Kongens grunnleie av Stavanger by for 1641 – alfabetisk liste

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon etter korrekturlesing 20.10.2010.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Det vil si av eiendommer eid av kongen.

 

Dette er avskrifter fra fotoer som er tatt i Riksarkivet. Kildereferansen er Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskap 1602-1815 Stavanger, pakke 299, 1639-1661. Lista er i regnskapet for 1641-1642, trolig satt opp etter innbetalingen ved mikkelsmesse (29. september 1641).

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriftene er rimelige klare og tydelige, men blekk fra andre/foregående sider har noen ganger slått gjennom, og gjør teksten litt utydelig. Er jeg usikker har jeg skrevet ”?”.

 

Noen merknader:

* Lista er i hovedsak satt opp alfabetisk og ikke geografisk.

* Der originalen har romertall har jeg brukt arabiske tall.

* Myntenheten skilling er skrevet som ”b

* Myntenheten ort skriver jeg ort.

* ”Hauffue” er det samme som hage.

* Der det er brukt ”b” i teksten har jeg skrevet ”ss”.

* Jeg har lagt inn linjeskift der originalen har ny side.

* På hver side i originalen er det en summering. Denne har jeg ikke tatt med.

* Endringer og tilleggsopplysninger fra 1639 er merket med blått. Det er ikke i originalen.

 

 

Indtegt Grundeleye effter Grundebogen

 

Albret Sanderssen 1 Rdr

Anders Jenssen, aff denn grund Niells Høgh paa boede 21 b

Aff hans søe grund hand Sielf paaboer16 b

Albert shreder aff dend grund hand paaboer 10 b

Aff et støche haug Pladz 16 b

Anderss Nielsen I Østeruog 20 b

Hanns Knudssen aff hans grunder 1 Rigr

Henrich Hermandsen aff Anne Gerth Snibss grund 20 b

Aff den grund Ved Ludolohus Organist 20 b

Gammell Bernt Berntsens Arffuinger aff deress grunde 0,5 Rdlr 3 b

 

Ung Berent Berntssen Aff hanss grunder 3 s ort 3 b

Christen Thrane aff Peder Mørches grund 2,5 s ort 4 b

Aff Christoffer Horssens grund 1 s ort

Aff Olle saugmesterss grund 24 b

Christenn shomager 20 b

Clauss Hoffsmed aff hans grund hand paaboer saa och hans søgrund J Østeruog 3 s ort

Hans Pedersenn Snedker aff it støche grund hand Kiøbte aff ford: Clauss och hans nu paaboer 16 b

Dauid Breduolds quinde aff den grund hun paaboer, och en liden Ødegrund 20 b

Dauid Joenssen 10 b

Ellsse Weffuers 6 b

 

Mangler trolig to sider her!

 

Aff Rassmus Klemindsens grund 30 b

Carsten løttketh 20 b

Søffren Thomessen grund aff hans grund hand paa boer 31 b

Aff Anders shomagers grund 6 b

Aff hans fæhuus 4 b

Noch aff Jenns thømmermands grund 20 b

Iffuer Varingssen 8 b

Per Persen aff Willumb Kiers grund 12 b

Willem Kier aff Rasmus shreders grund 14 b

Store Knud paa Marcken 8 b

Oluff Geirmunndssen 20 b

Christen Hanssen 12 b

Stalle Matzenn 8 b

Mads Gregersen 10 b

Petter Castensen 0,5 Rdlr

Christoffer Michellssen 20 b

 

Kiersten Mester Jensses aff Poffuell Suendsens grund 20 b

Aff Gullichs grund 10 b

Aff Kierstin Jacop Søffrenssens grund 18 b

Johann Bager aff den grund hand paaboer 24 b

Noch aff it Lidet støcke grund der nest hoss den stenkielder 6 b 1 alb

Mester Thommes Cortssen aff it støche grund dernest hos 9 b 2 alb

Michell Guldsmed 22 b

Niels Oluffsen 24 b

Oluff Thorgierssen 12 b

Peder Hoffmand 16 b

Peder Gundersen 20 b

Poffuel Knudssen 2 s ort

Noch aff Rassmus Aassmundsens grund 16 b

 

Margrethe Poffuell Jørgensens 27 b

Rassmus Giermundsen 20 b

Halduor Biørnssen 10 b

Rassmuss Anderssen 29 b

Anne Ogellbye 24 b

Torchild Ølffuerssen 2,5 s ort 2 b

Borgemester Seueren? Perssen Aff Hustru Barbrass hauge 43 b

Aff Christen Gundersens grund 32 b

Aff den Haugeplads offuen for Poffuell Knudssens hauge 24 b

Søffren Thorcheldssen 0,5 Rdlr

Aff Erich schreders grund 20 b

Aff Jonn Korasses Grund 14 b        

Aff Robbert Kippers grund 17 b

Thiøstell Jennsens grund 20 b

Thomes snedker 24 b

Thorgier Thordssen 14 b

Carll Tharildssen 10 b

 

Sidssell S: Tornn Søffrenssens Aff Shaboegrunden 18 b

Aff Mads Valbergs grund 6 b

Gunder thømmermand 12 b

Villumb Joensen offuer alt 7,5 s ort

Joenn Kipper 12 b

Aff Blind Eriches grund 10 b

Villumb Anderssen først offer alt 8 s ort

Noch aff it støcke grund Neden for schipper Thorckilds 24 b

Aff Korth Anchers grund 16 b

Aff Laurses Kierstens grund 12 b

Ludolphuss Orgenist 21 b

Giertrud J Østervogs grund 16 b

Margrethe Christensdaatter 2 b

Colbens Marite 4 b

Knud Thierandsens quinde 26 b

Gabriell Oelsens quinde 4 b

 

Villumb Barcheland 0,5 Rdl 2 b

Sallomon Jacobssen aff Thomess Bulderss grund 6 b

Peder Nag 8 b

Thollach Laurssen 6 b

Jørgen Endressen aff Niels fischers grund 10 b

Halduor Biørnnssen aff it støche thill it lideth Boel Verch 2 b

Antonius N: aff et lidet støche som it huus paastaaer 2 b

Knud N: och sadannt it støche deraff Aarlig 3 b

Olluff Thorgierssen aff en Baadstoet der Neden Under Aarlig 16 b

Jenns Olessens grund 20 b

 

Summa Penge 31,5 Rdr 4 b 1 alb.