen med 194 Steinkargaten 25 i 1787

 

(194b) uten adresse (Steinkargata)

162-175 oog 176 Johannes Anderssen Sømme 1804- 1807

175 og 176 Anders Sømme 1803

176-178 et ildhus 1787-1798

175-178-170 Anders Sømme skipstømmermester 1787-1798

170 Tønnes Sunde 1777

Sammen med 194 Steinkargaten 25 i 1769

 

195 Steinkargata (ved Laksebrygga)

195 John Johanssen 1851 (statskassen - 8b)

163 Johannes Eriksen Jelsa 1807-1844

177 Belest Belestsen Sæbø og enke 1805-1807

177 Johan Henrik Reime 1798-1805 sønn til Jens Olsen Reime

177-AK1 Jens Olsen Reimes enke og sønnen Tosten Harboe Reime 1798

177-179-171-156-A80?-AK1 Jens Olsen Reime og enke 1769-1798 han var død i 1798

KB1-AK1 Jens Olsen Reime 1754-1766

KB1-KB3 Torsten Harboes enke med svoger 1751-1753

KB4-KB5 Torsten Harboes enke 1748-1750

NC156-ND128-S36-S34-S30 Torsten Harboe skipper husgrunn og sjøgrunn 1730-1745

 

196 Østervåg 24 (krysset Steinkargata - Østervåg)

ca 1850 (statskassen - 8b)

161-174 Jon Mogensen 1802-1807

174 Tønnes Olsen 1801

174-176 Torsten Harbo Reime og enke 1791-1800

176-AK1 Halvor Knivsberg 1791-1792

176-AK1 Lambert Malde 1790-1791

176-291-157-A96-NA126-KB1-AK1 Halvor Anfinnsen 1755-1790

KB1-KB3 Mats Ryggs enke 1751-1754

A96-AK1 Inger Jensdatter enke etter Mats Knutsen 1751

AK1 Torsten Samuelsen Eyne 1748-1751

AK1-AK2 Ole Larssen Kålstu / Kollstu matros 1745-1748

AK2 avdøde Anders Dagsland 1745 – se under!

 

(196a)

KB3-KB5 Torsten Hetland 1748-1750

A96-AK2 Torsten Samuelsen Eiene 1748 hus, grunn og hage (10b)

A96-AK2 Ole Larssen Kollstø matros 1743-1748

NC157-AK2 Anders Dagslands grunn og hage 1743-1745 (omtalt som død 1745)

A96-AK2 Anders Eriksen 1737-1741 (kongens grunn - 8b)

AK2 Joren Larsdatter (bror til Peder Larssen) 1737

UFÅ16(22) Siri Rasmusdatter Rage 1716 à se 186

 

(uten nummer) (Steinkargata)

Sammen med en annen eiendom i 1798

175 Nedbrudt 1796-1797

175 Hans Torgersen Figlestad 1793

175-290-AK1 Mikkel/Mikael Berg politibetjent 1787-1793

290-158 Mikkel Mikkelsen og enke 1769-1777

KB1-NA125-KB3-AK1 Mikkel Mikkelsen tambur 1751-1766

Ingen i 1750

 

197 Steinkargaten 25+ Hølleberggaten 20

ca 1850 (statskassen - 17b)

160 Hans Gabriel Kirsebom 1815

160 Bjørn Bjørnsen Ims 1815

160-171 Tollak Anderssen Ræge 1805-1807

171 Gregorius Hauge 1803-1804

171-172-AK1 Anders Anderssen Husebø 1793-1802 i Gaten til Østervåg

172 avdøde Astri Tjærandsdatter 1793

172-287-160 Tore Sola 1777-1788

160-A92-NA122-KB1 Ole Olsen Bråstein 1764-1770

Sammen med 232 Østervåg 27 1753-1763

KB4 Ole Volls enke Guri Mogensdatter 1750

A92-NC154-KB5-S37-S44-ND130-S36 Ole Olsen Voll 1736-1748 på Dorte Mogens Sjursens grunner (kongens grunner - 36b) borger og eier et lite fartøy

AK2 Ole Voll av Magnus eller Mogens Sivertsen tidligere grunn 1733-1734

S34-S31-S30 Elling Ollsen Wold 1730-1734

S31-S30-V27 Dorte eller Doretea enke etter Mons Sivertsen 1727-1731

S25-NE130 Dorte enke etter Mons Sivertsen sammen med sin svoger Ole Olsen Voll 1722-1727

AK2 Kristen Sandborg sønn til lagmann Nils Kristensen - ”tidligere” i 1722

AK2 lagmann Nils Kristensen -”tidligere” i 1722

K25-K19-NF148-NG310-E1-SBB80-UFÅ16(23)-V98-V97-AK3 Magnus, Mons eller Mogens Sivertsen (død 1716) og Dorte Pedersdatter 1691-1725 (i 1719 kongens grunn: sjøhus 6b, naust 2b, påboende grunn 24b + av Tarald Tronsens grunn 7b + av Ådne Pedersens grunn 5b) – borger 1690, skipper, styrmann - med sjøhus

AK3 Jørgen Jensen skredder 1691

 

(197a)

Sammen med 197

AK2 Mogens Siversen 1702- (i 1719 kongens grunn: av Tarald Tronsens grunn 7b)

AK2-N01-SBB63-E1 Tarald Trondsen 1701-1702 (født 1626 død 1701) – borger i 1674, eide en jakt, gift med Kari Svendsdatter (født 1619 død 1694) og Gjøe Olsdatter (død 1742) – ikke V98, V97, AK3

 

198 Uten adresse

159-169 Ingeborg Andrea Kristensdatter Krag enke etter Halvor Kristian Florense 1807

Se 190 Steinkargaten 20

UFÅ16(24) Ole Iversens hage 1716 (se 191)

 

X

AK2 Jakop (Olsen?) Heng 1739 – i 192? - nabo til Omund Torgersen (199)

S36-S31-S30-V27-S25-NE111-AK2 Johannes Paulsen 1722-1736 borger, smed, skomaker – ikke SBB, V16, V15, V21, V20

V21-V20 Ingen i 1720-1721

 

199 Steinkargaten 21

ca 1850 (statskassen - 16b)

158-168 Hans Petter Tønder 1806-1807

168 Tønnes Olsen 1805

168 Asbjørn Høyland 1803-1804

168-AK1 Tore Mikkelsen Vik smed 1797-1802

169-AK1 Ole Olsen Tjåland 1796-1797

169-AK1 Ole Garpestad 1796

169-284-AK1 Erik Eriksen Tvihaug 1785-1788

284-AK1 Jakop Jakopsen Rygg 1785

AK1 Aksel Larssen Håland 1784

284-164 Jakop Jakopsen 1774-1777 kjøpt 1775

164-AK1 Johannes Dale 1775

164-A91 Ivar Tjerandsen 1772

164-A91 Ommund Torgersen(s enke?) 1769-1772

KB1 Ommund Torgersens enke 1756-1766

NA118-NC166-KB5-KB4-KB1-AK1-ND122-S36 Ommund Torgersen tømmermann 1732-1772 (kongens grunn - 16b)

AK2 Tore Knutsen på Store Dale i Housken 1725-1732 eier

AK2-S31-S30-V27-S25-NE131 Lars Tollaksen eller Tollefsen 1722-1731

?K25-K19-NF149-NG309-E1 Tollak Lauritsen eller Larsen 1701-1725 (kongens grunn - 16b) brann i 1716 – månedstjener, skipsbygger, båtsmann, tømmerarbeid - av tidligere påboende grunn i 1719 - med sjøhus – ikke V98, V97, AK3

 

200 Steinkargaten 19

ca 1850 (statskassen - 21b)

157-166-167-282 Tore Sivertsen Lundal 1787-1807

282-166-A90 Jakop Kielland 1770-1777

166-A90-NA117-KB1 Torger Edlands enke 1765-1769

KB1-AK1 Torger Torgersen Edland 1759-1764 hagegrunn

KB1-A90-AK1 Berte/Birgitte  Gurine/Guri/Guria Jakopsdatter (Thomasdatter) enke etter Peder Larssen Riska 1752-1759 (kongens grunn - 21b)

KB5-KB4-AK1 Johannes Mortensens enke Kirsten Årensdatter 1748-1752

A90-NC165-AK1-S37-S44-ND121-SBB114-S30-V27-S25-AK2 Johannes Mortensen (Heidenrich) og Kirsten Årentsdatter 1725-1745 (kongens grunn - 21b) borger og glassmaker

NE-K25-K19 Ingen i 1722 – trolig sammen med en annen eiendom

 

X (ubebodd grunn? 200?)

K19 Elling Hunvåg 1719 (kongens grunn - 21b) – ikke V19, V20 (Rasmussen?)

K25-K19 Rasmus Høles kvinne Anne Rasmusdatter tidligere grunn 1719-1725 (kongens grunn - 21b) – ikke V19, V20

?AK2-NG307 Rasmus Høllesli 1709-1716 – brann i 1716

Kommer ikke lenger

 

201 Steinkargaten 17

ca 1850 (statskassen - 16b)

201 Sven Olsen Strand 1836-1839

201 Ole Torkildsen Strand og enke Anne Tørrisdatter 1836 skifte

Sammen med en naboeiendom i 1807

?Sammen med et hus Hølleberggata 1770

?AK1 Ole Endresen 1756

?KB5 Mikkel Mikkelsen 1748

A89 Halvor Gjermundsen

A89-AK2-ND120-S34-S30-V27-NE132 Berte Engebrigtsdatter 1722-1745 (kongens grunn - 16b) i 1736 sammen med søsteren som spinner

Kommer ikke lenger

 

X (201?)

K25-K19 Ivar Knudsen 1725 (kongens grunn - 16b) – ikke NE, S25, V27

 

202 Steinkargaten 15

202 Lars Gulliksen Lea 1837 (Statskassen 8b)

156 Peder Pedersen Gjesdal 1812

156 Arne Pedersen Skjeveland 1812

156-140a Erik Anderssen Lie 1806-1807

140a-140 Tønnes Olsen 1803-1805

140 Andreas Bachs 1802

140-142 enkemadam Bahs 1796-1801

142-145-132-KB1-A76-AK1 Didrik Bass/Bahs 1766-1788

AK1 Eskel Asks dødsbo 1766

KB1-AK1 Eskil Aske 1760-1765

KB1-AK1 Jørgen Tollefsen Håland 1757-1760

KB1-AK1 Prost Klaus Winter av Sibella Maria Ask enke etter Knut Linds hus 1757

A76 Torkild Aske

Sammen med 205 Steinkargaten 11 1753-1756

AK2-K25 Jon Olsen 1725-1728 (kongens grunn - 8b) - ikke S25, V27, V21 – Jon Olsen og Gunder Gulliksen solgte et stykke grunn til Petter Pettersen (Steinkargata 11) mellom Malene Skaffer (204) og Berte Engebretsdatter (201) i 1729

?K19-NF142-NG303-SBB90 Margrete Ellingsdatter Reimers (død 1725) enke etter Ole Svendsen Time 1709-1719 (kongens grunn - 8b) brann 1716

E1-SBB90 Ole Svendsen Time (død 1719) 1701 – borger 1698, høybåtsmann i marinen. – ikke V98, V97

 

203 Hølleberggaten 10

ca 1850 (statskassen - 4b)

155-140b Nils Larssen 1806-1807

Sammen med 202 Steinkargaten 15 i 1805

 

204 Steinkargaten 13 – ”på Berget”

204 Henrik Hangeland 1841 (statskassen - 32b)

204 Elling Svendsens enke Gunnild Karine Jensdatter 1830-1841

154-138-140-143-130-KB1-A70 Karen Olsdatter og Jens Jonsen Frøyland 1763-1807

KB1-AK1 Sibylle Marie enke etter Lind 1760-1763

AK1 Jakop Frank 1760 (søster til Mette Frank)

KB1-AK1-A74 Mette Frank 1759 (død i 1760)

KB1-KB3-KB4-KB5-AK2-A74 Berte Jakopsdatter 1747-1758

NC131-AK1-A74-AK2 Anna Kristoffersdatter Moskovitter på Berget 1739-1747 (kongen 32b)

AK2 Rasmus Sakariassen (umyndig) 1739

AK2-ND119 Magdalene (Malene Skaffers) enke etter Sakarias Rasmussen 1729-1739 spinner

K25 Ranvei Pedersdatter enke etter Nils Kipper 1725 (kongens grunn - 32b)

NE109-K19 Sakarias Rasmussen og Magdalena 1719-1722 (kongens grunn 1 ort 8b = 32b) tjener og vaktmester – ikke V20, V18, V17, SBB

V18 Ubebodd i 1718 (brannen?)

 

205 Steinkargaten 11

205 Martinius Amundsen 1865 og 205 Jonas Rasmussen 1865

ca 1850 (statskassen - 16b)

203 Sven Eriksen 1843

205 Petter Cederstrøm 1835-1843

154 Asbjørn Asbjørnsen Nærem 1825

154 Elling … 1825

153-136 Anders Anderssen Meling 1804-1807

136-138-141-128-KB1-AK1 Mogens Olsen 1763-1803

KB1-AK1 Åmund Åmundsen 1757-1763

AK1 prost Klaus Winter 1756-1757

KB1-AK1 Sybella Maria enke etter Knut Lind 1754-1756

KB1-A76-KB3 Jørgen Brun Hanssen Hoff 1751-1753 (kjøpt 1749)

KB3-A76-AK2 Rasmus Gulliksen Svensvoll 1748-1751 (solgt 1749)

AK2 Laurits Smith borger og kjøpmann 1748

AK2 Gitlau Askildsdatter enke etter Jon smed før 1748?

A76-NC132-ND118-S36-S34-S30-V27-AK2-S25-NE139 Peter, Peder eller Petter Pettersen 1722-1745 (kongens grunn - 12b) snekker, tambur - grunn og hagegrunn. Kjøpte et stykke grunn av naboen (Jon Olsen og Gunder Gulliksen) i 1729. Ikke SBB. Nær Skolebekken i 1720.

Kommer ikke lenger

 

206 Kirkegaten 25 (krysset Steinkargata – Kirkegata)

206 Johannes Enochsen 1865

206 ca 1850 (statskassen - 16b)

206 Nils Løgeberg 1834

299-281 Lars Fosse og Marta Kirstine Larsdatter 1804-1807

281 Samuel Linde 1798

281-287 Jens Sandal 1796-1797

287-AK1 Børge Petersen von Fyren 1790

287-AK1 Søren Tørresen Øreland 1790

287-292-AK1 Palle Pallesen 1783-1788

AK1 Gjertrud enke etter Knut Angel 1783

292-285-AK1 Johannes Larssen 1770-1783

285-KB1-AK1 Maren Ivarsdatter 1762-1770

AK1 Marta Ivarsdatter 1760-1762 søster til Maren

KB1-NC277-A104-AK2-AK1 Anna Olsdatter enke etter Jon Knutsen Lund kannegyter 1745-1760

A104-AK2 Jørgen Borchs enke 1741-1744 (kongens grunn - 16b)

ND216-S36-S34-AK2-V27-S25-K25-SBB97-NE201-V18-V16-V15-NF266-NG296-N01-E1 Jørgen Nilsen Borch 1701-1737 (kongens grunn - 16b) borger fra 1707 og skredder – gift med Maren Danielsdatter (tredje ektefelle), så med Siri Jonsdatter død 1728 og så med Ingeborg Svendsdatter i 1730 – uvisst om han bor her i 1701.. – ikke V98, V97, AK3

 

207 Bredgaten 8 (Bakkestredet)

207 Ingebrigth Ingebrigthsen 1865

207 Kasper Krag 1834

168-145-148-151 Kristen Kristensen Hindal 1787-1807

151 Anna Mogensdatter enke etter Søren Kras 1784

151 Ole Smith Ploug 1784

151-138 Christen Christensen 1777

138-KB1 Petter snekkers enke 1756-1770

Sammen med en annen eiendom 1753-1765 (205?)

 

208 Bakkegaten 9

August og Emma Kvitrud 1925

208 Kornelia Eriksen 1865

208 Ole Skeie 1834

169-146a Nils Nilssen Egvåg 1804-1807

146a-146-AK1 Robert Mikkelsen spillemann 1797-1803 i Bakkestredet

149-152-139-AK1 Rasmus Hage og enke Berte Gurie Mortensdatter 1777-1797

139-BK67 Jon Mikkelsen matros 1767-1773

KB1 Ingeborg 1766

KB1 Ragnhild Tønnesdatter 1765

Sammen med en annen eiendom 1753-1764

 

209 Bredgaten 13

209 Oluf A Olsen 1865

170-146b Aksel Olsen Vestly 1802-1807

Fram til 1801 sammen med 208 Bakkegaten 9

 

210 Uten adresse (Breigata)

210 Peder Pedersen Oma 1838

210 Ellen Marie enke etter M Jonsen 1838

210 Peder Ihme 1834

171-147-151-AK1 Karen Pedersdatter og Rasmus Pedersen Oma 1796-1807 i Bakkestredet

151 Halvor Knivsberg 1796

151-154 Knut Meling 1787-1788

154-141-NA103-KB1 Jon Larssen 1764-1777

KB1 Barbro Pedersdatter 1756-1763

Ingen skatteytere 1753-1775

 

211 Bredgaten 16

211 Egert Andreassen 1865

211 Jakop Jakopsen 1846 bødker

211 Malene Bore 1846 enke

211 Thomsen 1834

172 Sven Advidsen Vagle 1812

172-148 Sivert Tørresen Berg 1802-1812

148-AK1 Antved Antvedsen From 1798-1801 i Bakkestredet

148-152-155-AK1 Tore Bjørnsen Vatne tømmermann 1787-1798

140-KB1-KB3-AK1 Bjørn Hanssen 1751-1773

KB4-KB5-NC141 Siri Torsdatter 1745-1750

 

212 Bredgaten 15+17+ Salveagergaten 4

212 Martin Olaus Madsen 1865

212 ca 1850 (statskassen - 16b)

212 Johannes Malde 1834

173-149-153-156 Rasmus Rasmussen Skjørestad 1787-1807

AK1 Ole Smith Ploug 1782

156-142-AK1 Rasmus Skjørestad 1777-1782

142-A81 Rasmus Rasmussen 1773

142 Ole Larssen Riska (Riska er i 1770 overstrøket og erstattet med ”Koldstad” = Kolstø?) 1769-1770

KB1-KB3-A81 Ole Larssen Kolstø 1751-1756

KB4-KB5 Ole Nerstrand 1748-1750

NC142-A81-S44-S42-S38-S37-ND146 Lars/Laurits Pedersen Riskas enke Maren Pedersdatter 1737-1745 (Kongens grunn 16b + sjøgrunn 6b)

Sammen med 228

S36-S34-S31-S30 Lars Pedersen Riskas enke 1731-1736

S30-V27-S25-K25-NE118-K19-UFÅ16(3)-NF130-NG328 Laurits eller Lars Pedersen 1709-1730 (kongens grunn -10b i 1719 og i 1725 16b)brann 1716 – farer, øltapper

 

213 Breigata 19

213 Svend Eriksen 1865

213 Hans Tostensen 1854

213 Bjørn Eriksen Ims 1811-1854

Tollak Anderssens hustru 1811

174-150 Osmund Nilssen 1804-1807

150-154 Rasmus Lie 1796-1803

154-157 Anders Ræge 1787-1788

157-143 Ole Enersen Bagge 1772-1777

143-KB1 Lars Tasta 1766-1772

KB1 Peder Alvsen 1765

KB1 Erik Anderssen 1756-1764

AK1 Else Ole smeds 1756

KB1-KB3-KB5-NC143-ND136-S36-S30-V27-S25-NE119-V21-V20-V19-V18 Ole Salvesen og Else Evertsdatter 1718-1754 fisker og farer – flyttet fra 179 – V17, V16

 

214 Breigaten 21

214 Andr Jansen 1865

214 John Bokneberg 1834

John Jonsen Randeberg 1813

175-151-AK1 Bjørn Nilssen Østbø 1798-1813

155-AK1 Ole Olsen Hinna 1797-1798

155-AK1 Truls Eriksen øvre Tasta 1796-1797 i Bakkestredet

155-AK1 Ole Olsen Hinna 1794-1797 i Bakkestredet

155-158-144 Klaus Olsen Soma 1777-1788

144 Ingebrigt Larssen 1772

144-BK67 Nils Bjørnsen 1767-1772

KB1 Gitles Braut 1766

KB1 Peder Ølbergs enke 1765

KB1-NB100-AK1 Peder Pedersen Ølberg 1763-1764

KB1-KB3-KB5-NC144-AK1-AK2 Anders Torgersen Nøsvoll 1737-1763 los

AK2 Marta Svensdatter enke etter Erik Erlandsdalen 1737 - mellom Malene Riska og Gunnbjørn Mikkelsen

AK2 Willem Hoff 1728 eier

ND135-AK2-S36-S30-V27-S25-NE122 Erik Rasmussen Erlandsdalen 1722-1737

V21 Flere mulige 1721 - Endre Toresen + Lars Tollaksen…

 

215 Breigata 18

215 Johannes Lie 1865

215 ca 1850 (statskassen - 5b)

215 Lorens Landstrøm 1834

176-153-157-AK1 Salve Ånesen 1789-1807

157-160-AK1 Salve Jakopsen smeds enke 1787-1789

160-146 Salve Jakopsen 1777

146 Børre Olsens enke 1769-1773

KB1-NA99 Børge Hjelms enke 1761-1766 (Under Bakken)

KB1-KB3-KB5-NC145-AK2 Børge Olsen Hjelm 1742-1759

AK2 Hans Torsen i Selviksjøen i Høle 1742

Kommer ikke videre..

 

(215a) Breigata (18a)

Fra 1807 sammen med 215 Breigata 18

177-154 Salve Ånesen 1800-1807

154 en lade 1798

Brukt sammen med en annen eiendom i 1797

 

216 uten adresse (muligens i gateløpet til dagens Breigata)

216 ca 1850 (statskassen - 6b)

216 Stavanger by 1838

216 Mikael Torsen 1834

178-152 Knut Olsen Jåtten 1802-1807

152-156-159 Søren Hegland og enke 1787-1801

159-145-A85 Karen Kristoffersdatter og Søren Tørresen Bek 1770-1777

A85 Karen Kristoffersdatter og Ole Olsen Hegland

A85-KB3 Doretea enke etter Gunder Hetland 1751

KB5-NC146-ND145 Helge Larsdatter 1736-1750

A85-K25 Ellen Eriksdatter og Trond Idsø 1719-1741 (kongens grunn - 6b)

K19-NF133-NG324-E1-V98-V97 Trond Eriksen Idsø 1697-1719 (kongens grunn - 6b) gammel soldat

 

217 Øvre Holmegaten 33

217 Andreas M. Anderssen 1865

217 Gabriel Anderssen Egenes 1843

179 Ole Ivarsen Berg og Birte Rasmusdatter Skjørestad 1807-1828

?155-158  Ole Lindøen 1796-1807

158-161 Sjur Reiersen 1787-1788

161-AK1 Bjørn Ivarsen 1783

161-AK1 Jørgen Klasen/Klaussen 1781-1783

161-AK1 Gjertrud enke etter Johan Knutsen Lilledal 1781

161-147-AK1 Jon Knutsen Lilledal 1773-1777 matros

147-KB1-AK1 Ole Pedersen 1760-1770

KB1-AK1 Klaus Anderssen Vik 1758-1760

KB1-KB3-AK1 Ole Gjødesen/Giodsen 1751-1758

SAK1-KB3 Lars Pedersens enke 1748-1751

NC147-KB5 Lars Pedersen 1745

AK2 Ole Voll 1734 eier - tidligere svigerfaren Mogens Sivertsen

AK2 Gunnbjørn Mikkelsen 1733 beboer

AK2 avdøde lagmann Nils Kristensen eide, og at dennes sønn avdøde Kristen Sandborg hadde solgt den til Ole Volls svigerfar Mogens Sivertsen før 1733

AK2 Doretea avdøde Mons Sørensens grunn som Lars Størkersen bor på og et tilhørende båtstø 1728

NE121-UFÅ16(6)-NF134-NG325-E1-AK3 Lars Størkersen, Femme Pedersdatter og Siri Jakopsdatter 1699-1719 – brann 1716 (1719 Kristen Nilsen Sandborg og hviler under kommisjonen 4 ort) død 1734 – fiske, borger (ikke SBB), innrullert, øltapper, ferdes for folk – ikke SBB, V97, V98

AK2-NH Bendiks Sørensen 1684-ca 1693 (ca 40 år før 1733) – ikke V97

 

 (Uten nummer) (Bakkestredet ved Østervåg)

154 Salve Ånonsen 1800-1807

154 En lade i 1798

Sammen med 218 Uten adresse til 1797

 

218 uten adresse (Bakkestredet)

218 Malene Helland 1853

218 Johannes Helland gift med enka til Lars Rasmussen Berg 1843

218 Lars Rasmussen Berg og enke 1832-1834

180-156a-156 Doretea Olsdatter enke etter Rasmus Rasmussen Søndeland 1800-1807

156 Andreas Eliasens hustru Karen Kristine Nilsdatter Bråstein 1798 i Bakkestredet

156-AK1 Anders Eliassens matros 1797-1798

156-159-162-148-AK1 Hans Larssen skomaker 1769-1797

?KB1 Søren Tørresen 1761-1766

KB1 Ole Heglands enke 1756-1759

KB1 Ole Hegland 1753-1755

Sammen med en annen eiendom i 1751

 

219 Kjerringholmen 1

ca 1850 (statskassen - 6b)

183-158-160 Ploug&Sundt 1796-1807

160 Ole Ploug 1787

Brukt sammen med en annen eiendom i 1777.

 

X

?KB1 Lars Torbjørnsens dødsbo 1765-1766

KB1-KB3-KB5-NC149-AK2 Lars Torbjørnsen Bakken 1741-1764

AK2 Engel Anderssen Tombre 1741

AK2 Knut J..sen 1739

AK2 Ole Voll 1739

 

220 Kjerringholmen 2 (på Kjerringholmen)

ca 1850 (statskassen - 32b)

184-159 Ploug&Sundt 1800-1807

159-161 sjøhus 1792-1798

161-228 Anders Paulsen 1777-1788

228a Jakop Larssen matros 1773

228b Rasmus Nilssen daglønnet 1773

Eiendommen ikke taksert 1769

?AK2-K25-K19 avdøde Kristen Goutsen– 1719-1727 (kongens grunn - 32b) sjøhus paa Kjerringholmen - brant i 1716 har vært øde – 1727: Den lå så ubekvemt at neppe noen ville leie den.

AK2-SBB80 Kristen Goudesens enke Ide Pedersdatter 1716 – brann – SBB80 sier han døde i 1718..

SBB80 Kristen Gaudesen og Ide Pedersdatter – borger i 1690, sjøfarende, drev handel, eie en jakt.

Kommer ikke videre

 

221 uten adresse

221 Endre Kvia 1843-1851

221 Ole Sørensens sjøhus 1843

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

222 uten adresse (på Kjerringholmen)

ca 1850 (magistraten - 16b)

222 B Sønneland 1833

222 Jan Jansen og Tønnes Williamsen 1833

222 Dagfinn Hegland 1819-1833

222 Peder Egeland og Ole Sørensen 1819

185-160 Søren Kortsen 1800-1807

160-162? sjøhus 1788-1798

?162-229-A84 Mogens / Mons Tasta og enke 1770-1788

229 Gitle Larssen 1769

?Ubrukt 1766

?AK1 Johannes Olsen Dale 1753-1755 (16b) på Kjerringholmen

Ubrukt før Johannes Olsen Dale ryddet den

 

223 Breigaten 32 (på Kjerringsholmen)

223 Haldor Olsen 1865

ca 1850 (statskassen - 16b)

186-161 Agent Kielland 1804-1807

161 Gabriel Skanke Kielland 1800-1803

161-163? sjøhus 1790-1798

?-163-230-A82 (og A100?) Jens Olsen Reime 1777-1787

Brukt sammen med 229 Breigata i 1769

??A82 (og A100?)-NC156-KB5-KB3-S44-SG-S37-AK2-S36-S34-S31-S30 Torsten Olsen Harbo borger, Marte Kristoffersdatter Østbø og svoger 1730-1751 (kongens grunn - 32b) (enke fra 1748) – sjøhusgrunn på Kjerringsholmen

V27-AK2-S25 Endre Toresen Juleskaug 1720-1727

AK2 Ingeborg Katarina Kristensdatter 1704-1720 - mellom Thomas Halvorsen og Thomas Kristensens våninger

S07-AK2 Kristen Goudsen 1704-1707

Trolig ubebodd – kommer ikke videre

 

224 Breigaten 30

224 Bjørn Eriksen 1865

ca 1850 (statskassen - 16b)

224 Lars Gabrielsen 1825-1841 sønn av Helmik Gabrielsen

187-162 Helmik Gabrielsen 1805-1825

162 Nedbrudt 1804

162 Helmik Gabrielsen 1801-1803

162 Johan Henrik Reime 1800-1801

162- sjøhus 1796-1798

?164-231 Johan Henrik Dal / Dale 1787-1788

231 Johannes (Olsen?) Dale 1777

Brukt sammen med en annen eiendom 1769

 

225 Breigaten 28

225 Wilhelm Ravn Sundt 1865

ca 1850 (statskassen - 32b og magistraten 32 b)

188-163 Johan Henrik Dal 1800-1807

163- sjøhus 1796-1798

 

226 Breigaten 26

189-164 Johan Henrik Dal 1800-1807

164-165? sjøhus 1796-1798

165 Johan Henrik Dal 1787-1788

Brukt sammen med en annen eiendom i 1777

 

Østervåg rode 1807

227 Breigaten 22+24

227 Gabriel Haugland 1865

227 ca 1850 (bykassen 1 spesidaler og magistraten - 48b)

227 Helge Myhre 1834

190-156b Jonas Larssen Helland 1803-1807

Sammen med 218 uten adresse i 1802

 

228 Salvagergaten 6+3+5+9+10 Breigaten 10+20+ Østervåg 30+32+35

228 Salemon Bore 1865

228 ca 1850 (statskassen - 28+28+24+24+24b)

228 madam Berg 1834

191-178 Ole Olsen Sporeland 1804-1807

178 Ole Hinna 1798

178-180-AK1 Ole Olsen Sporeland 1795-1797

180-AK1 Bård Hanssen matros 1792-1795

180-163 Ole Asgautsen Birkeland 1782-1788

163-149 Lars Henriksen 1772-1782

149-BK67 Ahlet Larsdatter 1767-1772

?KB1 Halvor Olsens enke 1763-1766

KB1 Halvor Olsen 1755-1762

KB1 Lisbet enke etter Lars Pedersen 1753-1754

?Sammen med 217 Øvre Holmegaten 33 i 1751

AK2-ND146 Malene Pedersdatter Riska enke etter Lars Pedersen 1736-1737 borgerenke øltapperi

Sammen med 212

 

229 Breigata (i dagens Breigate, i krysset Breigata/Østervåg - på nedsiden (øst) av Østervåg)

229 ca 1850 (P&S (=Ploug&Sundt?) - 4 spesidaler)

229 Reinert Tørresen 1834

192-179 Jon Olsen Wasbø 1801-1807

179 Asbjørn Eriksen 1800

179-AK1 Ernst August Wisenhutter 1799

179-181-164-150-KB1-KB5

179-AK1 Anders Paulsen og enke 1751-1799 død 1799

KB5-NC150 Berte enke etter Gunnbjørn Tjerrandsen 1745-1748

 

230 Bredgaten 25 (sjøside ved Bredealmenningen)

230 Christian Mathiesen 1865 seilmager

230 Erik Myhre 1853 kjøpmann

230 Jonas Skanke Monssen 1831-1853 (statskassen - 10b)

193-180-182-AK1 Tore Torsen Gausel 1797-1831 skipper

182-165-AK1 Ole Olsen Lie 1783-1796

A84-165-151-AK1 Rasmus Lie og Birthe Jansdatter Bjelland 1770-1783

A84-NA132 Anna Olsdatter og Knut Torkildsen (Mandler) 1754-1770

A84-NC151-AK1-S36-S34-S30-V27-S25-K25-NE123-UFÅ16(9)-NF137-SBB156-NG321 Lars Anderssen 1709-1753 (grunn, sjøgrunn og hage i 1745) (kongens grunn i 1741 5+5b) (kongens grunn i 1725 5b) - brann 1716 - også av Ole Eilifsens tidligere grunn – gift med Marie Ambrosiusdatter og i 1746 med Anna Olsdatter (død 1767). – han død 1753 – ikke S07 - innrullert.

Kommer ikke lenger

 

230a Bredgaten (25a)

ND97-S30-V27-K25-K19-NF136-NG322-E1 Ole Ellefsen og Ingeborg Eriksdatter 1701-1736 (kongens grunn - 5b) fisker, innrullert – solgte en eiendom i 1728 mellom avdøde Ole Nilsens grunn og Doretea avdøde Mons Sørensens grunn som Lars Størkersen bor på

UFÅ16(8) Ole Eilifsens 1716 grunn og sjøgrunn

 

231 Østervåg 29 (sjøside)

231 Peder Gudmundsen 1865

231 Peder Nordland 1846-1854 (statskassen - 6b)

231 Knut Jakopsen Østbø 1834

194-181-AK1 Sten Torjussen/Torgillsen Nedrebø/Nærbø 1796-1807

183-AK1 Anders Berdinsen Tåland jekteskipper 1794-1796

183-AK1 Ole Larssen Garpestad 1793-1794 Østervåggaten

183-AK1 Lars Nilssen Malde 1791-1793

183-166-AK1 Frans Jonsen Nesse 1784-1790

AK1 Gunder Hår/Hå 1778-1784

166-152-A86/A87-AK1 Adele Kirstine Johannesdatter og Ole Rasmussen Laland 1752-1779 nyoppførte hus 1753

KB2-AK1 Thomas Halvorsens dødsbo 1752

A87-S37-S44-NC155 eller NC152-V27-S25-K25-V21-K19-UFÅ16(12)-NG317-SBB94-S07 Thomas Halvorsen 1707-1744 (kongens grunn - 8b og av avdøde Gunnille Torkildsen grunn 4b ) borger fra 1705 og sjøfarende. Gift med Gunille Osmundsdatter død 1711, Guri Pedersdatter død 1739 og Elisabet Pedersdatter død 1761 – han død 1752.

?E1 Malene Paulsdatter 1701

 

(231a) Østervåg (sjøside) (sør for 231 Østervåg 29)

195-183-185-AK1 Anders Nilssen 1793-1807 sønn til Nils Nilsen

185-168-154-(A86)-KB1-AK1 Nils Nilssen (Malde) 1755-1793

S36 Ole Olsen Voll 1736

A86-NC153-KB5-KB4-KB3-KB1-AK1-V27-S25 Elling Olsen Voll 1725-1754 (kongens grunn - 6b) husgrunn og båtnaust

AK2 Margrete Elingsdatter 1716-1727 – brann 1716 – mellom Lars Andersens hage og Thomas Halvorsens iboende hus – mot til Elling Olsen Voll

 

X

S34-S31-S30-V27-K25 Ole Olsen Voll 1725-1734 (kongens grunn - 6b) av et sjøhus

 

X

K25 avdøde Laurits Mikkelsens halvtak 1725 (kongens grunn - 2b)

E1 Lars Mikkelsen 1701 borger, bærer torv, ved og sand – SBB70?

 

X

K25-K19 Gunder Gulliksen 1719-1725 (kongens grunn - 4b) – ved Anders smed hus og grunn i 1737? – ikke SBB, NE, NF – ubebodd grunn?

 

232 Østervåg 27 (sjøside)

232 Ludvig Thorsen 1865

232 ca 1850 (statskassen - 18b)

232 Peder Houe 1834

196-182-184-AK1 Lars Larssen Ølbøe/Ølberg 1791-1807

184-167-AK1 Andreas Løvås og Anna Sofia Larsdatter 1782-1791

167-AK1 Ole Smith Ploug 1782

167-153 Jakop Tøtland 1775-1780

153-AK1 Tollak Larssen Esmann og Valborg Olsdatter Tøtland 1760-1774 Tollak var svoger til Guri Mogensdatter

KB1-KB2-AK1 Guri Mogensdatter enke etter Ole Voll 1752-1760

NC183-ND130 Ole Voll den yngre 1736-1745

Sammen med 189 og 197

X (=232?)

AK2 Petter Prahl 1717 eier

AK2-UFÅ16(11) Mogens Sivertsens sjøgrunn 1716-1717 – brann 1716 - en sjøgrunn mellom Thomas Halvorsen og avdøde Ole Olsens sjøgrunn – avdød 1717 – bor i nr 197

 

X

UFÅ16(18) Marte Svendsdatters grunn og sjøgrunn 1716 – brant i 1716

 

X

K25-K19 Ole Olsens avdøde enke av påboende grunn, et sjøhus og en liten hage 1719-1725 (kongens grunn - 12b)

UFÅ16(10) Ole Olsen 1716 grunn og sjøgrunn – brann 1716

 

X

ND126-S34-S31-SBB112-V27 Peder Larssen Riska og Berte Gurie Thomasdatter Røn 1727-1736 borger og skipper

 

233 Østervåg 21 (sjøside)

233 Ammund Gjertsen 1865

ca 1850 (statskassen - 8b)

233 Egeland og Klaus Klaussen Hodne 1834

197 Tormod Sjursen Nordland 1811-1825

197-184 Rasmus Isaksen Skeie 1806-1811

184 Tønnes Olsen 1805

184 Torger Nedrebø 1804

184 Tønnes Olsen 1800-1803

184-186-172-177 Kjell Rasmussen Skeie, Kirstri Andersdatter Husebø og Birte Østensdatter 1774-1798

177 Mr (Johan Kristian?) Tychsen 1773

177-A101-N154-KB1-AK1 Kjell Skeie 1762-1770

A101-AK1 Mikkel Berven 1757-1762 våningshus og sjøhus

KB1 Isak Gabrielsens enke Berte 1755-1756

NC167-A101-KB1 Isak Gabrielsen og enke Berte 1745-1754

A101-AK2-S40-S44 Engel Anderssen Tombre og Kirsten Bjørnsdatter 1740-1744 (kongens grunn - 8b)

S36 Thomas Kristensens enke 1736

??S40-S37-ND147-S34 Knut Iversen Hviddingsøy 1734-1740

AK2-S31-S30 Thomas Kristensen og Maren Tornsdatter 1732 (byfogd Søren Ringholm 8b)

S31-S30-S27-S25-NE140-NF163-AK2-V21 Trond Bjørnsen Bakke 1721-1731 – flyttet hit etter 1716 da hans hus brant – ikke SBB, V20, V19, V18

X

??UFÅ16(15)-NF168 Kristen Goudesen 1711-1716 grunn og sjøgrunn over og nedenfor gaten – brann 1716 (ikke på Kjerringholmen – dvs ikke nr 220!) =V15?

Kommer ikke videre

 

234 Østervåg 18 og 19 (sjøside)

234 Johan Severin Mikkelsen 1865

234 ca 1850 (statskassen - 10b)

234 Knivsbergs enke 1841

234 Berte Marie Nilsen 1841

234 Elling Nilsen 1834

198 John Nilsen 1819-1823

198-185-187-173-178 Anna Andersdatter Sande og Elling Tørresen/Toresen? Sunde 1773-1819 enka kjøpte i 1797

178-KB1 Elling Sunde 1762-1769

KB1 Tore Larssen Husebøs enke? 1762

KB1-AK1 Tore Larssen Husebø/Hunvåg 1756-1761 (Byfogden 10b)

KB1 Rasmus Utsolas enke Kirsten Samuelsdatter Blokks dødsbo 1756

KB4-KB3-KB5-AK1 Rasmus Knutsen Utsolas enke Kirsten Samuelsdatter Blokk 1750-1756

NC168-KB5-AK2-S37-S44-ND148 Rasmus Knutsen Utsola 1730-1748 (grunn og sjøgrunn) (nabo til Arnegård) borger og sjøfart

AK2-S31-S30-V27-S25-K25-NE145-K19 Thomas Kristensen 1718-1730 solgte naboeiendom til hans eget hus = 233 (kongens grunn - 8b), borger 1718, gift med Karen Godskesdatter død 1724 og Maren Tørresdatter Grannes

AK2 Søren Jensen Godzen 1718 prost på Klepp - arv etter faren magister Jens Sørensen Godzen og Anna Hiermann??

??NF169-NG384 Nils Olsen 1709-1711 tømmermann – svigersønn til Karen Torkildsdatter

Kommer ikke videre

 

X (ubebodd fra 1716?)

K25-K19-AK2-V15-NF161-NG371-E1-SBB84 Peder Rasmussen 1701-1725 (kongens grunn - 4b) - av en liten hageplass 1719-25 – brann 1716 – bor 1718 i Kleven – borger 1694, skomaker - gift med Gunelle Rasmusdatter død 1694

 

X (ubebodd?)

K25-K19-NG373-SBB74 Laurits Olsen (død 1713) og Anne Villumsdatter (død 1711) 1709-1725 (kongens grunn - 8b) borger fra 1684, vever - av en liten hageplass i 1719-25 – ikke E1

 

(234a) Østervåggaten

AK1 Peder Pedersen Berghus 1759 nabo til 234 og 235

AK2 Rasmus Knutsen Utsole 1730-1737

 

235 Uten adresse (Østervåggaten - sjøside) (”Strandens hus”)

235 Marie Myhre 1865

235 ca 1850 (Zetlitz - 32b)

235-199-186 Johan Knivsberg 1804-1834

186 Rasmus Isaksen Skeie 1797-1804

188-174 Lars Esman 1787-1796

174-179-NA135-KB3-KB5-NC175-AK1 Anders Anderssen og enka (Siri Nilsdatter?) 1745-1780 (grunn og sjøgrunn) (Arnegårds grunn – 1 ort 8b)

AK2 Gunnille Eriksdatter enke etter Anders Endresen 1737

ND149-AK2 Ragnille Olsdatter enke etter Peder Larssen 1736-1737 spinner - (Arnegårds grunn) - ved sjøen, mellom Rasmus Utsole i nord og Håver Gunnbjørnsen (236) i sør

AK2 Peder Pedersen Hougelien 1728 - ved Håver Hunvåg (236) - eier

AK2-NE147-NF170-NG377 Peder Larssen 1709-1730 sandfører – ”Peder i Strandens hus 1709” à 237

Kommer ikke videre

 

X

??UFÅ16(16) Karen enke etter Tore Rasmussen 1716 – brann 1716

 

236 Østervåg 17 og Vevergaten 18 (sjøside)

236 Torger Kleiberg 1865

236 ca 1850 (Zetlitz - 56b)

236 Håver Sømme 1834

200-187-189-175 Håver Olsen Sømme 1787-1807

175-180-NA152-KB1 Ole Salomonssen  Sømme, Karen Håversdatter Esmann og Anna Jensdatter Berg 1753-1780 (Arnegård 2 ort)

KB3-KB5-NC176 Knut Knutsen 1745-1751

AK2-ND150-S36-S34-S31-S30-V27-S25-NE146-NF174 Håvard Gunnbjørnsen Hunvåg 1711-1739 matros

NG Flere mulige 1709 – kommer ikke videre

 

(236a) Østervåg 17 og Vevergaten 18

No 181 er nedfalden 1772 og ei oppbygd

AK1 Sammen med 236 Østervåg 17 fra 1769

AK1 Ole Sømme 1769

BK69 Nils Hodne 1769

181-AK1 Guttorm Olsens enke Anne Pedersdatter 1769-1769 ”gammelt hus”

Ingen i 1755-1766 (Arnegård 1+1 ort)

?KB5-KB4-KB3 Guttorm Olsen Dale 1748-1754

NC174-KB1-ND203-S36-S34-S31-S30-V27-S25 Peder Olsen Dale 1725-1745 matros - Peder Dales naust i 1730 (naust Hospitalet 12b)

Kommer ikke videre

 

237 Østervåg 15 (ved Bispebrygga - nordside)

237 Christian Laurits Christophersen 1865

237 ca 1850 (Zetlitz - 10b)

237 Nils Kristoffersen 1834

201-189-191-177-AK1 Guri Sørensdatter Rott 1785-1807 søster til Ananias Sørensen Rott

177-183-AK1 Ananias Sørensen Rott og Marta Nilsdatter Rott vertshusholder 1772-1785

183-NA150-KB1-KB3-AK1 Nils Jørgensen Hodne 1751-1772 (Arnegårds grunn 10b)

KB5-AK2 Ole Pedersens enke Doretea Maria Gjessing 1747-1748

NC177-AK2 Ole Pedersen ubebygd grunn i 1745-1746 (grunnkjennelse 10b)

Øde 1716-1746

AK2 Palle Sakariassen etter hans stedatter Gjertrud Nilsdatter etter hennes avdøde far Nils Rasmussen 1739-1746

AK2 Håvard Gunnbjørnsen Hunvåg 1736-1739 sammen med 236

AK2 Palle Sakariassen 1736

AK2 Peder Pedersen Hougelien 1728

AK2 Peder Larssen 1728 à 235

UFÅ16(17) Peder Sandførers grunn og sjøgrunn 1716 - brant opp i 1716

AK2 Nils Rasmussen 1699

AK2-AK3 Endre Anderssen Øvrefjell 1694-1699

Grunnbrev av 14.5.1650

 

238 Østervåg 11 (ved Bispebrygga - sørside)

238 Sivert Gundersen 1865

238 ca 1850 (Zetlitz - 56b)

238 Johan A Kohlers enke 1834

219 Fredrik Petersen 1807

Sammen med 280a-281a uten adresse (Sølvberggaten)?

AK2 Bertes Ånensdatter enke etter Kristoffer Bjørnsen 1742-1743

AK2 Aksel Olsen 1742

ND159-S36-S34-S31-S30-V27-S25-NE150 Kristoffer Bjørnsen 1722-1736 matros - V21 naboer stemmer ikke?

V21 Kommer ikke videre

 

(238a) Østervåg (11a)

218-193 Ploug & Sundt 1800-1807

193-AK1 Tore Husebø 1797-1798

193 Jan Kielland kjøpmann 1797

194 Et sjøhus 1796-1797

194-179 Ole Ploug 1787-1788

Sammen med 238 Østervåg 11 i 1777

 

239 Østervåg 9 (sjøside)

239 Abel Bergithe Knudsen 1865

239 ca 1850 (Zetlitz - 56b)

239 Jørgen Monssen 1834

202 Hans Bjørnsen Randa 1803-1807

AK1 Bjørn Nilssen Randa og enke 1777-1803

AK1 Siver Gundersen 1772-1777

186-NA204-KB1-NC200-KB3-KB5-AK2-S44 Gunder Sivertsen skomaker 1742-1772 (Arnegård 2 ort 8b = 56b)

AK2 Sigvard Sigvardsen Hviding 1739-1742 (grunnleie 2 ort)

AK2-ND161-S36 Lars Gregersen 1736-1739

Ingen i 1734

 

(239a) Østervåg (9a)

KB1 Tore Sivertsen 1764-1766

Sammen med en annen eiendom 1753-1763

 

240 Østervåg 7 (sjøside)

1865 Henrik Svendsen 1865

ca 1850 (Zetlitz - 1 spesidaler 48b)

203 Didrik Nilssen Smith 1803-1807

187-NA203-KB1 Anbjørn/Asbjørn Eriksen Vatne 1758-1802 (Arnegård 1 rdl 2 ort)

KB1 Anders Torgersens enke 1756-1767

KB1-NC201-KB3-KB5-AK2-S44-S42-S40 Anders Torgersen 1739-1755 (grunn og sjøgrunn) skomaker – brorsønn til Lars Anderssen

AK2-ND162-SBB100-S38-S37-S36-S34-S31-S30-NF216-NG422 Lars Anderssen og Maren Kristensdatter Lind 1709-1739 skomaker – brann 1716 à jamfør 357

Kommer ikke videre

 

241 Uten adresse

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

242 Østervåg 5 (sjøside)

242 Ole Berentsen 1865

242 ca 1850 (Zetlitz - 80b)

242 John Haugvaldstad 1834

204-241 Mikael Svendsen Eeg 1806-1807

241-245-184-189-AK1 Sven Larssen Eeg og enke (fra 1797) 1775-1807

189-AK1 Nils Nilssen kipper 1771-1775

189-BK67-AK1 Andreas Eeg 1767-1771

KB1 Johannes Svendsen (Eeg?) 1763-1766

KB1 Lars Svendsens enke 1761-1762

KB1-NC204-KB3-KB5 Lars Svendsen 1745-1759

AK2 Ragnhild Larsdatter 1739

??ND163 Trond Bjørnsen 1736

Kommer ikke videre Trond Bjørnsen bodd trolig en annen plass i 1736 stemmer ikke med naboer.

 

X1 (listet etter 242 Østervåg 5)

KB1-KB3-KB5-NC205-AK2 Rasmus Endresen Høle 1745-1766 (Arnegård 2 ort 16 b = 64 b)

AK2-S44-S42-S40-S38-S37 Elling Olsen Aboe hustømmermann / skomaker 1737-1745 (Morten Henrik Petersen - 64b) med Skolebekken i sør

Kommer ikke videre

 

243 Uten adresse (Revet, nå på plassen ved Østervåg østre (nedre) side - Søregata - Klubbgata)

243 Johannes Halvorsen 1865

243 ca 1850 (Hospitalet - 16b)

243 Matias Schrøder 1834

?205 John Haugvaldstad 1817

?205 Lars Mauritsen 1812-1817

205-242-AK1 Erik Ånesen Grødem 1800-1807

242-AK1 Gabriel Skanke Kielland (Carl Weisenheit) 1799 i Østervåggaten

Gabriel Kielland (Martin Frantzen) 1798

AK1 Evert Rasmussen 1777-1797

AK1 fru Valentinsen 1773-1777

190 Tollak Lundemann 1773

190 Johan Jakop Probst 1771-1773

190 Rasmus Henriksen 1769-1771 (ikke i 1766)

?KB1-KB3-KB5-NC202-ND167 Karen/Kari Torgersdatter Rioa/Roa 1736-1766 (Arnegård 1 ort 8b = 32b) arbeider for folk

Kommer ikke videre

 

X

ND168 Knut Vistes enke 1736 spinner

 

244 Østervåg 6

244 Erik Johnsen 1865

244 ca 1850 (Zetlitz - 48b)

244 Erik Johnsen snekker 1834

209-240-244-183-191 Erik Johnsen 1777-1807

191 Sakarias Trones 1773

191-AK1 Ole Torsen Husvæg/Hunvåg 1770-1771

191-AK1-BK67 Marte Pedersdatter 1767-1770

?BK671 Petter Aslaksens døtre 1766

NB201 Anne og Marte Pedersdatter 1764

Kommer ikke videre

 

245 Østervåg 8

245 Niels Olsen 1865

ca 1850 (Zetlitz - 32b)

208-238-242-181-188 Ole Olsen Jåtten 1777-1807

188-BK67 Ole Pedersen Jåtten 1767-1773

??KB1 Petter/Peder Aslaksens døtre 1753-1766 - listet foran 242 Østervåg 5

KB3 Peder Aslaksens barn 1751

KB5 Peder Aslaksens 1748

AK2-NC203 Peder Aslaksens enke 1723-1745 (Svanehjelm)

?NG420-NF218 Peder Aslaksen 1709-1711

 

246 Østervåg 16

246 Reier Olsen 1865

246 ca 1850 (Zetlitz - 18b)

246 Andreas Mortensen Lea 1845 baker

246 Bendiks Olsen og baker Endre Olsen Kloster 1845

?246 Ole Hanssen 1834

246 Tarald Enoksen Bores enke Malene Bore 1833-1841 vånings- og bakerhus

207-188 Tarald Enoksen Bore 1807

188 Lars Johannessen Brime 1800-1807

188-190-AK1 Karen Grønnbeck Lund enke etter kontrollør Teilmann 1794-1798

190-AK1 Anbjørn Watnem 1794

190-176-182-AK1 John/Johan Wentzler Richter 1769-1790

182-AK1 Sven Eriksen smeds enke 1769-1769

KB1-KB3-KB5-NC178-AK2 Sven Eriksen smed og borger, og Ragnhild Simonsdatter 1745-1766 (Arnegårds grunn – 18b)

AK2 Palle Sakariassen etter hans stedatter Gjertrud Nilsdatter 1746

Sammen med 237

AK2 Øde 1716-1745

 

(uten nummer) Østervåg (øvre side)

206 Anders Nilssen 1807

Trolig sammen med nummer 231a.

 

X

ND165-S36 Ole Asbjørnsens enke 1736 spinner

?S31-S30-V27-S25-NE133-NG180 Ole Asbjørnsen 1711-1731 – soldat, ferdes for folk, fiske  

Kommer ikke videre

 

247 Østervåg 20 (Bergstredet)

247 Anders Torkelsen 1873 smed

247 Hans Peter Hanssen 1842-1865

247 Tore Henriksen enke Joren Jonasdatter 1842

247 Tore Henriksen Tjessend 1836

247 Peder Svendsen Rønnevik 1816-1836

247-228 Jon Nilssen 1811-1816 (16b)

228-204 Kristoffer Jakopsen 1804-1807

204 Lars Visnes 1803

204-206 Kristoffer Jakopsen 1797-1803

206 Sven Olsen Storhaug 1797

206 (Andreas?) Mørkmann 1796

206-AK1 (C M) Zetlitz 1796-1797 apoteker

206-272-176 Kristen Netland 1772-1790

176-NA170-KB1 Mikkel Helgesens enke 1756-1772 (Arnegårds grunn – 2 ort 16b)

KB1-KB3-KB5-NC169-ND151 Mikkel Helgesen 1736-1755 hus- og skipstømmermann

??V27-S25-NE144 Mikkel Helgesen 1722-1727 innrullert, ferdes for folk à auksjonsskjøte på Mikkel Helgesens hus til Jonas Kirsebom i 1731

?UFÅ16(21) Lars Nilsen 1716 – brann i 1716

Kommer ikke videre

 

248 Østervåg 18 (Lerkesvindelsen= Hølleberggaten)

248 Ludvig Larssen 1865-1873 tømmermann

248 ca 1850 (Zetlitz - 48b)

248 Henrik Henriksen 1847-1850 skipper

248 Johan Gotleb Romcher 1818-1847

233 Bjørn Torgilsen Hølland 1818

?233-208-211-277 Marta Tostensdatter enke etter Johannes Mikkelsen 1787-1807

277-171 Tosten Hetland 1769-1777

AK1-KB1-NB190-KB3-KB5 Erik Hetland 1748-1766

AK2 Erik Mikkelsen 1747

NC193-ND176-S36-AK2 Truls Larssen 1736-1747 soldat og arbeidsmann (Arnegård)

Ingen i 1734

 

249 Hølleberggaten 16

249 Søren Christiansen Fiskåen 1865-1873 kremmer

249 Karl Schnell 1846-1854 maler (Zetlitz - 48b)

249-232b Johannes Kristensen Berg og enke Ingeborg Sofie Berg 1819-1846 i Lerkesvindelen

Sammen med en annen eiendom i 1807 (255 Hølleberggaten 11)

?Sammen med 257 Sølvbjerggaten 12 fra 1767?

AK1-BK67 Jan Alm 1767

AK1 Ludvig Abildgård 1766-1767 (Arnegård 1 ort 8b)

AK1 Peder/Petter Bårs/Både 1766 (Arnegård 1 ort 8b)

AK1 Jonas Olsen 1765-1766

AK1 Tollak Esman 1765-1766 (Arnegårds grunn)

AK1-NB189 Berdines Kristoffer(sen) skredder og Siri Marta Olsdatter Strøm 1765

?AK1 Tønnes Mørks enke Siri Marta Olsdatter Strøm 1763

AK1 Malena enke etter Peder Endresen 1763

AK1 Johannes Jakopsen 1762 (Arnegårds grunn) nyoppførte hus

Kommer ikke videre

 

250 Hølleberggaten 14

250 Thomas Natvig 1834-1865

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

(uten nummer )

211 Anders Killelling 1804-1807

211 Ole Aslaksen 1798

214-280-168-A89-AK1 Bård Bårdsen 1769-1797

168-A89 Margrete og Gotfried Kortsen 1769

A89-KB1-KB3-AK1 Ommund/Åmund Rasmussen Jåtten 1751-1766 halve huset til 1763 (Arnegård 1 ort)

AK1 Siri Nilsdatter 1763 (halve huset) (Arnegårds grunn)

Kommer ikke videre

 

251 Hølleberggaten 12

251 Ingeborg Olsdatter født Ingebretsen 1865

251 ca 1850 (Zetlitz - 16b)

251 Magne Olsen 1834

234-210-AK1 Rasmus Ingebrigtsen Dal 1799-1807

210-213-AK1 Tore Eriksen 1797-1803 i Lerkesvindelen / Lerkesvingen

213-279-169-NA114-KB1-AK1 Karl Halvorsen (”Karl på Berget”) og enke 1758-1797 (Arnegård - 16b)

AK1 Gjertrud Nilsdatter 1758 (på Berget)

KB1 Karl Anderssen 1757

KB1 Karl Lagård 1756

KB1-KB3-KB4-AK2 Gjertrud Nilsdatter 1748-1755

AK2 Lars Eriksen 1748 (sønn til Ingeborg Olsdatter)

KB5-NC163-AK2-ND156 Robberts enke Ingeborg Olsdatter 1745-1748 spinner (16b)

Kommer ikke videre

 

252 Hølleberggaten 17

252 Anne Serine Roth 1865

252 ca 1850 (Zetlitz - 48b)

252 Knut Stangeland 1834

229-207-AK1 Truls Eriksen Øvre Tasta og Inger Enersdatter 1797-1807

207-AK1 Ole Olsen Hinna 1797 i Bergstredet

207 Rasmus Hillevåg 1796

207-273-AK1 Klaus/Klas Klaussen 1785-1790

273-AK1 Thomas Olsen Sandnes 1782-1785

273-AK1 Astri Ådnesdatter 1782 Bergstredet

273-175-NA156-KB1-AK1 Ole Olsen Heng 1763-1780 (Arnegård 1 ort)

KB1-AK1 Halvor Eriksen Voll 1757-1763

KB1-KB3-KB5 Lars Larssen smed og Astri Ådnesdatter 1748-1756

NC173 Astri Ådnesdatter 1745

Kommer ikke videre

 

(uten adresse) (Bergstredet)

Sammen med en annen eiendom i 1798 – trolig 253 Hølleberggaten 15

208 Nedbrudt 1797

208-AK1 Anders Berdinsen Tårland 1796 i Bergstredet

208-AK1 Sten Torgiussen Nesbø 1792-1796 jektefører

208-274 Sten Bokn 1787-1788

274-174-KB1-KB3-KB5-NC170-ND152 Ole Gabrielsen (og Lisbet Kristiansen?) 1736-1777 (Arnegård – 2 ort 16b) nybygg 1736

Kommer ikke videre

 

253 Hølleberggaten 15

253 Johannes Johnsen Hodnefield 1853-1865

253 Jakop Anderssen 1837 (Zetlitz - 24b)

253 Ole Endresen Kloster 1837

253 Torkel Jakopsen 1834

253 Ole Knutsen Våges enke 1830

230-206 Torsten Olsen Lenne 1806-1807

206-AK1 Askild Østensen jektefører 1799-1805

206-AK1 Anders Tollefsen Rege 1799

206 Tollak Rege 1798

209-AK1 Anders Tollefsen Rege konsumpsjonsbetjent 1797

209-AK1 Jens Svendsen Jørstad 1793-1797 i Bergstredet

209-275-173-AK1 Lars Nordbø og Torborg Ivarsdatter 1777-1793

173 Åmund Hjorts enke 1770-1773

173 ubebodd? 1769 (hus i en etasje i 1769)

Kommer ikke videre

 

254 Hølleberggaten 13 (tidligere Bergstredet)

254 Børre Steinkops enke 1873

254 Ulrikke Steinkopf 1865

254 ca 1850 (Zetlitz - 40b)

254 Børre Kristian Steinkopf 1842-1847

254 Johan Henrik Steinkopf 1834-1842

231-207a-207 Abraham Isaksen 1806-1807

207 Isak Tjensvolls enke 1803-1805

207 Tønnes Olsen 1802

207 Ivar Meltved 1800-1801

207 Ole Olsen Tjåland 1798-

207 Knut Knutsen Tjensvoll 1798

210 Robert Mikkelsen 1797-1798

210 Anders Anderssen Husebø 1793-1796

210-276-AK1 Matias Oddsen/Ådnesen 1787-1793

276 Matias Odden 1783

276-172-AK1 Frantz Jonsen Næsse 1771-1783

172-KB1-AK1 Tollev Olsen Østevoll 1766-1771

KB1-AK1 Marta Håversdatter og Nils Busch/Busk 1762-1766

KB1 Erik Eriksens enke 1761

KB1 Erik Eriksen skomaker 1756-1759

KB1 Hans Dals enke 1754-1755

KB1-KB3 Hans Dal 1751-1753

KB4-AK2 Marte Håvardsdatter 1748-1750 (Arnegårds grunn)

KB5-AK2 Ole Bjørnsen matros 1747-1748

AK2 Knut Pedersen og Marte Pallesdatter 1747

AK2 Marte Pallesdatter og Ingeborg Pallesdatter søstre 1739 (Arnegårds grunner)

AK2 Maren Tørresdatter Grannes enke etter Thomas Kristensen nå gift med Ole Bjørnsen 1739

ND155 Maren Tørresdatter Grannes enke etter Thomas Kristensen 1736 borgerenke spinner en grunn + sjøgrunn + en grunn tvers ovenfor

Kommer ikke videre

 

255 Hølleberggaten 11

255 Christian Pedersen 1865

255 Isak Hanssen 1834

232-207b Anders Thomassen 1807

Sammen med 254 over til 1806

 

256 Hølleberggaten 8

256 Ommund Olsen 1865

ca 1850 (Zetlitz - 32b)

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

257 Sølvbjerggaten 12

257 Andreas Johannesen 1865

257 ca 1850 (Zetlitz - 24b)

257 Rasmus Tollaksen 1834

236-209a-212-278-AK1 Tollak Rasmussen 1784-1807

278-AK1 Otte Ottesen 1782-1784

278-AK1 Hospitalsforstanderen Johan Henrik Meer 1782

278-170 Hospitalets 1777

170 Samuel Søyland 1773

170 Lars Olsen 1770

170 Johan Alm 1769-1770

?Se 249 Hølleberggaten 16 før 1769?

 

258 Sølvbjerggaten 10

258 Andreas Thors. Watne 1865

258 Peder Sunde 1834

237-209b Knut Sømme 1806-1807

Sammen med Sølvbjerggaten 12 til 1805

 

259 Hølleberggaten 7

259 Jonas Jonass. Berg 1865

259 Andreas Robbertsen 1834-1851 (Zetlitz - 34b)

259 Johan Borchari 1825

259 Rasmus Rasmussen 1822-1825 (Tollef M Undheim - 60b)

259 Maurits Undheim 1822 utskilt av Arneageren

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

260 Uten adresse

ca 1850 (TMU - 60b)

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

261 Hølleberggaten 6

261 Andreas O. Sunde 1865

ca 1850 (TU - 1 spesidaler 60b)

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

262 Hølleberggaten 4

252 Peder Lars. Svele 1865

262 Ole J. Olsen 1834

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

263 Hølleberggaten 5, 3a og 5a

263 Laurits Clausen 1865

263 ca 1850 (TU - 1 spesidaler 56b)

263 Jørgen Kleiberg 1834

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

264 Hølleberggaten 3

264 Sivert Malde 1865

264 ca 1850 (TU - 1 spesidaler)

264 Jon Reiersen 1834

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

265 Hølleberggaten 1

265 Thore Andreas Thorsen 1865

265 Jens Tormodsen 1834

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

266 Arneageren 10

266 Vilhelm Anderssen 1854-1865 skomaker

266 Anne enke etter Netland 1851

ca 1850 (statskassen - 40b)

266 Erik Netland 1834

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

267 Arneageren 11 (krysset Arneagergata og Steinkargata)

267 Bergithe Talette Bie 1865

267 ca 1850 (statskassen - 6b)

267 John Erland 1834 bødker

152 Børge Rosenkildes (kvernhus) 1807

134 Børge Rosenkilde 1804-1807

134-137 et kvernhus 1796-1798

137-140-A97 Hans Onsorg (kvernhus) 1777-1788

A97 Jakop Hjelm

?NC128 Laurits Smith (kvernhus grunn) 1745

A97-ND114 Ole Torgersen kipper (Kvernhustomten) 1736-1741 (kongen 6b)

Sammen med 185a?

à?? V18 Lars i Møllehusene 1718

 

268 Arneageren 9

268 Guriane Juell 1865

268 ca 1850 (Maurits Undheim - 1 spesidaler)

268 Søren Juell 1834

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

269 Arneageren 3

269 Ludvig Jenssen 1865

269 Jens R Dreyer 1854

269 Johan E Nymann 1840-1854 (Maurits Undheim - 2 spesidaler)

269 Bernt Johannes Mikaelsen 1836-1840

269 Nils Martin Laland 1836

269 Martin Laland 1834

269 Anders Høyer 1834

269 Venke Cisilie Coucheron 1824-1834

269 Maurits Undheim 1824 utskilt av Arnegård

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

270 Arneageren 1

270 Anders Houge 1865

270 Mikael Madsen 1834

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

271 og 271a Sølvbjerggaten 2

271 Andreas Cederberg 1819-1865 – se artikkel SA 9.9.1967

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

272 Sølvberggaten 4 (i Kulturhuset)

272 Ole Olsen 1865

272 Johannes Robertsen junior 1834

238-216-219-AK1 Johannes Robertsen tømmermann 1794-1807

219-AK1 Rasmus Jonassen skomaker 1791-1794

219-253-AK1 Lars Larssen Ølberg 1782-1791

253-210-KB1-AK1 Bernt Tygesen skomaker 1758-1782 på nedre side av Arnegården (Arnegård 1 ort 10b)

KB1 Tore Larssens enke 1756

KB1-KB3-KB5-NC198-AK2 Tore Larssen 1744-1755

AK2- Malene Pedersdatter enke etter Lars Pedersen og sønnen Peder Larssen Riska 1744

Kommer ikke videre

AK2 Tjøstel Jørgensen 1666 (!) Grunn- og målebrev 3.2.1666

 

273 Sølvbjerggaten 6

273 Johannes Robbertsen 1865

273 ca 1850 (Zetlitz - 48b)

217-214-217 Anna Maria Torgjusdatter enke etter Lars Gjødsen 1796-1807

217-AK1 Lars Jødesen matros 1795

217-AK1 Rasmus Kristoffersen 1795

217-255 Rasmus Sandnes 1787-1788

255-AK1 Lars Jonsen Stangeland 1782

255-AK1 Anders Meyer 1782

255-207-KB1 Peder Olsen 1756-1777 (Arnegård 2 ort)

KB1 Sven Larssen 1754-1755

KB1 Kirsti slakters dødsbo 1753

KB3-KB5-NC196 Kirsti slakters 1745-1751

Kommer ikke videre

 

274 Sølvbjerggaten 8

274 Petter Roe 1865

274 ca 1850 (Zetlitz - 24b)

274 Erik Holm 1834

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

275 Sølvbjerggaten 14

275 Jonas Gabrielsen 1865-1873 tømrer

275 Johan P. Steinkopf 1842-1850 (Zetlitz - 48b)

275 Gabriel Jenssen 1842

275 Sven Aslaksen 1825-1833

Doretea Bagge 1825

216-202 Åmund Johanssen Alvestad 1803-1807

202 Knut Tjensvoll 1800-1802

202-204 Rasmus Olsen Tårland 1796-1798

204-AK1 Rasmus Rasmussen Hillevåg 1796

204 -261-203-AK1 Sivert Svendsen Rag 1768-1796

203-KB1-AK1 Frans Jenssen Sunde 1761-1768 (Arnegård 2 ort + 20b)

KB1-KB3-KB5 Jon Grødestranden 1748-1759

NC190 Isak Torkildsen 1745

Kommer ikke videre

 

(275a) Sølvbjerggaten (14a)

Sammen med 275 Sølvbjerggaten 14 i 1761-1766?

AK1 Frans (Jenssen?) Sunde 1761

AK1 Ole Eriksen skorsteinsfeier 1759-1761 grunn og hage

KB1-AK1 Peder Knudsen Skeie 1758-1759

KB1-AK1 Halvor Eriksen Voll 1757-1758 kjøpt og solgt 1758?

Sammen med en annen eiendom i 1753-1756

 

276 Sølvbjerggaten 16

276 Chr Møllers enke 1873

276 Kristopher Heinrich Holfelds Møller 1865

ca 1850 (Zetlitz - 44b)

276 Jens R. Dreyer 1834

276 Kristoffer Henrik Holfeldt 1829

215-199 Asbjørn Asbjørnsen Våge 1797-1807

201 Torger Lea 1796

201 Torger Pedersen 1791

201-264-AK1 Johan Didrik Pilstrøm 1785-1791

264-AK1 Torkel Rasmussen 1777-1785 død i 1785

AK1 Else Torsdatter 1777

264-200-KB1-AK1 Kristen Rasmussen Eltervågs enke 1758-1777

KB1-KB3-KB5-NC189 Kristen Rasmussen 1745-1759

Kommer ikke videre

 

X Listet etter 277 Sølvbjerggaten 18a

Ingen skatteytere 1763-1766

KB3-KB1-AK1 Nils Larssen 1751-1762

NC186-KB5-KB4 Kirsten Rasmusdatter 1745-1750

Kommer ikke videre

 

277 Sølvbjerggaten 18a

277 Jørgen Olsen Sand 1845-1865 (Zetlitz - 16b)

277 Ole Olsen Sand og Karen Andersdatter 1842

277 Ole Olsen Tjessem 1842

277 Ole Olsen Sand 1834

214-198-199-AK1 Kristi Gundersdatter og Isak Olsen 1795-1807

199-AK1 Anna Margreta Kras -1795

199-266 og 267 (Nedfalt) Marta Halvorsdatter 1787-1790

266-196-KB1-AK1 Marte/Marta Halvorsdatter 1756-1777 og Olaug Rasmusdatter i 1756 (Arnegårds grunn – 16b)

AK1 Gitlef Rasmusdatter 1756

KB1 Anders Olsen 1755

KB1-KB3-KB5 Tønnes Trondsen 1748-1754

NC185 Trond Tønnesen 1745

Kommer ikke videre

 

(277a) Sølvbjerggaten 18a

Huset var falt ned i 1787, og eiendommen ble brukt sammen med Sølvbjerggaten 18a

267-197 Lars Taraldsens Enke 1770-1777

197 Kristen Endresen? 1769-1770 (Arnegård 1 ort)

Ingen skatteytere 1763-1766

KB1-NC184-AK1 Kristen Endresen 1736-1762 (Arnegårds grunn – 1 ort) skaffer / skaffer

Kommer ikke videre

 

278 Uten adresse (Sølvbergaten)

278 Henrikke Gurine Hendriksen 1865

ca 1850 (Zetlitz - 16b)

278 Kristian Larssen 1834

213-197 Kristoffer Larssen 1804-1807

197-198-AK1 styrmann Evert Rasmussens enke Marte Jakopsdatter 1796-1803

198-AK1 Rasmus Mikkelsen 1796

198-268 Widley Hermansens enke 1787-1790

268-198 Nils Jørgensen 1772-1777

198-NA208-KB1-AK1 Ole Olsen Øksnevad og enke 1753-1772 ovenfor Bispebryggen (Arnegårds grunn – 16b)

KB1 Anna Olsdatter Voll 1753

?KB3-KB5-NC182-AK2-ND170 Mikkel Løvås og Maren Hansdatter 1736-1751

?S34-S31-S30-V27-S25 Mikkel Knutsen Løvås 1725-1734

NE flere mulige

 

279 Østervåg 12

279 Ane Elisabeth Willumsen 1865

ca 1850 (Zetlitz - 32b)

279 T. Willumsen 1834

212-194-195 Knut Olsen Lind 1793-1807

195-AK1 Anders Husebø 1793        

195-271-AK1 Asgaut Eriksen og Maren Olsdatter 1783-1793

271-192-NA209-KB1-AK1 Ole Olsen Viste 1751-1783 (Arnegård 16b)

KB3-KB5-NC181-AK2 Erik Guttormsens enke 1745-1751 – sør for Sven Eriksen smed

ND169-S36-S34-S31-S30-V27-S25-NE146 Erik Guttormsen 1722-1736 - innrullert–innrullert, ølsalg, ferdes for folk

Kommer ikke videre

 

280 Østervåg 13

280 Aren Christians. Tjensvold 1865

280 Bendik Roth 1853

280 Søren Roths enke 1853

280 Gabriel Roth 1834 (Zetlitz - 16b)

211-190 Søren Gabrielsen Rott 1805-1807

190-AK1 Elisabet M Kielland Smith 1798-1804

190-192-178-AK1 Tore Anderssen Husebø skipper 1782-1798

178-184-NA210-AK1 Nils Hanssen Egvåg og Inger Torsdatter 1766-1782

KB1-KB3-KB5-NC179-AK2-BK67-ND160 Nils Nilsen Egvåg 1736-1766 (Arnegårds grunn – 16b) – ved Kristoffer Bjørnsen

??S40-S38-S37-S34-S31-S30-S25 Nils Hanssen Egvåg 1725-1740 – 1736 nabo til Håver Gunnbjørnsen (236)

Kommer ikke videre

 

280a-281a uten adresse (Sølvberggaten)

210-192 Fredrik Pettersen 1803-1807

192 Helmik Gabrielsen 1802

192 Tore Husebø 1797-1801

193-AK1 Jan Kielland 1794-1797

193-AK1 Rasmus Isaksen Skeie 1794

193-179-185-AK1 Isak Rasmussen Årsland og enke 1773-1790

185-NA205-KB1-AK1 Sakarias Tronæs 1757-1773

KB1 Rasmus Isaksens enke 1755-1756

KB1-KB3-KB3-NC180-AK2 Rasmus Isaksen og Liva Olsdatter 1745-1754 (kontrakt 1742)

Sammen med 238

 

282 Østervåg 10

282 Jonas Malmin 1865

ca 1850 (Zetlitz - 32b)

282 Tobias Bergeland 1834

220-195 Peder Olsen Jåtten 1802-1807

195-196-AK1 Hans Torgersen Fuglestad 1795-1801

196-270-AK1 Anders Olsen skomaker 1787-1795

270-AK1 Lars Olsen 1781-1787

270-AK1 Torger Basks 1782

270 Ole Smith Ploug og Halvor Anfinnsen 1782

270-193-NA147-KB1-AK1 Torger Knutsen Bach/Back/Bask? 1764-1782 (Arnegård 1 ort 8b)

AK1 Mikkel Løvås 1764 - nyoppført hus i 1764 – matros og skipstømmermann

Sammen med en annen eiendom før 1764

 

283 Sølvbjerggaten 21

283 Berthe Løvaas 1865

ca 1850 (Zetlitz - 32b)

283 Ånen Tollefsen 1834

221-196-197-269-AK1 Gitle Olsen Østvoll 1787-1807

269-194-AK1 Hans Nærem 1770-1777

AK1 Marte Olsdatter 1770

194-NA146-KB1-KB3-NC187-KB5-ND171 Kristoffer Berdinsen 1736-1769 (grunn og hage i 1745) (Arnegård 1 ort 8b = 24b)

S34 Kristoffer Berdinsen og svigermora 1734

S31 Kristoffer Pedersens enke 1731

S30-V27-S25-AK2-NE151-NF176 Kristoffer Pedersen 1709-1730 – brann 1716 – veddrager – ”mæle” i 1709 ikke E1

Kommer ikke videre

 

284 Sølvbjerggaten 19

284 Andreas Dahl 1865

ca 1850 (Zetlitz - 48b)

222-200-202-AK1 Peder Pedersen handelsbetjent 1792-1807

202-263-AK1 Otte Ottesen/Ollesen og Anna Olsdatter 1784-1792

263-AK1 Hans Ådnesen/Ådsersen Grødem 1779-1784

263-199-NA145-KB1-KB3-AK1 Klaus Pedersen Lagård og Siri Mortensdatter 1750-1779 (Arnegård 2 ort)

KB3-KB5-NC188-AK2-ND172-S38-S37-S34-S31-S30-V27-S25-NE137-AK2-V21-V19-V18-V17-NF182 Erik Olsen Grønning og Elisabet Eriksdatter 1711-1750 (Arnegårds grunn 2 ort = 48b) – brann 1716

Kommer ikke videre

 

285 Sølvbjerggaten 17

285 Bendix Bendixen 1865

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

286 Sølvbjerggaten 15

286a Ane Christine Aslagsen 1865

223 Aslak Pedersen Nærheim 1807

202? i 1797-1807

 

(uten nummer) Sølvberggaten

201-203-262-201-KB1 Gabriel Eriksen og enke 1764-1807

KB1 Rolf Gjertsen 1763

KB1-AK1 Dorte Kristine Mogensdatter Levin enke etter James Campbell 1760-1762

Sammen med en annen eiendom i 1753-1759

 

(uten nummer)

Sammen med en annen eiendom i 1787

259-202-BK67 Erik Mikkelsen matros 1767-1780

 

287 Sølvbjerggaten 13

287 Andreas Larssen 1865

ca 1850 (Zetlitz - 16b)

224-203 Torger Johnsen Norem 1801-1807

203-205-AK1 Marta Rasmusdatter Austrått 1791-1800

205-260-AK1 Rebekka Valentinsen 1787-1791

AK1 Peder Pedersen Høyer 1777

260-204-NA141-KB1 Berdines Kristoffersen 1762-1777 (Arnegårds grunn – 8+8b)

KB1 Ole Torkildsen Strøms enke 1761

KB1 Ole Torsen 1754-1759

KB1-KB3-KB5-NC191-AK2-S44 Tarald Rasmussen 1744-1753

AK2 Sven Olsen borger 1744

AK2-ND173-S36-S34-S30-V27-S25 Endre Mogensen / Magnussen 1725-1736 (avdød i 1744) matros og farer

NE138-NF190 Valborg Einarsdatter 1711-1722 i huset er svogeren Endre Mogensen i 1722

Kommer ikke videre

 

(287b) Sølvbjerggaten (13b)

Sammen med 287 Sølvbjerggaten 13 i 1761-1766?

KB1 Tore Knutsen 1756-1759

KB1-KB3-KB5-NC192-ND175-S36-S34-S31-S30-V27 Peder Jonsen (og Anne Knutsdatter?) matros / innrullert 1727-1755 - mellom Jon Wallen i øst og nedre side, og Tore Rønneberg

Kommer ikke videre

 

288 Sølvbjerggaten 11

288 Albertine Sophie Christiansen 1865

ca 1850 (Zetlitz - 12b)

225-212-215 Lars Olsen Ånestad 1797-1807

215-258-205 Ole Ånestad 1777-1787 kjøpt på auksjon i 1785

205 Ole Olsen Ådnestad 1772

205-KB1-KB3-KB5-NC194 Tore Eriksen Rønneberg sjøfarende 1745-1772 (Arnegårds grunn – 1 ort 8b)

AK2 Inger Povelsdatter enke etter Jan Henrik Bondevin 1744-1745

ND178-S36-S34-S31-S30 Jan Boudevin 1730-1736 matros

V27 Johannes Boudevin 1727

S25-NE153 Johan Henrik Boudevin 1722-1725 – innrullrullert, farer fra Holland

AK2 Laurits Smith 1724 - mellom Petter snekker og Knut Østebø

AK2-NF193-NG394 Ole Bjørnsen og Adriane Didriksdatter 1709-1711 innrullert i kongens tjeneste

??E1-SBB90f Anders Ellingsen og Maren Størkersdatter 1701 skomaker og borger – ikke V98, V97, AK3

Kommer ikke videre

 

289 Sølvbjerggaten

289 Nils Netland 1834

226-213-216-AK1 Jens Eriksen Netland 1796-1807

216 Mikkel Nordbøs enke 1796

216-256 og 257 Mikkel Rasmussens enke 1787-1790

256-206-NA138 Mikkel Rasmussen 1763-1777

KB1 Rasmus Gulliksen 1757-1762

KB1-KB3-KB5-NC195-ND179-S36 Ole Anbjørnsen 1736-1756 fisker

Ingen i 1734

??NE154 Ole Svendsen 1722 – ikke V19

 

(289a) Sølvbjerggaten

Sammen med 289 i 1787

257-AK1 Lars Hauge 1786-

257-AK1 Kristen Olsen Breches hustru Karen Håversdatter -1786

257-AK1 Kristoffer Brikke 1783

257-AK1 Antonette Esaiasdatter Dal 1778-1783

AK1 Anders Tollefsen Ræge 1778

257 Esaias Dals enke 1777

Sammen med en naboeiendom i 1769

 

290 Sølvbjerggaten 7

290 Rasmus Pedersen 1865

ca 1850 (Zetlitz - 40b)

290-227-215-AK1 Martin Frantsen matros 1797-1834

215-AK1 Nils Pedersen Norem 1797

215-218-AK1 Ole Aslaksen Tunem 1796-1797

218-AK1 Ole Olsen Reves enke

Ragnhild Olsdatter 1796

218 Ole Olsen Reve 1793

218 Lars Kristian Johanssen 1793

218 Ole Dysjeland 1790

218-254-208 Lars Johanessen/Johanssen 1777-1788 kjøpt 1778 - sønn av Johannes Larssen

208-NA167-KB1-KB3-KB5-NC197-ND181-S36-S34-S31-S30-V27-AK2 Johannes Larssen og Anna Reyersdatter fra Lyngdal 1727-1778 (Arnegård 1 ort 8b) skipstømmermann og borger

AK2-NE155 Jonas / Jon Johansen Stokke (Soma) 1722-1724 soldat

Kommer ikke videre

 

X

S36-S34 Jens i Sølvberget 1734-1736

S31-S30-V27-S25 Peder Olsen Sølvberget / i Sølvberget 1725-1731

 

(290a) Sølvbjerggaten (7a)

235-211 Anders Knutsen Meling 1804-1807

211 Ole Aslaksen 1798

214-280-168-A89 Bård Bårdsen 1769-1797

168 Margrete Gotfreds 1769-1769

?KB1 Gotfried skredders enke 1763-1766

KB1-AK1 Gotfried Kortsen skredder og Margreta Jansdatter Brun 1754-1762

?AK1 Johan Jakop Bachel Meyer 1757

Ingen i 1753

 

291 Sølvbjerggaten 5

291 Johan August Elmberg 1865

ca 1850 (Zetlitz - 28b)

291 Ole Todnem 1834

239-217 Ole Sørensen 1805-1807

217-220-AK1 Anders Tollefsen Ræge 1795-1804

220-252-209-AK1 Mikkel Mikkelsen Ræge/ Reye og enke 1777-1795

209a Peder Knoph sersjant 1772-1773

Sammen med 292 Sølvberget 3 i 1769

 

292 Sølvbjerggaten 3 (Finns konditori)

292 Peder Jacobsen 1865

ca 1850 (Zetlitz - 40b)

240-218-221-AK1 Karen Olsdatter og Ole Danielsen Gård 1796-1807

221-AK1 Anders Olsen skomakermester 1794-1796

221-251-AK1 Tore Kristensen 1786-1794

251-AK1 Lars Larssen Ølbør 1779-1786

251-209b-AK1 Gustavus Salkvist 1775-1779

209b og 209-KB1-AK1 Jon Berdinsen 1755-1775 (Arnegårds grunn – 1 ort 10b for brønn og 16b)

AK1 avdøde Torborg Larsdatter 1755 (Pettersen 1 ort 16b) med brønn

KB1 Jens Gundersens enke 1753-1754

KB3-KB5-NC199-ND182 Jens Gundersen 1736-1751

Ingen i 1734

 

293 Sølvbjerggaten 1 og Vevergaten 12 (Finns konditori)

293 Johan Frøsland 1865

ca 1850 (Zetlitz - 10b)

293 Jakop Bårsen og Erik Svea 1834

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

294 Vevergaten 14

294 Lars Imsland 1865

ca 1850 (Zetlitz - 32b)

294 Eilert Evertsen 1834-1841

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

295 Vevergaten 18

295 Ole Bellessen 1865

295 Samuel J Strand 1834

254-220-AK1 Torger Jakopsen Sola 1798-1807

220-AK1 Elling Olsen Sigveland 1798

223-249 Dorte Olsdatter 1787-1797

249-249 Jan Olsen 1777

249 Jokkum Nikolay Lampe 1770-1773

249 Helge Hetland 1769-1770

Flere kandidater i 1766…

 

296 Vevergaten 20

296 Knud Anderssen Time 1865

296 Rasmus Grude 1834

255-225-228-AK1 Lars Olsen Berg 1796-1807

228-AK1 Rasmus Olsen Meling 1794-1796 i Vevergaten

228-244-AK1 Ole Grødem og Siri Osmundsdatter 1787-1794

244-244-KB1-AK1 Ole Eriksen Grødem 1765-1777

KB1-KB3-AK1-A281 Jan Olsen (Jåtten? Sømme?) 1751-1765

KB5-KB3-NC235 Jon Sømme 1745-1750

A281 Jan Johanssens enke

A281 Jan Johanssen 1741 (Pralehagens grunn - 40b)

Kommer ikke videre

 

(296a) Vevergaten (20a)

226 Isak Brød 1806-1807

226-229-243 Lars Årsvoll 1787-1805

AK1 Tosten Tostensen Hetland 1782

243-243 Elling Hinna 1777

243-KB1-KB1-KB3-KB5-NC234-A289 Elling Ellingsen Hinna 1741-1770 (Pralehagens grunn - 17+12b)

?ND189 Marte Torkelsdatter 1736 eller ND190 Johannes i Trappen 1736

Kommer ikke videre

 

297 Vevergaten 22

297 Daniel F. Køste 1865

ca 1850 (Zetlitz - 32b)

297 Karen Olsdatter Hetland 1827 Vevergata

256-227-230 Ole Larssen Hetland 1790-1807

230-242-242-N170-KB1-AK1 Ole Torkildsen og Ellen Maria Ullriksdatter 1753-1788 (Arnegård 1 ort 8b)

AK1 Anna Olsdatter Hinna enke etter Lars skaffer -1757

Ingen i 1751

NC233-KB5-KB3 Anna Elling Svendsens enke 1745-1750

ND191 Elling Svendsen 1736 fisker (død i 1736) har to vevere i huset

S36-S34-S31-S30 Anna Elling Svendsens enke 1730-1736 ikke V27

Kommer ikke videre

 

(297a) Vevergaten (22a)

228 Knut Larssen Tjensvoll 1806-1807

228 Ole Olsen Grude 1804-1805

228-AK1 Jon Olsen Vassbø 1797-1798

231-241-AK1 Rasmus Johannessen Dale 1787-1797

241-241-AK1 Peder Elingsen 1769-1777 (stesønn til Torger Ovesen)

KB1-AK1 Torger Ovesen 1764-1767

KB1 Elling Nilssens enke 1756-1763

KB1-KB3 Elling Nilssen 1751-1755

NC232-KB5-KB3 Lars Hanssen 1745-1750

Kommer ikke videre

 

298 Vevergaten 24

298 Johan Peter Steinkopf og Anna 1865-1873

ca 1850 (Zetlitz - 1 spesidaler)

298 Anfinn Willumsen Byberg 1837-1847 kjøpmann

298 Katarina Testmand 1831-1837 madam

298 Peter Dreyer 1828-1831

298-257-229-232 Torsten Pedersen Boy 1796-1827

232-240-240 Håver Torsen 1772-1790

240 Mal: Hansdatter 1771-1772

240 Katrina (!) 1769-1771

?KB1-KB3-KB5 Jon skomakers enke 1748-1766 (Arnegård 2 ort)

NC231-ND192 Katrina Jon skomakers enke 1736-1745 vever

Ingen i 1734

 

299 Vevergaten 26

299 D Vindsand 1873

299 Jakop Andreas Jonsen Bergeland 1838-1865 (Zetlitz - 32b)

299 S Osmundsen 1834

299 John Johnsen Malmein 1827 sersjant

258-231-234-AK1 Elling Olsen Sigvaland 1793-1807 med løkke Pralehage – kjøpt 1797

234-AK1 Ole Olsen Tjåland 1788-1793 samt dertil hørende Pralehagen

234-238-AK1 Knut Olsen Årsvoll 1785-1788

238-AK1 Ole Gabrielsen 1784-1785

238-238-KB1-AK1 Ole Heliesen 1766-1784 (Arnegård 1 ort)

KB1-AK1 Peder Nilssen skomaker 1761-1765

Ingen 1753-1759

 

300 Vevergaten 28

300 Peder Andreas Frøiland 1865-1873 kobberslager

ca 1850 (Zetlitz - 48b)

300 Dorte Olsdatter 1827

259-232 Bård Hanssen 1800-1807

232-235-237 Sven Hummersand og enke 1787-1798

237-AK1 Jon Torsen Harestad 1781

237-237-AK1 Rasmus Jonsen Harestad 1777-1781

237-KB1-AK1 Lars Olsen Håland 1763-1777 (Arnegård 2 ort)

KB1 Ole Larssen Vistes enke 1761-1762

KB1-KB3-KB5-NC228-AK2 Ole Larssen Viste 1739-1759

AK2 assessor Valentinsen 1737-1739 (Svanehjelm)

AK2-ND196-SBB113-S36-S34-S31-S30-V27 Anders Ananiassen og Berte Svendsdatter 1727-1737 smed

S25 Lars Aslaksen 1725 innrullert

??NF210-SBB90-NG414-E1-AK2 Lars Aslaksen (død 1726) og Katrine Johansdatter 1701-1711 - borger i 1699, stiller og reparerer urverk, smedarbeid – brann 1716 – solgte i 1723? – ikke V98, V97, AK3

 

301 Vevergaten 30

301 Andreas Schjæveland 1865

ca 1850 (Zetlitz - 16b)

301 Jakop Dahl 1827

260-235 Hans Hanssen 1805-1807

235-AK1 Sven Torsen nedre Øksnevad 1797-1804

238-AK1 Ådne Halvorsen Hølles enke Marta Iversdatter 1797

238 Ådne Høles enke 1796-1797

238-233-234-BK67 Lars Svads / Svatz 1767-1790

KB1 Lars Larssen 1765-1766

KB1 Ellen Bjørnsdatter 1763-1764

KB1 Live Håvers (enke) 1759-1762

KB1-KB3 Tore Gundersen 1751-1758

KB5-NC226 Live enke etter Gunder 1745-1748

AK2-ND195-S36-S34-S31-S30-V27 Gunder Gulliksen 1727-1737 arbeidsmann – ved Anders smed (300) i 1737 – ikke S25

Kommer ikke videre

 

(uten nummer) Skolebekkgata

Sammen med en annen eiendom i 1798

240 Nedbrudt 1796-1797

240-186 Mikkel Mikkelsen 1787-1788

186 Berte Eriksdatter Malmø 1782

186 Anne Kirstine Jensdatter – enke etter Torkel Torkelsen 1782

186-232 Torkel Torkelsen 1770-1777

232 Torkild Torsen 1769

?KB1 Torkild Torkildsen 1762-1766

KB1 Mikkel Ræge 1761

KB1-KB3-KB5-NC206-ND200-S31-S30 Torkild ved bekken 1730-1759 (død i 1759) (Hospitalet - 20b) postbud - ikke KH

?V27 Elin Kristensdatter 1727

?S25 Knut Knutsen 1725 innrullert

Kommer ikke videre

 

”Ved Skolebekken” i 1745

302 Uten adresse (Jorenholmstredet - nederste delen av dagens Klubbgate)

1865 Fridrich Wilhelm Døhring 1865

ca 1850 (Hospitalet)

302 Johannes Mortensen 1827-1834 tømmermann

264-244 Lars Anderssen Houe 1801-1807

244-248-207-AK1 Anders Larssen Houe 1778-1800

207-212-NA197-KB1-AK1 Karen Pedersdatter og Gregorius Olsen Dale 1753-1778

KB3-KB5-NC207 Gregorius Olsen 1745-1751 (ved Skolebekken)

??KH31-V27-S25-KH-NG424-K19 Peder Dale 1709-1731 (Hospitalet - naust - 12b) (Kapitels grunner -Hr Hartvig Godzen 24b) – jamfør (236a)

Kommer ikke videre

 

303 Uten adresse

303 Laurits Salthe 1865

ca 1850 (Hospitalet - 4b)

303 Sivert Olsen 1846-1848 matros

303 Hans G B Sundt 1840-1846

303 Sven Johanessen 1834

303 Andreas Endresen 1830-1840

303 Andreas Olsen Sunde 1827 bøtker – Jordenholmstredet vestre side

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

304 Jorenholmgaten 4a

304 Samuel Thorbjørensen 1865

304 Daniel Pettersen 1859

304 Kai Knudsen 1827-1859 (Hospitalet - 4b) matros

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

305 Jorenholmgaten 4b

305 Andreas Johanesen 1865

ca 1850 (Hospitalet - 4b)

305 A Tollaksen 1834

305 Ole Olsen Revheim 1827 Jordenholmstredet vestre side

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

306 Jorenholmgaten 4

306 Abraham Andreassen 1865

306 Hans Mauritsen 1845-1848 (Hospitalet - 4b) våningshusgrunn

306 Ole Revheim 1834

306-265-247b Gregorius Anderssen Houe 1804-1827 Jordenholmstredet vestre side

Sammen med 331 Jorenholmgaten 11 i 1803

 

307 Jorenholmgaten 6, 6a og 6b

307 Torkel Mortensen 1865

ca 1850 (Hospitalet - 24b)

307 Daniel Danielsen Valde 1845

307 John Haugvaldstad 1827-1845 klesmanufaktur, med brygge og stall

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

308 Jorenholmgaten 8a

308 Hans Hiermestad 1865

ca 1850 (Hospitalet - 12b)

308 Hans Hanssen Gjermundstad 1827-1839 matros

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

309 Jorenholmgaten 10

309 Askild Olsen 1865

309 bødker Johan Pedersen 1845-1848 (Hospitalet for en våningshusgrunn 8b og en hagegrunn 8b = 16b) på Jorenholmen

309 Nils Eriksens enke

309 Nils Eriksens enke 1834

309 Reier Reiersen Stangeland 1827 bøtker

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

310 Jorenholmgaten 12 (sjøhus)

310 konsul Jakop Kielland & søn 1827-1848 (Hospitalet – 1ort 13b eller 36b) sjøhusgrunn og en brygge på Jorenholmen

282-264 Gabriel Skanke Kielland 1800-1807

264 sjøhus 1796-1798 -ikke ført særskilt i branntakseringen, men sammen med en rekke andre nummer på Jorenholmen.

Muligens = 269 Jakop Kielland i 1787, men usikkert!

 

311 Uten adresse

311 Sivert Knutsen Årtun 1827-1865 (Hospitalet - 16b) Jordenholmen vestside - våningshus

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

312 Jorenholmgaten 14

312 Inger Sivrine Egeland 1865

ca 1850 (Hospitalet - 16b)

312 Mikkel Asbjørnsen Egeland 1827 våningshus

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

313 Jorenholmgaten 14a (sjøhus)

ca 1850 (Hospitalet - 48b)

313 Mikael Egeland 1834

313 Gabriel Sch. Jonassen 1827 sjøhus

281-263-AK1 Lars Larssen Ølbør jektefører 1799-1807

263-AK1 Jan Kiellands tidligere sjøhus 1799 på Jorenholmen

 

314 Jorenholmgaten 16 (sjøhus)

314 Torgrim Torgrimsen 1845-1848 (Hospitalet - 24b) sjøhusgrunn på Jorenholmen - baker

314 Andreas Sømme 1827 kjøpmann

280-262 Knut Olsen Sømme 1800-1807

 

315 Jorenholmgaten 18 (sjøhus)

315 Ole Eyes Boa 1845-1848 (Hospitalet av en sjøhusgrunn på Jorenholmen 16b av en do mindre 4b = 20b) kjøpmann

315 Ole Eye 1827 skipper - sjøhus

279 Didrik Nilssen 1807

261 Didrik Smith 1805-1807

261 Torger Nedrebø 1804

261-266-225 madam Kras 1788-1803

225 Søren Kras 1773-1777(Hospitalet av en sjøhus 8b)

Ikke taksert i 1769

 

316 Jorenholmgaten 20 (sjøhus)

ca 1850 (Hospitalet - 24b)

316 Eilert Sømme 1824-1825 sjøhus - skipper

278 Ole Ivarsen Berg 1807-1824

?260 Ole Lindøen 1804-1807

”Sjøhus” 1796-1798

 

317 Uten adresse (Jorenholmen)

317 Eilert Sømme 1846 naust med materialhus

317 Johannes Robbertsen 1827-1846 ikke ført som grunneier i pantebøkene – naust – Jorenholmen vestre side

Sammen med en annen eiendom i 1807

?259 John Sølvberg 1804-1807

”Sjøhus” 1796-1798

 

318 Jorenholmgaten 22 (sjøhus)

ca 1850 (Hospitalet - 16b)

318 John Johnsen Sølvberget 1827 jektefører

277-258 Bendiks Nyrup Rosenkilde 1802-1807

258 Børre Rosenkilde 1800-1801

”Sjøhus” 1796-1798

?259 og 263 Børge Rosenkilde 1797

 

319 Jorenholmgaten 22 (sammen med 318)

319 kjøpmann Jens Pedersen 1827-1848 (Hospitalet grunn - 24b) sjøhus på Jorensholmen - arbeidsmann

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

320 Jorenholmgaten 24 (sjøhus)

320 Handelelshuset Ploug & Sundts sjøhus 1845-1848 (Hospitalet sammen med 321 og 322)

320 Peder Houe 1827 arbeidsmann - sjøhus

276-257 Anders Houes sønner 1802-1807

257 Anders Houe 1800-1801

”Sjøhus” 1796-1798

?262 Anders Hauge i 1797

 

321 Jorenholmgaten 31 (sjøhus)

ca 1850 (Hospitalet sammen med 320 og 322)

321-275-256 Ploug & Sundt 1800-1827 sjøhus – Jorenholmen østre side

”Sjøhus” 1796-1798

?258 og 272 Ploug & Sundt 1797

 

322 Jorenholmgaten 29 (sjøhus)

ca 1850 (Hospitalet - 116b)

322-274-255 Ploug & Sundt 1800-1848 (Hospitalet – 4 ort 20b) sjøhus – Jorenholmen østre side

”Sjøhus” 1796-1798

 

323 Jorenholmgaten 27 (sjøhus)

323 Arnoldus Chr. Rosenkilde 1827 sjøhus på Jorenholmen østre side

273-254 Bendiks Nyrup Rosenkilde 1802-1807

254 Børre Rosenkilde 1800-1801

sjøhus Jorenholmen 1796-1798

 

324 Jorenholmgaten 25 (sjøhus)

ca 1850 (Hospitalet - 84b)

324 Handelshuset J H Køhler & Comp. 1845-1848 (Hospitalet 3 ort 12b) to sjøhusgrunner på Jorenholmen

324 J. A. Køhler 1827 arbeidsmann - sjøhus

272-253 Gregorius Anderssen Houe 1806-1807

253 Bendiks Nyrup Rosenkilde 1802-1805

253 Børre Rosenkilde 1800-1801

”Sjøhus” 1796-1798

 

325 Jorenholmgaten 23 (sjøhus)

325-?-271-252-AK1 Ploug & Sundt 1799-1848 (Hospitalet - 24b) for en sjøhusgrunn og en brygge på Jorenholmen

252-AK1 avdøde madam Kiellands dødsbos sjøhus 1799 på Jorenholmen

”Sjøhus” 1796-1798

 

326 Jorenholmgaten 21 (sjøhus)

326 P V Rosenkilde & Søn 1845-1848 (Hospitalet - 16b) en sjøhusgrunn på Jorenholmen

326 P V Rosenkilde 1827 sjøhus

270-251 Børge Pettersen 1800-1807

”Sjøhus” 1796-1798

?256 Børge Petersen 1797

 

(326a) Jorenholmgaten 21 (sjøhus)

269-250 Kristian Magnus Zetlitz 1807

250 apoteker Zetlitz 1800-1806

”Sjøhus” 1796-1798

?240 apoteker Zetlitz 1797

 

327 Jorenholmgaten 19 (sjøhus)

327 Asbjørn Rasmussen Haugeli 1827 Jorenholmen østre side - naust

268-249 Ole Andreas Knutsen 1800-1807

”Sjøhus” 1796-1798

?252 Ole Andreas Knutsen 1797

 

328 Uten adresse (Jorenholmen 17? - sjøhus)

328 Peter Abrahamsens enke nå gift med styrmann Johan Berg 1845-1848 (Hospitalet grunn – 2 ort eller 48b) sjøhusgrunn

328 Nils Eriksen

328 Hans Baade 1827 sjøhus

267-248 Asbjørn Rasmussen Haugeli 1800-1807

”Sjøhus” 1796-1798

248 Hans Gundersens enke Ingeborg Iversdatter 1798 på Jorenholmen - et bindingsverksnaust

 

329 Jorenholmgaten 15

329 Jakop Jonsen Hodnefjell 1834-1865 (Hospitalet 2 ort eller 48b) sjøhusgrunn

329 Maurits Undheim 1827 våningshus og sjøhus

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

330 Jorenholmgaten 15

330 Ole Tostensen 1865

330 Peter Abrahamsens enke nå gift med styrmann Johan Berg 1845-1848 (Hospitalet grunn 1 ort eller 24b) våningshusgrunn

330 Sven Møglebust 1834

330 Svena Myklebost 1827 våningshus og sjøhus

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

331 Jorenholmgaten 11

331 Ole Ols. Østvold 1865

ca 1850 (Hospitalet grunn - 29b)

331 Jakop Svendsen Frisk 1827-1834 kjøpmann - våningshus

266-247a Johannes Osmundsens enke Gjertrud Tormodsdatter 1804-1807

247-251-210-AK1 Johannes Omundsen Hellesøen 1778-1803

210-AK1 Anders Meyer 1778

210-215-NA194-KB1 Ole Endresen Hinna 1761-1777

KB1 Gabriel Gabrielsens enke 1759

KB1-KB3-KB5 Taralds Anne 1748-1758

AK2 Kirsten Jonsdatter og Helene Taraldsdatter 1747

NC210-AK2-ND204 Asbjørn Arnesen (Russenfeldt?) (og Ingeborg Svendsdatter?) 1735-1747 Asbjørn Arnesen, Mats Rygg og Willum Ellingsen 1742 (Hospitalet - 16b)

AK2-S31-S30-V27-S25-NE162-V20 Lars Jenssen Smith 1720-1735 skolemester, konsumpsjonstjener - tvers over for Jorenholmen, mellom Elling Tjøstelsen og Mats Ryg – i 1719 på Kuholmen – ikke KH

Kommer ikke videre

 

332 Uten adresse (ved Tøgebryggen - nordside)

332 Rasmus L Hages enke 1845-1848 (Hospitalet 1 ort eller 24b) for en sjøhusgrunn

332 Rasmus Larsen Haga 1827 tømmermann – sjøhus – Jorenholmstredet nordre side

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

333 Uten adresse (Gaten til Verket/Skolebekkgata)

333 Gabriel Stangeland 1865

ca 1850 (Hospitalet grunn - 7b)

333 Peder Ommundsen 1851

333 Bård Torsen 1850-1851

333 Osmund Bårdsen 1840-1850 sønn til Bård Torsen Sand

333 Solomon Nærem 1834

333 Bård Torsen Sand 1829-1840 i Skolebekkgata

333 Nils Salomon Hanssen  Roth 1827-1829 våningshus

90-274-280 Lars Larssen Hage 1796-1807

280-AK1 Lars Olsen matros 1794

280-AK1 Anders Tollefsen Rege 1794 Gaten til Verket

280-193 Aslak Nøland 1787-1788

193 Aslak Jonsen 1786

193-223-KB1-KB3-AK1 Ådne Dale 1751-1786

KB4-KB5-NC220 Inger Jensdatter 1745-1750 – KH31

Kommer ikke videre

 

334 Nygaten 40 (ved Tøgebryggen - sørside)

334 M. A. Steenberg 1912

334 Endre Aanensen 1865

334 Ommund Olsen 1837-1854 skipper (Hospitalet grunn - 6b)

334-291 Peder Sivertsen (Sjursen) Tøge 1811-1837 våningshus

291-276 Åmund Olsen Årstad 1804-1811

276-282-194-224 Åsmund Jakopsen 1769-1803 (=Osmund i Kanniket??)

?KB1-NA182 Jon Ellefsen 1754-1766

KB1 Jens Abrahamsens enke 1753

KB1-KB4-KB3-KB5-NC221-ND210-S34-KH-S31-S30-V27-S25 Jens Abrahamsen 1725-1751 (Hospitalet et nybygd hus 12b og et lite stykke berg ved hans hus 4 b = 16b) innrullert, murmester – ikke SBB à sjekk originaler til Hospitalregnskapene…

?NE160 Magle Larsdatter 1722

 

X

Erik Jonsens enke 1742 (Hospitalet 16b)

ND209-NE163-V21-V20-V19-K19-V18-V17 Erik Jonsen Berg 1717-1736 tjener ved konsupsjonen, farer – ikke V14, V15, KH, SBB (kapitelsgrunn 16b)

Kommer ikke videre

 

X

ND208 Jakop Sørensen enke 1736 – ikke AK2, NC

V20-K19 Jakops Guri 1719-1720 (Kapitelsgrunn 1 ort 8b)

S31-S30-V27-S25NE157-NE158-V22-V21-NF230-NG434-E1 Jakop Sørensen Rorkult og Guri Kristensdatter 1701-1731 to naboer med samme navn i 1722 – ikke V19, V20, KH – månedstjener

 

335 Nygaten uten nummer

ca 1850 (Hospitalet grunn - 8b)

335 Jon Johnsen Hogstad 1832 sjøhus

335 John Isaksen Hogstad 1827 tømmermann - sjøhus

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

X6 (ved Skolebekken)

Ingen skatteytere 1758-1766

KB1 Klaus Anderssen 1753-1757

KB3-KB5-NC213 Jon Rasmussens enke 1745-1751

ND212-S36 Jon Rasmussen 1736 matros og tømmermann

Ingen i 1734

 

X8 (ved Skolebekken)

SAK1-KB3 Mangler i 1750-1751

KB5-NC215 Rasmus Rasmussen 1745-1748

?ND213-S36-S31 Nils Furås 1731-1736  ikke KH

Ingen i 1730

 

X2

Sammen med en annen eiendom i 1753-1756

KB1 Rasmus Asbjørnsen 1759-1762

Sammen med en annen eiendom i 1753-1756

 

336 Nygaten 42 (senere Nygaten 48 - nå revet)

336 Torstein Bryne 1912

336 Johan Fredrich Olsen 1865

336 Andreas Bryne 1865

336 Johan Fredrik Olsen 1852-1865 gullsmedmester

336 ca 1850 (Hospitalet grunn - 8b)

336 Elias Ellingsen 1831-1852 sønn til Elling Eliassen

292-279 Elling Eliassen matros 1803-1831 svigersønn til Størker Torstensen

279-285-195 Størker Torstensen tømmermann 1787-1803 (Hospitalet grunn - 16b)

195-225a Torsten Tostensen 1777

225a-225-KB1 Anders Pedersen Hinnas enke 1765-1773

KB1-AK1 Anders Pedersen Hinna/Time? 1762-1764

KB1-KB3-KB5-AK1 Johannes Svendsen Eeg 1748-1762

NC223 Kristian Olsen 1745

Kommer ikke videre

 

X1 Listet etter 336 Nygaten 42

Ikke i 1769

KB1 Sven Svendsen skomaker 1757-1766 (Hetland prestegård uten nummer i 1773)

Sammen med en annen eiendom i 1753-1756

 

X (ikke i skattelistene..)

AK1 Johan Jakop Probst hattemaker 1769-1770

AK1 Peder Børresen tobakkspinner 1768-1769 ved Skolebekken

AK1 Berte Jonsdatter 1758-1768 mellom 336 og Skolebekken - hustru til Rasmus Endresen Hylle i 1768 (64b)

 

337 Nygaten 46

336 Torstein Bryne 1912

337 Rasmus Sunde 1865

ca 1850 (Hospitalet grunn - 16b)

337 Tore Jøssang 1834

293-280 Erik Eriksen Gjøsevik/Jøssang 1806-1807

280 Rasmus Rasmussen 1804-1805

280-286 Asgaut Asgautsen Verrisland 1793-1798

286 Lisbet Nilsdatter 1793

286-196 Peder Olsen 1787-1790

196-225b Ole Olsen 1777

225b Gabriel Kielland 1772

225b Marte Ivarsdatter 1772

Sammen med 336 Nygaten 42 i 1769

 

338 Nygaten 37

338 Peder Nordland 1865

ca 1850 (Hospitalet grunn - 12b)

338 Lars Mauland 1834

298-278 Lars Larssen Jåtten 1803-1807

278 Sidsille Brim?re 1802

278 Asgaut Verrisland 1800-1801

278-284-197 Lars Jåtten 1787-1798

197-AK1 Lars Larssen Horr 1784

197-AK1 Sofia Torsdatter enke etter Mikkel Vik 1784

197-AK1 Rasmus Ivarsen Birkeland 1779-1784

197-226-NA181-KB1-AK1 Magle Ivarsdatter - Rasmus Pedersens enke 1761-1779

KB1-KB4-KB3-KB5-NC222 Rasmus Pedersen 1745-1759

Kommer ikke videre

 

339 Nygaten 33 og 35

339 Aug. Wietfeldt 1912

339 Søren Fredriksen 1865

ca 1850 (Hospitalet grunn - 24b)

339 Jon Hogstad 1834

297-277 John Jenssen Hokstad 7.9.1807 (Gaten til Verket)

277-283-198-227 Lars Johannesen og enke 1770-1806

227 Sven Olsen 1769-1770

KB1 Flere mulige: Sven Svendsen skomaker etter Tønnes Riske mfl? i 1766

 

X3 Listet før X4

KB1-NA193 Rasmus Molaugs enke 1763-1766 (ikke i 1769)

KB1 Rasmus Molaug 1753-1762

 

X4 Listet før 340 Nygaten 31

KB1 Joren Pedersdatter 1766 (ikke i 1769)

KB1 Peder Larssens enke 1753-1765

 

340 Nygaten 31

340 E. O. Østrem 1912

340 Tønnes Aanensen 1865

ca 1850 (Hospitalet grunn - 32b)

340 Rasmus Barkeland 1834

296-273-279-200-AK1 Rasmus Ivarsen Birkeland 1784-1807

200-AK1 Sofia Torsdatter enke etter Mikkel Vik 1784

200 Rasmus Ivarsen Birkeland 1784

200-AK1 Mikkel Sigjørnsen Viga 1782

200-221-N191-KB1-AK1 Elias Jakobsen 1759-1782 øst for Skolebekken (Hospitalet - 24b -> 32 b 1782) kjøpt 1767

AK1 Erik Matiassen 1767 (eier)

KB1-AK1 Ole Enoksen Årsvoll stolmaker 1757-1759

KB1 Erik Svendsen Riska 1756

KB1 Erik Dales enke 1754-1755

KB1-NC216-ND214-S34-S31-S30 Erik Dale 1730-1753 (Hospitalet - 20b) ikke S25, AK2, V27, KH, KH31

Kommer ikke videre

 

X (Listet etter 340 Nygaten 31 og før 347)

KB1 Torgier Svendsdatter 1764-1766

AK1 Elias Jakopsen 1764

?skilt ut fra 340 i 1764 eller KB1 Klaus Anderssen Vik 1761-1763

KB1 David Oddsen 1759

KB1 Sven Jakopsen 1758

KB1-KB3-KB5-NC214 Peder Larssens enke 1745-1757

Kommer ikke videre

 

341 Sangesandsgaten 1,6,3 og Nykirkebakken 12a

1865 Iver Iversen 1865

ca 1850 (”R.V.”s grunn - 12+36+36+36b)

341 Tobias Monssen 1854

341 Reier R Voll 1854

341 Ole Johnsen 1854

341 Tobias Monssen 1850-1854

341 Reier Reiersen 1843-1850

341-295-275 Jens Olsen Landa 1802-1843

Lars Samuelsen Raongas 1802

275 Serine Rasmusdatter 1798-1801

281 Siri/Sirine Rasmusdatter 1795-1797

281 Børge Petersen von Fyren residerende kapellan 1795 i Gaten til Verket

281-199-228b-KB1 Rasmus Nilssen 1764-1796

Sammen med en annen eiendom i 1753-1763

 

342 Nygaten 29

342 Ernst Christ 1912

342 Johan Torckelsen 1865

ca 1850 (Hospitalet grunn - 28b)

342 Lars Torkelsen 1834

294-271-AK1 Torkild Larssen Brød 1798-1807

271-AK1 inspektørene for Stavanger fattigvesen 1798 i Gaten til Verket

271-278 Ådne Dales enke 1797-1798

278 ikke oppbygd etter brannen 1796

278-192 Jens smed 1787-1788

192-222 Tore Hanssen 1777

222 Tore Høgsfjord daglønner 1773

222 Henrik Friis enke 1769

KB1-NA185 Henrik Abrahamsen Friis slakter 1759-1766

KB1 Berte Åmundsdatter 1757-1758

KB1 Lars Olsen 1753-1756

KB3 Ingen i 1751

 

343 Nygaten 27a

343 Erik B Jacobsen 1912

343 Lars Johan Beutlich 1865

343 Lars Brimsøes enke ca 1850 (Hospitalet 1 ort 12b eller 36b) våningshusgrunn

343 Lars Bjørsen Brimsø 1827 våningshus og fehus

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

344 Nygaten 25

344 Oscar A. Olsen 1912

344 Ellen Serine Ericksen 1865

344 Berte Marie enke etter Erik Eriksen Usken 1827-1848 (Hospitalet grunn - 16b) våningshusgrunn

285-267-273-202-AK1 Ole Helgesen 1786-1807

202-228a Jakob Larssen 1769-1777

?KB1 Sammen med 341 Sangesandsgaten 1, 3 og 6 samt Nykirkebakken 12a i 1766

 

345 Nygaten 21 og 23

345 Hjalmar Fugelie 1912

345 Andreas J. Kverneland 1855-1865

345 Peder Pedersen Sunde 1844-1855 (Hospitalet grunn - 24b)

345 Thomas Willumsen 1842-1844 – nr 345a utskilt i 1844

345 Henrik Hanssen enke 1842

345 Willumsen 1834

345 Henrik Hanssen 1827 skipper

284 Ellen Kristensdatter enke etter Isak Rasmussen 1807

 

346 Nygaten 32

346 S. S. Bredal 1912-1914

346 S. Tronstad 1873

346 Peder Pedersen Stokke 1851-1865

1851 (Hospitalet 1 ort eller 24b) våningshusgrunn

346 Peder Kristoffersen Stokkas enke 1833-

346-286 Peder Kristoffersen Stokka 1811-1833 ved Skolebekken – Gaten til Verket vestre side

286-268 Lars Larssen Fotland 1806-1811

268-274-189-AK1 Samuel Søyland og enke 1783-1805

AK1 Nils Gundersens enke Anna E.. 1783

189-217-KB1 Nils Gundersen 1753-1777 (Hospitalet 24b)

KB3 Marte som bor i Karen Eriksdatters hus 1751

KB3-KB4-KB5-NC218-ND211 Karen Eriksdatter 1736-1750 (Hospitalet - 12b) ikke KH31, AK2, S30-S35

??KH Siri Jakopsdatter 1725-1726 (Hospitalet - 12b) – nybygg 1724-1725 – ikke AK2, S30-S35, S25

 

X2 Listet etter 346

AK1 Elias Jakopsen 1767

KB1-AK1 Erik Matisens enkes dødsbo Berte Jonsdatter 1766-1767 (Hospitalet 32 b)

KB1 Erik Matisens enke 1764-1765

KB1-KB3 Erik Matisen 1751-1763

KB4-KB5-NC219 Berent Berentsen 1745-1750

 

347 Nygata 34 (øst for Skolebekken - revet - i Klubbgata) og Nygaten 27

347 Lars Rasmussen 1912 (Nygata 34)

347a Erik B Jacobsen 1912 (Nygaten 27)

347 Martha Tuntland 1900

347 Erik B Jakopsen 1895

347 H Birkeland og Ole Rettedal 1886-1895

Nygata 27 ble skilt ut som 347a i 1886

347 Martin Egeland 1884-1886

347 Sven S. Østerhus 1878-1884

347 Anton Chr. Fred. Bentlich 1856-1878 tollbetjent

347 Lars Bjørnsen Brimse 1827-1856 svigersønn til Bradt Jakopsen Skjæveland - slakter

287-269-275 Bradt Jakopsen Skjæveland 1797-1840

275 Ikke oppbygd etter brannen 1796

275-AK1 Johan Henrik Dal 1795 utbrente hus, tomt og hagegrunn

275-AK1 Tørres Størkersen Grødeland 1794-1795

275-190-218 Nils Nilssen Egvåg 1769-1788 (ikke i 1766) (Hospitalet 20b)

 

(347b) Nygata (34b) (øst for Skolebekken - revet - i Klubbgata) og Nygaten (27a)

Sammen med 347

287-270-276-AK1 Bradt Jakopsen Skjæveland 1793-1807

276-AK1 Sven Pedersen 1792-1793 Gaten til Verket

276 Kornelius Middeltun 1790-1792

276-191 Guri Svendsdatter Bjørn Pedersen Fossans enke 1787-1790

191-AK1 Bjørn Pedersen Fossan 1783

191-AK1 Tormod Tollefsen Idsal 1783

191 Anders Olsens enke Guri Torkildsdatter 1782

191-220 Tormod Halvorsens enke 1778-1780

191 Anders Olsens enke(!) 1777

220 Tormod Halvorsen 1773-1774

220 Tormod Olsen 1772

220-BK67 Anders Olsens enke / Anders Klosterets enke 1767-1772

KB1 Anders i ”Closteret”/”Klosterets hus” 1759-1766

KB1-NC217 Erik Olsens enke 1736-1758 (Hospitalet - 16b)

ND215-S36-S31-S30-V27-S25 Erik Olsen 1725-1736 innrullert i 1725-1727 ikke NE, KH31, KH, AK2, men kanskje ”en annen grunn” 1693-1726 med 16b?

NE159 Ole Olsen 1722 stodderfogd - ikke SBB, V21, V20, AK2, NF - = Ole Olsen Håland??

KH kanskje ”en annen grunn” 1693-1726 med 16b? (Hospitalet - 16b)

Kommer ikke videre!

?AK3 Trine i Klosteret 1622

 

X (347 eller 348?)

Ingen i 1734

S31 Peder Larssen Østmann 1731

S30-V27 Dagne med sin søster 1727-1730 - i Krassers hus eller Åse murmesters hus

?? Pernille Krass??

?KH Isak baker (=Krass) 1693-1706 (Hospitalet grunn - 20b)

 

348 Nygaten 36

348 Markus Roalkvam 1912

348 B. Vansøes enke 1873

348 Gurine Iversen 1865

348 Rasmus Larssen Hages enke 1845-1848 (Hospitalet grunn - 20b) våningshusgrunn - skipstømmermann

348-288 Rasmus Larssen Hage 1807-1834 våningshus

Kommer ikke videre?

 

X – ved siden av 351

ND206-AK2-S36-S34-S31-S30-V27-S25 Mats Rygg 1725-1736 farer (død i 1747) – ikke KH, K31 – i 1735-1747 nabo til Asbjørn Arnesen.

 

X

S34-S31-S30-V27 Sven Åsmundsen på Klampegrunnen 1727-1734 – ikke KH, K31, AK2

??E1 Kristen Klamp 1701 (=Kristian Larsen Klemp på Skagen i 1711??) – ikke SBB

 

X

V27-S25 Elling i Hetlandsmarken 1725-1727 – ikke AK2

 

X

S31-S30-V27-S25-NE172 Torsten Olsen i Uren 1722-1731 – arbeider på landet - ikke KH, K31, S34, AK2, V21, V20

 

X

V27 Sven Tørkehuset 1727 – ikke AK2, S25

S25 Ingen

 

X

V27 Tollef ved Verket 1727 – ikke AK2, S25

S25 Ingen

 

349 Nygaten 38

349 Lars Osmundsen 1912

349 Gabriel Gundersen Egedahl 1842-1865 bødker (Hospitalet grunn - 6b)

349 Åmund Olsen Herrigstads enke Brithe Olene Pedersdatter 1840-1842

349 Josef Enarsen Lund 1834

349-?-289-272 Åmund Olsen Herrigstad 1805-1827 våningshus

272-277 og 278 Ådne Dales enke 1797-1803

277 Ikke oppbygd etter brannen 1796

277-201 Mogens / Mons Dantzer 1787-1788

201-AK1 Mons Monssen 1782

201-AK1 Åse Nilsdatter enke etter Mons Ådelsen 1782

201-219 Rasmus Rasmussen 1777

219-NA186-KB1 Halvor Ivarsens enke 1766-1769

KB1 Halvor Ivarsen 1756-1765

KB1-KB5-AK2 Åse Nilsdatter enke etter Mons Ådnesen 1748-1755 - solgte i 1747 hus i nærheten = 353

Kommer ikke videre..

 

350 Jorenholmgaten 9

350 Enoch Jacobsen 1865

ca 1850 (Hospitalet grunn - 6b)

350 Andreas Berntsen Øvregård 1850-1852

350 Adser Enoksen Jåtten 1841-1850

350 Erik Enoksen Jåtten 1836-1841

350 Nils Haugeli 1834

350 Endre Asbjørnsen Åragabø 1830-1836

350 Nils Jakopsen Haugeli 1830

350 Nils Rasmussen Høgeli 1827 – Gaten til Verket østre side - tømmermann

Sammen med en naboeiendom i 1807 – trolig 351

 

351 Jorenholmgaten 7

351 Svend Pedersen Sexe 1865

Ca 1850 (Hospitalet grunn - 6b)

351 Ole Olsen Hausken 1838-1847

351 Asbjørn Rasmussen Haugeli 1834-1838

351 Bjørn Rasmussen Høgeli 1827

263-246 Asbjørn Asbjørnsen Haugeli 1798-1807

246-AK1 Hans Gundersens enke Ingeborg Ivarsdatter 1798 i Jorenholmstredet

250 Hans Gundersen 1796-1797

250 Tore Egvåg 1790

250-209-214-NA195-KB1-AK1 Mogens Gabrielsen skredder 1763-1788 øst for Skolebekken kjøpt 1766

KB1-AK1 Peder Torsens dødsbo 1762-1766

KB1-KB5 Peder Torsen 1748-1761 kipper

NC209-ND205-S3-S31-S30-AK2-V27 Elling Kjøstelsen eller Tjøstelsen 1727-1747 – ikke KH, S25 – nabo til Asbjørn Arnesen i 1735 – ingen betaler 6b 1693-1726

Kommer ikke videre..

 

352 Jorenholmgaten 2 og 5

352 Jens Jenssen 1845-1865  (Hospitalet grunn - 6b) våningshusgrunn

352 Ener Jansen skipper 1847

352 Jens Jenssen Tasta 1837-1842 svigersønn til Lars Svendsen Møklebust

352-262-245-249-AK1 Lars Svendsen Møklebust 1796-1837

249-AK1 Ole Reiersen Sanne / Sandnes 1796 i Jorenholmstredet

249 Ole Svendsen Møglebust 1792

249 Tønnes Olsen 1792

249 Tore Hanssen 1790

249-208-213-KB1-AK1 Åmund Åmundsen Kipper 1766-1788

KB1-NC208-KB5-AK1-ND202 Willum Jakopsen 1736-1767 (Hospitalet) matros og farer - ved Skolebekken – i 1747 nabo til Rasmus Eriksen Molov

?S31-S30-V27-S25 Villem i avdøde Jørgen Vesensens hus 1725-1731 innrullert

Jørgen Vesensen (Vincentsen - rådstuetjeneren??) før 1725 – ikke AK2, NE - i 1701-1722 i nr 400

Kommer ikke videre

 

X

S34-S31-S30-V27 Jon på Dammen 1727-1734 – ikke AK2

?S25 Jon Rasmussen 1725 innrullert – ikke KH, NE, AK2

Kommer ikke videre

 

353 Nygaten 30

353 Anne Marie Sunde 1865

ca 1850 (Hospitalet grunn - 4b)

353 Peder Lundes (Sunde?) enke 1847

353 Peder Rasmussen Sunde 1836

353 Rasmus Torsen Godzen 1816-1836 skomaker

261-243-247-206-AK1 Siri Reyersdatter og Tore Toresen Harestad 1784-1816

206-AK1 Gunder Johanssen Hokstad 1784

206-211 Tora Rasmusdatter 1769-1777 (ikke i 1766)

AK1-AK2 Rasmus Eriksen Molaug 1747-1758

AK2 Åse Nilsdatter enke etter Mogens Ådnesen 1747 med hage tvers over Bekken – se 349 over - mellom Simon Houvesen (354) og Willum Jakopsen

NC211 Mogens Ådnesen 1745

Kommer ikke videre

 

354 Nygaten 28

354 R. Rasmussen 1912

354 Gjetle Thorsen 1865

354 Ådm Larssen Lyse 1845-1848 (Hospitalet grunn til våningshus og brønn - 16b)

354 Tore Ådnesen Lyse 1843-1847

354 Ådne Larssen Lyse 1838-1843

354 Tora Andersdatter Stenberg 1835-1838

354 Peder Tollaksen 1829-1835

354 Jens Olsen Holm 1826-1829 husgrunn og brønn - Skolebekkgata

283-265-270-187 Anders Anderssen Vik 1787-1807

187-216 Ivar Malde 1777

216 Tormod Tormodsen 1769-1772

?KB1-AK1 Ingeborg Ådnesdatter - Simon Håversens enkes 1766 ved Skolebekken

KB1-NC212-NB210-KB3-AK1 Simon Håversen og Ingeborg Ådnesdatter 1745-1765

Kommer ikke videre

 

X – mellom 352 og 356

ND201 Lars Ådnesen 1736 vaktmann – ikke AK2

 

355 Nygaten 20

355 John G. Myhre 1900-1922

355 Helge Hanssen Myhre 1833-1848 (Hospitalet grunn - 20b) våningshusgrunn i Skolebekkgata - fargemester

355 Ole Hanssen 1832-1833 borger

355 Ånen Billington 1830-1832 i Skolebekkgaten – våningshus og brennevinsbrenneri

355 avdøde Salve Torgersen Hovland 1830 Skolebekkgaten

355 Salve Torgersen Hovland og Kristi Johnsdatter 1827 skoleholder

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

Fra Skolebekkgaten langs opp til Pralehagens grunner i 1745 (dvs Søragata = Vevergata)

356 Østervåg 4 (dagens Mæhle)

356 John Olsen Haugnestad 1865

356 Tore Olsen Oftedal 1828-1847

356 Ole Pedersen Oftedal 1827-1828

253-236 Hans Torgersen Fuglestad 1804-1807

236-239-232-AK1 Daniel Nilssen Rosnes 1784-1803

232-AK1 Peder Mortensen Nordhus 1782-1784

232-233-N179-KB1-AK1 Tønnes Larssen Riska 1755-1782

KB1-KB3-NC224-AK1-ND199-S34-S31-S30-V27-S25 Lars Eriksen Riska 1725-1754 – ikke NE, AK2

Kommer ikke videre

 

357 Vevergaten 37

357 Torkild Svendsen 1865

357 Tønnes Olsen 1855

357 Halvor Gundersen Søiland 1842-1855

357 Helge Hanssen Myhre 1839-1842

357 Torger Kristoffersen Vetteland 1826 og 1827-1834 – våninghus og brenneri

357 John Malmeim -1827

357 Johannes Mortensen -1826 Brennevinsbrenneri

252-234 Rakel Bertelsdatter enke etter Endre Endresen Grødeland 1805-1807

234 Gabriel Skanke Kielland 1801-1804

234-237 Ole Paulsen Hjelm 1797-1800

237-234-235-KB1 Paul Ladegård og enke 1762-1796

KB1-AK1 Margrete Nilsdatter enke etter Ole Ommundsen 1754-1761

AK1 Gunnhild Nilsdatter etter foreldrene utlagte hus og grunn 1748-1754 (residerende kapellan i Stavanger 16b)

KB3-KB1 Nils Olsens døtre 1751-1753

NC225-KB5-KB4 Nils Olsens enke 1745-1750

ND197-S36 Nils Olsen 1736

??S34-S31-S30-V27-S25 Lars Anderssen 1725-1734 – jamfør 240 – skomaker?

 

X

?A292 Nils Olsen av avdøde Inger kippers grunn 1741 (Pralehagens grunn - 48b = 2 ort)

 

358 Vevergaten 38

358 Erik Ågren 1851-1865 skomaker

358 Jakop Jonsen Hodnefjell 1842-1847

358 Ole Pedersen Lønning 1827-1842

251-233 Sven Torsen 1806-1807

233 Isak Brød 1804-1805

233-236-236 Omund Olsen 1787-1803

236-AK1 Ener Larssen Stokke 1783

236-236-AK1 Johannes Svendsens Svendvolls enke Ellen Ågesdatter 1771-1783

236 Mikkel Sanden? 1770-1771

236 Peder Knudsen Skeie enke 1769-1770

BK67-AK1 Peder Knudsen Skeie 1766-1767

KB1-AK1 Ole Olsen Ånestad 1761-1766 (Pralehagens grunn)

KB1 Ole Nilssens datter 1759

KB1-KB3-KB4-A286 Ole Nilssens enke 1750-1758

NC227-KB5-A286 Ole Nilssen 1745-1748 (Pralehagens grunn - 13b)

?ND194 Tore Mikkelsen 1736 matros

 

359 Vevergaten 32

359 Gjertine Malene Colbensen 1865

359 Rasmus Kolbensen 1846-1847 skomaker

359 Jakop Jakopsen Bergeland 1839-1846

359 blir tydeligvis delt opp i flere mindre tomter i 1839-1840.

359 Assed Tollaksen og Helge Hanssen Myhre 1839 (4 spesidaler) Pralehagen

359 Jakop Jakopsen 1838-1839

359 John Malmei 1827-1838 våninghus, tilbygg og lade

250-231-234 Elling Olsen Sigveland 1796-1807

234-238 Knut Årsvoll 1787-1788

238-238-KB1 Ole Helgesen 1756-1777

KB1-KB3-KB5-A286 Lars Olsens enke 1748-1755

NC229-A286-ND193 Lars Olsen 1736-1745 (Pralehagens grunn - 12b) matros og arbeidsmann

 

360 Vevergaten 31

360 Lars Larssen Mossige 1865

360 Gabriel Karlsen 1837-1848

360 Roald Larssen 1837

360 Sven Jåtten 1837

360 Ivar Jåttens enke 1827

249-230-233-AK1 Ole Enersen Harestad 1797-1807

233-AK1 Nils Jenssen smed 1797

233 Tore Mikkelsen 1796-1797

233-239-AK1 Jens Jenssen 1787-1788

AK1 Børge Rosenkilde 1787

239-239 Jens Bekk 1777

239 Jens Anderssen 1769-1770

BK67 Jens Bekken 1767

KB1 Jens Beckers 1766

KB1 Ragnhild Sjursdatter/Reyersdatter 1764-1765

KB1-KB3-NC230 Tønnes Mikkelsen 1745-1763

 

361 Vevergaten 29

361 Thomas Gabriel Figved 1865

ca 1850 (Hospitalet grunn - 26b)

361 Peder Figve 1835-1850

361-?-248 Knut Knutsen Tjensvoll 1807-1835

228 Knut Larssen Tjensvoll 1805-1807

228 Ole Olsen Grude 1803-1805

228 Asbjørn Eriksen 1801-1802

228 Jon Vassbø 1797-1800

Til 1797 sammen med nummer 359 Vevergaten 32

 

362 Vevergaten 27

362 Ole Olsen Moshoug 1853-1865

362 Elias Ellingsen 1853

362 Paul Hjelm 1847-1853

362 Madam Blomhoff 1840

362 Erik Jan Enborg 1824-1840 hattemaker

362 Knut Østensen Herasdal? 1824

247 Enok Olsen Svalestad 1807

226 eller 227? i 1797-1807

 

363 Vevergaten 25

363 Serine Olsdatter Berg og Johannes Madsen 1832-1865

363 Serine Olsdatter Berg 1832 enke etter Tore Olaus Larssen Berg

363 Tore Olaus Larssen Berg og enke 1826-1832 hovedbygning, tilbygg og verksted

363-246 Lars Svele 1826

Sammen med 296 Vevergaten 20 i 1807??

 

364 Vevergaten 23

364 Lars Helgesen 1865

364 Samson E. Tjore 1834-1853

364-?-245 Samson Ivarsen Tjore 1807-1827

224 Anders Ellingsen 1800-1807

224 Samson Enersen 1799

224-227-245 Jon Larssens enke 1787-1798

245-245 Hans Sjovatsen 1770-1777

245-A279-NA167-NC236-ND187-S36 Mikkel smed 1736-1770 (Pralehagens grunn - 24b) - ikke KH, KH31

 

365 Vevergaten 21 (dagens Søregata 21 med Japan foto)

365 Anne Harestad 1847

365 Ole Enersen Harestad og Helvig Torgersdatter Harestad

365 Ivar Olsen Jåtten og Ole Håplassens enke 1827

244-223 Ivar Olsen Jåtten 1804-1807

223-226-AK1 Maren Knutsdatter Johannes Reimers enke 1795-1803

226-AK1 Ingeborg Petronelle Tanke 1789 -1795

226-AK1 Erik Tvihaug -1789

226-246-AK1 Ivar Eriksen 1787-1788

246-AK1 Asbjørn Eriksen 1782-1787

246-246-AK1 Gunder Olsen Herlø/Stenbø 1770-1782

246-AK1-BK67 Tjerran Tørresen Svass / Svatz 1767-1771

Ingen 1764-1766

?KB1 Hans Fristads enkes dødsbo 1763

KB1-KB3-KB5-NC237 Hans Fristads enke 1745-1762

 

X

AK1 Tjerand Nilssen 1768

KB1 Ole Blomme Lindals enke Anne Margrete 1764-1766 (1768)

Ingen skatteytere 1753-1763

 

366 Vevergaten 19

366 Peder Svendsen 1865

366 ca 1850 (Asser Tallaksens grunn - 24b)

366 Ole Hages enke Anne Hage 1847-1848

366 Ener Olsen 1834

366 Ole Enersen Houe 1829-1831

366 Nils Eriksen med Ole Enersen Hous 1827

243-222-225-247 Anders Ellingsen 1787-1829

247-247 Elling Hauglands Enke 1777

AK1 Gullik Ellingsen Frøyland 1774

247-AK1 Malene Sjursdatter 1770-1774 død 1774

247 Maren Jakopsdatter 1769-1770

Ingen 1762-1766

 

367 Vevergaten 17

367 Christian Nilsen Stangeland 1865

367 Rasmus Olsen Berg 1835-1847

367 Jakop Bratsens enke, Lars Brimse og Anne Bratsdatter 1835

367 Ole R. Berg 1834

367 Bratt Jakopsen Skjæveland 1832

367 Hans Hagerufs Luytnis 1830-1832

367 Kristen Tormodsen Jåsund (Njåsen) 1827-1830

242-221 Enok Enoksen Jåtten 1805-1807

221 Erik Halvorsen og enke 1802-1804

221 Enok Enoksen Jåtten 1800-1801

221-224 Ploug&Sundt 1796-1798

224-248 Ole Ploug 1787-1788

248-AK1 Jeremias Jakopsen Eeg 1785

248-AK1 Åmund Olsen 1785

248-AK1 Åmund Olsen Byberg 1783-1785

248-248-A282-NA164-KB1-KB3-KB5-NC239-AK1 Hans Torgersen Byberg matros 1745-1783

A282 Morten Omundsen 1741 (Pralehagens grunn - 64b) ikke K31, KH

 

X2 – nær krysset Søragata – Sølvbergata

KB1 Malene Sjursdatter 1763-1766 (ikke i 1769)

KB1-KB3-KB5-NC240-S37-S44-ND184-SBB79-S36-S34-S31-S30 Hans Henrik Hanssen Lodhoff og Adriane Knutsdatter Østbø 1730-1762 borger og vever

V27-S25 Karen Rasmusdatter 1725-1727 – ikke KH31, KH – i 1722 på Bakken

Kommer ikke videre

??E1 Karen Rasmusdatter 1701 – mannen Jon Olsen rømt for flere år siden

 

368 Vevergaten 15

368 Jens Christian Bore 1865

368 Amund Gjertsen 1839-1847

368 Even Evensen Mossige 1835-1839

368 Hans Olsen Rossebø 1827

241-219-222-250-250-AK1 Marta Børgesdatter Hjelm og Søren Mortensen 1772-1807 enka kjøpte i 1798

219 Hans Olsen Rossebø 1798-1835

250-AK1 Ole Olsen Ånestad 1766-1772 (Pralhagens grunn)

BK67 Peder Skeies enke 1767

AK1-KB1 Peder Knudsen Skeie 1761-1766

Sammen med en annen eiendom 1753-1759

 

369 Nygaten 2,6,8,10,12,14,16,15,14,9,7,5,11,3,13,4 (Pralehagen)

369 Enok Svendsen 1912 (Nygaten 2)

369 Ingebret Olsen Kverneland 1865

ca 1850 (Hospitalet grunn - 4 spesidaler 4 ort 64+36+38+28+24+24+36+96+96+8+36+22+22+5b)

I 1839 delt opp i flere eiendommer

369 Didrik Bay Arentz 1831-1847

369 Lars S. … 1831

369 Fattigvesenets eiendom 1827

318-299 Johan Eberhard Klepsig 1806-1807

299 Kristen Hauge 1806

299 Hans Petter Tønder 1805

299-305-309-252-KB1-AK1 Evin/Even Torsen smed og enke 1757-1804 (Pralehagens grunn)

KB1 Ommund Dal smeds enke 1756-1757

KB1-NC242 Ommund Dale 1753-1755

A290-S37-S44 Ommund Dal 1738-1744 (Pralehagens grunn - 64b) smed

Del av Pralehagen

 

X (Pralehagen - mellom Nygata og Hospitalgata)

Sammen med 234 i 1788

AK1 Knut Olsen Årsvoll 1784-1788 Pralehagen (Hospitalet 4 riksdaler)

AK1 Ole Olsen Kyllingstad 1884

AK1 Tønnes Nærland 1780 Pralehagen

AK1 Tørris Davidsen Nerland 1775

AK1 Jakop Kielland 1775 Pralehagen

Torger Edlands enke 1773 (Hospitalet 4 riksdaler)

AK1 Torger Torgersen Odland/Edland 1753-1763 (Hospitalet 4 riksdaler) Pralehagen

KB1-NC243 Byfogd Peder Ringholm 1745-1755 (Hospitalet 4 riksdaler) (Pralehagen) (to grunner kjøpt 1730 og 1755)

AK2 Søren Ringholm 1730 (Hospitalet 6 riksdaler 16b) en hagegrunn kalt Pralehagen + hus ved Skolebekken

AK2 Jonas Kaspersen Kirsebom 1730 - et hus med grunn og hage ved Skolebekken + Pralehagen

AK2 Gabriel Skanke i Lye 1730

AK2 Bertel Mortensen Kolding ca 1710-1730 hospitalsforstander

AK2-KH Johan Prahl 1694-1710 (Hospitalet 4 riksdaler + fra 1699 2 riksdaler 16b = 6 riksdaler 16b) – betalte ikke grunnleie 1703-1710

AK2-KH president Gram 1691

 

Xa – del av Pralehagen

KH Johan Prahl – sammen med Prahlehagen

V98-V97-KH31-KH Henrik Sørensen Godzen 1693-1698 (Hospitalet 2 riksdaler 16b) sorenskriver

 

X1 (Arneageren?)

?Lisbet i ageren ca 1766

Ingen i 1753

NC244 Morten Henrik Pettersen fyrforvalter 1745 kornåker kalt Arnegård 1745

?S38-S37 Kirsti i Aggeren med Svoger 1737-1738

 

370 Nygaten 1

370 Joh. S. Abrahamsen 1912

370 Ingeborg Baade 1865

370 Ole Johan Både og Anton Bertel Både 1854

370 Hans Skrøder Både 1834-1854

370-?-319-301 Hans Knutsen Både 1799-1827

301-307-311-254-NA214-KB1-AK1 Knut Ivarsen Bore og enke 1763-1798

Sammen med en annen eiendom i 1762

 

371 Laugmannsgaten 7 samt Hospitalgata 12 og 10

371 Peter Petersen 1865

ca 1850 (Hospitalet - 1 spesidaler 1 ort)

371 Fredrik Fr. Petersen 1837-1848 (Hospitalet - 1 spesidaler 3 ort) bror til Bolette Marie Petersen - kjøpmann

371 Amtmann Kastrup 1834

371 Bolette Marie Petersen 1830-1837 jomfru

371 Johan Køhler 1827 våningshus og brennehus – Østre Bredevannsgate

320-302 Kristian Magnus Zetlitz 1807

302 John Barkley Townsend og Mette Christine Zetlitz 1803-1807

302-308-312-260-AK1 Anders Hanssen Smith 1769-1802 (Hospitalet - 2 riksdaler) gullsmed

260-KB1-AK1 Jakop Tøtland 1763-1769 ved Hospitalet

KB1-AK1 Morten Henrik Frost 1761-1763 kjøpt 1762

KB1 Ole Frosts dødsbo 1759

KB1 Ole Frosts enke Elisabet Hammand 1757-1758

KB1-NC246-S37-S44-ND230-S36-S34-AK2 Ole Eriksen Frost borger og sjøfarende, og Elisabet Hammond Angel 1734-1756 (Hospitalet 2 riksdaler)

KH31-KH Nils Urtegårds enke 1725-1731 (Hospitalet 2 riksdaler)

NE184-KH-K19-NF248-NG459-E1 Nils Olsen Langgård (Urtegård) 1699-1724 (Hospitalet 2 riksdaler) borger, har urtegård

V98-V97 Elisabet enke etter Morten Seehusen 1697-1698

KH Morten Seehusen 1693-1694 (Hospitalet 2 riksdaler)

 

372 Nygaten 17 og Asylgaten 17 (Hospitalgaten nordre side - dagens Arkaden)

372 Abraham Kathus 1900 Slagtermester (+ 14 andre leiligheter)

372 Ole Evensen 1865 Vagtmester ved Tvangsarbeidsanstalten

372a John Johnsen 1865 Forstander over Arbeidsanstalt

372 Stavanger Hospital 1847

372 jomfru Ejberg 1834

272-326-325-304-310-205-231 Stavanger Hospital 1769-1827 hovedbygning, tilbygg og lade

 

X

??ND231-S34-S31-S30 Knut Hjelm hospitalforstander 1730-1736

V27-S25-NE174-NG455-E1-K19 Bertel Mortensen 1701-1727 (Sognepresten 1 ort 4b) (død i 1730) – eide også Pralehagen – ved Skolebekken - hospitalsforstander – ikke V98, V97

 

(372a) (Nygaten 17 og Asylgaten 17)a

Hospitalkirken ble revet i 1814

Ført sammen med Hospitalet fra 1773

230 Hospitalkirken 1769

 

373 Hospitalgata

373 Vilhelm Fredrik Teodor Næsler 1865

373 Rasmus Torsen 1854

373 Andreas E. Hanssen 1843-1854 ”kandidat” (Hospitalet av våningshusgrunn 1 ort 8b og en hagegrunn 2 ort = 3 ort 8b eller 80b)

373 Peter E. Fuglestad 1839-1843 skipper

373 Enok Torgersen Meling 1739

373 Ole Skjeveland 1836

373 Qvarsteen 1834

327-326-303 prost Støren 1807-1817

373-?-303 Fredrik Eiberg og Breniele Andrietta født Anderssen 1805-1836

303 prost Støren 1805

303-AK1 Tønnes Olsen 1804-1805

303 Mønsterskirver Rosenkilde 1802

303-AK1 Tønnes Olsen 1798-1801

303-309-AK1 Kornelius Middeltun 1796-1798

309 Hospitalets 1790

309-204-231b Johan Henrik Meer 1773-1788 – i 1773 ble Meer tillatt å sette opp en bygning eller våningshus på Hospitalets grunn, ved siden av Hospitalets hus og adskilt fra disse

Sammen med 372 Nygaten 17 og Asylgaten 17 i 1773

 

374 Hospitalgata 15

374 Ester Qvale 1865

374 Jakop Olsen 1845-1847

?374 Endre Endresen Tjådnål 1840-1845

374-?-331-305 Gunder Svendsen og Marte Olsdatter 1804-1840 vaktmann

305 Sven Søyland 1800-1803

305-311-313 Sven Frøylands enke 1787-1798

313-AK1 Sven Tørresen 1784

313-AK1 Torger Egeland 1784

313-255b + eiendom uten nummer Gunnbjørn Bratteland 1777

255b Endre Hanssen 1769-1773

Sammen med 377 Hospitalgata 9 i 1769

 

X

KB1 Ingen i 1753..

A291 Endre Hanssen 1741-1754 (brukte halvdelen av Bakeråkeren) (Pralehagens grunn)

 

375 Hospitalgata 15a

375 O Anixdal 1865

375 Ole Anstensen Todnem 1845-1847

375 Hans Larssen 1842-1845

375 Lars Larssen Fotland 1835-1842

375 Kristine Johansdatter Lure 1832-1835

375 Karen Hansdatter Lure i Jåtten skipreide 1832

375 Gunder Svendsen 1827 våningshus i Hospitalgaten søndre side

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

376 Hospitalgata 11 og 13 (i dag Prix i Arkaden)

376 Christine Pedersen 1865

376 Klaus Torgersen Kløvtvedt 1854

376 Kristoffer Ådnesen 1849

376a utskilt i 1847

376 Simon Nilsen 1833 politibetjent

376 snekker Peder Jåttens enke 1827

376-330 Anne Nilsdatter 1817

330 Andreas Gitlesen 1807-1817

305a Gunder Frøyland 1806-1807

305b Andreas Gitlesen 1806-1807

305 Gunder Svendsen Frøyland 1804-1805

305 Sven Søylands enke 1800-1803

Sammen med Hospitalgata 15

 

377 Hospitalgata 9

377 Cornelius Johnsen 1865

377 Johan Fredrik Hanssen 1850

377 Laurits Schnell 1847-1850

377 Peter A. Amborg 1839

377 Mikkel M. Berg 1827-1839 politibetjent

329-306-312-314-AK1 Gitle Larssen Rimestad 1779-1807

314-255a-NA245-KB1-AK1 Lars Anderssen ved Grinden og enke Ingeborg Jørgensdatter 1755-1779

KB1-NC250 Lars (Anderssen?) ved Grinden 1745-1754 (grunn og åker)

ND232-S34 Lars Anderssen 1734-1736 arbeidsmann

S31-S30-V27 Gitlef ved Grinden 1727-1731

S25 Ingen

 

X

ND233-S34-S31-S30-V27-S25-NE184-NF247-NG456-E1-K19 Jon Olsen ved Grinden 1701-1736 (kapitels grunn - Hr Hartvig 1 ort 8b) - soldat, daglønnet – ikke AK2

 

378 Hospitalgata 7

378 Bergitte Larssen 1865

378 Lars Andreas Larsen 1852

378 Jan Hanssen og enke 1844-1852

378 Lars Robbertsen 1830-1841

378 Andreas Gitlesen Rimestad 1827-1830 snekkermester

328 Sivert Olsen 1807

307 Ole Helgesen 1800-1807

307-313-315-256 Helge Olsen 1769-1798

KB1 Helge Hage 1761-1766

KB1 Rasmus Nilssen 1755-1759

KB1-KB3 Ole Rasmussens enke 1751-1754

KB5-NC249 Ole Rasmussen 1745-1748

 

379 Hospitalgata 5

379 O. Rasmus. Bøe 1865

379 Andreas B. P. Fuglestad 1845-1847

379 Tallette Sørensdatter 1845

379 Andreas Gitlesen 1834

379 Erling Svendsen Hognestad 1833

379 Sven Stensnes 1833

379 Stavanger bys fattigkasse 1827

327-308 Peder Olsen Lykke/Lucke/Løcke 1800-1807

308-314 Fattigkassens eiendom 1796-1798

314-316-257-NA264-KB1 Astri Pedersdatter 1763-1790

KB1 Jørgen Samsing 1762

KB1-KB3-NC248 Ingeborg Anbjørnsdatter 1745-1761

 

380 Hospitalgata 1 (nå i Arkaden)

380 Sivert Eye 1865

380 Ole Andersen Eye 1811-1847 skipper – Østre Bredevannsgate østre side

Levi Sutnans? hustru 1811

321-309 Grete Mogensdatter Tasta enke etter Knut Vestly 3.2.1807-

309 Hans G B Sundt 1806-1807

309 madam Wagle 1804-1805

309 Didrik N Smith 1800-1803

309-315-AK1 Else Jensdatter Ask 1797-1798 datter til Jens Ask i Østre Bredevannsgate

315-317-258-AK1 Jens Asks enke Anne Pedersdatter 1771-1797

258-AK1 Gunder Ånensen tømmermann 1769-1771

AK1 Maren Ellingsdatter enke etter Jon Hielen 1769

AK1 Jon Nilssen 1769

258-NA247-KB1-NC247-KB3-KB5-AK1-S37-S44-ND234 Elling Anderssen borger og farer 1736-1769 (1736 Tore Vellesens enke i samme hus)

S33-S31 Tore Vellesens enke 1731-1734

S30-S27-S25-NE180-SBB120-AK2 Tore Vellesen og Barbro Osmundsdatter 1722-1730 borger, tømmerarbeid – nybygd naust i 1722 (naust Hospitalet 12 b) - mellom Henrik Godzen og Nils Olsen Langård

AK2-NF245-NG460-E1 Ole Åmundsen eller Omundsen 1701-1722 (kapitels eller kannik grunn) – borger, sjømann, fisker – ikke SBB, V98, AK3

 

381 Laugmannsgata 3 (nå i Arkaden)

381 Laurits Karl Ås 1855-1865

381 amtmann Ås og fru Anna Ås 1850-1855

381 byfogd Hamre 1832-1850

381 Johan Fredrik Petersen 1831-1832

381 Johan Erik Nymanns enke Ellen Susanne 1831

381 Johan Erik Nymann 1827 hattemaker

322-310-AK1 Kristian Fredrik von Heusner 1798-1807

310-316 Johan Rantzau Sehested prokurator 1797-1798

316-AK1 Børge Rosenkilde 1795-1797 i Østre Bredevannsgate

316 øde i 1790

316-318-AK1 Lorentz Engebretsen Hoff 1783-1788

318-AK1 Børge Rosenkilde 1783

318-AK1 Jørgen Watlauf feltbereder 1781

318-261-AK1 Andreas (Anderssen) Kjær 1775-1781 (lektoratet i Kristiansand 2 ort)

261 Peder Larssen 1773

261 Gunder Ådnensen 1771-1775

261 Nils Vamberg byfogd 1769-1771

261-NA255-KB1-KB3-KB5-AK1 Jokkum Nikolay Lampe og Maria Kristina Jørgensdatter Prahl 1748-1770

NC253 Klaus Winters magister 1745 hage

Kommer ikke videre

 

382 Laugmannsgata 1 og Kongsgata 10 (i dag Handelens hus mm)

382 Lars Figved 1865

382 S S Tønnesen 1847

382 Johan Leversen Tønnesen 1840

382 Blomhoff’s enke 1834

382-?-323-311-AK1 Frantz Schultz Blomhoff 1798-1827 i Østre Bredevannsgate – gullsmedmester

317-AK1 Johan R Sehested 1797 i Østre Bredevannsgate

311-317-319 Rasmus Laland hospitalforstander 1787-1798

319-259 Gunder Ånensen 1772-1777

259 Nils Wamberg 1770-1772

259-KB1 madam Godzen 1763-1770

Sammen med en annen eiendom 1753-1762 se 408

 

X

?NC251-AK1-AK2-ND235 Henrik Hertvigsen Godzens enke Anna Wegner klokker 1736-1750 (grunn og hage)

?AK2-ND236-S31-S30 Mette Jenssen Godzen enke etter magister Jørgen Pral 1728-1742 (lektoratet 3 riksdaler)

AK2-V27-S25 Peder Monssen Wendel 1725-1728

AK2-NE179-K19-NF244-E1-V98-V97 Henrik Sørensen Godzen 1697-1728 – sorenskriver – huset er barnas morsarv - adkomst av 16.3.1723 – eide også en del av Pralehagen + naust 1707-1736 på Jorenholmen (naust Hospitalet 8b) (Kannikgods Hr Ole 3 ort, Lektor 3 ort og Hr Hartvig 1 riksdaler)

AK2 Hjemmelsdokument av 25.4.1636

 

383 Kongsgata 16, 18 og 14 + Asylgata 2a (i dag Bøndernes hus)

383 Jacob Schiøtz 1865

383 Phanuel Phanuelsen (eller Fanuel Fanuelsen) 1846-1852

383a utskilt i 1846

383b utskilt i 1844

383 Peter Dreyer 1844

383-324-312 Ole Sørensen 1806-1834 arbeidsmann

312 Ole Sørensen den eldre 1802-1805

312 fyrforvalter Petersen 1801

312-318 Lars S Petersen 1790-1800

318-320-AK1 Kristen Sofie enke etter fyrforvalter Petersen 1780-1788

320-262-NA256-KB1-AK1 Margareta og Jonas Kirsebom 1753-1780

NC254-ND237-S36-S34-S31-S30-AK2 Jonas Kirsebom prokurator 1730-1745 grunn og hage – kjøpte en hage i 1732

AK2 Gabriel Skanke 1730 sokneprest i Lye

AK2 Bertel Mortensen Kolding før 1730 (død 1730) hospitalsforstander – tidligere Johan Prahl??

Kommer ikke videre

 

Uren (Ouren)

384 Kongsgata (Østre Bredevannsgate)

384 Almueskolen 1847

384 Stavanger fattigskole 1827-1835 våningshus, skolehus og lade

384 Smith

317-313-319-321-306 Stavanger bys fattigskole 1769-1807

NA257 Skolehuset 1766

 

385 Laugmannsgata 2

385 Abraham Norman 1865 Postmester

ca 1850 (Stavanger sokneprests grunn - 52b)

385 Søren Daniel Schjøtz 1827-1847 (Stavanger soknekalls grunn - 52b) fogd

385 Prestbordets hagegrunn 1826 sammen med naboeiendomen 407.

 

386 Laugmannsgata 4-6 (dagens ”Ting Stavanger” med mer)

386 Marsilius Sørensen 1865

386 ca 1850 (Nr 405s grunn - 4 spesidaler 96b)

386 Matias Nymann 1847

386-?-316-306-AK1 Samuel Hanssen Bore 1799-1827

300-306-310-AK1 Hans Kristoffer Nilssen Bore 1780-1799

310-AK1 Fredrik Rosenkilde 1780 mynsterskriver

310-253-BK67 Morten Ommundsen 1767-1777

KB1-KB5-NC245-S37-S44 Morten skredder 1737-1766 (Arnegård 2 spesidaler)

ND186 Kirsten Nilsdatter og hennes svoger Morten Osmundsen skredder 1736 vever

Kommer ikke videre

 

387 Søragata 11 og Laugmannsgata 8 (dagens Saga Solreiser + Dolly Dimple med mer)

387 Johan Ludvig Smith 1865

387 ca 1850 (Zetlitz grunn - 80b)

387 Tosten Lennes enke 1847

387 Torsten Olsen Lenne 1827 daglønner

Erik Halvorsen 1804-1807

Enok Jåtten 1800-1803

Tore Tjødløs 1798

Peder Ingebrigtsen 1797

251-NA240-KB1 Rasmus Gulliksen 1763-1796 (Arnegård 3 ort 8b) klokkerdreng

KB1 Johan Konrad Wilhart 1761-1762

KB1-AK1 Anna Lisbet Svendsdatter 1758-1759

AK1 Knut Olsen Årsvoll 1758

KB1-AK1 Ole Hjelms enke 1756-1757

KB1-AK1 Bjørn Olsens enke Inger Johansdatter 1755-1756

KB1-NC241-A283-ND185-AK2-S36-S34-S31-S30-V27-S25 Bjørn Olsen 1725-1754 (Pralehagens grunn 64b) – ikke NE

Kommer ikke videre

 

388 Vevergata 9

388 Edv. M. Olsen 1865

388 A. Buillack 1847

388 Jens Jonsen Eie 1827-1834 Mellomgaten

314-298 Erik Eriksen Netland 1801-1807

298-304-308 munsterskriver Rosenkilde 1787-1800

308 Hans Kristoffer Nilssen Bore 1780-

308-intet Munsterskriver Rosenkilde 1777

Før 1769 ble den brukt sammen med en annen eiendom

 

389 Vevergata 7

389 John Rasmussen Hellestøe 1865 høker

389 John Hellestø 1847

389 Ole Rasmussen 1834

389 Jon Rasmussen Hellestø 1827 arbeidsmann

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

390 Vevergata 5

390 Rasmus Orre 1827-1865 tømmermann - handelsmann

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

391 Arneageren 4

391 Ole Helgesen 1865 folgemann (eier: O. Hage)

391 (T.M.U.s grunn - 24b) ca 1850

391 Ole Helgesen Hage 1827-1847 i gata Mot og med

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

392 Arneageren 2

392 Erik Johnsen 1850-1865 snekkermester

392 Tore Anderssen Vatne 1832-1847

392 Helge Helgesen Ånestads enke Rakel Roalsdatter 1832

392 Helge Helgesen Ånestad 1827 i gata Mot og med

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

393 Vevergata 4

393 Lars Larssen 1865 malermester

393 Ole Reiersens enke ca 1850

393 Ole Reiersen Stangeland 1827-1847 Mellomgaten

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

Uren (Ouren) i 1745

394 Kirkegata 11 (i dag Rolfsens)

394 Peder Egenæs 1838-1865 baker (Zetlitz grunn – 1 spesidaler 48b =144b) - kjøpte en del av 393 i 1847.

394 Enok Olsen Egenæs 1823-1838 Urgaten østre side

Torbjørn Imsland 1823

306 Børge Rosenkilde 1807

Jan Kielland 1804-1807

Børge Rosenkilde 1800-1803

276-KB1 Asbjørn Eriksen 1756-1798

KB1-NC269-S36-S34-S30-AK2 Hans Nils Isaksen Bukkhoff 1728-1756

AK2-NE190-SBB101 Matias Peder Pettersen Lyht og Margreta Hansdatter Røpke 1722-1728 - mellom Pernelle enke etter Hans baker og Søren Sandborg – borger i 1714, slakter, øltapperi

V14 Matias Blytt (sic!) 1712

V12-NF254-NG281-E1-SBB56 Mette Isaksdatter enke etter baker Hans Mortensen Røpke 1701-1711 bakerhåndverk, død 1713 – ikke V98, V97

SBB56 Hans Mortensen Røpke (død 1696) … baker, borger i 1667

 

(394a) Kirkegata (11a)

Ingen i 1748 – sammen med 394

Hans Nils Isaksen Bukkhoff 1745

NC252-ND223 Laurits Hillemann 1736-1745 (grunn og hage) og søsteren Anna Larsdatter Hillemann (Morten Henrik Henriksen 64b)

Kommer ikke videre

 

395 Kirkegata 13 (dagens Only)

395 Peter Magnus 1865 kjøpmann

395 sorenskriver Schjøtz 1847-ca 1850

395 Tønnesen 1834

395 Schiøtz 1827 sorenskriver – våningshus og ildhus

305 Gabriel Skanke Kielland 1809 i Urgaten

305-289 Karl E A Wiesenhutter 1801-1807

289-294-AK1 Ole Bryne 1797-1800

294-AK1 Peder Pedersen 1794-1797

300-AK1 Johannes Mansager smed 1786-1794

300-AK1 Klaus Olsen 1783-1786

300-AK1 Simon Gardes/Gerdes 1779-1783 i Urgaten

278-AK1 Karl Tellekvist 1771-1779

278-KB1-NC271-AK2-AK1-S44 Peter/Petter Henriksen Dreyer 1742-1771 (Arnegård grunn - 1 rdl 2 ort 10 b)

AK2 assessor Valentinsen 1742

AK2-ND222-SBB104 Lene Pedersdatter Leganger enke etter oberrådmann Kort Høyer 1736-1737

Kommer ikke videre

 

396 Kirkegata 15

396 Paul Fürst 1865 kjøpmann

396 Kaspar Jordan 1851 (Statskassens grunn - 20b og Zetlitz grunn - 42b)

396 Martin Lea 1847

396 mester Lassen 1844-1851 eier

396 Peder Kortsen 1825-1843

396 Peder Kortsens barn 1827 – våningshus og ildhus

Knut Wessel Brown 1825

P V Rosenkilde 1825

304 Peder Sørensen Cordsen 1807

288 Søren Cortsen 1806-1807

288 doktor Fangels dødsbo 1805

288-AK1 Johan Jakop Benetter 1798-1804

288-293-AK1 Kornelius Middeltun 1797-1798 i Urgaten

293-299-279 Tarald Lalands enke 1777-1797

279 Tarald Lalands enke og Kornelius Middeltun 1773

279-A109-KB1-AK1 Tarald Rasmussen Laland skomaker 1754-1770 (Arnegård 10b)

KB1-AK1 avdøde sorenskriver Jørgen Høyer 1753 (kongens 20b)

A109-NC272-AK2 Jørgen Høyer sorenskriver 1737-1745 (kongens grunn - 20b) grunn og hage

AK2-ND221-SBB117-S36-S34 Søren Kristian Kronborg og Maren Olsdatter Skåne (Skåning) 1733-1737 parykkmaker og borger

AK2-V27-S25-K25-NE196-V21-V19-K19 Knut Hjelm 1719-1733 (kongens grunn - 20b) – ikke SBB – fullmektig hos amtmannen – på fru major Hubertz grunn

NE261-NF291-E1 Margrete Salome Hubertz 1701-1711 enke etter major Kort Hubertz – ikke V98, V97 (=AK3 major Hans Konrad Hubert??)

 

397 Kirkegata 17 og Arneageren 6

397 Henrik Andreas Lassen 1865 lege

397 Kristoffer Lassen 1831-ca 1850 (Zetlitz grunn - 32b) megler

397 Terkelsen 1827 løytnant og lærer – våningshus, brennehus, hestestall og ildhus

303-286 justisråd Terkelsen 1806-1807

286 apoteker Zetlitz 1804-1805

286-291 madam Bahs 1796-1803

291 doktor Tychsen 1790

291-297-280 Lars Paulsen og enke 1777-1788

280-A108 Jørgen Brun Hoff 1769-1770

KB1 Ole Kronborg 1764-1766

KB1-AK1 Jørgen Hoff 1753-1763 (kongens grunn 32b)

KB1-AK1 Knut Linds enke Sybilla Maria 1751-1753

A108-NC273-AK2-S37-S44-ND220 Knut Jonsen Lind borger 1734-1745 (kongens grunn - 20+12b) grunn og hage

AK2-S31-S30 Birgitte enke etter Rolf Eriksen 1730-1734

V27-S25-K25-NE197-V21-V19-K19-V17-NF262-NG292-AK2 Rolf Eriksen 1705-1727 (kongens grunn i 1725 20b og et stykke hageplass som han har kjøpt av fru major Hubertz 12b) borger

AK2 Nikolay Bernhard Kopp 1702-1705 (kongens grunn) – tidligere Adriana Hans Petersens enke - mellom fru majorinne Hubberts hus i sør, og hans egne hus i nord

AK2 Bernt Hansen 1702 - arvet etter hans avdøde far Hans Pedersen.

E1-SBB35 Adriana Berentsdatter enke etter Hans Pedersens (Petersens?) 1701 – Berent de Nagel bor i samme hus i 1701 (død 1704) g2m Søren Lauritsen Hilman død 1680 – ikke V98, V97

 

398 Kirkegata 19

398 Knud Johan Winther Groth 1865 apoteker

398 Eggert Nandrup Zetlitz 1831-ca 1850 apoteker

398 Stavanger apotek 1827 – våningshus, laboratoriet, heste- og kustall

302-284 Henrik Magnus Zetlitz 1798-1807

Sammen med en av naboeiendommene før 1797

?Sammen med 399 Kirkegata 21 i 1787

296-282-AK1 Kristian Magnus Zetlitz apoteker 1775-1777

282-A107-KB1-AK1 apoteker Andreas Borse/Bosse 1763-1773

A107-AK1 apotker Kruse 1761-1763

KB1 apoteker Ekkhoffs enke 1759

Ingen skatteytere i 1753-1758

A107-AK1 Nikolay Ekkhoff apoteker 1754-

AK1 Johan Gotfried Eriksen dr medicinæ 1751-1754

A107-AK1-AK2 Hans Jenssen Gay apotker 1747-1751 (20b)

A107-NC274-AK2-ND219-S36-S34-31 Johan Kristoffer Røtger 1731-1747 (kongens grunn - 20b) apotker

K25-NE198-V21-V19-K19-V17 Rasmus Eivindsen Time 1717-1725 (kongens grunn - 20b)

NF263 David Voigt 1711 skiftskriver og postmester

NG293 lagmann Wassard 1709 tilhører Jørgen Thomassen

AK2 Nikolay Bernhard Kopp 1705 – ikke E1, SBB

 

399 Kirkegata 21

399 Knud Johan Winther Groth 1865 apoteker

399 Eggert Nandrup Zetlitz 1831-ca 1850 (Statskassen grunn - 64b) apoteker

399 Stavanger apotek 1827 – våningshus, bakhus med mer – Urgaten østre side

301-283-289-294-AK1 Henrik Magnus Zetlitz 1780-1807

294-283-A106-AK1 Andreas Lund 1770-1780

283-KB1-AK1 Fredrik Jenssen Sandal glassmester og Johanna Vestly 1761-1770

Sammen med 169 Kirkegaten 27 i 1753-1759

 

(399a) Kirkegata (21a)

Sammen med 399 Kirkegata 21 i 1770

KB1-A106 Lisbet Hoff 1765-1766

Ingen skatteytere 1765-1766

KB1 Ingeborg Lorentsdatter 1759-1764

A106-KB1-AK1 Ingebret Lorentsen Hoff 1756-1763

AK1 Jørgen Brun Hoff 1756

KB1 Hans Hoffs døtre 1754-1756

A106-NC275-KB1-ND218-S31-S30-K25-NE199-V21-V19-K19 Hans Villumsen Hoff 1719-1753 (kongens grunn - 20b) av Jørgen Jenssens grunn - ikke V17 - underfogd

NF264-NF294-E1 Jørgen Jenssen Brun 1701-1711 borger, skredder

 

400 Kirkegata 23

400-300-282 Børge Pedersen 1802-1865 snekkermester (Statskassen grunn - 16b)

282-288 Lorents Lindstrøm 1796-1802

288-293-AK1 Lars Lindstrøm 1786-1788

293-AK1 Søren Kras’ enke 1786

NC276-KB3-293-284-KB1-A105-AK2 Knut Ivarsen snekker 1745-1777 grunn og hage

AK2 Sigfred von der Lyhe/Luhe 1744-1745 premiærløynant

A105-KA2- S44-S37-ND217-S36-S34-S31-S30-V27-S25-K25 Hans Kristoffer Kiønig/Kønig/Køning 1727-1744 (kongens grunn - 16b) borger og skomaker - tidligere Ermegård Hansdatter

K25-NE116-K19-NG297 Ermegård Hansdatter 1709-1725 spinner – i huset i 1722 var Jørgen Vincentsen (kongens grunn - 16b)

E1 Jørgen Ventsensen (Vincentsen?) 1701 vaktmester

 

401 Kirkegata 22, 20, 18 og 16

Nabo i nord: 170 Kirkegaten 24 og i vest: 423 Skagen 19-21 (Cardinal mm)

401 Ole Baade 1847-ca 1850 kjøpmann

401 Laurits Vikeland 1840

401 Elen Ma.. 1840

401 Mikael Johnsens enke 1834

401 Mikael Johnsen 1823-1827

312-285-290-295-281-SBB168 Anna Margreta Halvorsdatter Megland (f 1742 d 1823) og Søren Sandborg Isaksen Kras (f 1742 d 1782) 1769-1807 baker

?KB1-KB3 Isak Pedersen Kras’ enke Hulleborg Sørensdatter Sandborg (f 1710 d 1770) 1751-1766

NC278-KB5-SBB123 Isak Pedersen Kras (f 1714 d 1750) og Hulleborg Sørensdatter Sandborg (f 1710 d 1770) 1745-1748 baker

 

402 Kirkegata 10

402 Hans Petersen 1836-ca 1850

402 Peter Torstensen Boy 1827-1836 skomaker – våningshus – Urgaten østre side

Sammen med en naboeiendom i 1807

 

403 Kirkegata 9 og Vevergata 3

403 Johannes Conradsen 1965

403 Endre Petersen ca 1850

403 Endre Nilsen Våland 1827-1847 skomaker

403 Johanne Marie Haar 1827

307-292 Ragnille Jakopsdatter Tøtland 1800-1807

292-AK1 Joh Fr Brenning skomaker 1799

292-AK1 Johan J Bennetter 1799 i Urgaten

292-297-AK1 Margrete Sofie Paulsen enkedame 1795-1798 i Urgaten

297-302-275-AK1 Anne Margrete enke etter Ole Blomme Lindal 1769-1790

AK1 Knut Iversen og Rasmus Gouliksen 1767 (Arnegård)

KB1-NC268-KB3-KB5 Sven Olsen 1745-1766

?ND224-S36-S34 Lars Kristoffersens enke 1734-1736 øltapperi – svogeren bor også i huset.

S31-S30-V27-S25-NE195-NF260-NG286 Lars Kristoffersen Jåtten og Kirsten Jensdatter 1709-1731 matros – ikke AK2

Flere mulige 1701

 

404 Kirkegata 7

404 Thomas S. Falck 1865

404 Hans Lindal 1855

404 Peder Egenes 1849-1855

404 Jens Olsen enke 1847

404 Jørgen Vestly

404-?-308-293 Asgaut Asgautsen Verisland 1802-1827

293 Sissil Larsdatter enke etter Lars Anfinnsen 1798-1801

298-303-274-NA249 Arne Jonsen (+Jon Arnesen) 1766-1797 (Arnegård – 2 spesidaler)

KB1 Arne Jonsen 1762-1766 og Jon Hjelm 1762-1763

KB1-KB3 Berte Knutsdatter 1751-1761

KB5-KB4-NC267 Knut Iversen snekkers enke 1744-1750

ND225-S36-S34-S31-S30-V27-S25-NE194-V19-V17-NF259-NG285-E1 Knut Iversen 1701-1736 borger, snekker og øltapper

 

405 Kirkegata 5

405 Taral Endres. Hetland 1865

405 Peter Fuglestad 1843-ca 1850

405-309-294 Jens Fredrik Sandal 1800-1837 (Arnegårds (byfogd O A Løvoll) grunn 1 spd 72b) glarmester

294-299-AK1 Gunder Eilertsen/ Eliasen 1795-1798 i Urgaten

299 Hans Larssen Sundts 1791

299 Erik Tollefsen Berge 1791

299-304 Andreas Undal 1787-1790

304-273-KB1-KB3-NC265-SBB99 Jakop Assersen Arp skomaker og Kirsten Knutsdatter 1745-1777 (Arnegård 1 rdl eller 2 ort)

AK2 Isak Gabrielsen 1743-1745 (Arnegårds grunn)

AK2-ND226 Margrete Isaksdatter Kras enke etter Søren Nilssen Sandborg klokker 1736-1743 - Sammen med 406

AK2-S31-S30-V27 Isak Isaksen Kras bakers enke 1727-1731 (og sønnesønn i 1731)

S25-K19-V17-NF252-E1 Isak Isaksen Kras 1701-1725 (Kapitelsgods - Lektor i Kristiansand 3 ort 20b og Hr Hartvig 1 ort 8b) baker – har sjøhus på Jorenholmen og i Hetlandsmarka

 

X Lister mellom 405 og 407

Ingen skatteytere i 1767

KB1 Ludvig Mikael Abildgård gullsmed og Anne Katrine 1765-1766

KB1 magister Winter 1761-1764

KB1 Hr Kamstrup 1759

Ingen skatteytere 1753-1758

 

X – listet etter 406

S44-S42-S40-SBB99 Jakop Assersen Arp skomaker 1740-1744 (Arnegård)

S37-S36 Kirsten Knutsdatter Kristian skomakers enke 1737-1738

ND228-SBB99-S36-S34-S31-S30-V27 Kristian Mogensen Rørup 1727-1736 borger og skomaker (Arnegård 10b danske)

AK2 Kristian Fredrik Lunds enke 1731

AK2 Kristina Friborgs tidligere iboende hus før 1731

NE191 Kristina Friborg 1722 – organistenke, leser for barn

NF256-NG282 Kristian Lund 1709-1711 organist – med hans mor Kristina Lund

E1 Mikkel Jakopsen 1701 organist

 

X – listet før 371 i 1736 og etter X over

ND229 Kristian Rich 1736 borger og knappemaker - ikke i lista over borgere som skattet i 1737 eller i SBB. Bor nær Kuholmen i 1730.

 

406 Kirkegata 3

406 Peder Lønning 1865

406 Fru Venke Cicilia Coucheron 1832-ca 1850 (Statskassen grunn 21b)

406 Peder Lønning 1834

406 jomfru Bolette Maud Petersen

406-?-310-295-AK1 Lars Leganger Gustavsen Salkvist 1798-1831 urmaker – våningshus, brennehus og stolpebod

295-AK1 Nils Enoksen Kleppe 1797-1798

301-AK1 Thomas Hammond Angel 1794-1797

301 klokker Smiths enkes dødsbos 1794 i Urgaten

301 Lars (Anderssen?) Paulsens enke 1790

301-306-272-KB1-NC264-AK2 Hans Hanssen Smith klokker 1745-1788 - ingen skatteytere ført 1748-1759

AK2-ND226-S36 Margrete Isaksdatter Kras enke etter Søren Nilssen Sandborg hører og klokker 1740-1745 (fri grunn)

?S34 Søren Sandborg 1734 – ikke i geografisk liste - klokkeren

NE192-AK2 Søren Sandborg 1722 klokker - ved madam Kirstine Friborg og smauet ved Matias Pettersen (Lyth)

AK2 Jonas Wessel 1722 løytnant - som avdøde Jakop Matisen hadde

AK2-NF255-E1 Jakop Matisen 1701-1711 (avdød i 1722) skoleholder – ikke i 1709..

 

X

NF257-NG283-E1 Katarina (Trine) enke etter Peder Første 1701-1711 – syr. I samme hus som Jakop Matisen?

 

(406a) Kirkegata (3a)

Sammen med en annen eiendom i 1798 – trolig 406 ut fra grunnleien

300 Nedbrudt 1796-1797

300-305-AK1 prost Bull 1783-1788

305-271-KB1-A110-AK1 Jan/Johan Govert Larssen Lund 1758-1783

KB1-KB3-A110-AK1 Peder Olsen Lind 1752-1757 sønn til Rakel Halvorsdatter

KB5-KB4 Rakel Halvorsdatter 1748-1752

NC266 Rakel enke etter Anders snekker 1745

A110-ND227-S34 Rakel Ole Pedersens enke 1734-1741 (Kongens grunn 21b) spinner

S31-S30-V27-S25-K25-NE193-K19-NF258 Ole Pedersen og Anne Jensdatter 1711-1731 (Kongens grunn 21b) - innrullert i 1727

NG284-S07 Samuel Hanssen snekker 1707-1709 borger

Kommer ikke lenger

 

407 Kirkegata 1 (Dagens Hennes&Mauritz)

407 Wilhelm C. Lønning 1865

407 L E Kielland 1855

407 Wilhelm Lønning ca 1850 (Kristiansand Katedralskole grunn - 92b og Zetlitz 10b)

407 Knut Løning 1847

407 Erik Ånestad 1838 (Katedralskolen i Kristiansand - 92b)

407 Torsten Ånestads enke Gitlaug Eriksdatter 1834

407 Torsten Helgesen Ånestad 1812-1827 bakermester – våningshus og bakeri

311 Børge Pedersen 1807

296 Engebret Gudiksen Furre 1806-1812

296 Børge Pedersen 1805

296 Hans P Tønder 1801-1804

296-302-327-AK1 Andreas Byhring og enke 1784-1800

327-AK1 Jakop de Rytter 1784

327-270-NA253-KB1 madam Rytter 1761-1777

KB1-NC263-KB5-S42-S44 Henrik Jakopsen de Rytter borger og Anna Andersdatter 1742-1759 grunn og hage

AK2 Peder Valentinsen assessor 1742 (lektoratet 92b og soknepresten i Stavanger 2 riksort 4b = 52b)

AK2-S37-S38 Nils Bukkhoff og Pernille Pedersdatter (Kras) 1728-1742 (lektoratet 92b) borger og baker

AK2-V27-S25-K19 Matias Peder Petersen Lyth 1719-1728 (soknepresten i Stavanger 2 ort 4b = 52b) jamfør 394

Kommer ikke lenger

 

X Listet før 408 – på eller nær Domkirkeplassen

Ingen skatteytere i 1748

NC255-AK2-ND239 Klaus Winter magister påboende grunn 1736-1745 prost og sokneprest

?A116 Klaus Winter magister av avdøde Petter Dorenfelts (gm Johanne) tidligere grunn 1741-1750 (kongen 28b)

AK2 Pernille Pedersdatter (Kras) enke etter Hans Nils Bukkhoff 1728

V27-S25-K25-NE209-NF287-NG278-AK2 Johanne Larsdatter enke etter Petter Pettersen Dorenfelt 1709-1727 (kongen 28b) gullsmed og borgerenke, frikjent i 1724 om krav på grunnleie til Arnegård 1 ort

E1 Per (Petter) Pettersen 1701 gullsmed, borger

AK2 Lars (Lauritz) Jonsen 1685-1688 – far til Johanne Larsdatter – nabo til Kristoffer Kristoffersen og hans avdøde mor Elisabet Nilsdatter enke etter Peder Pedersen

 

408 Kongsgaten 6 og 8 (”Bispegården”)

408 Samuel Olsen 1831-ca 1850 (med Hotell de Nord)

408 J B Pihl 1834

408 Stavanger Klubbselskaps gård 1827 hovedbygning, to sidebygninger, halvtak, bryggerhus med mer.

332-314-320-322-AK1 Jakop Hveding/Hvidding 1787-1807

AK1 Lagmann Knoph 1783-1787 Bispegården

322-263-AK1 Hans Arentz prest 1769-1783 kjøpte Bispegården i 1768

AK1 prost Klaus Winters arvinger 1767-1768

KB1 Sammen 412 Kongsgaten 4 i 1766

NA259-KB1 Hr. Kampstrup 1759-1766 prost

KB1 Magister Klaus Winter 1758

Ingen skatteytere 1753-1757

?KB3 magister Klaus Winters hus som bebos av Sanke (?) en presteenke 1751

KB4 magister Klaus Winters grunn som fru Greve bebor 1750

KB5 magister Klaus Winters grunn som Johannes Gren påbor 1748

NC257-S36 magister Klaus Winters grunn og hage der prost Gabriel Skankes enke bor 1745

AK2 Klaus Winter 1735 sokneprest

AK2 Elisabet Godzen enke etter magister Ole Schjelderup 1735 - tidligere kalt Stavanger Bispegård - Kirkegården i sør og Algaten på tre sider. Hagen strekker seg til gaten i øst og vest, og i nord til madam Prahls hage, i sør til allgaten. I øst til Skolebekken som nå er innhegnet – dvs hagen omfattet dagens Handelens hus.

NE186 Ole Schjelderup 1722 – ikke V27, V20, V18 skattefri?

?NG243 Ole Schjelderup 1711 kappellan i 1711 i sokneprestens hus

AK2 Gammelt kongeskjøte av 16.1.1686.

 

409 Kongsgaten (Mariakirken)

409 Rådhuset 1847

409 R. Rasmussen 1834

409-?-333-315-321-323-305 Rådhuset 1591-1827 - Bybrannen i 1633 ødela rådhuset, og det ble ikke tatt i bruk igjen før i 1639.

Mariakirken middelalderen

 

410 Kongsgaten 3 (Domkirken)

410-334-316-322-324-307 Domkirken ca 1100-fortsatt

 

411 Kongsgaten 2 (Kommunsgården)

411 Rådhuset 1860-tallet

411 Stavanger byes Sprøytehus 1847-1849

411 fru Kielland 1834

411 Stavanger bys sprøytehus 1827

335-317-323-324-307 Kirkens materialhus 1767-1807

AK2 Stavanger domkirke 1725

AK2 Kristian Koth 1725 (odelsgrunn) - inntil og langs kirkegårdgårdsmuren

AK2 Henrik Godzen og broren Hartvig Godzen 1725 eier av hagen – solgt til Kristian Koth

AK2 Kristian Reimers

AK2 Hans Rasmussen Pil sokneprest

AK2 Kristen Andersen Sæby 1681-1684 øverste kapellan – bodde her til brannen i 1684

AK2 Adrianna Berentsdatter 1681 Kommunsgården

AK2 skjøte av 8.4.1628 og målingsforetning av 13.5.1650

AK2 Jørgen Eriksen (ca 1571)-1604 biskop

 

(411a) Kongsgaten 2

336-318-324-325 Byens Sprøytehus (brannstasjon) 1787-1807

325-intet ”Byens” 1777

Brukt sammen med en annen eiendom i 1769

 

412 Kongsgaten 4 (”ved nordre kirkerist” - Sparebank 1 østside - Trinitatisgrunnen)

412 R. Rasmussen ca 1850 (Stavanger residerende kapellans grunn - 40b)

412 skredder Rasmussen 1847

412 Stavanger sparebank 1845-

412 Jenssen 1834

412-338 Rasmus Rasmussen 1824-1827 i Brattegaten skreddder

338 prokurator Ploug

338 Peder Klow 1817 kaptein

337-319 Morten Henrik Kielland 1805-1807

319 kaptein Mantley 1804

319-AK1 Hans Munk 1799-1803 doktor medicus

319-325-AK1 Hans Monssen Vinsnes/Visnes regimentskvartermester 1791-1799 ved Nordre Kirkeriste - i Brattegaten

325-326-264-KB1-AK1 Helena Eligers enke etter prost Kamstrup 1765-1791 (1766 skattet ”for Bispegården” (408) og for eget hus)

NA258-KB1 Ellen Maria Albert Sinkes enke og dødsbo 1761-1766

KB1-NC256-S37-S44-ND242 Albert/Albrekt Hanssen Sinke og Elen Maria Kristiansdatter Koth 1737-1759 hage ved den lille risten i 1754

S36 Albret Sink og svigermora 1736

S34 Kristian Koths enke Maren Pedersdatter Dorenfelt 1734

S31-S30-V27-S25-NE208-SBB99-K19-V18-V15-V13-V12-NE286 Kristian Fillip Nikolay Koth og Maren Pedersdatter Dorenfelt 1711-1731 borger i 1709, gullsmed, hun datter av Peder Pettersen Dorenfelt (Kapitels grunn Hr Hartvig 1 ort 16b = 40b) – ved lille rist inn på Kirkegården

Makeskifte biskop Munch byttet bort denne til kapellan Hartvig Godzen – Munch var biskop 1694-1712.

AK3 Mette Ditlefsdatter Fox 1627-1633 enka etter Laurits Klaussen - brann i 1633

AK3 Laurits Klaussen Scabo og Mette Ditlefsdatter 1624 biskop - 27,5 norske alen og siden i nordvest kommunsgrunnen 2,5 og 24 norske alen og derfra langs opp gaten 38 norske alen. Fra hushjørnet og rett sør mot kirkegårdens rist 40 norske alen. (Kapitels grunn 24b)

 

413 Kirkegata 2-4 (Torgterrassen øverst)

Se artikkel SA, 6.9.1967 med bilde - Revet i 1967 og blitt en del av Torgterrassen

413 Kristoffer Lies enke 1847-ca 1850

413 Kristoffer Lid 1828

413 Johan Hammon Wolf 1827-1828 våninghus og matbod

338 Realskolen 1803-1818

Gabriel Skanke Kielland 1800-1802

320-326 prokurator Prebend 1796-1798 (Jens Sandal 1798)

Preben Sandal 1792

326-328-AK1 Ole Larssen Grønnvoll 1783-1790 kjøpmann - svoger til Prebend

328-269-AK1 Preben Hanssen Prebend 1772-1783

269-KB1-NC262-KB3-KB5 Johanne Sofie Djurhus og Peder Ringholm 1745-1772

S44-S42-S40 Johanne Sofie Djurhus Laurits Grønnvolls enke 1740-1744

ND241-S38-S37-SBB117-S36-S34-S31 Laurits Rolfsen Grønnvoll og Johanne Sofie Djurhus 1731-1738 borger og kjøpmann ikke V27, AK2, S25, S30

?S30 Gabriel Hillmann 1730 – ikke V27

Kommer ikke videre

??AK3 sokneprestens residens 1625?

 

414 Urgata 2-4

Ingebret Nygaard – elektrisk forretning

Stavanger sparebank 1881-

Stavanger sparekasse 1870-1881

414 jomfru Hanna Kielland ca 1850 (Statskassen 40b)

414 .. Kielland 1847

414 Anne Doretea Kielland 1815-1839 postmester – våningshus og tilbygg

Posthus 1815-1852

339-321 Jakop Baumann og enken Petronelle 11.6.1807-1815

Karola Amalia Stensen enke etter klokker Stensen 1807

321-AK1 Femmers enke Sofia Amalia Suhm 1799-1807 i Brattegaten

321-AK1 Johan Fredrik Brenning skomaker 1798-1799 i Brattegaten

321-AK1 Børge Rosenkilde (Johan Fredrik Brenning og gullsmed Blomhoff) 1798

327-AK1 Børge Rosenkilde (Sivert Agerfelt) 1795-1797

327-329-265-AK1 kaptein Valentinsen og fru Valentinsen 1771-1788

265-KB1-AK1 Magnus Reutz residerende kapellan 1765-1771

AK1 Helene Ellingers Winter - enke etter prost Kamstrup, mønsterskriver Fridrik Rosenkilde og Nils Winter 1766 (Byfogden 40b)

AK1 avdøde prost Klaus Winter

Sammen med en annen eiendom 1753-1764

Ingen høvelig på 40b (dvs 0.1.16) i 1719.

 

X

AK3 Gabriel Lauritssen Lind og Anne Lauritsdatter 1625- kannik og sokneprest - nedenfor sokneprestens residens, Algaten på den ene og presten Jakop på Jøsens (Jåsund) eiendom på den andre siden

AK3 Torn Sørensen -1625 borgermester og byfogd

?Gjert Brun (soknepresten 2 mark 8 skilling) ca. 1620

AK3-Grågås53 Jesper Egbertsen 1617-1620 (tidligere eier - bor der 1625) rådmann og byfogd - mellom Jakop Sørensen (byfogd) og avdøde Asser Enersen (handelsmann)  (soknepresten 2,5 riksmark= 32+8=40b)

AK3 Egbert Jesperson (d ca 1612) og Wybret Hermansdatter (d 1626) 1583-1602 (domkapitlet) – ovenfor den store hagen

AK3 Jørgen Svendsen 1581-1583 sokneprest

AK3 Verner smed 1576-1581

AK3 Povel Pedersen 1575-1576 skriver

AK3 Jakop Morlaug -1575

 

415 Brattegata 6 (inne i dagens Torgterrasse)

415 Jens Saxe Lindal 1819-1835 bakermester

… Torvaldsen 1819

Sammen med en naboeiendom i 1807 – trolig 414

 

416 Brattegata 4 (inne i dagens Torgterrasse)

416 Abrosius Hanssen 1848-1851 (Statskassen grunn - 53b)

416 Ivar Berensen Forregård 1843-1848

416 Helmik Gabrielsen 1841-1843 (Statskassen grunn - 53b)

416 Rasmus Rasmussen Harestad 1827-1834

340 Johan Kristof Reichel 1807-

340-322 Gabriel Skanke Kielland 1800-1807

322 Peter Stamann Høyers dødsbo

Mikael Høyer 1787-1798

303-KB1-A118 Samuel Windius 1764-1777

KB1-A118 Laurits Windius 1754-1763

KB1-A118-KB3-NC298-KB5 Echen Pedersdatter Windius 1741-1756 grunn og hage

A118 Peder Larssen 1741 (kongens grunn - 53b)

?ND264 Laurits Windius 1736 borger og skredder

V27-S25 Lars Pedersen Windius 1725-1727

NE210-SBB109 Laurs Pedersen Windius og hans sønn 1722 har et fartøy – borger 1723 - død 1763 – sønn av skredder Peder Lauritsen og Rebekka Jensdatter (Berentsen)

K25-K19-NF288-NG277-S07-S02-SBB74-E1 Peder Larssen (død 1725) og Rebekka Jensdatter (Berentsen) Vestsøssel (død 1735) 1701-1725 (kongens grunn -2 ort 5b = 53b) skredder, borger i 1685 – ikke NE, AK2, E1 – han sønn av stiftskriver Laurits Pedersen – hun jordmor – Peder Larsen var svoger til Adriana enke etter Hans Pedersen og Berent Hansen.

Kommer ikke videre? Ingen med 53 skilling i 1662-67.

 

417 Kirkegata 6 (inne i dagens Torgterrasse)

På Tostrups kart fra 1860-tallet er dette avmerket som to eiendommer.

417 Holger Holgersen 1834

417 Hans Pedersen Skjeveland 1827 arbeidsmann

341-323-329-AK1 Marie Elisabet Behs 1788-1807

329-330-AK1 Mikael eller Mikkel Berg 1786-1788

330-266-KB1-AK1 Madam Ermann 1765-1786 (d 1786)

KB1-AK1-SBB150 Gunder Salomonssen (d 1786) og Inger Iversdatter (d 1787) 1762-1764 skomaker

KB1-SBB159 Siri Marte Olsdatter Strøm (d 1786) og Berdines Kristoffersen Tårland 1762

KB1-AK1 Tønnes Ellingsen Mørks enke Marta eller Marte Olsdatter 1761-1763

KB1-AK1-SBB159 Tønnes Ellingsen Mørk 1756-1759 (d 1760) og Siri Marte Olsdatter Strøm

KB1-NC259-KB3-KB5-AK1-ND244-S36-S34 Åse Svendsdatter og Henrik Abrahamsen Friis slakter 1734-1756

S31-SBB86 Åse Svendsdatter - Markus Klaussens enke 1731

S30-V27-S25-NE206-K19-NF283-NG290-S07-E1-SBB86 Markus Klaussen skredder gm Anne Nilsdatter og Åse Svendsdatter 1701-1730 (Kapitelsgods soknepresten 16b)

AK2-AK3-SBB78 Jan eller Johan Olsen Fridsel (Fritzel) gullsmed og Kirsten Jensdatter 1699 – borger fra 1690 – sønn av Oluf Olufsen Fridzel og Anne Karstensdatter.

 

418 Kirkegata 8 (i dag sammen med en del av 402) lå tidligere bare til Urgata

ca 1850 (Statskassen grunn - 42b)

418 Holger Holgersen Aksland 1827-1849 arbeidsmann

342-325-331 Kristian (Josef) Sandberg vevermester 1797-1807

331 Berdines Pedersen 1796-1797

331-332 Ole Smith Ploug 1781-1788

332 Evind Olsen Tøtland 1781

332 madam Viborg 1780

332-268 Barbara Bugge 1777-1779

268 Barbra Riborg 1772

268 Anne Riborg 1769-1774

?NC260-KB3-KB5-KB1-ND245-S36-S34-S31-S30-V27-K25-NE205-K19-NF282-AK2-SBB78 Riborg Hansdatter Bugge enke etter Knut Knutsen Kock 1710-1766 (kongens grunn - 10b)

AK2 Marta Knutsdatter Kock enke etter Anders Nilsen, og Gjertrud Knutsdatter Kock 1710 - mellom ders avdøde mormor Marta enke etter Jørgen Kortsens iboende hus i nord (421) og en hageplass som tidligere tilhørte Jan Gullsmed (417)

AK2 Marte - enke etter Jørgen Kortsen byskriver 1699-før 1710

AK3 Klemmet Rasmussen 1699 mellom Marta (421) og Gridsell gullsmeds grunn (417)

 

??AK3 Jens Sørensen Godtzen -1699

?? Johan af Sl B Bernts (kongens grunn - 42b) 1664-1666

 

419 Urgata 6b + en eiendom uten nummer

ca 1850 (Statskassen grunn - 20b)

419-?-343-324 Stavanger bys spinnehus 1804-1827

324 Byens arbeidshus 1804-1806

324 Byens Spinnehus 1800-1803

324 Stavanger Fattigvesen 1799

324-330-331-267-A113-AK1 Peder Jonsen Bore 1770-1799

267-NA261-KB1 Ole Solgårds enke 1765-1770

KB1 Ole Solgård 1745-1764

A113-NC258-S37-S44-ND243-S36-S34-S31-S30-V27-S25-NE207-SBB113 Ole Anderssen Sola og Maren Jakopsdatter Meyer 1722-1745 (kongens grunn - 20b) innrullert, borger i 1726 – hun g1m Abraham Klaussen – ikke AK2

K19-NG285 Maren Jakobsdatter for hendes avdøde mors påboende grunn 1711-1719 (kongens grunn - 20b + en frukthage dernest 1 ort 8b =32b) datter til Jakop Sandersen

K25-NF284-NG289-S07 Maren enke etter Jakop Sandersen 1707-1725 (kongens grunn - 20b) – ikke NE, V27

S02-SBB58-E1 Jakop Sandersen (død 1707) og Maren 1701-1707 (død 1717) borger, vever – sønn av Sander Jakopsen og Siri Andersdatter

 

419a

K25 Abraham Klausens enkes forrige paaboende grunn solgt til sorenskriver Djurhus 1725 (kongens grunn - 12b)

NG288-SBB113 Abraham Klaussen 1709 – fra Frisland – ikke S07

Sammen med 419

 

420 Urgata 8

420 madam Wiisenhucker 1834

420 Samuel Kristian Linde 1827

344 Tønnes Olsen 1806-1807

Sammen med 418 før 1805

 

421 Prostebakken 2 (Mauritzsengården)

ca 1850 (Statskassen grunn - 20b)

421 Nils Kristian Jespersen 1827 – Urens bakke

313-291 Asgaut Ullandhaug 1807

291 Hans Peter Tønder 1806

291 Tønnes Olsen 1804-1805

291-296 Josef Heckel 1796-1798 (Tønnes Olsen 1798)

296 Tønnes Olsen småhandler 1796-1798 solgt 1796

296-333 Johan Sandmann 1784-1788

333 Enok Enoksen Kleppe 1784

333-277 Andreas Tybring 1777-1781

277-A112 madam Bugge 1772

277 Nils Bugge 1770

277-A112-KB1 Gabriel Matiassen Heckard 1761-1770

KB1-NC270 Gjertrud enke etter Matias Heckard 1745-1759 (grunn og hage tvers over)

A112 Knut Angels enke Gjertrud Korneliusdatter 174…

A112-AK2-ND246-S36-S34-S31-S30-V27-S25 Matias Gabrielsen Heckard borger og Gjertrud Knutsdatter Kock (enke fra 1742) 1725-1744 (Kongen 20b) gift 1725

K25-NE204-SBB99 Gjertrud Knutsdatter Kock enke etter Thomas Hammond Angel 1722-1725 av påboende grunn og hosliggende hage (kongens grunn - 20b) + En frugt hage dermed svarte Kristoffer Vatne (kongens grunn - 32b) – øltapping

NF281-SBB99 Thomas Hammond Angel 1711-1715, borger i 1710, ved konsumpsjonen – fra Trondheim - død 1715 – ikke AK2, NG

AK2-AK3-E1 Marte Pedersdatter - enke etter byskriver Jørgen Kortsen (død 1679) 1697-før 1710. – eide også 418 – ølsalg i 1701

 

(421a) Prostebakken

Ingen i 1758-1766 - trolig sammen med 421

KB1 Petter Heckard 1757-1761

Ingen 1753-1757 - trolig sammen med 421

 

”Fra Skagen til Torget” i 1745

X Listet først under Skagen før 426

KB5 Ingen i 1748

NC279 Peder Rosenkilde 1745 sjøgrunn og bordbrygge

 

422 Prostebakken 3 (dagens Berge Libris bokhandel)

ca 1850 (Statskassen grunn - 42b)

422 Gunder Langberg 1827 sokneprest og prost – våningshus og vedhus - Urens bakke

345-326-332-AK1 Erik Jan Enberg hattemaker 1793-1807

332-334-AK1 Tarald Jakobsen Bahr prokurator og Bodel Catharina Cleyn 1783-1793

334-298-A121-AK1 Daniel Eriksen Touscher 1768-1783

AK1 Lene Henriksdatter Buschs 1766-1768

KB1-A121-KB5-NC294-ND247-S36-S34-S31-S30 Lene Henriksdatter Busch (Rosenkilde) og byskriver Otto Sørensen Busch 1730-1766 (kongens grunn - 42b) grunn og hage

V27-S25-K25 Lene Henriksdatter Rosenkilde og Albert Omundsen 1715-1729 (kongens grunn - 42b) grunn og hage

NF280-E1 Henrik Kaspersen Rosenkilde og Malene (Lene) Mauritsdatter von der Lith 1692-1711 - kappellan

Johan 1664-1667

AK3 Henrik Hanssens hage 1664

AK3 Idken Svendsdatter 1643-1664

AK3 Bernt Berntsen (Bernt kremmer) (d ca 1637) og Idken Svendsdatter 1603-1641 kremmer (16 lybske skilling + 10 danske skilling)

AK3 Svend Pedersen (d ca 1599) 1578 (16 lybske skilling)

 

423 Skagen 19-21 (dagens Chevy's Fotballpub & Rock'n Roll + Cardinal)

358-335-342-345 Sara Margrete Jensdatter Ploug 1787-1808

Anne Catrine Smith enke etter Jens Ploug 1756-1773

NC289-KB5-ND258-S36 Karen Samuelsdatter Blokk - Jørgen Jørgensen Wallendal byfogds enke 1736-1756

Ingen i 1734

AK3 Thomas Kristensens hagegrunn 1680 sorenskriver (død før 1693)

 

424 Skagen 25 (rett over gata for Skagen 24)

Nordstjernen hotell ca 1910

ca 1850 (Barnehusets grunn)

357-333-339-341 Andreas Felthus og Anna Maria Isaksdatter Bass 1784-1807

341-AK1 Jakop Karsten Pedersen 1781-1784

341-AK1 Margrete Gabielsdatter Kirsebom - Jonas Kirseboms enke 1780-1781

341-291-KB1 Josef Tøtland 1761-1780

Ingen skatteytere 1758-1760

KB1 Mikkel Langbelle 1757

Ingen skatteytere 1753-1756

AK3 under Horkens gård = 431 Skagen 22 i 1680 (Børnehuset 8 skilling hagegrunn) 17 alen (10,7m) bred ved veien

 

424a Skagen 27

Utskilt fra 424 etter 1827.

AK3 Kristian Gram 1680 president - med små våninger

 

425 Skagen 37 (rett over gata for Skagen 30)

356-329-335 Berdines Pedersen Løge og Marta Maria Larsdatter 1797-1807 kjøpt 1798

335-337-AK1 Johannes Willumsen og enke 1766-1796

AK1 Mikkel Koldnes og Anne Jonsdatter 1756-1766

NC272 Mikkel Adsersens enke 1754-1755

ND249-S36-S34 Mikkel Adsersen 1734-1753 matros

S31 Todni Olsdatter og Mikkel i samme hus 1731

S30-V27-S25-NE213 Todni Olsdatter 1722-1730 – ikke AK2

NF270-NG274-E1 Sjur Pedersen 1701-1711, matros, fisker

 

X2

?S36-V27 Karen amme 1727-1736 på Skagen

S25 Ingen

 

426 Skagen 32 – Mortensgård (dagens Skagen Brygge Hotell)

346-327-333-AK1 Johannes Ingebrigtsen Gimre 1789-1807

333-335-327-KB1-AK1 Rasmus Rasmussen Søndeland, Anna Kristine Taraldsdatter og Doretea Olsdatter 1763-1789

KB1-NC280-AK2 Sidsel Hansdatter Bugge og Tarald Larssen Heng (Eeg? skredder 1737-1744) 1742-1762 (enka fra 1757)

(Giese: Jørgen Bertelsen 1741 (Manufakturhuset) – tvilsom!)

ND248 Sidsel Hansdatter Bugge enke etter Jens Larssen Hjort 1735-1736 borgerenke

Duncan Glarforsts 1734-1735

AK2-NE212 Bodel Johannesdatter Sommer enke etter prost Hans Seehusen 1722-1734

NF269-NG271-AK2 Poul eller Povel Jørgensen Sommer 1709-1719 – ikke S07 (Manufakturhuset 1 riksdal og 1 ort = 5 ort)

AK2 Jørgen Thomassen (d 1718), Katrine Akselsdatter og Kirsten Glud 1701-1706 (Manufakturhuset 1 riksdal og 1 ort = 5 ort) grunn og sjøgrunn

AK2-AK3 Lars Olsen 1698-1701 (død i 1701)

AK2 Bertil Thomassen – sønnen til Anne Kristensdatter Trane og superintendent Thomas Kortsen?

AK2-M86 Sander Groth eller Groet 1686-1689 (Manufakturhuset 1 riksdal og 1 ort = 5 ort)

AK3 Jens Godzen 1680

AK3 Søren Pedersen Godzen og Lisbet Kristensdatter Trane 1658 (Manufakturhuset 1 daler)

NK243 Kristen Kristensen Trane d.y. (død 1644) og Anne Jensdatter 1627-1645 (Manufakturhuset 5 slette mark) toller, Hus i 1645 taksert til 500 slette daler.

Grågås-AK3: Jakop Søfrensen og Anne Pedersdatter ca 1620 (Kommunsgods 5 riksmark) byfogd

Kristen Nilssen 1576 (Kommunsgods 5 danske mark)

Mortensgård

Indre Skagen

 

427 Skagen 30 (dagens Skagen Brygge Hotell)

347-328 Gabriel Schanke Kielland 1800-1807

328-334 Et sjøhus 1796-1798

334-336-under 277 Jakop Kielland 1777-1787

277 Rasmus Eeg 1777

277 Nils Bugges barn 1775-1776

277 Nils Bugges enke 1773-1774

277 Nils Bugge 1770

277 Gabriel Mathiassen Heckard 1760-1770

Gjertrud Korneliusdatter enke etter Knut Angel 1753-1760

NC281-AK2-S36 Mathias Gabrielsen Heckards og Gjertrud Knutsdatter Kock 1735-1747

Ingen i 1734

AK3 Søren Jenssen og Karen Povelsdatter (d 1614-1616 – g1m Kristen Trane d.e.) og Frøken Olufsdatter 1627

Kristen Trane og Karen Povelsdatter fra ca 1593-1599 til 1600 (død 1600)

Helvig Hardenberg og Erik Rosenkranz’ gård 1561- ca 1593-1599

 

428 Skagen 28 (dagens Bryggeriet pub)

348-330-336-AK1 Nils Martin/Matias Taraldsen Laland skipper, Katrina Elisabet Svendsdatter Nevland og Helena Kristina Nilsdatter Dalstrøm 1797-1807

336-338-288 Børge Hanssen Onsorg og Doretea Katarina Kønig 1769-1796 (sammen med Knut Vestly i 1796) kjøpt 1776

Maren Sofia Hansdatter Onsorg og Mikael Jørgensen Langballe 1769

288-KB1-NC283-AK2 Hans Kristoffer Onsorg veier og måler og Marte Børgesdatter Hjelm 1741-1776 (Manufakturhuset 24 skilling i 1750)

Laurs Windius 1739-1750

Jens Østensen Tastas barn 1738-1739

AK2-ND428-S34 Just Henrik von Ely og Maren Elisabet Seehusen 1734-1741 løytnant

S30-V27-S25-NF271-NG273 Johan (Jan) Jansen Seehusen 1706-1734 (Manufakturhuset 1 ort)

AK2 Jens Østensen Tasta 1702-1706

AK2 Tormod Torfeus og Anna Hansdatter (død 1695) 1690-1702 (Manufakturhuset 1 riksdaler)

AK2 Kristian Fredrik Povich

AK2 Karsten Wesling og Gjertrud Jøgensdatter Wessel 1688-1690

AK2 Kristian Gram og Abigael Hansdatter (?) - enka etter Kristen Kristensen Trane  d.y. -1688

AK3 Jens Sørensen Godzen 1680

AK3 Søren Pedersen Godzen (fogd over Jæren og Dalane) og og Lisbet Kristensdatter Trane 1658 (Manufakturhuset 1 riksdaler)

Kristen Kristensen Trane d.e. 1593-(1600)

Laurits Anderssen på Få -1593

Sirit Dalesdatter Trond Ivarsens enke 1559-

Kort Kortvordsen -1559

 

(428 øst) Skagen 31

Sammen med Skagen 28 i 1828

 

Det var en smal almenning mellom Skagen 26 og Skagen 28 i 1693-

 

429 Skagen 26 (dagens N B Sørensen)

349-331-AK1 Sven Olsen Hammerbø 1798-1807 (boet i 1807)

331-337-AK1 Ivar Gjøde Vestly skipskaptein 1795-1798

337-339-AK1 Johannes Kortsen Reimers 1787-1795

339-289-KB1 Kort Didriksen Reimers 1753-1780 (død 1785)

Anna Pedersdatter Vatne 1748-1753 (død 1753)

NC284-AK2-S38-S44-ND251-S34 Anna Pedersdatter Vatne og Herman Sandersen 1734-1744 borger og kjøpmann

S31-V27-S25-NE215 Rasmus Johanssen Vatne 1722-1734 borger, øltapp

Anna Pedersdatter Vatne enke etter Johan Rasmussen Bø 1719-1722 (Manufakturhuset 1 ort)

NF272-NG270-E1-AK2 Ingeborg Gundersdatter Fister enke etter Søfren Pedersen Bruns (på Vatne) (1696??) -1719 – mannen bortreist i 8 år i 1701

Giese angir Ditlef Leth her i 1704 (feil à Skagen 24)

AK3 Søren Pedersen Brun og Ingeborg Gundersdatter 1693-

Giese-AK3-M86 Morten Hanssen Seehusen (død 1694) og Elisabet Søfrensdatter Godzen (d 1715) 1686-1693 (Manufakturhuset 1 ort) (Manufakturhuset 1 ort 8 skilling i 1712)

AK3 Søren Pedersen (Godtzen) (d 1665 skifte 1671) og Lisbet (Elisabet) Kristensdatter Trane (d 1684) borgermester 

AK3 Kristen Trane (d 1644) og Anne Jensdatter (d 1645) 1640- toller

AK3-SBB Hans Kortsen (n 1645) og Margrete Svendsdatter -1640 skipsmåling

AK3 Jørgen Knutsen 1588- (Domkapitelet grunnbrev 1589) borgermester ?? = skagen 26?

 

(429 øst) Skagen 29

AK2 1704- sammen med Skagen 26

AK2 1704: over gaten for Ingeborg Søren Bruns hus. Grunnen var innfridd og innløst hos daværende navngitte kirkeverger.

AK2 Ingeborg Gundersdatter Vatne (Fister) enke etter Søfren Pedersen Brun 1696-1697

AK2-AK3 Nils Kristensen Kierulf (Bernt Svendsens svigersønn) (d 1699) 1675-1696 kongelig tollbetjent og postmester

AK2-AK3 For gjeld: Magistraten (på vegne av de fattige) og Kristian Klaussen Jæger 1675 - fri eiendomsgrunn

AK2-M86 Bernt Svendsen borgermester (d 1672) og Mette Kristensdatter Trane (n 1679) 1643-1675 (Manufakturhuset 1 ort 8 skilling i 1686 – rett eiendom? Han hadde 2x)

AK3 Thomas Kortsen Wegner (d 1654) og Anna Kristensdotter Trane (d 1696 g2m Markus Kristensen Humble d 1661) -1643 biskop

AK3 Kristen Trane (d 1644) toller og Anne Jensdatter (d 1645)

Sammen med Skagen 26

 

Leieboere: AK3 Knut Iversen 1696-1697

AK3-SBB43 Ivar Knutsen (f 1606 d 1693), Agnete Torkildsdatter (d 1671) og Astri Henningsdatter (d 1721 – g2 i 1696 med Kristen Kristensen Busch) 1671-1696 snekker + Astri var jordmor (kirkevergen) Brant i 1684.

AK3 Knut Iversens (sønn av Ivar Knutsen) bestemor hadde ryddet denne ca 1635

 

430 Skagen 24

ca 1850 (Barnehusets grunn - 14b)

350 Gabriel Jonassen 1812

350-332a-338-AK1 Thomas Hammond Angell 1796-1812

338-AK1 Ivar Gjøde Vestly 1792-1796

338-340 og 342 Rebekka von der Lippe Vestly 1787-1792

AK1 Fredrik Dokkedal 1778- (død 1782) og Helena Rebekka Vestly (død i 1787)

340-290-AK1 Kornelius Kreutz Ploug prokurator 1772-1778

KB1-AK1 Fridrik Dokkedal 1763-1772

NC285-AK2 Søren Larssen Tårmarsk 1744-1763 (Manufakturhuset - ?1 rd 2 ort 16b)

AK2-ND254-S36-S34-S31-S30 Susanne og Anders Nors 1731-1744 tingskriver

V27-S25-NE216 Susanne enke etter Mogens Arentsen 1722-1727

NF273-NG269-K19 Arent Mogensen 1709-1720 (Manufakturhuset 1 riksdaler 1 ort 8 skilling i 1719)

AK2 Karen Jakopsdatter enke etter Bertil Leth for den såkalte Thomas Kristensens grunn (Manufakturhuset 1 riksdaler 1 ort 8 skilling)

E1-AK2 Ditlef Klaussen Leth 1701-1709 – kjøpte naboeiendom i sør i 1704

AK3-K19 Thomas Kristensen (d ca. 1680) og Karen Tornsdatter 1678- (død i 1693) (Manufakturhuset 1 riksdaler 1 ort 8 skilling i 1719) (hadde også hage opp under Valberget i 1704). Sorenskriver (ikke kongen)

 

431 Skagen 22 (tidligere Myhre skipshandel) (Horkens gård)

ca 1850 (Barnehusets grunn - 48b)

351-332b Karl Ernst August Wiesenheuter og Karen Rose Josefsdatter Tøtland 1805-1807

332 Thomas Hammond Angell 1803-1805 (eide også Skagen 24)

Til 1805 sammen med 430 Skagen 24

Sammen med 430 i 1787

342-AK1 Fridrik Dokkedal 1780-(1782)

342 et sjøhus 1779-1780

AK1 prokurator Ploug 1778

342-under 291 Josef Tøtland fiskehandler 1774-1778

291 Jakop Olsen Tøtland og Birgitta Margreta Eriksdatter Bierby 1773

291-KB1-AK1 Josef Olsen Tøtland og Karen Sørensdatter Rose 1764-1780

AK1 Evert Larssen Kolding og Ole Solgård -1764

NC286-S37-S44-ND252-V27-S25 Evert Larssen Kolding 1722-1762 i 1736 nettopp hjemkommet fra tyrkisk slaveri

+ND253-S34-S31-S30-V27 Tarald Larssen skredder og hans søster 1727-1736 leieboer

NE217 Selle Margete Kolding og Job Busch 1721-1722

Selle Margete Kolding - Ole Anderssens enke 1719-1721

1704-1719 brukt sammen med Skagen 24.

AK2 Susanne enke etter (Arent?) Mogensens og Rasmus Johansen Vatne 1724-

1724: Den strekker seg i lengde fra gaten opp under Valberget 40,5 alen, og i lengde ovenunder (”Sic”) Valberget i nord og sør 16 alen, i bredden nedenfor gaten 17 alen.

AK2 Karen Jakopsdatter enke etter Bertil Leth for den såkalte Ole Westmanns grunn 1714 (Manufakturhuset 3 ort 8 skilling)

M12 Ole Westmanns grunn (Manufakturhuset 3 ort 8 skilling deraf betalt Wibolt M. Jæger 2 ort og Ditlef Leth 1 ort 8 skilling i 1712)

AK2 Johanne de Creqvi det la Rochi enke etter Kristian Jæger 1704-1724 Horkens gård (Manufakturhuset 2 ort)

Ditlef Leth -1704

1704: I bredde til gaten 12 norske alen. Til sjøen 12 norske alen et kvart.

AK2 Kristian Klausen Jægers enke og barns representant Wibolt M. Jæger 1698-

AK2 Kristian Klausen Jæger - sokneprest i Helleland og Johanne de Creqvi de la Rochi

AK2-AK3 Ole Mortensen Westmann og Magdalena Karstensdatter Seehusen 1678-1686 – lensmann i Skåre skipreide. Husene brant (1684?). Det hørte til en hagegrunn skrått overfor veien. (Børnehuset 0,5 riksdaler for sjøgrunnen og 8 skilling for hagegrunnen)

1680 Grunnbrev: Den er i bredde ved sjøen 12 alen 12 kvarter, lengden fra nederste bolverket opp til gaten i øst og vest .. halvfierde alen, i bredde til gaten 12 alen.

AK3 Søren Pedersen eide en del i grunnen på avdøde Laurits Valdemarsens barns vegne i 1679

AK3-SBB42 Gunder Størkersen (f ca 1610 d 1699) og Gulborg Albretsdatter (f ca 1612 d 1692) småhandel - 1672-1678 = Horkens gård (Manufakturhuset 0,5 riksdaler)

AK3-SBB48-M12 Morten Hanssen Seehusen (f 1629 d 1694) og Elisabet Søfrensdatter Gotzen (f 1639 d 1714) rådmann mm - 1670-1678

AK3 Jakop Sørensen 1670

AK3-SBB48 Laurits Falmersen (Valdemarsen - Folkmarson) (d 1665) og Karen Godskesdatter Godtzen (d 1669) -1667 postmester

AK3-SBB22 Søren Torkelsen (d i 1662) og Maren Lauritzdatter (d 1663) – handel, fullmektig, rådmann, hospitalsforstander

AK2-AK3-KG17-KG44-SBB14 Horken Horkensen og Eline Hansdatter 1635- skomaker (ikke kongen)

 

(431a) Skagen 20 (dagens Felthusalmenningen mm)

Trolig brukt sammen med Skagen 18 fra 1766.

Sofia Doretea enke etter Joakim Ebbel 1759-1766

NC287-ND255 Joakim Augustiussen Ebbel 1727-1756 toller

S34-S31-S30 Augustinus Ebbels enke 1730-1734

V27-S25-K25-NF275-K19 Augustius Ebbel og kona 1711-1727 toller (et stykke grunn oppe i hans hage ved Thomas smed kongens grunn - 12b + 6b fra 1718)  (Manufakturhuset 2 riksdaler i 1719)

NG264 Kristen Nilssen Sandborg 1708-1711 (leieboer) brygger

NG264 Mette Leth 1708-1711

AK2-E1-AK3 Mette Leth og Peder Sørensen 1674? -1704 – toller og sorenskriver + stigtskriver og fogd over Jæren og Dalane (Manufakturhuset 2 riksdaler i 1686)

AK3 selgere Morten Seehusen og Knut Klaussen 1674

AK3-SBB42 Peder Knudsen (død før 1674) og Lucie Andersdatter -1674 borger, tømmermann

??AK3-SBB9 Adam Einersen (d før 1626)

 

432 Skagen 18 (dagens Skagens bageri)

352-334-341 Henrika Maria Frantzen og Hans Gabriel Buckholm Sundt kjøpmann 1796-1807 (brukte Skagen 16, 18 og 20 som Ploug & Sundt)

Henrika Maria Frantzen 1795

341-344-293-AK1 Henrika Maria Frantzen og Ole Smith Ploug 1768-1792 (kjøpt 1770)

293-KB1 Anna Katharina Smith (madam Ploug) 1745-1773 (Skattet i 1766 for iboende hus og eiende hus) (solgt 1770)

ND256-S36-S34-S31-S30 Anna Katharina Smith og Jens Abrahamsen Ploug 1730-1740 megler og vraker

S31-S30-V27-S25-NE219-NF276-NG263-E1-SBB74 Sidsel Olsdatter Kreutz og Ole Jakobsen Smith 1700-1731 – borger, fisker (kapitelsgrunn 1719 1 ort 8 skilling – eide mange tomter… dvs usikkert)

AK3-SBB74 Sidsel Olsdatter (Kreutz) (d 1706), Idken Jensdatter (Berentsen) Hestsøssel (f 1661 d 1693) og Albert Albertsen Libert (d 1697) borger, skipper 1687-1700

AK3-SBB48 Jens Berentsen (d før 1672) og Anne Samuelsdatter Vatne (f 1631 d 1693) 1671-1686 borger

AK3 X Jensdatter og Sten Jensen -1671

AK3-SBB39 Jens Evertsen (d 1675) og Anne Torgersdatter (f 1617 d 1704) 1670 - leieboer - Baker

AK3-SBB29 Kristen Jenssen (d 1668) borger 1635 skipper - ugift

AK3-SBB23 Jens Jørgensen og Kirsten Kristensdatter Trane prest, mester, borger - ca. 1625?

 

(432 øst) Skagen 23 (dagens Phileas Fogg mm)

ca 1850 (Statskassen - 70b)

Sammen med 432 Skagen 18

 

(432 sør) Skagen 16 (dagens Sjøhuset Skagen)

Sammen med en annen eiendom

340 Nedbrudt 1796-1797

340-AK1 Kristian Magnus Zetlitz 1793-1796 apoteker

340-AK1 Elisabet Sofie Gyntersberg 1793 kommandørinne

340-343-292-KB1 Elisabet Sofie Gyntersberg og Jens Frantzen 1759-1792 kaptein og kommandør

Ingen skatteytere 1755-1758

Sammen med Skagen 18

K19 De Fattiges hage og sjøgrunn beliggende mellom Olle Jacobsen og Sr. Bigum ikke grunnleie i 1719.

AK2 Ole Jakobsen Smith 1710-

AK2 Huldeborg Nilsdatter, Søren Nilsen Sandborg (pastor i Sokndal og Hitra) og Kristen Nilsen Sandborg 1710

AK2 Grunne- og målebrev av 21.4.1691 og 8.8.1710

AK3 Nils Kristensen 1691-1710 lagmann

AK3 Lauritz Sørensen og Maren Gabrielsdatter Lind 1686-1691 borger, handelsmann

Ak3 Maren Henriksdatter Schurman enke etter Lauritz Hansen Schaubo, Hans Henriksen Schurmann, Henrik Henrik Henriksen Schurmann på egne vegne og på vegne av svogeren Thomas Isaksen og på vegne av Rasmus Svendsens barn og Anna enke etter Jens Berentsen 1686

AK3 Kirsten Kristensdatter Trane enke etter magister Jens’ grunn (ikke kongen)

AK3-SBB23 Jens Jørgensen og Kirsten Kristensdatter Trane prest, mester, borger 1625?

 

433 Skagen 14 (dagens Newsman)

353-336-343-346-295-AK1 Anne Margrete Andersdatter Paulsen og Søren Kortsen 1774-1807

295-A120-AK1 Kristian Lerche Dal fogd 1771-1774

295-A120-KB1-AK1 Ole Trulssen 1761-1771

A120-Lydia Gjertsdatter Kramer - Thomas Angel Frosts enke 1757-1759

A120-NC290-S37-S44 Morten Henrik Angel 1737-1757 borger (kongens hagegrunn (=Skagen 17) - 30b)

S34-NE220 Birgitta Hansdatter Nyrup og Børge Valentinsen 1727-1738

V27-S25-K25-NE220 Birgitta Hansdatter Nyrup 1720-1727 (Frukthage over gaten som fogden Preus tidligere brukte - kongens grunn (=Skagen 17) ) - 30b)

Birgitta Hansdatter Nyrup og Jens Hanssen Bigum 1716-1720

NF277-E1 Nicolai Lorens Preus (d 1715) 1701-1715 fogd - Vinteren 1714-15 ble sjøhuset sterkt ramponert.

AK3 Jakop Sørensen (d før 1694)

AK3-AK2 Nils Kristensen Kierulff (d 1699) og Kirsten Bentsdatter 1675-1691 tollbetjent og postmester

AK3 Kristian Klaussen Jæger 1675 prest i Helleland

AK3-SBB41 Bent Svendsen (1672) og Mette Kristensdatter Trane 1665-1672 fogd og borgermester

AK3 Thomas Kortsen Wegner (d 1654) og Anne Kristensdotter Trane 1629-1643 biskop. Brant 1633

AK3 Hans Jensen Fåborg 1641 – leieboer?

AK3 Peder Laugesen Ravn og Karen Hansdatter 1622-1629 lagmann

AK3-SBB17 Povel Hanssen -1622 og Maren Hansdatter borger, hospitalforstander, rådmann

 

(433 øst) Skagen 17 (Veslefrikk leketøy)

ca 1850 (Statskassen - 30b)

Sammen med Skagen 14

AK3 Fattigforstanderen 1696

AK3 Nils Kjerulf og Kirsten Bentsdatter 1694-

AK3 Anne Kristensdatter Trane og sønnen Bertel Thomassen (Wegner) -1694

AK3 Kristen Trane

AK3 Bernt Svendsens tidligere eiendom i 1665 (ikke kongen)

 

434 Skagen 12 (dagens Bevaremegvel Bar & Restaurant)

354-337 Middeltun & Imsland 1807

337-344-347-296-A119-AK1 Kornelius Middeltun 1773-1806

296-A119-AK1 Jørgen og Laurits (Lars) Hanssen Hjort 1769-1773

296-KB1-A119-NC291-AK2-AK1-S42-S44 Hans Jørgensen Hjort 1740-1769 (kongens grunn - 20b)

AK2-ND259-S36-S34-S31-S30-V27-S25-NE221-AK2 Henning Frimann 1721-1740 (kongens grunn - 64b) lagmann, justisråd og amtmann

AK2 Elisabet Mikkelsdatter enke etter Søfren Gunnbjørnsen – hennes eneste sønn Mikkel Knutsen Eeg 1714-1721 (Manufakturhuset 1 riksdaler) – øde grunn

NG267 Knut Eegs etterlatte 1709

AK2-SBB69 Søfren Gunnbjørnsen og Elisabet Mikkelsdatter 1702-1708 (Manufakturhuset 1 riksdaler og kongen) – 6 eiere - Søren skulle innløse de andre – stedsønn av borger Laurits Jonsen – bosatt i Nedstrand – hun g1m Knut Eeg

AK2 ubebodd 1684-1721

AK2 Mats Tausan 1678-før brannen 1684 (kongen og Manufakturhuset) magister

AK3 Bernt Svendsen og Mette Kristensdatter Trane 1665- fogd

AK3 Kristen Markvorsen Humble sokneprest i Skjold og søsteren Maria Markusdatter Humble 1665

AK3 Markus Kristensen Humble (d 1661) og Anne Kristensdatter Trane (d 1696) – biskop

AK3 Henrik Hanssen, Lisbet Jensdatter og Maren Hansdatter 1641-1664 borgermester

AK3-SBB22 Albert Sandersen og Eline Pedersdatter 1630-1641 ubygd etter brannen i 1633 (de Rosenkranzers grunn 1,5 riksdaler) (i Egersund i 1636-) borger, krambod

?? Asser Enersen (d 1615) og Eline Pedersdatter 1617??

 

(434 øst) Skagen 15 (Al Forno resturant)

ca 1850 (Statskassen grunn - 64b)

Sammen med Skagen 12

AK3 Bernt Svendsen 1665-

AK3 Markus Kristensen Humble (d 1661) og Anne Kristensdatter Trane (d 1696) -1665 – biskop

AK3-SBB13 Johan Fredriksen (Johan Bager) og Gitlef Eriksdatter (d 1668) 1641 baker (kongen 24b + it lidet styche grund der nest hoss den steen Kielder 6 b 1 alb)

 

435 Skagen 10 (dagens Vertshuset Skagen)

Sammen med en annen eiendom 1797-1807

345 Nedbrudt 1796-1797

345 Madam Kras (Anna Margrete Halvorsdatter Megeland) 1788-1794

345-348-297-AK1 Jens Knutsen Grønnestad 1775-1787

AK1 fru Valentinsen (Elisabet Godzen) 1774-1775

297-KB1-AK1 Johan Henrik Hartaug 1763-1774

AK1 Berdines Torstensen Tårland 1763

AK1 Anne Finne Leganger enke etter Johannes Kristoffersen 1752-1763 (Manufakturhuset 2 ort)

NC292-AK1-S38-S44-ND260-S36-S31-S30-V27-S25-NE222 Ole Omundsen 1714-1752 (hadde både Skagen 8 og Skagen 10) vertshusholder, handel (Manufakturhuset 1 riksdaler)

AK2 Isak Isaksen Kras 1709-1715 (Manufakturhuset 1 riksdaler)

SBB93-AK2-E1 Morten Pettersen Ysted og Pernille Hasse (Hase) 1695-1709 borger i 1693, krambod eide båt – han reiste fra kona – hun død 1708 (Manufakturhuset 1 riksdaler i 1712)

AK3-M86 Jens Sørensen Godtzen 1678-1695 Øde etter den store brannen (1684) = «nye Gård» (Manufakturhuset 1 riksdaler) magister og rektor. Bodde her til brannen.

AK3 Lisbet Kristensdatter Trane 1666-1681 - Nygrunn

AK3 Søren Pedersen (Godtzen) (d 1665 skifte 1671) og Lisbet (Elisabet) Kristensdatter Trane (d 1684) 1641-1658 borgermester 

AK3 Kristen Trane (d.y.) 1624–1640 toller

AK3 Povel Kristensen Trane -1624 prest

Målebrev 27.1.1593 - Lengde og bredde 18 alen, nede ved sjøen 14 alen og en kvart, og ut på sjøen 66 alen.

 

(435 øst) Skagen 13 (Døgnvill bar & burger)

Sammen med 433 Skagen 14

AK2-M14 Kristen Nilssen Sandborg 1714 (Manufakturhuset 2 ort)

M12 Nils Kristensen 1712 lagmann (Manufakturhuset 2 ort)

AK3 Mats Tausan 1678 lektor

AK3 Rasmus Svendsen og X Henriksdatter 1666-1686 sorenskriver (Manufakturhuset 2 ort)

AK3 Henrik Hanssen, Lisbet Jensdatter og Maren Hansdatter 1641-1664 borgermester (kongen 0,5 riksdaler 1643-66)

AK3-SBB22 Albert Sandersen og Eline Pedersdatter 1630-1641 ubygd etter brannen i 1633 (i Egersund i 1636-) borger, krambod (kongen 1 riksdaler 1615-1641 – ikke i 1642)

 

436 Skagen 8 (dagens Knoph-huset)

355-338-346-AK1 Govert Olsen Dal bakersvenn 1793-1808

346-AK1 Sissel Larsdatter 1792-1793

346 Lars Anfinsen og Sissel Larsdatter 1790

346-AK1 Bjørn Brimse 1788

346-AK1 Andreas Knutsen Angel 1788

346-349 kaptein Stenersen 1787 (leieboer?)

346-349 Andreas Knutsen Angel 1784-1788

349-AK1 Torbjørn Halvorsen Hovde og Iver Rasmussen Fiskåen 1784

349-299 Ole Gundersen Tøtlands enke 1772-1780

299-KB1-NC293-S42-S44 Ole Gundersen Tøtland 1739-1770

Ole Ommundsen 1715-1739 (hadde både Skagen 8 og 10)

SBB92-AK2 Søren Jenssen Godzen og Engel Pedersdatter Arents -1715 sokneprest på Klepp og prost - en arv etter faren magister Jens Sørensen Godzen - med en hageplass over gata - med sjøgrunn

AK2 Jens Sørensen Godzen 1695-1712 magister

Eiendommen lå øde 1684-1715 – med brønn

Sammen med Skagen 10

 

(437a) Skagen (6a) Farverhuset – nord for Skagen 6

Sammen med 437 Skagen 6 i 1807

340 Huset ble revet (nedbrudt) i 1801

340 Herkules Weyer Sundt 1800

340 M Zetlitz 1800

340-348 Farvhus (”Farveriet”?) 1796-1798

348-350 Johan Jakop Bennetter 1780-1794 (en krambod)

Sammen med 437 Skagen 6 i 1777

 

437 Skagen 6

Dickens, Seven Eleven mm 2017

359-339-AK1 Herkules Weyer Sundt 1799-1807 i Torvegaten

339-347-350-AK1 Johan Jakop Bennetter 1780-1799 (apoteker Zetlitz for farverhuset 1796-1798)

350 Børge Rosenkilde 1780

350-300 Elisabet Godtzen - madam Rosenkildes arvinger 1777-1780

300-KB1 madam Rosenkilde (Elisabet Godzen) - mynsterskriver Rosenkildes enke 1762-1777

NC295-ND261-S36-S34-S31-S30-V27-S25 Fredrik Rosenkilde 1724-1762 mynsterskriver

SBB109-NE224 Ole Nilssen Ogelby og Elisabet Mikkelsdatter Eeg 1721-1724 borger 1723

AK2 Peder Valentinsen 1720-1721

AK2-NF278 Bendiks Djurhus 1711-1720 sorenskriver – ikke NG

Sammen med (437a) Skagen (6a) – øde grunn i 1712 (ikke øde i 1715)

AK2 Kristoffer Hiermanns enke Anna Rasmusdatter -1712 (fri grunn)

AK2 Anna Kristensdatter Trane (død 1696) enke etter biskop Markus Kristensen Humble (død 1661) (g1m biskop Thomas Kortsen Wegner død 1654) – bodde på Domkirkeplassen da hun var gift til 1661.

Kan ha vært sammen med Skagen 8 og 10 (Tranefamilien).

 

438 Skagen 4 (med Byfogdalmenningen i sørvest)

Skagen optikk mm 2017

ca 1850 (Statskassen grunn - 64b)

360-341 Lars Rasmussen 1805-1811

341 Ole Olsen Bryne 1800-1804

341-349-AK1 Martin Emanuel Giorcken 1796-1800

349-351-301-KB1-A122-AK1 Peder Olsen Lind baker 1756-1796

AK1 Jon Tollaksen Skeie 1751 (kongens grunn - 64b)

A122 Jakop Sigvardsen Winter 1748-1751-1756

NC296-S42-S44 Anna Skeie - Govert Olsens enke 1741-1745 (kongens grunn - 64b)

A122-S37-S38 Govert Olsen 1736-1740

ND262 Herman Schultz 1736 borger og kjøpmann

S36 Kristen Larssens enke 1736

S34-S31-S30-V27-S25-K25-NE223-NF290-NG275-E1-SBB78 Kristen Lauritzsen Hillmann eller Heilmann og Anna Sørensdatter Hoffmann 1697-1734 (kongens grunn - 64b) borger i 1690 og handelsmann

E1-AK2 Nils Knutsen Holst og Anna Torgersdatter 1700-1701 borger – ikke SBB

AK2-AK3 Karen Karstensdatter (enke senest 1686 etter lagmann Bartolomeus Hågensen – svoger til Jens Godtzen) 1690-1700.

AK2-AK3 Jens Sørensen Godtzen og Anna -1690 magister, sokneprest – eiendommen nest opp til den store hagen (439)

AK3 Peder Jenssen Hiermann prest Nerstrand og Jens Hiermann i Stavanger –1675 - tidligere ble kalt Povel skrivers grunn - tvers over for den eiendommen deres mor bor

AK3 Jens Pedersen Hiermann og i 1665 hans enke: 1649 (ikke i 1645)-1665 (kongens grunn – 1 slette daler (=64b) alternativt 0,5 Rdr 16 b) – grunnleie også «Af den Grund tvert over Gaden“ - (morfar til Jens Godtzen) magister, lektor 1665-  (død 1676) - nest ved mester Jens tidligere kjøpte grunn - Povel skrivers grunn

AK3 David Davidsen på Stangeland -1665

AK3 Povel Pederson skriver (d før 1619) og Rakel Jakopsdatter 1602–1619 tidligere eiere (kongens grunn 29 skilling)

 

439 Skagen 5-7 (fra Brattegata (Torgterrassen) til Prostebakken)

Kvias tobakksfabrikk 1902

369-342-350 Johan Henrik Faust 1792-1807 vaktmester

Madam Kras 1792

350-352-AK1 Bendiks Bendiksen Djurhus 1779-1790 løynant

352-302 Lars Hillmann 1773-1780

302-AK1 Ole Smith Ploug 1772-1773

302-KB1-AK1 byfogd Tobiesen 1761-1773

KB1 Nikolay Lohmann 1759

Sammen med en annen eiendom 1753-1758

AK2 Søren Ringholm 1725-

AK2 Anna Katrine Hjermann 1725- datter til Nils Hjermann

AK2 Nils Hjermann før 1725 magister

AK3 Jens Sørensen Godtzen 1690 magister, sokneprest – hage

AK3 Jens Pedersen tidligere rådmann i Stavanger

AK3 Willum Jonsen og hans hustru Ragnhild Østensdatter eide den store hagen mellom Povel skriver og Egbert Jesperson (målene 60*29,5 alen (ca. 700m2) samsvarer rimelig med målene på 1860-tallet) 1602 (kapitelets grunn – betalte i sum 2 riksdaler for en rekke tomter)

 

Y - Byfogdallmenningen

AK3 omtales almenningen som Povel skrivers brygge (= Povel Pederson skriver i Skagen 4) 1622

 

”Torget” regnes herfra i 1745:

440 Torget 7 (= Byfogdgården - med Byfogdallmenningen og byfogdbrygga i nordøst)

Burger King 2017

Hauge på Torget 2000

440 Hans Lindal 1832- baker - sønn av Jens Saxe Lindal – sammen med 448 Skagen 3

361-343 Jens Saxe Lindal 1798-1832 – bakersvenn, kirkeverge – sammen med 448 Skagen 3

343-351-AK1 Maria Hermannsdatter Bolt og Kristian Lund 1795-1798 - Tilliggende grunn og hage (448 Skagen 3).

351-AK1 Maria Hermannsdatter Bolt - Ole Kalmann Lassens enke 1795

351-AK1 Ole Kalmann Lassen og Maria Hermannsdatter Bolt 1791-1792

351-AK1 Tarald Jakobsen Bahr 1788-1791

AK1 Jens Knutsen Grønnestad 1788

351-354 Arnt Eriksen 1787-1788

354-309-BK67 Preben Hanssen Prebend 1767-1780

AK1 Gabriel Bjørnsen Meling 1766-1767 (odelsgrunn)

KB1-AK1 Ole Knutsen Boys / Boy 1762-1766

KB1-AK1 Ingeborg Petronella Tanke 1761-1762

KB1-AK1 Anders Tanke 1758-1759

KB1-NC299-AK1-S37-S44-ND265-S36-S34-S31 Gabriel Kristensen Hillemann 1730-1758 borger og kjøpmann

S30-V27-S25 Job Dischington Busch (eller Busk) og Sille Margrete Kolding 1722-1730 – fri grunn med sjøgrunn på Torvet

NE225-NF291 Jørgen Jørgensen Wallendal og Karen Samuelsdatter 1707-1722

AK2 Ellen Knutsdatter og Knut Bjørnsen i Sokndal 1703-1707 (fri grunn) med sjøgrunn, sjøbod, lofter og ildhus samt frukthage og bryggerhus.

AK2-AK3-E1-SBB82 Andreas Lewens (d 1703) og Ellen Knutsdatter Kock (skifte 1702) 1692-1701 jøde - reder og handel

AK3 Jørgen Johansen Friis -1692 teologistudent - hans avdøde foreldres våning med hage - innmurt bryggekjel

AK3 Johan Pettersen Friis, Svanke Botesdatter og Maren Jørgensdatter 1672-1691 overtolltjener - våning med tilliggende hage og sjøgrunn, tre jernkakkelovner, innmurt bryggerkjele - hageplass tverrs over (Skagen 3)

AK3 Jens Godtzen, Peder Leganger, Hans Pettersen rådmann, Søren Pedersen, Hans Henriksen (Schurman?) og Laurits Johansen og medarvinger -1672

?KL13 Kristen Kristensen Trane 1616-1617 – sammen med 441?

AK3-KL13 Daniel Kristensen og Margrete 1612-1615 - Ledning 1603-1615, men uten info om sted. Ikke her i 1616. Betalte grunnleie til kongen 1612-1615 32 skilling – uvisst hvor.

441 ”Worsegården” eller Preusahuset (hus på Torget nå revet, like vest for dagens Burger King - Anders Bærheim mente at det var modell for Skipper Worses hus i Alexander Kiellands romaner)

Hovedbygningen ble flyttet til Verksgata, der den brant i 20xx.

441 Stavanger kommune 15.2.1851- kjøpt for utlegg til torg og brygge

441 Jakop og Jonas Kielland -1851 - 9,5 alen midlere avstand fra 442

Gabriel Skanke Kielland 1814-

362-344 Endre Evertsen og enke 1803-1814 kjøpmann

344 Gabriel Skanke Kielland 1802-1803

344-352-AK1 Jakop Ulrik von Hoelfeldt 1794-1802 major

352-355-AK1 Gabriel Skanke Kielland 1782-1794

355-310-AK1 Andreas Brink Tybring 1773-1782 (Laurits Smiths grunn - 1 rd 80b)

310-KB1-NC300-AK1-S37-S44-ND266-S36-S34 Laurits Lauritsen Hilleman, Ide Kristine Seehusen og Axilia Kristine Skjelderup 1733-1773

S31-AK2 Pernille Pedersdatter (Kras) og Hans Nils Isaksen Bukkhoff 1730-1733

S30-V27-S25-NE229 Anne Margrete Jakopsdatter Smith og Peder Kortsen Høyer 1721-1730 - mellom gaten til Torvbryggen og Gabriel Hillemann (440) - borger

Peder Isaksen Kras (død 1720) og Anne Margrete Jakopsdatter Smith -1721

AK2 Isak Isaksen Kras 1716-1718 (kjøpt 1716 skjøte 1718) – død 1720

AK2 Johan Prahl (død senest 1715) og Anne Lauritsdatter Heilmann 1691-1716 - nytt hus (og grunn), kakkelovn, to stuer, kjøkken, to kramboder, ovenpå et loft og to kammer over kramboden med grunn til sjøen. Sammen med 442 – Vinteren 1714-1715 ble sjøhuset «slemt ramponert».

AK3 Tormod Torvesen Torfeus og Anne Hansdatter 1690-1691

AK3 Kasper Wesling (amtmann Kristian Fredrik Povisch Hafnia disponerte den ifm rettvist) 1689-1690 kirurg

AK3-SBB38 Abigael Hansdatter (d 1696) og Kristian Gram ca. 1666-1689 (brant 1684) – president

SBB38 Abigael Hansdatter (Gammel) gm den yngre Kristen Kristensen Trane (død senest 1663)

AK3-SBB16 Kristen Kristensen Trane (d 1644) og Anne Jensdatter (d 1645) 1612-1620 (domkapitelet 1 rdl eller 64 danske skilling) toller, handel og reder

AK3 Bertil Lampe -1612

 

442 ”Fruehuset” ved Gårdsbryggen (i Kongsgårdbakken øst for dagens Dolly Dimple på Torget) – mellom Fruhuset og Worsegården var det en allmenning med Gårdsbryggen

 

442a Den nederste delen av Fruehuset mot sjøen

Denne delen var formelt en egen eiendom 17,5 alen bred og 14,5 alen lang. Den lå mot sjøen, og ble brukt sammen med eiendommen over, og etterhver brukt som en eiendom.

AK3 Henrik Thott til Boltinggård og Lisbet Huitfeldt (død 1642) 1640- (kongen) - 14,5 alen – lensherre i Stavanger 1635-1641

AK3 Her hadde Willum Jonson bygd en sval i 1621.

 

442b Den midterste delen av Fruehuset

363-345-353-AK1 Gabriel Skanke Kielland 1795-1807

353-AK1 Kristian Magnus Zetlitz 1792-1795 (skjøte 1793)

353-356-AK1 Thomas Hammond Angel 1784-1795

AK1 Ivar Gjøde Vestly 1783-1792 eier

311-KB1-A122-NC305-AK1 Peder Valentinsen og Anna Wilhemina Pedersdatter Bredal = fru Valentinsen 1749-1783 (kongens grunn - 60b)

A122-NC304-ND267-S36-S34-S31-S30-V27-S25-K25-NE228-AK2 Knut Knutsen Vestly 1718-1749 (kongens grunn - 64b) nedenfor avdøde oberrådmann Kort Høyers hus i 1718

Sammen med 442c

AK3 Henrik Thott til Boltinggård og Lisbet Huitfeldt (d 1642) 1640- (kongen) - 19,75 alen (+ 14,5 alen se 442a) – lensherre i Stavanger 1635-1641

AK3 Willum Jonsen 1635

AK3 Kristen Matsen (i Bergen) og Elline Bottolfsdatter 1632-1635 - sør og nord 43 alen. Bredden i øst og vest 17,5 alen. (kongen) (brant i 1633) - med mur og kjeller – sammen med 442a

AK3 Willum Jonsen og Randver Østensdatter 1621-1640 - 19,75 alen i sør og nord. I bredde 17,75 alen i øst og vest retning. Mellom denne eiendommen og den over skilte det etter grunnbrevene 4,5 alen. Etter rettslige avgjørelser la lensherren til slutt eiendommen til Willum Jonsens eiendom.

AK3-SBB12 Gjert Brouer 1607-1635 – sjøbod og handel (kongens grunn – 15 skilling)

 

442b1 Overloftet på den midterste delen av Fruehuset

Jørgen Kaas 1615-1616 lensherre (kongens grunn)

Jens Thomassen 1607-1614 byfogd (kongens grunn)

 

442c Øvre del av Fruhuset opp mot Torget

Sammen med 442b fra 1749. Grenset mot Gårdsbrygga i hele lengden i øst.

S44-S37-ND268-S36-S34-S31-S30-V27-S25-NE231-SBB104-AK2 Peder Valentinsen (død 1761), Anna Kortsdatter Høyer (død 1732) og Anna Vilhelmine Pedersdatter Bredal 1716-1744 negotient og handelsmann, borger fra 1717

AK2 Ludvig Schultz 1713-1716 presten på Bø – svoger til Kort Høyer - eier

NE230-NF296 Lene Leganger enke etter Kort Høyer 1711-1722 – i huset til Peder Valentinsen – hus solgt 1713

E1-NG5-SBB42-SBB104 Kort Høyer, Anne Knutsdatter og Lene Pedersdatter Leganger 1701-1709 overrådmann

AK2-NG11 Avdøde Johan Prahl 1709-1718 med murt kjeller og sjøhus på Torget

SBB74-E1-AK3 Johan Prahl og Anne Larsdatter Hilmann (død 1700) 1685-1706 borger og handelsmann - murt kjeller på Torvet - hus og grunn med forstue og en liten krambod, en grunnmuret og dog ikke helt brannfri kjeller med en sal ovenpå, dagligstue med jernkakkelovn og seks enkle vinduer, kjøkken med vindeltrapp opp til loftet, en sal over stuen med seks vinduer med hosliggende sjøhus bestående av ni boder over og under.

AK3-SBB49 Jon Jørgensen Pfeiff (1634-1688) og Inger Jensdatter 1663-1685 gullsmed, handel, stadskaptein, borgermester (en slette daler 6 skilling) – steinkjeller (brant i 1684)

AK3-SBB37 Giønette Wellumsdatter Key (d 1679) og Robert Pfeiff 1642-1663(?) – handel (kongen 3,5 mark 4 album slette penger)

AK3-SBB29 Jørgen Jonsen Pfeiff (d før februar 1640) og Giønette Wellumsdatter Key (d 1679) 1635-1685 skipper, handel – øverst mot Torget

AK3 Kristen Matsen (i Bergen) og Elline Bottolfsdatter 1632-1635 - sør og nord 43 alen. Bredden i øst og vest 17,5 alen. (kongen) (brant i 1633) - med mur og kjeller

AK3 hustru Barbra Trondsdatter og arvinger 1601-1620 (1635) (kongen 3,5 mark 4 album slette penger) - Jørgen Kaas grunnbrev av 9.11.1614 til Barbra Trondsdatter. - 43 norske alen og i bredde (øst-vest) 17,5 norske alen – ca. 27m*11m.

AK3 hustru Barbra Trondsdatter og Morten Nilsson (d 1601) 1595-1601

AK3 Hoskuld Hoskuldson -1537 biskop - smie og en sjøbod

 

X

Gabriel Kruse 1616-1619 lensherre (kongens grunn – 40 skilling)

Jørgen Kaas 1615-1616 lensherre (kongens grunn – 40 skilling)

Jens Thomassen 1607-1614 byfogd (kongens grunn 40 skilling)

 

443 Kokkegrunnen - Torget 6 (sjøsiden - i Kongsgårdsbakken – vest for Fruehuset)

ca 1850 (Statskassen grunn - 100b)

443 Jakop Kiellands sønns våningshus 1835

364-346-355-357-AK1 Gabriel Skanke Kielland 1784-1807 (Olavsgrunner 1 ort 8 b fram til 1835??)

357-317-A123-AK1 Laurits Lauritssen Smith 1770-1784 med brannfri kjeller, sjøhus, grunn og fire hager

317-A123-KB1-ND272-S36-S34-S31-S30-V27-S25-NE232-NF298 Laurits Anderssen Smith og Johanna Margrete Leigh 1711-1769 (kongens grunn - 36b) statskaptein, borger og negotient

K25 avdøde Elisabeth Sørensdatter Seehusen tidligere påboende grunn i 1725 (kongens grunn - 20b) og en hage tvert ovenfor (443a) (kongens grunn - 16b)

Severin Seehusen -1718

NF297-NG12-E1-AK3-SBB48 Elisabet Sørensdatter Godzen enke etter Morten Hanssen Seehusen (d 1694) 1698-1714 borger, handel

AK3 Morten Hanssen Seehusen (d 1694) 1686-

AK3 Klaus Lauritzsen Skaubo og Maren Pedersdatters Schønnebøl 1634-1686 Kalles Maren Pedersdatters odelsgrunn

AK3 Knut Nilsen skredder – på Gregers Aslefsons del -1634

AK3 Svend Hanssen (kongens grunn - 56b) og Gregers Aslefson (kongens grunn - 56b) 1613-1634 (hver sin del med samme grunnleie og egne grunnbrev fra 1613) – samlet 44*24 alen (ny oppmåling 40*24 alen). Brann 1633.

AK3 øde -1613

??AK3-SBB18 Nils Jakopsen Høg 1609- 1623 borgermester (død 1637-1638), Kirsten Kristensdatter og Anne Hansdatter (fra ca 1635, skifte 1659) – solgte 5 fot og 2,5 kvarter odelsgrunn til nedre gate til 442 i 1623. (kongens grunn 24 skilling)

AK3- NHD Peder Hanssen Schønnebøl til Bertnes 1595-1607 lagmann i Steigen - to gamle hus – nabo til Morten Nilssen (kongens grunn) – gift med Nils Klaussons sønnedatter

NHD Nils Klaussen (Grønn) 1530-1562 lagmann i Stavanger – 34 alen i bredden - I lengden strakk den seg fra epletreet ved Almissegården, rett ned fra presten Jakops (Matsson) gård og ned til sjøen. Og med samme bredde i marbakken.

NHD Utstein kloster ca. 1489-1530 kjøpt av abbed Erengisel

NHD Guren Kock ca. 1489

 

443a Torget 6 – ved Ankerbygget

Sammen med 443 fra 1686 – hage i 1725 sammen med 443 Kokkegrunnen

AK3 Morten Hanssen Seehusen (d 1694) 1686

 

443b Torget 6 (østre del)

AK2 Anders Nilssen 1709

 

Torget mellom Øvre og Nedre Strandgate

Lagt ut til Torg.

AK3 Stavanger by 1641-d.d.

AK3 Anne Lauritsdatter enke etter sokneprest Gabriel Lauritzen Lind 1635-1641

AK3-SBB12 Gjert Brouer 1611-1635 – drev handel (Harvid prebende)

 

X

?? Presten Knuts hus 1607-1608 (kongens grunn 0,5 daler)

NHD Jakops Matsson 1562 – sokneprest

 

X

A126 Mikael Smith 1770

A126 Henrik Reimers

NC309-A126 Laurits Smith 1736-1741 (kongens grunn - 16b) sjøgrunn og hage

 

Y

A9 Mikael Lauritsen Smith 1770 (kongens grunn - 16b) sønn til Laurits Anderssen Smith

A9-SG-S37-S44 Laurits Anderssen Smith 1737-1749 (kongens grunn - 16b) med sjøhusgrunn under Valberget

A9-SG Avdøde Lars Grønnvoll før 1741 (kongens grunn - 16b) sjøhusgrunn

 

444 Haakon VIIs gate (=Vestre Bredevannsgate – øverst vestsiden av Torget)

365 Gabriel Skanke Kielland 1809

365-347-356 Gustavus Salkvist 1787-1807

356-358-316 Peter Kastensen 1777-1787

316-AK1 Hr Hollbye 1768-1772

AK1 Jakop Kielland 1768

316-KB1 Jørgen Prahl Vestly 1762-1768

Ingen skatteytere 1753-1761

AK2-NB310 Rasmus Lund 1741-1745 – kaptein

AK2 Laurits Smith 1728

AK2 Domkirken 1728

Kommer ikke lenger

 

445 Torget 4 (Haakon VIIs gate - Kongsgårdsbakken)

366-348 David Zusclag 1803-1807

348-357 Andreas Lunde klokker 1787-1802

357-359 toller Hviid 1780-1787

AK1 Kristine Sofie Smith enke etter fyrforvalter Petersen 1780

359-315 madam Petersen 1777

315 madam Pettersen og Henning Smith 1773

315-KB1-NC306-S40-S42-S44 Henning Henriksen Smith og Anna Nilsdatter Godzen 1740-1770 borger

S37-S38-ND271-S36-S34 Anna - Johan Ågårds enke 1734-1738

S31-S30-V27-SBB114-AK2 Johan Olsen Ågård (død 1733) og Anna Nilsdatter Godzen 1727-1731 - ikke AK2 – løytnant, borger 1728, i tjeneste hos Laurits Smith – ikke S25

S25 Sammen med en annen eiendom i 1725 – trolig Laurits Smith siden Johan Olsen Ågård og Laurits Smith skattet sammen i 1727

 

446 Torget (uten nummer)

446 revet og del av Torget 1883-

446 Stavanger kommune 1857-

446 fogd Holm 1847-1857

446 Tarald Bahr og Christine Marie Ejberg 1831

Christine Ejberg 1823-1831 enke

367-349 Henrik Eiler Støren og Christine Ejberg 1804-1807 stiftsprost

349 Maria Elisabet Stahl 1804 enke

349-358-362 Rejerus Gjellebøl og Maria Elisabet Stahl 1785-1803 prost

362-312 Lorents Smith 1777-1785

312 Oberst Smiths arvinger 1773

312-KB1 Mikael Smith oberst 1765-1770 med blant annet en sjøbod under Valberget

KB1 oberstløytnant Smith 1763-1764

KB1 Mikael Smith kaptein 1758-1762

KB1-AK1 Mikael Smith 1751-1757 ved Kirkeristen i 1754

KB3-KB4-KB5-S44-AK1-S37-NC302-SBB126 Paulus von der Lippe (død 1746) og Elisabet Hansdatter Seehusen (død 1756) 1735-1751 (Fri odelsgrunn) borger 1740, handelsmann

Kommer ikke lenger

 

447 Mortvedthuset (Torget 5 alternativt Skagen 1) (revet 1963, nå på Torget - vest for nedre inngang til Torgterrassen)

Deler av denne eiendommen ble gravd ut i 2004-2006 – se utgravningsrapporten til Stan Reed. Mortepumpen var på torg-siden like foran huset.

Indremisjonshuset (leide av Mortvedt-familien)

Kredittbanken og Biblioteket Athenæums – leseforening for kvinner 1865

447 T. Gundersen 1860-tallet kjøpmann

Jomfru Mortvedt 1850-årene

Østen Mortvedt skipsreder 1813-

368 Marta Sørensdatter 1807-1813

350-359 Åmund/Omund Gundersen lege og Marta Sørensdatter 1793-1807

359 klokker Lunde 1792

359-361 fyrforvalter Henrik Pettersen von Fyren 1784-1788

AK1 oberstinne Anne Sofie Heusner -1784

361-304 Søren Heusner 1777

304-BK67-AK1 oberstinne Anne Sofie Heusner (født Giedde) 1767-1773 – enke etter oberst Frederik Kristian Heusner (død 1761)

AK1 Ludvig Mikael Abildgård, og Bertel Blomme Saxe (på sin hustru Anne Katrines vegne) som arvinger etter Nikolay Abildgård 1767

KB1-NC301-KB5-AK1-S38-S44-ND270-S34-S31-S30-V27-S25-NE227-SBB108 Nikolay Mikael Hanssen Abildgård og Ingeborg Kristine Pedersdatter Første 1722-1767 grunn og hage - borger i 1721, gullsmed – ikke V21

AK2-K19-K17-K14-K12 Sofia Rash (Rasch) enke etter sorenskriver Mikkel Gundersen -1722. Hun bodde i Strandgata – bare eier her

AK2 sammen med 440 Torget 7 i 1715 (Johan Prahl og Anna Larsdatter Hilmann) - Et tverrs over gaten stående nytt hus (og grunn)

Grunnbrev av 22.10.1627 og 31.5.1686 – finner ikke noen som passer!

 

448 Skagen 3

For eiendommens eldre historie og utgravingen, se Arnvid Lillehammer: Skagen 3 og Stavanger i mellomalderen, Haug ok heidni, 1969.

448 Ole Gabrielsen 1860-tallet baker

448 Ole Enoksen Egenes 1852 bakermester

448 Enok Egenes 1852

448 Ivar B Øvregård 1852

448 Hans Lindal 1832-1852 sønn av Jens Saxe Lindal - sammen med 440 Torget 7

448 Jens Saxe Lindal 1832 – baker, kirkeverge – sammen med 440 Torget 7

Ubebygd i 1807

Ingen skatteytere 1765-1766

Sammen med 440

NC297-ND263-S36-S31-S30-V27-AK2 Søren Ringholm byfogd og postmester 1725-1745 grunn og hage (grunnleie)

K25-S25-AK2-NE211-K19-NF289-NG276 Hans Ommundsen Skare («Hans i Skaret») 1709-1725 (kongens grunn - 19b) - mot Torvet, tvers overfor Kristen Larssen Hilmann (nr 438 Skagen 4) – innrullert marinen – ikke E1

Ingen med 19b i 1662-67. Flere i eldre lister bl.a.:

·         Niels Ptholliffsønn 1619

 

449 Pilahuset - Haakon VII s gate (øverst på Torget over gata for Kongsgård - vest for SR-bank) («Worsegården»)

449 Stavanger kommune 1851- Revet og del av Torget.

449 A. L. Thesen 1847-1851

449 Christian Krogh 1843-1847

449 Thomas Bugge Pihl 1828-1843

370-351-360 byfogd Oluf Andreas Løvoll og Anna Sophia Albertine Casparsdatter Kruse 1796-1828

AK1 Elling Halvorsen 1792 med Kniplegrunnen

360-360-313a byfogd Gullberg 1777-1788 kjøpt 1779

313a byfogd Søren Schiøtz 1770-1779

Sammen med Blidensol(!) i 1769.

313b-313-KB1-NC303-S42-S44 Anders Smith 1742-1770

?S40 Laurits Westlyes enke 1740

S37-S38-ND269-S36-S34-AK2 Laurits Knutsen Westlye 1734-1738

AK2 Lars Ditlefsens tidligere tilhørende grunn 1734 ved Torget og opp til øvregaten ved Kongsgård

AK2 Lars Ditlefsens arvingers grunn 1725

K19 Avdøde Jørgen Tommesens og Kirsten Glad av Lars «Salvesens» Grund 1719 (Byens grunn 24 b)

Lars Ditlefsen 1684-1690 - Arvet i 1690 av mange arvinger, som er vidt spredt i øst og nord

AK2 Ditlef Larsen 1663

AK2 Jens Simensen med flere 1663 - soknepresten i Hjelmeland

AK2 Jørgen Eriksen 1572

 

450 Kongsgård - Kongsgaten 1

372-354 Agent Kielland 1804-1807

354 Gabriel Kielland 1801-1803

354 Tørres Bonnevie 1800

354-363 Fredrik Otto Scheel og Doretea Dedekam 1787-1798 kammerjunker

AK1 Peter Fridrik Ulrich Bentzon amtmann 1781

364-308-AK1 W M Scheel amtmann/kammerherre 1774-1781

AK1 Gunner Hammer og Anna Hanning 1770 - amtmann fra 1768 død 1772

308-KB1 Kongsgården 1765-1769

KB1 Ingen skatteytere 1753-1764

KB1 Henrik Lakkmann og Magdalena Schnell 1764 amtmann (1762-1767) - Listet etter 439 Skagen 5-7

KB1 fru Tillich = Helene Margrete von Krogh 1763

KB1 Henrik Wilhelm von Tillich og Helene Margrete von Krogh 1759-1762 kammeråd, amtmann (1748-1761)

Ingen skatteytere 1753-1758

Ingen skatteytere i 1748

NE226 Hans Nobel 1722 kommerseråd og amtmann

NF293 Ulrik Messen 1711 justisråd og amtmann

 

450a - Vestre del av Kongsgård

Trolig tilbakekjøpt til Kongsgård ca. 1620.

Presten Jens 1619 (”Her Jenns for hans huse oc hauffe”) (kongens grunn - 80b) (PS! Jens Jørgensen omtales som Mag Jens… = Jens Pedersen?)

Jonas Jensson 1615-1618 kapellan og sokneprest (kongens grunn 0,5 daler 6 skilling i 1617 og 80 skilling i 1618) bygd ut i Breiavatnet og fikk økt grunnleie.

Jørgen Kaas 1608-1615 lensherre

Knut Mikkelsen 1601-1608 sokneprest (kongens grunn 1 mark 8 skilling i 1602 og 1603, så 2 mark + 2 mark av hans hage til 1608)

 

451 Torget 2 (revet øverst på vestsiden av Torget)

451 C. P. Rosenkilde 1874 (Olavsgrunner 67 øre)

ca 1850 (Olavsgrunner - 22b eller 61b)

371-352 Johanne Margrete Smith 1804-1807

Ole Bagge (Olavsgrunner - 20b)

352-361-365-314-AK1 fru Hammer (Anna Hanning) 1773-1798 justisrådinne

361 Karen Ankemann Smith 1794

314-AK1 fru Ferry 1769-1773 kommandørinne

314-KB1 Truls Jenssens enke 1769-1769

KB1-KB3-KB5-AK2 Charlotte Amalia Lillienskjold enke etter justisråd de Fine 1746-1766

NC307-AK2 Jens Taurs 1745-1746 kappelan - grunn og hage

Kommer ikke videre - Tollach Torchelsen af den halve Grund 0.0.20 eller Palle Zachariassen 0.0.20 i 1719 til Utstein kloster??

 

452 Olavskleven 2 (Nord og nordøstre del av Kiellandshagen)

Beboerne på tomta er beskrevet av Samuel V. Vinje: Posthustomten! Stavanger Aftenblad 16.6.1974. Artikkelen har noen feil!

Tomtas historie fra 1601-1618 er beskrevet i Erichsen A E: En retsag fra 1618 som bidrag til Stavanger Kongsgaards historie, Stavanger, 1896.

Ca. 1850 (Statskassen grunn - 80b)

Jens Zetlitz Kielland og Janna Lange

Jakop Kielland 1840

373-355-364-366-335-A125-AK1 Stavanger Amtssykehus 1773-1807

335-A125-AK1 Ellen Morup enke etter Jens Taur 1766-1773 – tomta var 21 alen bred og i lengde fra gata til Breiavatnet ca. 60 alen.

KB1 Ellen Mortensdatter Morup og Jens Ibsen Taur 1759-1765 kapellan

KB1 Ingen skatteytere 1753-1758

A125 Elisabet Hartvigsdatter Godzen enke etter Morten Morup

A125-NC308-ND273-S36 Elisabet Hartvigsdatter Godzen og Morten Morup 1734-1745 (kongens grunn - 80b) residerende kappelan – smau i sør i 1734

AK2-K25-K19-NF294-NG2-E1 Hartvig Godzen 1701-1734 (kongens grunn - 80b) ved Kongsgårdsmuren i nord - øverste kapellan

 

453 Olavskleven 4 (sør og sørvestre del av Kiellandshagen)

Beboerne på tomta er beskrevet av Samuel V. Vinje: Posthustomten! Stavanger Aftenblad 16.6.1974.

Det var et smau mellom 452 og 453 som omtales som Garversmauet.

Ca. 1850 (Magistratens grunn - 31b)

Gunder Torsen garver

374-356-365 Johanne Margrete Smith 1796-1807

365-367-336 Lorentz Smith 1777-1788

336 Gustavus Salkvist 1770-1773 kardunansbereder (= garver av finere skinn)

336 Seglduksfabrikk Mikael Smith oberst 1769

KB1 madam Smiths dødsbo 1766

KB1 Laurits Smiths enke 1759-1765

KB1-KB3-KB5 Laurits Smith skattet for ”adskillige” grunner 1748-1758

NC329 og NC330 Laurits Smith 1745 for tidligere feltberedershus og kardevannsberederhusenes grunn og hage i 1745

ND293-AK2-S40-S38-S37-S36-S34 Hans Henrik Stikveg 1734-1740 feltbereder (=garver)

AK3 Morten Seehusen 1692

Kommer ikke videre

 

(453a) Olavskleven 4 (sørøstre del av Kiellandshagen mot Breiavatnet der garveriet var)

ND294-AK2-S36-S34 Kristoffer Mibe / Nibes 1734-1740 kardunansbereder (1 riksdaler 2 ort til Svanenhielm og kapellanen 36 b)

Øde i noen år.

K25-K19-E1 Johanne Markusdatter (?) enke etter Henrik Reimers - presteenke 1701-1725 (Kongens grunn - 16b) ved Peder Jenssens

AK3 Johanna enke etter Henrik prest 1692 (Morten Sehusen 1692- ca. 1 riksdaler) opp til Morten Seehusen i nord

AK3 Johanna enke etter Henrik prest 1692 (Hartvig Godzen -1692)

 

(453b) Olavskleven 4 (sørøstre